Seznam 
Zápis
PDF 293kWORD 211k
Úterý, 2. července 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Převody prostředků
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Závěry zasedání Evropské rady (27.-28. června 2013) (rozprava)
 6.Hodnocení irského předsednictví, včetně dohody o víceletém finančním rámci (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Volba evropského veřejného ochránce práv
  
7.2.Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců EU ***I (hlasování)
 8.Členství ve výborech
 9.Hlasování (pokračování)
  
9.1.Vídeňská úmluva o občanské odpovědnosti za jaderné škody *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Provádění článku 93 Smlouvy o ES * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Vnější politika v oblasti letecké dopravy (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Exportní úvěrové agentury členských států (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Žádost, aby byla Marine Le Pen zbavena imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Statut evropské nadace (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.7.Státní přístavní inspekce ***I (hlasování)
  
9.8.Registrační doklady vozidel ***I (hlasování)
  
9.9.Silniční technické kontroly užitkových vozidel ***I (hlasování)
  
9.10.Pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ***I (hlasování)
  
9.11.Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I (hlasování)
  
9.12.Určité kategorie horizontální státní podpory a veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici * (hlasování)
  
9.13.Modrý růst – podpora udržitelného růstu v námořním odvětví a v odvětví námořní dopravy a cestovního ruchu v EU (hlasování)
  
9.14.Přispění družstev k překonání krize (hlasování)
  
9.15.Biohospodářství pro Evropu (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Stav dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (rozprava)
 14.Situace v Bulharsku (rozprava)
 15.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 16.Nedávné záplavy v Evropě (rozprava)
 17.Členství ve výborech
 18.Provádění posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí * (rozprava)
 19.Právní a správní předpisy týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů ***I (rozprava)
 20.Reforma struktury bankovního odvětví EU (rozprava)
 21.Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ***II (rozprava)
 22.Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům - Integrovaný rámec vnitřní kontroly (rozprava)
 23.Vážné přeshraniční zdravotní hrozby ***I (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 - Volba veřejného ochránce práv


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2013: postoj Rady ze dne 26. června 2013 (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, PECH, EMPL, LIBE, REGI

2) z parlamentních výborů zprávy

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem zohlednit požadavky na výdaje vzniklé v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0247/2013)

3) od poslanců návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Silvia-Adriana Ţicău. Návrh usnesení o výstavbě sociálních bytů v Evropské unii (B7-0312/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

EMPL

- Edit Herczog a Silvia-Adriana Ţicău. Návrh usnesení o ženách a informačních a komunikačních technologiích (IKT) (B7-0313/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

FEMM

stanovisko :

CULT, EMPL

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o provádění demografické strategie na úrovni Společenství zaměřené na podporu plodnosti a boj proti úbytku populace (B7-0330/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podvodech a falšování potravin v odvětví olivového oleje (B7-0333/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI, IMCO

4) z dohodovacího výboru

- Společný návrh schválený dohodovacím výborem k rozhodnutí evropského Parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii (00038/2013 -C7-0168/2013 - 2010/0390(COD))

5) z Evropského hospodářského a sociálního výboru

Stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma:

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (COM(2013)0018 - 2013/0012 (COD)) - (CES 530-2013)

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru (COM(2012)0721 - 2012/0340 (COD)) - (CES 575-2013)

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (COM(2013)0042 - 2013/0023 (COD)) - (CES 896-2013)

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (COM(2013)0048 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1414-2013)

- For a social dimension of European Economic and Monetary Union (CES 1566-2013) (Tento dokument není v současnosti k dispozici ve všech jazycích).

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (COM(2013)0044 - 2013/0024 (COD)) - (CES 1767-2013)

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému kpraní peněz a financování terorismu (COM(2013)0045 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1767-2013)

6) z Evropského účetního dvora

- Zvláštní zpráva č. 1/2013: „Byla podpora EU potravinářskému průmyslu na přidávání hodnoty zemědělským produktům účelná a efektivní?

- Zvláštní zpráva č. 2/2013: „Zajišťuje Komise efektivní provádění sedmého rámcového programu pro výzkum?“

- Zvláštní zpráva č. 4/2013: „-Spolupráce EU s Egyptem v oblasti správy věcí veřejných“ (Tento dokument není v současnosti k dispozici ve všech jazycích).

- Zvláštní zpráva č. 7/2013: "Has the European Globalisation Adjustment Fund delivered EU added value in re-integrating redundant workers ?" ((Tento dokument není v současnosti k dispozici ve všech jazycích).

7) od Evropského inspektora ochrany údajů

- Stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů o společném sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma „Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: otevřený a bezpečný kyberprostor“ a na téma návrhu směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii Evropské komise (Tento dokument není v současnosti k dispozici ve všech jazycích).

8) od agentur a dalších institucí Unie
(Některé názvy nejsou v současnosti k dispozici ve všech jazycích.)

Agentura Evropské unie pro základní práva
FRA Annual report 2012, Highlights and Annual activity report 2012

Evropská agentura pro životní prostředí
EEA Annual Report 2012

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Annual Report 2012 of the EIOPA

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
ECDC Annual Report of the Director 2012

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
BEREC Annual reports 2012- BoR (13) 76 - 2012

Annual administrative report of the BEREC office Administrative Manager / Authorising Officer - MC (13) 48

Evropská agentura pro bezpečnost letectví
EASA 2012 Annual General Report

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
ESMA's 2012 Annual Report

Evropská agentura pro námořní bezpečnost
EMSA Annual Report 2012

°
° ° °

Výbor regionů:

Výbor regionů: rozhodl, že nepřijme stanovisko k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel (COM(2013)0130 -2013/0072(COD)).


3. Převody prostředků

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení Parlament o schválení převodu prostředků DEC 10/2013.

Rozpočtový výbor přezkoumal v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení návrh veřejného ochránce práv na převod prostředků 2/2013 a rozhodl, že proti němu nevznese námitky.

Evropský hospodářský a sociální výbor informoval v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení rozpočtový orgán o převodu prostředků INF 2/2013.

Soudní dvůr informoval v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení rozpočtový orgán o převodech prostředků 2/2013, 3/2013 a 4/2013.

°
° ° °

Další rozpočtové informace

Evropský úřad pro dohled předložil v souladu s článkem 64 nařízení o jeho zřízení a článkem 83 jeho finančního nařízení svou roční účetní závěrku za rok 2012.

V souladu s čl. 13 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu předložilo sdružení svou roční účetní závěrku za rozpočtový rok 2012.

V souladu s čl. 40 odst. 2 finančního nařízení Frontexu předložila tato agentura svou výroční zprávu o činnosti za rok 2012.

V souladu s čl. 96 odst. 5 finančního nařízení Evropské agentury pro námořní bezpečnost předložila agentura svou zprávu o opatřeních přijatých na základě poznámek, které ohledně agentury učinil Evropský parlament v rámci postupu udělování absolutoria za rok 2011.

V souladu s článkem 83 finančního nařízení Evropské agentury pro námořní bezpečnost předložila agentura svou roční účetní závěrku za rozpočtový rok 2012.

V souladu s čl. 72 odst. 5 finančního nařízení Evropské agentury pro námořní bezpečnost předložila agentura svou výroční zprávu o interních auditech provedených v roce 2012.

V souladu s čl. 83 odst. 3 finančního nařízení Agentury Evropské unie pro základní práva předložila agentura svou roční účetní závěrku za rok 2012.

V souladu s čl. 40 odst. 2 finančního nařízení Evropské agentury pro životní prostředí předložila agentura svou výroční zprávu o činnosti v roce 2012.

V souladu s článkem 12a a čl. 40 odst. 1 nařízení, kterým se zřizuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) předložilo středisko svou výroční zprávu o činnosti v roce 2012.

V souladu s článkem 40 finančního nařízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie předložilo středisko svou výroční zprávu o činnosti vroce 2012.

V souladu s čl. 72 odst. 5 finančního nařízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie předložilo středisko zprávu o auditech provedených interním auditním útvarem Komise.

V souladu s článkem 40 finančního nařízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci předložila agentura svou výroční zprávu o činnosti v roce 2012.

V souladu s článkem 83 finančního nařízení Eurojustu předložila agentura svou zprávu o svém rozpočtovém a finančním řízení v rozpočtovém roce 2012.

V souladu s článkem 148 finančního nařízení předložil Evropský institut pro rovnost žen a mužů svou roční účetní závěrku za rozpočtový rok 2012.

V souladu s čl. 40 odst. 2 finančního nařízení organizace FCH JU předložil tento subjekt svou výroční zprávu o činnosti za rozpočtový rok 2013.

V souladu s čl. 148 odst. 2 finančního nařízení předložil Účetní dvůr svou roční účetní závěrku za rozpočtový rok 2012.


4. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace v Džibutsku

- Charles Tannock za skupinu ECR o Džibutsku (2013/2690(RSP)) (B7-0347/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE o Džibutsku (2013/2690(RSP)) (B7-0348/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė a Petri Sarvamaa za skupinu PPE o situaci v Džibutsku (2013/2690(RSP)) (B7-0349/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE o situaci v Džibutské republice (2013/2690(RSP)) (B7-0351/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing a Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL o Džibutsku (2013/2690(RSP)) (B7-0354/2013);

- Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella a Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D o situaci v Džibutsku (2013/2690(RSP)) (B7-0355/2013).

II.   Situace v Nigérii

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Nigérii (2013/2691(RSP)) (B7-0344/2013);

- Charles Tannock za skupinu ECR o situaci v Nigérii (2013/2691(RSP)) (B7-0345/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa a Jarosław Leszek Wałęsa za skupinu PPE o situaci v Nigérii (2013/2691(RSP)) (B7-0346/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE o situaci v Nigérii (2013/2691(RSP)) (B7-0350/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o Nigérii (2013/2691(RSP)) (B7-0352/2013);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella a Pino Arlacchi za skupinu S&D o situaci v Nigérii (2013/2691(RSP)) (B7-0353/2013).

III.   Situace občanské společnosti v Egyptě

- Franziska Katharina Brantner, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos, Bart Staes, Malika Benarab-Attou a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE o situaci občanské společnosti v Egyptě (2013/2692(RSP)) (B7-0356/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan a Sajjad Karim za skupinu ECR o situaci občanské společnosti v Egyptě (2013/2692(RSP))(B7-0357/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė a Tokia Saïfi za skupinu PPE o situaci občanské společnosti v Egyptě (2013/2692(RSP)) (B7-0358/2013);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann a Hannu Takkula za skupinu ALDE o situaci občanské společnosti v Egyptě (2013/2692(RSP)) (B7-0359/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o situaci občanské společnosti v Egyptě (2013/2692(RSP)) (B7-0360/2013);

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Norbert Neuser, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt a Raimon Obiols za skupinu S&D o situaci občanské společnosti v Egyptě (2013/2692(RSP))(B7-0361/2013).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


5. Závěry zasedání Evropské rady (27.-28. června 2013) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady (27.-28. června 2013) (2012/2808(RSP))

Herman Van Rompuy (předseda Evropské rady) a José Manuel Barroso učinili prohlášení.

Vystoupili Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Martin Callanan za skupinu ECR, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Joseph Daul, Philip Claeys nezařazený, a Gay Mitchell.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Pervenche Berès, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Giuseppe Gargani, Alejandro Cercas, Bastiaan Belder, Elisabeth Morin-Chartier, Véronique De Keyser, Jacek Protasiewicz, Jaime Mayor Oreja, Ildikó Gáll-Pelcz a Andrej Plenković.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Andrzej Grzyb, Phil Prendergast, Alda Sousa, Daniel Cohn-Bendit ohledně postupu přihlášení se zvednutím ruky, Andrew Henry William Brons, Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Ana Miranda a Jan Kozłowski.

Vystoupili José Manuel Barroso a Herman Van Rompuy.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 10:45, pokračovalo v 10:50.)


6. Hodnocení irského předsednictví, včetně dohody o víceletém finančním rámci (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Hodnocení irského předsednictví, včetně dohody o víceletém finančním rámci (2012/2799 (RSP))

Enda Kenny (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Gay Mitchell za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Richard Ashworth za skupinu ECR, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Diane Dodds nezařazená, Alain Lamassoure, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Helga Trüpel, Martina Anderson, Marine Le Pen, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Mairead McGuinness a Eider Gardiazábal Rubial.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Claudio Morganti a Franz Obermayr.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Enda Kenny.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Rozprava skončila.

Hlasování: __[A36074]__.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Volba evropského veřejného ochránce práv

(tajné hlasování)

Předseda prohlašuje, že mu byly předloženy tyto kandidatury:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni.

(Dvě další kandidatury byly prohlášeny za nepřípustné.)

Předseda připomněl ustanovení čl. 204 odst. 5 jednacího řádu a oznámil, že bude zahájeno elektronické tajné hlasování.

Předseda konstatoval, že je možné hlasovat, neboť je přítomna nadpoloviční většina poslanců.

Přistoupilo se k hlasování.

počet hlasujících: 713

prázdné nebo neplatné hlasovací lístky: 78

odevzdané hlasy: 635

požadovaná většina: 318

(Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu).

Počet obdržených hlasů:

- Ria Oomen-Ruijten: 203

- Emily O'Reilly: 203

- Dagmar Roth-Behrendt: 110

- Francesco Enrico Speroni: 49

- Alex Brenninkmeijer: 36

- Markus Jaeger: 34

Předseda konstatoval, že žádný z kandidátů neobdržel většinu odevzdaných hlasů a že je třeba uspořádat druhé kolo hlasování. Toto druhé kolo se bude konat zítra, ve středu v 11:30.

Kandidáti, kteří si přejí stáhnout svou kandidaturu, tak musí učinit písemně, formou dopisu adresovaného předsedovi, který je třeba předat zástupci generálního tajemníka (kancelář LOW R00101).

Lhůta pro stažení kandidatur je stanovena na dnes večer ve 20:00.

Vystoupení

Bogusław Sonik před zahájením hlasování.


7.2. Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců EU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie [COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0287)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0287)

Vystoupení

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) po hlasování.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda


8. Členství ve výborech

Na žádost politické skupiny GUE/NGL schválil Parlament toto jmenování:

Výbor pro zahraniční věci: Nikola Vuljanić.


9. Hlasování (pokračování)

9.1. Vídeňská úmluva o občanské odpovědnosti za jaderné škody *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol, kterým se mění Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody ze dne 21. května 1963, nebo k němu přistoupily, jakož i učinily prohlášení ohledně uplatňování příslušných vnitřních pravidel práva Unie [06206/2013 – C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Alajos Mészáros (A7-0198/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Alajos Mészáros učinil prohlášení podle čl. 138 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0288)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.2. Provádění článku 93 Smlouvy o ES * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES [COM(2012)0725 – C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0289)


9.3. Vnější politika v oblasti letecké dopravy (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o vnější politice EU v oblasti letecké dopravy – řešení budoucích výzev [2012/2299(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0290)


9.4. Exportní úvěrové agentury členských států (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o první výroční zprávě Komise Evropskému parlamentu o činnosti exportních úvěrových agentur členských států [2012/2320(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0291)


9.5. Žádost, aby byla Marine Le Pen zbavena imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Marine Le Pen zbavena imunity [2012/2325(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0292)

Vystoupení

Bruno Gollnisch, před hlasováním.


9.6. Statut evropské nadace (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o statutu evropské nadace [COM(2012)0035 - 2012/0022(APP)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0293)


9.7. Státní přístavní inspekce ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 2009/16/ES o státní přístavní inspekci [2012/0062(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0394/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0294)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0294)


9.8. Registrační doklady vozidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0295)

Brian Simpson (předseda výboru TRAN) navrhl v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament tento návrh schválil. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


9.9. Silniční technické kontroly užitkových vozidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0296)

Brian Simpson (předseda výboru TRAN) navrhl v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament tento návrh schválil. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


9.10. Pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0297)

Brian Simpson (předseda výboru TRAN) navrhl v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament tento návrh schválil. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


9.11. Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky [2011/0429(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Richard Seeber (A7-0397/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0298)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0298)


9.12. Určité kategorie horizontální státní podpory a veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici * (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici [COM(2012)0730 – C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0299)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0299)


9.13. Modrý růst – podpora udržitelného růstu v námořním odvětví a v odvětví námořní dopravy a cestovního ruchu v EU (hlasování)

Zpráva o modrém růstu – podpoře udržitelného růstu v námořním odvětví a v odvětví námořní dopravy a cestovního ruchu v EU [2012/2297(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0300)


9.14. Přispění družstev k překonání krize (hlasování)

Zpráva o přispění družstev k překonání krize [2012/2321(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0301)


9.15. Biohospodářství pro Evropu (hlasování)

Zpráva o inovaci pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu [2012/2295(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0302)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Marian-Jean Marinescu - A7-0172/2013
Adam Bielan, Phil Bennion, Giommaria Uggias, Jim Higgins, Monika Smolková a Charles Tannock

zpráva Yannick Jadot - A7-0193/2013
Adam Bielan, Charles Tannock a Daniel Hannan

zpráva Brian Simpson - A7-0394/2012
Joseph Cuschieri, Jim Higgins a Hannu Takkula

zpráva Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Jim Higgins, Diane Dodds, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne a Hannu Takkula

zpráva Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Jim Higgins, Kay Swinburne, Diane Dodds a Hannu Takkula

zpráva Werner Kuhn - A7-0210/2013
Petri Sarvamaa, Jim Higgins, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Kay Swinburne, George Lyon, David Campbell Bannerman, Dieter-Lebrecht Koch a Seán Kelly

zpráva Richard Seeber - A7-0397/2012
Patrizia Toia, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Petru Constantin Luhan a Miroslav Mikolášik

zpráva Spyros Danellis - A7-0209/2013
Patrice Tirolien, Joseph Cuschieri, Mario Pirillo, Giommaria Uggias, Guido Milana, Diane Dodds, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Marek Józef Gróbarczyk a Seán Kelly

zpráva Patrizia Toia - A7-0222/2013
Francesco De Angelis, Vicky Ford, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Roberta Angelilli, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik a Seán Kelly

zpráva Paolo Bartolozzi - A7-0201/2013
Kay Swinburne, Patrice Tirolien, Martina Anderson, Mario Pirillo, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Monika Smolková a Miroslav Mikolášik


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:25, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Stav dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (rozprava)

Zpráva o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012) [2012/2130(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares uvedl zprávu.

Vystoupili: José Manuel Barroso (předseda Komise) a Viktor Orbán (předseda vlády Maďarské republiky).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil József Szájer, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, Lajos Bokros za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil András Gyürk, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Krisztina Morvai nezařazená, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (předseda na jeho vystoupení odpověděl), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt, pro účely osobních otázek v návaznosti na vystoupení předcházejícího řečníka (předseda připomněl rozhodnutí, o nichž se diskutuje), József Szájer v reakci na vystoupení Guye Verhofstadta (předseda potvrdil vystoupení Guy Verhofstadta a napomenul Józsefa Szájera za některá jeho prohlášení, která pokládá za nepřijatelná), József Szájer, který vyjasnil své předchozí vystoupení (předseda jej opět napomenul), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zoltán Bagó, Kinga Gál (předseda potvrdil demokratickou legitimitu Tavaresovy zprávy) a opět Kinga Gál, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, ohledně předcházejícího vystoupení, a Jacek Protasiewicz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cashman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) a Viktor Orbán.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Krisztina Morvai nezařazená, a Rui Tavares.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 3.7.2013.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně


14. Situace v Bulharsku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Bulharsku (2013/2693(RSP))

Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady) a Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Evgeni Kirilov a Iliana Malinova Iotova, Claude Moraes za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitar Stoyanov a Filiz Hakaeva Hyusmenova za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrey Kovatchev.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Rui Tavares za skupinu Verts/ALE, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Slavi Binev za skupinu EFD, Dimitar Stoyanov nezařazený, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ivailo Kalfin, Michael Gahler a Milan Zver.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Iliana Malinova Iotova, Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položili Andrey Kovatchev a Metin Kazak.

Vystoupili: Viviane Reding a Vytautas Leškevičius.

Rozprava skončila.


15. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Oprava (P6_TA(2009)0360(COR01)) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 9 zápisu ze dne 1.7.2013).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


16. Nedávné záplavy v Evropě (rozprava)

Prohlášení Komise: Nedávné záplavy v Evropě (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Richard Seeber za skupinu PPE, Mojca Kleva Kekuš za skupinu S&D, Michael Theurer za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Oldřich Vlasák za skupinu ECR, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Franz Obermayr nezařazený, Jacek Olgierd Kurski za skupinu EFD, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid a Zofija Mazej Kukovič.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová a Karin Kadenbach.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR, o záplavách v zemích střední Evropy: v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Polsku a na Slovensku (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, o povodních ve středoevropských zemích (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon a Pavel Poc za skupinu S&D, o nedávných záplavách v Evropě (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, o záplavách ve středoevropských zemích (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller a Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, o nedávných záplavách v Evropě (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE, o záplavách ve střední Evropě (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 3.7.2013.


17. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádosti o jmenování:

výbor AFET: Davor Ivo Stier

výbor BUDG: Andrej Plenković

výbor ENVI: Dubravka Šuica

výbor ECON: Ivana Maletić

výbor AFCO: Zdravka Bušić

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


18. Provádění posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Anni Podimata (A7-0230/2013)

Anni Podimata uvedla zprávu.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Anne E. Jensen (navrhovatelka výboru BUDG), Othmar Karas za skupinu PPE, Peter Simon za skupinu S&D, a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Ivo Strejček za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu EFD, Auke Zijlstra nezařazený, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz a Markus Ferber.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupili: Algirdas Šemeta a Anni Podimata.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 3.7.2013.


19. Právní a správní předpisy týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Sven Giegold uvedl zprávu.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE, Arlene McCarthy za skupinu S&D, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Syed Kamall za skupinu ECR, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt a Theodor Dumitru Stolojan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sergio Gaetano Cofferati a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Michel Barnier a Sven Giegold.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 3.7.2013.


20. Reforma struktury bankovního odvětví EU (rozprava)

Zpráva o reformě struktury bankovního odvětví EU [2013/2021(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

Arlene McCarthy uvedla zprávu.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Antolín Sánchez Presedo za skupinu S&D, Olle Schmidt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, a Syed Kamall za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Claudio Morganti za skupinu EFD, Jean-Paul Gauzès, Peter Simon, Alfredo Pallone, Marlene Mizzi, George Sabin Cutaş a Herbert Dorfmann.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Theodor Dumitru Stolojan, Janusz Władysław Zemke, Ana Miranda a Seán Kelly.

Vystoupili: Michel Barnier a Arlene McCarthy.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 3.7.2013.


21. Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Tamás Deutsch za skupinu PPE, Jens Geier za skupinu S&D, Jan Mulder za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Cornelis de Jong za skupinu GUE/NGL, Lucas Hartong nezařazený, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bart Staes, Michael Theurer a Marta Andreasen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Janusz Władysław Zemke.

Vystoupili: Algirdas Šemeta a Ingeborg Gräßle.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 3.7.2013.


22. Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům - Integrovaný rámec vnitřní kontroly (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě za rok 2011 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům [2012/2285(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

Zpráva o integrovaném rámci vnitřní kontroly [2012/2291(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Andrea Češková (A7-0189/2013)

Derek Vaughan a Andrea Češková uvedli zprávy.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Monica Luisa Macovei za skupinu PPE, Jens Geier za skupinu S&D, Theodoros Skylakakis za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam za skupinu EFD, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch a Zigmantas Balčytis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki a Angelika Werthmann.

Vystoupili: Algirdas Šemeta, Derek Vaughan a Andrea Češková.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 3.7.2013 a bod 8.12 zápisu ze dne 3.7.2013.


23. Vážné přeshraniční zdravotní hrozby ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux uvedl zprávu.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Christofer Fjellner za skupinu PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête a Erik Bánki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Petru Constantin Luhan.

Vystoupili: Algirdas Šemeta a Gilles Pargneaux.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 3.7.2013.


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 514.511/OJME).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:30.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Příloha 1 - Volba veřejného ochránce práv

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde , Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, De Martini, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tomašić, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen,van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm,Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Právní upozornění - Ochrana soukromí