Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte (27–28 juni 2013) (debatt)
 6.Utvärdering av det irländska ordförandeskapet, inklusive överenskommelsen om den fleråriga budgetramen (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Val av ombudsman
  
7.2.Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i EU ***I (omröstning)
 8.Utskottens sammansättning
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Wienkonventionen om ansvarighet för atomskada *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Yttre luftfartspolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Medlemsstaternas exportkreditinstitut (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Stadga för europeiska stiftelser (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.Hamnstatskontroll ***I (omröstning)
  
9.8.Registreringsbevis för fordon ***I (omröstning)
  
9.9.Vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen ***I (omröstning)
  
9.10.Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar ***I (omröstning)
  
9.11.Prioriterade ämnen på vattenpolitikens område ***I (omröstning)
  
9.12.Vissa slag av övergripande statligt stöd samt kollektivtrafik på järnväg och väg * (omröstning)
  
9.13.Blå tillväxt – att stärka en hållbar tillväxt i den marina sektorn, sektorn för sjötransporter och turismsektorn i EU (omröstning)
  
9.14.Kooperativs bidrag till att övervinna krisen (omröstning)
  
9.15.En bioekonomi för Europa (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern (debatt)
 14.Situationen i Bulgarien (debatt)
 15.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 16.Den senaste tidens översvämningar i Europa (debatt)
 17.Utskottens sammansättning
 18.Genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner * (debatt)
 19.Lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ***I (debatt)
 20.Reformen av banksektorns struktur inom EU (debatt)
 21.Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ***II (debatt)
 22.Skydd av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier - Den integrerade ramen för intern kontroll (debatt)
 23.Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa ***I (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Val av ombudsman
Protokoll (235 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (789 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (175 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (179 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (322 kb)    
 
Protokoll (294 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (374 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (929 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy