Показалец 
Протокол
PDF 324kWORD 224k
Вторник, 2 юли 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Заключения от заседанието на Европейския съвет (27 и 28 юни 2013 г.) (разискване)
 6.Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (разискване)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Избор на Европейски омбудсман
  
7.2.Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейския съюз ***I (гласуване)
 8.Състав на комисиите
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Виенска конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Прилагане на член 93 от Договора за ЕО * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Външната политика в областта на въздухоплаването (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Агенции на държавите членки за експортно кредитиране (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Марин льо Пен (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Устав на европейската фондация (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.7.Държавен пристанищен контрол ***I (гласуване)
  
9.8.Документите за регистрация на превозни средства ***I (гласуване)
  
9.9.Проверки на търговски превозни средства ***I (гласуване)
  
9.10.Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета ***I (гласуване)
  
9.11.Приоритетни вещества в областта на политиката за водите ***I (гласуване)
  
9.12.Някои категории хоризонтална държавна помощ и обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт * (гласуване)
  
9.13.„Син растеж“ - Насърчаване на устойчивия растеж в рамките на морското дело, морския транспорт и туристическия сектор (гласуване)
  
9.14.Приносът на кооперациите за превъзмогване на кризата (гласуване)
  
9.15.Биоикономика за Европа (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (разискване)
 14.Положението в България (разискване)
 15.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 16.Скорошни наводнения в Европа (разискване)
 17.Състав на комисиите
 18.Въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки * (разискване)
 19.Законови, подзаконови и административни разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа ***I (разискване)
 20.Реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС (разискване)
 21.Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***II (разискване)
 22.Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите - Интегрирана рамка за вътрешен контрол (разискване)
 23.Сериозни трансгранични здравни заплахи ***I (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Избор на Омбудсман


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.35 ч


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Проект за коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за 2013 г.: позиция на Съвета от 26 юни 2013 г. (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, PECH, EMPL, LIBE, REGI

2) от парламентарни комисии доклади

- Доклад относно позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 1/2013 на Европейския съюз за финансовата 2013 година, Раздел III – Комисия (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD)) - BUDG - Докладчик: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка, за да се отчетат разходните нужди в резултат на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (COM(2013)0157 - C7-0074/2013 - 2013/2055(ACI)) - BUDG - Докладчик: Reimer Böge (A7-0247/2013)

3) от членове на Парламента предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Silvia-Adriana Ţicău. Предложение за резолюция относно изграждането на социални жилища в Европейския съюз (B7-0312/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Edit Herczog Silvia-Adriana Ţicău. Предложение за резолюция относно жените и ИКТ (B7-0313/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

подпомагаща :

CULT, EMPL

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно прилагането на европейско равнище на демографска стратегия с цел насърчаване на плодовитостта и предприемане на действия срещу намаляването на населението (B7-0330/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно измамите и фалшифицирането в областта на производството на зехтин (B7-0333/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI, IMCO

4) от Помирителния комитет

Съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, относно решението на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (00038/2013 -C7-0168/2013 - 2010/0390(COD))

5) от Икономическия и социален комитет

Становище на Икономическия и социален комитет относно:

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива COM(2013)0018 - 2013/0012 (COD)) - (CES 530-2013)

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор(COM(2012)0721 - 2012/0340 (COD)) - (CES 575-2013)

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (COM (2013)0042 - 2013/0023 (COD)) - (CES 896-2013)

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (COM(2013)0048 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1414-2013)

- Социално измерение на Европейския икономическия и паричен съюз - (CES 1566-2013) (Понастоящем този документ не е на разположение на всички езици)

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи (COM(2013) 0044 - 2013/0024 (COD)) - (CES 1767-2013)

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2013)0045 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1767-2013)

6) от Европейската сметна палата:

- Специален доклад № 1/2013 „Довело ли е подпомагането от страна на ЕС на хранително-вкусовата промишленост до ефективно и ефикасно добавяне на стойност към земеделските продукти?“

- Специален доклад № 2/2013 „Осигурила ли е Комисията ефективно изпълнение на Седмата рамкова програма за научни изследвания?“

- Специален доклад № 4/2013 „Сътрудничество на ЕС с Египет в областта на управлението“ (Понастоящем този документ не е на разположение на всички езици)

Специален доклад № 7/2013 „Успял ли е Европейският фонд за приспособяване към глобализацията да предостави европейска добавена стойност при повторното интегриране на съкратените работници?“ (Понастоящем този документ не е на разположение на всички езици)

7) от Европейския надзорен орган по защита на данните:

- Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „отворено, безопасно и сигурно киберпространство“ и предложението на Комисията за директива относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (Понастоящем този документ не е на разположение на всички езици)

8) от агенции и други органи на Съюза
(Понастоящем някои заглавия не са на разположение на всички езици)

Агенция на Европейския съюз за основните права
Годишен доклад за 2012 г. на Агенцията на ЕС за основните права

Европейска агенция за околната среда
Годишен доклад за 2012 г. на Европейската агенция за околната средана

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Годишен доклад за 2012 г. на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Годишен доклад за 2012 г. на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
Годишни доклади за 2012 г. на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения - BoR (13) 76 - 2012

Годишен административен доклад за 2012 г. на административния ръководител и разпоредителя с бюджетни кредити на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения - MC (13) 48

Европейска агенция за авиационна безопасност
Годишен доклад за 2012 г. на Европейската агенция за авиационна безопасност

Европейски орган за ценни книжа и пазари
Годишен доклад за 2012 г. на Европейскияорган за ценни книжа и пазари

Европейска агенция по морска безопасност
Годишен доклад за 2012 г. на Европейската агенция по морска безопасност

°
° ° °

Комитет на регионите

Комитетът на регионите реши да не представя становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж (COM(2013)0130 -2013/0072(COD)).


3. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира Парламента за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 10/2013.

Съгласно член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети разгледа предложението за трансфер на бюджетни кредити 2/2013 на Омбудсмана и реши да не представя възражения.

Съгласно член 25, параграф 1 от Финансовия регламент Европейският икономически и социален комитет информира бюджетния орган за трансфера на бюджетни кредити INF 2/2013.

Съгласно член 25, параграф 1 от Финансовия регламент Съдът на ЕС информира бюджетния орган за трансферите на бюджетни кредити 2/2013, 3/2013 и 4/2013.

°
° ° °

Друга информация за бюджета

Съгласно член 64 от регламента за създаването на Европейския надзорен орган и член 83 от неговия финансов регламент, Органът предаде своите окончателни отчети за 2012 г.

Съгласно член 13, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба, Органът предаде своите отчети за финансовата 2012 г.

Съгласно член 40, параграф 2 от финансовия регламент на Frontex, Агенцията изпрати своя годишен доклад за дейността за 2012 г.

Съгласно член 96, параграф 5 от финансовия регламент на Европейската агенция за морска безопасност, Агенцията предаде своя доклад за мерките, приети вследствие на констатациите и забележките, отправени от ЕП в рамките на процедурата по освобождаване на тази Агенция от отговорност за 2011 г.

Съгласно член 83 от финансовия регламент на Европейската агенция за морска безопасност, Агенцията предаде своите окончателни отчети за финансовата 2012 година.

Съгласно член 72, параграф 5 от финансовия регламент на Европейската агенция за морска безопасност, Агенцията предаде своя годишен доклад за дейностите по вътрешен одит за 2012 г.

Съгласно член 83, параграф 3 от финансовия регламент на Агенцията на ЕС за основните права, Агенцията предаде своите окончателни отчети за 2012 г.

Съгласно член 40, параграф 2 от финансовия регламент на Европейската агенция за околната среда, Агенцията предаде своя годишен доклад за дейността за 2012 г.

Съгласно член 12а и член 40, параграф 1 от регламента за създаването на Европейския център за развитие на професионалното обучение, CEDEFOP предаде своя годишен доклад за дейността за 2012 г.

Съгласно член 40 от финансовия регламент на Центъра за преводи за органите на ЕС, Центърът предаде своя годишен доклад за дейността за 2012 г.

Съгласно член 72, параграф 5 от финансовия регламент на Центъра за преводи за органите на ЕС, Центърът предаде своя доклад за одитите, извършени от Службата за вътрешен одит на Комисията.

Съгласно член 40 от финансовия регламент на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, Агенцията предаде своя годишен доклад за 2012.

Съгласно член 83 от финансовия регламент на Евроюст, той предаде своя доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2012 година.

Съгласно член 148 от Финансовия регламент, Европейският институт за равенство между половете предаде своя годишен отчетен доклад за финансовата 2012 година.

Съгласно член 40, параграф 2 от финансовия регламент на СП ГКВ, Предприятието предаде своя годишен доклад за дейността за финансовата 2012 година.

Съгласно член 148, параграф 2 от Финансовия регламент, Сметната палата предаде своите годишни отчети за финансовата 2012 година.


4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Положението в Джибути

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно Джибути (2013/2690(RSP)) (B7-0347/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, относно Джибути (2013/2690(RSP)) (B7-0348/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Мария Габриел, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, относно положението в Джибути (2013/2690(RSP)) (B7-0349/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, относно положението в Република Джибути (2013/2690(RSP)) (B7-0351/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing и Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, относно Джибути (2013/2690(RSP)) (B7-0354/2013);

- Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella и Antigoni Papadopoulou, от името на групата S&D, относно положението в Джибути (2013/2690(RSP)) (B7-0355/2013).

II.   Положението в Нигерия

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Нигерия (2013/2691(RSP)) (B7-0344/2013);

- Charles Tannock, от името на групата ECR относно положението в Нигерия (2013/2691(RSP)) (B7-0345/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Мария Габриел, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa и Jarosław Leszek Wałęsa, от името на групата PPE, относно положението в Нигерия (2013/2691(RSP)) (B7-0346/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, относно положението в Нигерия (2013/2691(RSP)) (B7-0350/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно Нигерия (2013/2691(RSP)) (B7-0352/2013);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella и Pino Arlacchi, от името на групата S&D, относно положението в Нигерия (2013/2691(RSP)) (B7-0353/2013).

III.   Положението на гражданското общество в Египет

- Franziska Katharina Brantner, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos, Bart Staes, Malika Benarab-Attou и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, относно положението на гражданското общество в Египет (2013/2692(RSP)) (B7-0356/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan и Sajjad Karim, от името на групата ECR, относно положението на гражданското общество в Египет (2013/2692(RSP))(B7-0357/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Мария Габриел, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė и Tokia Saïfi, от името на групата PPE, относно положението на гражданското общество в Египет (2013/2692(RSP)) (B7-0358/2013);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann и Hannu Takkula, от името на групата ALDE, относно положението на гражданското общество в Египет (2013/2692(RSP)) (B7-0359/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно положението на гражданското общество в Египет (2013/2692(RSP)) (B7-0360/2013);

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Norbert Neuser, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt и Raimon Obiols, от името на групата S&D, относно положението на гражданското общество в Египет (2013/2692(RSP))(B7-0361/2013).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


5. Заключения от заседанието на Европейския съвет (27 и 28 юни 2013 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет (27 и 28 юни 2013 г.)(2012/2808(RSP))

Herman Van Rompuy (Председател на Европейския съвет) и José Manuel Barroso направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Martin Callanan, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Joseph Daul, Philip Claeys, независим член на ЕП, и Gay Mitchell.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Pervenche Berès, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Giuseppe Gargani, Alejandro Cercas, Bastiaan Belder, Elisabeth Morin-Chartier, Véronique De Keyser, Jacek Protasiewicz, Jaime Mayor Oreja, Ildikó Gáll-Pelcz и Andrej Plenković.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Andrzej Grzyb, Phil Prendergast, Alda Sousa, Daniel Cohn-Bendit, относно процедурата с привличане на вниманието ("catch the eye"), Andrew Henry William Brons, Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Ana Miranda и Jan Kozłowski.

Изказаха се: José Manuel Barroso и Herman Van Rompuy.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 10.45 ч, бе възобновено в 10.50 ч)


6. Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (2012/2799(RSP))

Enda Kenny (Действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Gay Mitchell, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Alain Lamassoure, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Helga Trüpel, Martina Anderson, Marine Le Pen, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Ивайло Калфин, Mairead McGuinness и Eider Gardiazábal Rubial.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Claudio Morganti и Franz Obermayr.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) и Enda Kenny.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 3.7.2013.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Избор на Европейски омбудсман

(Тайно гласуване)

Председателят заяви, че е получил следните кандидатури:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni.

(Други две кандидатури бяха обявени за недопустими).

Той припомни разпоредбите на член 204, параграф 5 от Правилника за дейността и обяви, че ще се пристъпи към тайно електронно гласуване.

Той констатира, че са налице необходимите условия за провеждане на гласуването, тъй като в залата присъстват повече от половината членове на ЕП.

Беше пристъпено към гласуване.

брой на гласувалите: 713

празни или недействителни бюлетини: 78

подадени гласове: 635

необходимо мнозинство: 318

(Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол).

Бяха получени следните резултати:

- Ria Oomen-Ruijten: 203

- Emily O'Reilly: 203

- Dagmar Roth-Behrendt: 110

- Francesco Enrico Speroni: 49

- Alex Brenninkmeijer: 36

- Markus Jaeger: 34

Председателят отбеляза, че никой кандидат не е получил мнозинството от подадените гласове и че е необходимо провеждането на втори тур. Той ще бъде организиран утре, сряда, в 11,30 ч.

Кандидатите, които желаят да оттеглят своята кандидатура, трябва да направят това в писмен вид, като изпратят писмо до председателя на ЕП, при заместник-генералния секретар в бюро LOW R00101.

Срокът за оттегляне на кандидатурите е определен за 20 ч. тази вечер.

Изказвания

Bogusław Sonik, преди започване на гласуването.


7.2. Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейския съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Правилника за длъжностните лица и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз [COM(2011)0890 – C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0287)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0287)

Изказвания

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията), след гласуването.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател


8. Състав на комисиите

По искане на групата GUE/NGL Парламентът утвърди следното назначение:

комисия по външни работи: Nikola Vuljanić.


9. Време за гласуване (продължение)

9.1. Виенска конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за упълномощаване на някои държави членки да ратифицират или да се присъединят в интерес на Европейския съюз към Протокола за изменение на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда от 21 май 1963 г. и да направят декларация относно прилагането на съответните вътрешни правила от правото на Съюза [06206/2013 – C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Alajos Mészáros (A7-0198/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Alajos Mészáros прави изказване на основание член 138, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0288)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.2. Прилагане на член 93 от Договора за ЕО * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 659/1999 за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО [COM(2012)0725 – C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ, и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0289)


9.3. Външната политика в областта на въздухоплаването (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно външната политика на ЕС в областта на въздухоплаването — посрещане на бъдещите предизвикателства [2012/2299(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0290)


9.4. Агенции на държавите членки за експортно кредитиране (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно първия годишен доклад на Комисията до Европейския парламент относно дейностите на агенциите на държавите членки за експортно кредитиране [2012/2320(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0291)


9.5. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Марин льо Пен (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Марин льо Пен [2012/2325(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0292)

Изказвания

Bruno Gollnisch, преди гласуването.


9.6. Устав на европейската фондация (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета относно устав на европейската фондация (ЕФ) [COM(2012)0035 - 2012/0022(APP)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0293)


9.7. Държавен пристанищен контрол ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол [2012/0062(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Brian Simpson (A7-0394/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0294)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0294)


9.8. Документите за регистрация на превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/37/ЕО относно документите за регистрация на превозни средства [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0295)

Brian Simpson (председател на комисията TRAN) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция, в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът даде съгласието си за това предложение. Във връзка с това въпросът е отнесен за повторно разглеждане от компетентната комисия.


9.9. Проверки на търговски превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Съюза търговски превозни средства и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0296)

Brian Simpson (председател на комисията TRAN) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция, в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът даде съгласието си за това предложение. Във връзка с това въпросът е отнесен за повторно разглеждане от компетентната комисия.


9.10. Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно периодични прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0297)

Brian Simpson (председател на комисията TRAN) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция, в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът даде съгласието си за това предложение. Във връзка с това въпросът е отнесен за повторно разглеждане от компетентната комисия.


9.11. Приоритетни вещества в областта на политиката за водите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите [2011/0429(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Richard Seeber (A7-0397/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0298)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0298)


9.12. Някои категории хоризонтална държавна помощ и обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 994/98 от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ и на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт [COM(2012)0730 – C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0299)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0299)


9.13. „Син растеж“ - Насърчаване на устойчивия растеж в рамките на морското дело, морския транспорт и туристическия сектор (гласуване)

Доклад относно „Син растеж“ - Насърчаване на устойчивия растеж в рамките на морското дело, морския транспорт и туристическия сектор на ЕС [2012/2297(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0300)


9.14. Приносът на кооперациите за превъзмогване на кризата (гласуване)

Доклад относно приноса на кооперациите за превъзмогване на кризата [2012/2321(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0301)


9.15. Биоикономика за Европа (гласуване)

Доклад относно иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа [2012/2295(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0302)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Marian-Jean Marinescu - A7-0172/2013
Adam Bielan, Phil Bennion, Giommaria Uggias, Jim Higgins, Monika Smolková и Charles Tannock

Доклад Yannick Jadot - A7-0193/2013
Adam Bielan, Charles Tannock и Daniel Hannan

Доклад Brian Simpson - A7-0394/2012
Joseph Cuschieri, Jim Higgins и Hannu Takkula

Доклад Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Jim Higgins, Diane Dodds, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne и Hannu Takkula

Доклад Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Jim Higgins, Kay Swinburne, Diane Dodds и Hannu Takkula

Доклад Werner Kuhn - A7-0210/2013
Petri Sarvamaa, Jim Higgins, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Kay Swinburne, George Lyon, David Campbell Bannerman, Dieter-Lebrecht Koch и Seán Kelly

Доклад Richard Seeber - A7-0397/2012
Patrizia Toia, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Petru Constantin Luhan и Miroslav Mikolášik

Доклад Spyros Danellis - A7-0209/2013
Patrice Tirolien, Joseph Cuschieri, Mario Pirillo, Giommaria Uggias, Guido Milana, Diane Dodds, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Marek Józef Gróbarczyk и Seán Kelly

Доклад Patrizia Toia - A7-0222/2013
Francesco De Angelis, Vicky Ford, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Roberta Angelilli, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik и Seán Kelly

Доклад Paolo Bartolozzi - A7-0201/2013
Kay Swinburne, Patrice Tirolien, Martina Anderson, Mario Pirillo, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Monika Smolková и Miroslav Mikolášik


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.25 ч, бе възобновено в 15.05 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


13. Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (разискване)

Доклад относно положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (съгласно резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) [2012/2130(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares представи доклада.

Изказаха се: José Manuel Barroso (председател на Комисията) и Viktor Orbán (Premier ministre de la République de Hongrie).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от József Szájer, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Андрей Ковачев, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Lajos Bokros, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от András Gyürk, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (Председателят реагира на думите на последнния), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt за лично изказване във връзка с изказването на предходния оратор (Председателят припомни решенията в остовата на разискването), József Szájer, за да отговори на Guy Verhofstadt, (председателят потвърди думите на Guy Verhofstadt, след което призова за ред József Szájer във връзка с някои от неговите изказвания, счетени за неприемливи, József Szájer, за да изясни предходните си изказвания (председателят отново призовава за ред в залата), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zoltán Bagó, Kinga Gál, (Председателят потвърди демократичната легитимностт на доклада Tavares) и отново Kinga Gál, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, относно предходното изказване, и Jacek Protasiewicz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cashman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) и Viktor Orbán.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, и Rui Tavares.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 3.7.2013.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател


14. Положението в България (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в България (2013/2693 (RSP))

Vytautas Leškevičius (Действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Евгени Кирилов и Илияна Малинова Йотова, Claude Moraes, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Димитър Стоянов и Филиз Хакъева Хюсменова, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Андрей Ковачев.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Слави Бинев, от името на групата EFD, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ивайло Калфин, Michael Gahler и Milan Zver.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Илияна Малинова Йотова, Светослав Христов Малинов, Маруся Любчева, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Андрей Ковачев, и Метин Казак.

Изказаха се: Viviane Reding и Vytautas Leškevičius.

Разискването приключи.


15. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)

Поправката P6_TA(2009)0360(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 9 от протокола от 1.7.2013).

Тъй като поправката не е предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП (член 211, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.


16. Скорошни наводнения в Европа (разискване)

Изявление на Комисията: Скорошни наводнения в Европа (2013/2863 (RSP))

Кристалина Георгиева (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Richard Seeber, от името на групата PPE, Mojca Kleva Kekuš, от името на групата S&D, Michael Theurer, от името на групата ALDE, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Miloslav Ransdorf, от името на групата GUE/NGL, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Jacek Olgierd Kurski, от името на групата EFD, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid и Zofija Mazej Kukovič.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová и Karin Kadenbach.

Изказа се Кристалина Георгиева.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, относно наводненията в държавите от Централна Европа, в Австрия, Чешката република, Германия, Унгария, Полша и Словакия (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, относно наводненията в държавите от Централна Европа (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon и Pavel Poc, от името на групата S&D, относно неотдавнашните наводнения в Европа (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, относно наводненията в държавите от Централна Европа (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller и Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, относно неотдавнашните наводнения в Европа (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно наводненията в Централна Европа (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 3.7.2013.


17. Състав на комисиите

Председателят получи от групата PPE следните искания за назначаване:

комисия AFET: Davor Ivo Stier

комисия BUDG: Andrej Plenković

комисия ENVI: Dubravka Šuica

комисия ECON: Ivana Maletić

комисия AFCO: Zdravka Bušić

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


18. Въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки * (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Anni Podimata (A7-0230/2013)

Anni Podimata представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Anne E. Jensen (докладчик по становището на комисията BUDG), Othmar Karas, от името на групата PPE, Peter Simon, от името на групата S&D, и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Ivo Strejček, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Godfrey Bloom, от името на групата EFD, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz и Markus Ferber.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Anni Podimata.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 3.7.2013.


19. Законови, подзаконови и административни разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа ***I (разискване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Sven Giegold представи доклада.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE, Arlene McCarthy, от името на групата S&D, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Syed Kamall, от името на групата ECR, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt и Theodor Dumitru Stolojan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sergio Gaetano Cofferati и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Michel Barnier и Sven Giegold.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 3.7.2013.


20. Реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС (разискване)

Доклад относно реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС [2013/2021(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

Arlene McCarthy представи доклада.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, и Syed Kamall, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Jean-Paul Gauzès, Peter Simon, Alfredo Pallone, Marlene Mizzi, George Sabin Cutaş и Herbert Dorfmann.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Theodor Dumitru Stolojan, Janusz Władysław Zemke, Ana Miranda и Seán Kelly.

Изказаха се: Michel Barnier и Arlene McCarthy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 3.7.2013.


21. Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle представи препоръката за второ четене.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Tamás Deutsch, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Cornelis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Lucas Hartong, независим член на ЕП, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bart Staes, Michael Theurer и Marta Andreasen.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Janusz Władysław Zemke.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Ingeborg Gräßle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 3.7.2013.


22. Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите - Интегрирана рамка за вътрешен контрол (разискване)

Доклад относно годишния доклад за 2011 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите [2012/2285(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

Доклад относно интегрираната рамка за вътрешен контрол [2012/2291(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Andrea Češková (A7-0189/2013)

Derek Vaughan и Andrea Češková представиха своите доклади.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Theodoros Skylakakis, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam, от името на групата EFD, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki и Angelika Werthmann.

Изказаха се: Algirdas Šemeta, Derek Vaughan и Andrea Češková.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 3.7.2013 г. и точка 8.12 от протокола от 3.7.2013 г.


23. Сериозни трансгранични здравни заплахи ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête и Erik Bánki.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Petru Constantin Luhan.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Gilles Pargneaux.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 3.7.2013.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 514.511/OJME).


25. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.30 ч

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in "t Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Приложение 1 - Избор на Омбудсман

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde , Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, De Martini, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tomašić, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen,van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm,Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност