Indeks 
Protokol
PDF 292kWORD 217k
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 122)(meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) (forhandling)
 6.Status over det irske formandskab, herunder aftalen om FFR (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Valg af Den Europæiske Ombudsmand
  
7.2.Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU ***I (afstemning)
 8.Udvalgenes sammensætning
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.Wienkonventionen om civilretligt ansvar for nuklear skade *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.2.Anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.3.EU's luftfartspolitik over for tredjelande (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.4.Medlemsstaternes eksportkreditinstitutter (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.5.Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.6.Statut for den europæiske almennyttige fond (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.7.Havnestatskontrol ***I (afstemning)
  
9.8.Registreringsdokumenter for motorkøretøjer ***I (afstemning)
  
9.9.Syn af erhvervskøretøjer ***I (afstemning)
  
9.10.Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***I (afstemning)
  
9.11.Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***I (afstemning)
  
9.12.Visse former for horisontal statsstøtte offentlig personbefordring med jernbane og ad vej * (afstemning)
  
9.13.Blå vækst - Fremme af bæredygtig vækst inden for skibsfart, søtransport og turisme i EU (afstemning)
  
9.14.Andelsselskabers bidrag til løsning af krisen (afstemning)
  
9.15.Bioøkonomi i Europa (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn (forhandling)
 14.Situationen i Bulgarien (forhandling)
 15.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 16.De nylige oversvømmelser i Europa (forhandling)
 17.Udvalgenes sammensætning
 18.Gennemførelse af et forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner * (forhandling)
 19.Samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer ***I (forhandling)
 20.Reform af banksektorens struktur i EU (forhandling)
 21.Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) ***II (forhandling)
 22.Beskyttelse af EU's finansielle interesser – bekæmpelse af svig - Den integrerede struktur for intern kontrol (forhandling)
 23.Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler ***I (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Valg af ombudsmand


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.35.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2013: Rådets holdning af 26. juni 2013 (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET, PECH, EMPL, LIBE, REGI

2) fra udvalgene, følgende betænkninger

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2013 for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme for at tage hensyn til de udgiftsbehov, der følger af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A7-0247/2013)

3) fra medlemmerne, følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Silvia-Adriana Ţicău. Forslag til beslutning om socialt boligbyggeri i Den Europæiske Union (B7-0312/2013)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Edit Herczog og Silvia-Adriana Ţicău. Forslag til beslutning om kvinder og ikt (B7-0313/2013)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

rådg.udv. :

CULT, EMPL

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om gennemførelse på EU-plan af en befolkningsstrategi for at øge fødselstallet og bremse befolkningsnedgangen (B7-0330/2013)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bedrageri og forfalskning i forbindelse med olivenolie (B7-0333/2013)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI, IMCO

4) fra Forligsudvalget

- Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (00038/2013 -C7-0168/2013 - 2010/0390(COD))

5) Fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer COM(2013)0018 - 2013/0012 (COD)) - (CES 530-2013)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder (COM(2012)0721 - 2012/0340 (COD)) - (CES 575-2013)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA(COM (2013)0042 - 2013/0023 (COD)) - (CES 896-2013)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU (COM(2013)0048 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1414-2013)

- For a social dimension of European Economic and Monetary Union - (CES 1566-2013) (Dette dokument foreligger endnu ikke på alle sprog)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (COM(2013) 0044 - 2013/0024 (COD)) - (CES 1767-2013)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (COM(2013)0045 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1767-2013)

6) fra Den Europæiske Revisionsret

Særberetning nr. 1/2013: "Har EU's støtte til fødevareindustrien effektivt og produktivt bidraget til at forøge værdien af landbrugsprodukter ?"

Særberetning nr. 2/2013: "Har Kommissionen sørget for, at syvende rammeprogram for forskning gennemføres effektivt?"

Særberetning nr. 4/2013: "EU's samarbejde med Egypten på området regeringsførelse" (Dette dokument foreligger endnu ikke på alle sprog)

Særberetning nr. 7/2013: "Has the European Globalisation Adjustment Fund delivered EU added value in re-integrating redundant workers ?" (Dette dokument foreligger endnu ikke på alle sprog)

7) fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication conjointe de la Commission et de la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur: 'Cyber Security Strategy of the European Union : an Open, Safe and Secure Cyberspace', and on the Commission proposal for a Directive concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union (Dette dokument foreligger endnu ikke på alle sprog)

8) fra agenturerne og andre EU-organer
(Visse titler foreligger endnu ikke på alle sprog)

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
FRA Annual report 2012, Highlights and Annual activity report 2012

Det Europæiske Miljøagentur
EEA Annual Report 2012

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
Annual Report 2012 of the EIOPA

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
ECDC Annual Report of the Director 2012

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation
BEREC Annual reports 2012- BoR (13) 76

2012 Annual administrative report of the BEREC office Administrative Manager / Authorising Officer - MC (13) 48

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
EASA 2012 Annual General Report

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
ESMA's 2012 Annual Report

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur
EMSA Annual Report 2012

°
° ° °

Regionsudvalget

Regionsudvalget havde besluttet ikke at afgive udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres bagage (COM(2013)0130 -2013/0072(COD)).


3. Bevillingsoverførsler

Rådet havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 27, stk. 3, underrettet Parlamentet om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 10/2013.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen undersøgt forslaget til bevillingsoverførsel 2/2013 fra Ombudsmanden og havde besluttet sig til ikke at gøre indsigelser.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel INF 2/2013.

Domstolen havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel 2/2013, 3/2013 og 4/2013.

°
° ° °

Andre budgetoplysninger

I overensstemmelse med artikel 64 i forordningen om oprettelse af Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed og artikel 83 i myndighedens finansforordning havde myndigheden fremsendt sit endelige regnskab for regnskabsåret 2012.

I overensstemmelse med artikel 13, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor havde organet fremsendt sit regnskab for regnskabsåret 2012.

Frontex havde i overensstemmelse med artikel 40, stk. 2, i Frontex' finansforordning fremsendt sin årlige aktivitetsrapport for 2012.

I overensstemmelse med artikel 96, stk. 5, i finansforordningen for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur havde agenturet fremsendt sin rapport om de foranstaltninger, der var truffet som følge af Parlamentets observationer og bemærkninger i forbindelse med dechargeproceduren for 2011 vedrørende dette agentur.

I overensstemmelse med artikel 83 i finansforordningen for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur havde agenturet fremsendt sit endelige regnskab for regnskabsåret 2012.

I overensstemmelse med artikel 72, stk. 5, i finansforordningen for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur havde agenturet fremsendt sin årsrapport om den interne revision for 2012.

I overensstemmelse med artikel 83, stk. 3, i finansforordningen for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder havde agenturet fremsendt sit endelige regnskab for regnskabsåret 2012 .

I overensstemmelse med artikel 40, stk. 2, i finansforordningen for Det Europæiske Miljøagentur havde agenturet fremsendt sin årlige aktivitetsrapport for 2012.

I overensstemmelse med artikel 12a og artikel 40, stk. 1, i finansforordningen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse havde Cedefop fremsendt sin årlige aktivitetsrapport for 2012.

I overensstemmelse med artikel 40 i finansforordningen for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer havde centret fremsendt sin årlige aktivitetsrapport for 2012.

I overensstemmelse med artikel 72, stk. 5, i finansforordningen for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer havde centret fremsendt sin rapport om revisioner udført af Kommissionens interne revisionstjeneste.

I overensstemmelse med artikel 40 i finansforordningen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur havde agenturet fremsendt sin årlige aktivitetsrapport for 2012.

I overensstemmelse med artikel 83 i finansforordningen for Eurojust havde sidstnævnte fremsendt sin beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2012.

I overensstemmelse med artikel 148 i finansforordningen for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder havde instituttet fremsendt sin årsberetning om regnskabet for regnskabsåret 2012.

I overensstemmelse med artikel 40, stk. 2, i finansforordningen for fællesforetagendet for brændselsceller og brint havde fællesforetagendet fremsendt sin årlige aktivitetsrapport for regnskabsåret, 2012.

I overensstemmelse med artikel 148, stk. 2 i finansforordningen havde Revisionsretten fremsendt sit årsregnskab for regnskabsåret 2012.


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 122)(meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Situationen i Djibouti

- Charles Tannock for ECR-Gruppen, om Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0347/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, om Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0348/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė og Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, om situationen i Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0349/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells og Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, om situationen i Republikken Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0351/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing og Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, om Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0354/2013);

- Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella og Antigoni Papadopoulou for S&D-Gruppen, sm situationen i Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0355/2013).

II.   Situationen i Nigeria

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, om Nigeria (2013/2691(RSP)) (B7-0344/2013);

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om situationen i Nigeria (2013/2691(RSP)) (B7-0345/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa og Jarosław Leszek Wałęsa for PPE-Gruppen, om situationen i Nigeria (2013/2691(RSP)) (B7-0346/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann og Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, om situationen i Nigeria (2013/2691(RSP)) (B7-0350/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, om Nigeria (2013/2691(RSP)) (B7-0352/2013);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella og Pino Arlacchi for S&D-Gruppen, om situationen i Nigeria (2013/2691(RSP)) (B7-0353/2013).

III.   Civilsamfundets situation i Egypten

- Franziska Katharina Brantner, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos, Bart Staes, Malika Benarab-Attou og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, om civilsamfundets situation i Egypten (2013/2692(RSP)) (B7-0356/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan og Sajjad Karim for ECR-Gruppen, om civilsamfundets situation i Egypten (2013/2692(RSP)) (B7-0357/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė og Tokia Saïfi for PPE-Gruppen, om civilsamfundets situation i Egypten (2013/2692(RSP)) (B7-0358/2013);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann og Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, om civilsamfundets situation i Egypten (2013/2692(RSP)) (B7-0359/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, om civilsamfundets situation i Egypten (2013/2692(RSP)) (B7-0360/2013);

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Norbert Neuser, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt og Raimon Obiols for S&D-Gruppen, om civilsamfundets situation i Egypten (2013/2692(RSP)) (B7-0361/2013).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


5. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) (2012/2808(RSP))

Herman Van Rompuy (formand for Det Europæiske Råd) og José Manuel Barroso afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Martin Callanan for ECR-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Joseph Daul, Philip Claeys, løsgænger, og Gay Mitchell.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Pervenche Berès, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Giuseppe Gargani, Alejandro Cercas, Bastiaan Belder, Elisabeth Morin-Chartier, Véronique De Keyser, Jacek Protasiewicz, Jaime Mayor Oreja, Ildikó Gáll-Pelcz og Andrej Plenković.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Andrzej Grzyb, Phil Prendergast, Alda Sousa, Daniel Cohn-Bendit, om "catch the eye"-proceuren, Andrew Henry William Brons, Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Ana Miranda og Jan Kozłowski.

Talere: José Manuel Barroso og Herman Van Rompuy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 10.45 og genoptaget kl. 10.50)


6. Status over det irske formandskab, herunder aftalen om FFR (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Status over det irske formandskab, herunder aftalen om FFR (2012/2799(RSP))

Enda Kenny (Rådets formand) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Gay Mitchell for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Alain Lamassoure, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Helga Trüpel, Martina Anderson, Marine Le Pen, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Mairead McGuinness og Eider Gardiazábal Rubial.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Claudio Morganti og Franz Obermayr.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Talere: Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Enda Kenny.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 3.7.2013.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Valg af Den Europæiske Ombudsmand

(Hemmelig afstemning)

Formanden meddelte at have modtaget ansøgninger fra følgende:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni.

(To andre ansøgninger opfyldte ikke betingelserne for behandling).

Formanden henledte opmærksomheden på bestemmelserne i forretningsordenens artikel 204, stk. 5, og meddelte, at der herefter ville blive foretaget hemmelig elektronisk afstemning.

Han konstaterede, at betingelserne for afstemningen var opfyldt, idet mere end halvdelen af medlemmerne var til stede.

Der foretoges afstemning.

Antal deltagere i afstemningen: 713

Blanke eller ugyldige stemmesedler: 78

Afgivne stemmer: 635

Påkrævet flertal: 318

(Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag).

Opnåede stemmer:

- Ria Oomen-Ruijten: 203

- Emily O'Reilly: 203

- Dagmar Roth-Behrendt: 110

- Francesco Enrico Speroni: 49

- Alex Brenninkmeijer: 36

- Markus Jaeger: 34

Formanden konstaterede, at ingen kandidater havde opnået flertallet af de afgivne stemmer, og at en anden valgrunde var nødvendig. Denne ville sted den følgende dag (onsdag) kl. 11h30.

De kandidater, der ønskede at tilbagetrække deres ansøgning, skulle gøre det skriftligt og sende en skrivelse til formanden via vicegeneralsekretæren på kontoradressen LOW R00101.

Fristen for tilbagetrækning af ansøgninger var fastsat til kl. 20 samme aften.

Talere

Bogusław Sonik, inden åbningen af afstemningen.


7.2. Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union [COM(2011)0890 – C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0287)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0287)

Talere

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen), efter afstemningen.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand


8. Udvalgenes sammensætning

Efter anmodning fra GUE/NGL-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

Udenrigsudvalget: Nikola Vuljanić.


9. Afstemningstid (fortsat)

9.1. Wienkonventionen om civilretligt ansvar for nuklear skade *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere eller tiltræde protokollen om ændring af Wienkonventionen af 21. maj 1963 om civilretligt ansvar for nuklear skade og til at fremsætte en erklæring om anvendelsen af de relevante interne EU-retlige regler [06206/2013 – C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Alajos Mészáros (A7-0198/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Alajos Mészáros tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 138, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0288)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.2. Anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 [COM(2012)0725 – C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0289)


9.3. EU's luftfartspolitik over for tredjelande (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om EU's luftfartspolitik over for tredjelande – indsats i forbindelse med fremtidige udfordringer [2012/2299(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0290)


9.4. Medlemsstaternes eksportkreditinstitutter (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om første årsrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet om aktiviteterne i medlemsstaternes eksportkreditinstitutter [2012/2320(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0291)


9.5. Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet [2012/2325(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0292)

Talere

Bruno Gollnisch, inden afstemningen.


9.6. Statut for den europæiske almennyttige fond (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om statut for den europæiske almennyttige fond (FE) [COM(2012)0035 - 2012/0022(APP)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0293)


9.7. Havnestatskontrol ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol [2012/0062(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Brian Simpson (A7-0394/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0294)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0294)


9.8. Registreringsdokumenter for motorkøretøjer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0295)

Brian Simpson, (formand for TRAN), foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet vedtog at udsætte afstemningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


9.9. Syn af erhvervskøretøjer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0296)

Brian Simpson, (formand for TRAN), foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet vedtog at udsætte afstemningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


9.10. Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***I (afstemning)

betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0297)

Brian Simpson, (formand for TRAN), foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet vedtog at udsætte afstemningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


9.11. Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF for så vidt angår miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken [2011/0429(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Richard Seeber (A7-0397/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0298)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0298)


9.12. Visse former for horisontal statsstøtte offentlig personbefordring med jernbane og ad vej * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej [COM(2012)0730 – C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0299)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0299)


9.13. Blå vækst - Fremme af bæredygtig vækst inden for skibsfart, søtransport og turisme i EU (afstemning)

Rapport om blå vækst: Fremme af bæredygtig vækst inden for skibsfart, søtransport og turisme i EU [2012/2297(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0300)


9.14. Andelsselskabers bidrag til løsning af krisen (afstemning)

Betænkning om andelsselskabers bidrag til løsning af krisen [2012/2321(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0301)


9.15. Bioøkonomi i Europa (afstemning)

Betænkning om nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa [2012/2295(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0302)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Marian-Jean Marinescu - A7-0172/2013
Adam Bielan, Phil Bennion, Giommaria Uggias, Jim Higgins, Monika Smolková og Charles Tannock

Betænkning: Yannick Jadot - A7-0193/2013
Adam Bielan, Charles Tannock og Daniel Hannan

Betænkning: Brian Simpson - A7-0394/2012
Joseph Cuschieri, Jim Higgins og Hannu Takkula

Betænkning: Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Jim Higgins, Diane Dodds, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne og Hannu Takkula

Betænkning: Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Jim Higgins, Kay Swinburne, Diane Dodds og Hannu Takkula

Betænkning: Werner Kuhn - A7-0210/2013
Petri Sarvamaa, Jim Higgins, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Kay Swinburne, George Lyon, David Campbell Bannerman, Dieter-Lebrecht Koch og Seán Kelly

Betænkning: Richard Seeber - A7-0397/2012
Patrizia Toia, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Petru Constantin Luhan og Miroslav Mikolášik

Betænkning: Spyros Danellis - A7-0209/2013
Patrice Tirolien, Joseph Cuschieri, Mario Pirillo, Giommaria Uggias, Guido Milana, Diane Dodds, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Marek Józef Gróbarczyk og Seán Kelly

Betænkning: Patrizia Toia - A7-0222/2013
Francesco De Angelis, Vicky Ford, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Roberta Angelilli, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik og Seán Kelly

Betænkning: Paolo Bartolozzi - A7-0201/2013
Kay Swinburne, Patrice Tirolien, Martina Anderson, Mario Pirillo, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Monika Smolková og Miroslav Mikolášik


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.25 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn (forhandling)

Betænkning om situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn (jf. EP-beslutning af 16. februar 2012) [2012/2130(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares forelagde betænkningen.

Talere: José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) og Viktor Orbán (Republikken Ungarns premierminister).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra József Szájer, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Lajos Bokros for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra András Gyürk, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (Formanden reagerede på sidstnævntes indlæg), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt for en personlig bemærkning som følge af den foregående talers indlæg (Formanden mindede om de beslutninger, der var truffet som grundlag for forhandlingen), József Szájer, som svarede Guy Verhofstadt (Formanden kaldte József Szájer til orden på grund af visse udtalelser, som han anså for at være uacceptable), József Szájer, som redegjorde for sit foregående indlæg, (Formanden kaldte ham til orden igen), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zoltán Bagó, Kinga Gál, (Formanden bekræftede den demokratiske legitimitet af betænkningen af Tavares) og endnu engang Kinga Gál som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss om den foregående talers indlæg, og Jacek Protasiewicz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cashman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská og Andrew Henry William Brons.

Talere: Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) og Viktor Orbán.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, og Rui Tavares.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 3.7.2013.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand


14. Situationen i Bulgarien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Bulgarien (2013/2693(RSP))

Vytautas Leškevičius (Rådets formand) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Evgeni Kirilov og Iliana Malinova Iotova, Claude Moraes for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dimitar Stoyanov, og Filiz Hakaeva Hyusmenova for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrey Kovatchev.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Slavi Binev for EFD-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ivailo Kalfin, Michael Gahler og Milan Zver.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Iliana Malinova Iotova, Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrey Kovatchev, og Metin Kazak.

Talere: Viviane Reding og Vytautas Leškevičius.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Berigtigelse (P6_TA(2009)0360(COR01)) var blevet meddelt i plenarforsamlingen den foregående dag (punkt 9 i protokollen af 1.7.2013).

Idet der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning (forretningsordenens artikel 216, stk. 4), ansås den for vedtaget.


16. De nylige oversvømmelser i Europa (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: De nylige oversvømmelser i Europa (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Richard Seeber for PPE-Gruppen, Mojca Kleva Kekuš for S&D-Gruppen, Michael Theurer for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Jacek Olgierd Kurski for EFD-Gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid og Zofija Mazej Kukovič.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová og Karin Kadenbach.

Kristalina Georgieva tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, om oversvømmelserne i centraleuropæiske lande: Østrig, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn, Polen og Slovakiet (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013)

- Elisabeth Schroedter og Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, om oversvømmelser i centraleuropæiske lande (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013)

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon og Pavel Poc for S&D-Gruppen, om de nylige oversvømmelser i Europa (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013)

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, om oversvømmelserne i centraleuropæiske lande (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013)

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller og Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, om de nylige oversvømmelser i Europa (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013)

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, om oversvømmelserne i Centraleuropa (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 3.7.2013.


17. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra PPE modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

AFET: Davor Ivo Stier

BUDG: Andrej Plenković

ENVI: Dubravka Šuica

ECON: Ivana Maletić

AFCO: Zdravka Bušić

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


18. Gennemførelse af et forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Anni Podimata (A7-0230/2013)

Anni Podimata forelagde betænkningen.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Anne E. Jensen (ordfører for udtalelse fra BUDG), Othmar Karas for PPE-Gruppen, Peter Simon for S&D-Gruppen og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Ivo Strejček for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Godfrey Bloom for EFD-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz og Markus Ferber.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş og Monika Flašíková Beňová..

Talere: Algirdas Šemeta og Anni Podimata.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 3.7.2013.


19. Samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarer, aflønningspolitik og sanktioner [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Sven Giegold forelagde betænkningen.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Thomas Mann for PPE-Gruppen, Arlene McCarthy for S&D-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt og Theodor Dumitru Stolojan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Gaetano Cofferati og Andrew Henry William Brons.

Talere: Michel Barnier og Sven Giegold.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 3.7.2013.


20. Reform af banksektorens struktur i EU (forhandling)

Betænkning om reform af banksektorens struktur i EU [2013/2021(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

Arlene McCarthy forelagde betænkningen.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Antolín Sánchez Presedo for S&D-Gruppen, Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen og Syed Kamall for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Claudio Morganti for EFD-Gruppen, Jean-Paul Gauzès, Peter Simon, Alfredo Pallone, Marlene Mizzi, George Sabin Cutaş og Herbert Dorfmann.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Theodor Dumitru Stolojan, Janusz Władysław Zemke, Ana Miranda og Seán Kelly.

Talere: Michel Barnier og Arlene McCarthy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 3.7.2013.


21. Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Tamás Deutsch for PPE-Gruppen, Jens Geier for S&D-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Lucas Hartong, løsgænger, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bart Staes, Michael Theurer og Marta Andreasen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Janusz Władysław Zemke.

Talere: Algirdas Šemeta og Ingeborg Gräßle.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 3.7.2013.


22. Beskyttelse af EU's finansielle interesser – bekæmpelse af svig - Den integrerede struktur for intern kontrol (forhandling)

Betænkning om årsrapport 2011 om beskyttelse af EU's finansielle interesser – Bekæmpelse af svig [2012/2285(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

Betænkning om den integrerede struktur for intern kontrol [2012/2291(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Andrea Češková (A7-0189/2013)

Derek Vaughan og Andrea Češková forelagde betænkningerne.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen, Jens Geier for S&D-Gruppen, Theodoros Skylakakis for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Magdi Cristiano Allam for EFD-Gruppen, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch og Zigmantas Balčytis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki og Angelika Werthmann.

Talere: Algirdas Šemeta, Derek Vaughan og Andrea Češková.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 3.7.2013 og punkt 8.12 i protokollen af 3.7.2013.


23. Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux forelagde betænkningen.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête og Erik Bánki.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan.

Talere: Algirdas Šemeta og Gilles Pargneaux.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 3.7.2013.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 514.511/OJME).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.30.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Bilag 1 - Valg af ombudsmand

STEMMELISTE

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde , Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, De Martini, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tomašić, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen,van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm,Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik