Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 290kWORD 178k
Tiistai 2. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (27.–28. kesäkuuta 2013) (keskustelu)
 6.Irlannin puheenjohtajakauden tarkastelu, mukaan lukien monivuotista rahoituskehystä koskeva sopimus (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Euroopan oikeusasiamiehen vaali
  
7.2.Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ***I (äänestys)
 8.Valiokuntien kokoonpano
 9.Äänestykset (jatkoa)
  
9.1.Korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla tehty Wienin yleissopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.2.EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan soveltaminen * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.3.EU:n ulkoinen ilmailupolitiikka – tulevat haasteet (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.4.Jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.5.Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.6.Eurooppalaisen säätiön perussääntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.7.Satamavaltioiden suorittama valvonta ***I (äänestys)
  
9.8.Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat ***I (äänestys)
  
9.9.Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset ***I (äänestys)
  
9.10.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset ***I (äänestys)
  
9.11.Vesipolitiikan alan prioriteettiaineet ***I (äänestys)
  
9.12.Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut * (äänestys)
  
9.13."Sininen kasvu" - EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen (äänestys)
  
9.14.Osuuskuntien panos kriisin voittamisessa (äänestys)
  
9.15.Biotalousstrategia Euroopalle (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Perusoikeustilanne: standardit ja käytännöt Unkarissa (keskustelu)
 14.Bulgarian tilanne (keskustelu)
 15.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 16.Viimeaikaiset tulvat Euroopassa (keskustelu)
 17.Valiokuntien kokoonpano
 18.Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveron alalla * (keskustelu)
 19.Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ***I (keskustelu)
 20.EU:n pankkialan rakenteiden uudistaminen (keskustelu)
 21.Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset ***II (keskustelu)
 22.EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta - Yhdennetyn sisäisen valvonnan kehys (keskustelu)
 23.Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhkat ***I (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Oikeusasiamiehen vaali


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Lisätalousarvioesitys n:ro 1 vuoden 2013 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 26. kesäkuuta 2013 (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFET, PECH, EMPL, LIBE, REGI

2) parlamentin valiokunnilta, mietinnöt:

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A7-0247/2013)

3) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Silvia-Adriana Ţicău. Päätöslauselmaesitys sosiaalisesta asuntotuotannosta Euroopan unionissa (B7-0312/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Edit Herczog ja Silvia-Adriana Ţicău. Päätöslauselmaesitys naisista ja tieto- ja viestintätekniikasta (B7-0313/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

lausuntoa varten:

CULT, EMPL

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys väestöstrategian laatimisesta Euroopan unionin tasolla syntyvyyden edistämiseksi ja väestökadon torjumiseksi (B7-0330/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys petoksista ja elintarvikeväärennöksistä oliiviöljyalalla (B7-0333/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI, IMCO

4) sovittelukomitealta:

- Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle (00038/2013 -C7-0168/2013 - 2010/0390(COD))

5) Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta:

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnot

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (COM(2013)0018 - 2013/0012 (COD)) - (CES 530-2013)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta (COM(2012)0721 - 2012/0340 (COD)) - (CES 575-2013)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi euron ja muiden valuuttojen suojelusta väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta (COM (2013)0042 - 2013/0023 (COD)) - (CES 896-2013)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa (COM(2013)0048 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1414-2013)

- For a social dimension of European Economic and Monetary Union - (CES 1566-2013) (Asiakirja ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä.)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesksi tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (COM(2013) 0044 - 2013/0024 (COD)) - (CES 1767-2013)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen (COM(2013)0045 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1767-2013)

6) Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta

Erityiskertomus nro 1/2013: "Onko EU:n elintarviketeollisuustuella lisätty maataloustuotteiden arvoa vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla?"

Erityiskertomus nro 2/2013: "Onko komissio varmistanut tehokkaan täytäntöönpanon seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa?"

Erityiskertomus nro 4/2013: "Hallintotapaan liittyvä yhteistyö EU:n ja Egyptin välillä"

Rapport Spécial N° 7/2013: "Has the European Globalisation Adjustment Fund delivered EU added value in re-integrating redundant workers ?" (Asiakirja ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä.)

7) Euroopan tietosuojavaltuutetulta

- Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication conjointe de la Commission et de la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur: 'Cyber Security Strategy of the European Union: an Open, Safe and Secure Cyberspace', and on the Commission proposal for a Directive concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union (Asiakirja ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä.)

8) Euroopan unionin virastoilta ja muilta elimiltä
(Osa asiakirjoista ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä.)

Euroopan unionin perusoikeusvirasto
FRA Annual report 2012, Highlights and Annual activity report 2012

Euroopan ympäristökeskus
EEA Annual Report 2012

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Annual Report 2012 of the EIOPA

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus
ECDC Annual Report of the Director 2012

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin
BEREC Annual reports 2012- BoR (13) 76 - 2012

Annual administrative report of the BEREC office Administrative Manager / Authorising Officer - MC (13) 48

Euroopan lentoturvallisuusvirasto
EASA 2012 Annual General Report

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
ESMA's 2012 Annual Report

Euroopan meriturvallisuusvirasto
EMSA Annual Report 2012

°
° ° °

alueiden komitealta:

- Alueiden komitea on päättänyt olla antamatta lausuntoa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta (COM(2013)0130 -2013/0072(COD)).


3. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvosto on ilmoittanut Euroopan parlamentille määrärahasiirron DEC 10/2013 hyväksymisestä.

Työjärjestyksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on tarkastellut oikeusasiamiehen määrärahasiirtoa 2/2013 ja päättänyt olla vastustamatta sitä.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirtoesityksestä INF 2/2013.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuomioistuin on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirtoesityksistä 2/2013, 3/2013 ja 4/2013.

°
° ° °

Muut talousarviota koskevat tiedot

Euroopan valvontaviranomaisen perustamisesta annetun asetuksen 64 artiklan ja valvontaviranomaisen varainhoitoasetuksen 83 artiklan mukaisesti valvontaviranomainen on toimittanut lopullisen tilinpäätöksensä varainhoitovuodelta 2012.

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009 13 artiklan 7 kohdan mukaisesti yhteistyöelin on toimittanut lopullisen tilinpäätöksensä varainhoitovuodelta 2012.

Frontexin varainhoitoasetuksen 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti Frontex on toimittanut vuosikertomuksensa 2012.

Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitoasetuksen 96 artiklan 5 kohdan mukaisesti virasto on toimittanut kertomuksensa toimista, joihon on ryhdytty Euroopan parlamentin huomioiden ja kommenttien johdosta varainhoitovuoden 2011 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä.

Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitoasetuksen 83 artiklan mukaisesti virasto on toimittanut lopullisen tilinpäätöksensä varainhoitovuodelta 2012.

Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitoasetuksen 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti virasto on toimittanut vuosikertomuksensa sisäistä tarkastusta koskevista toimista vuodelta 2012.

Euroopan unionin perusoikeusviraston varainhoitoasetuksen 83 artiklan 3 kohdan mukaisesti virasto on toimittanut lopullisen tilinpäätöksensä varainhoitovuodelta 2012.

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitoasetuksen 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskus on toimittanut vuosikertomuksensa 2012.

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisasetuksen 12 a artiklan ja 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti keskus on toimittanut vuosikertomuksensa 2012.

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 40 artiklan mukaisesti keskus on toimittanut vuosikertomuksensa 2012.

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskus on toimittanut kertomuksensa komission sisäisen tarkastuksen yksikön toteuttamista tarkastuksista.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitoasetuksen 40 artiklan mukaisesti virasto on toimittanut vuosikertomuksensa 2012.

Eurojustin varainhoitoasetuksen 83 artiklan mukaisesti Eurojust on toimittanut kertomuksensa talousarvio- ja varainhallinnosta varainhoitovuodelta 2012.

Varainhoitoasetuksen 148 artiklan mukaisesti Euroopan tasa-arvoinstituutti on toimittanut vuotuisen tilinpäätöksensä varainhoitovuodelta 2012.

Polttokenno- ja vetyteknologia-alan yhteisen teknologia-aloitteen (FCH JU) varainhoitoasetuksen 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti FCH JU on toimittanut vuosikertomuksensa varainhoitovuodelta 2012.

Varainhoitoasetuksen 148 artiklan 2 kohdan mukaisesti tilintarkastustuomioistuin on toimittanut vuotuisen tilinpäätöksensä varainhoitovuodelta 2012.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Djiboutin tilanne

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Djiboutista (2013/2690(RSP)) (B7-0347/2013)

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta Djiboutista (2013/2690(RSP)) (B7-0348/2013)

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta Djiboutin tilanteesta (2013/2690(RSP)) (B7-0349/2013)

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta Djiboutin tasavallasta (2013/2690(RSP)) (B7-0351/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing ja Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta Djiboutista (2013/2690(RSP)) (B7-0354/2013)

- Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella ja Antigoni Papadopoulou S&D-ryhmän puolesta Djiboutista (2013/2690(RSP)) (B7-0355/2013).

II.   Nigerian tilanne

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Nigeriasta (2013/2691(RSP)) (B7-0344/2013)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2013/2691(RSP)) (B7-0345/2013)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa ja Jarosław Leszek Wałęsa PPE-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2013/2691(RSP)) (B7-0346/2013)

- Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2013/2691(RSP)) (B7-0350/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta Nigeriasta (2013/2691(RSP)) (B7-0352/2013)

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella ja Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2013/2691(RSP)) (B7-0353/2013).

III.   Egyptin kansalaisyhteiskunnan tilanne

- Franziska Katharina Brantner, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos, Bart Staes, Malika Benarab-Attou ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta Egyptin kansalaisyhteiskunnan tilanteesta (2013/2692(RSP)) (B7-0356/2013)

- Charles Tannock, Adam Bielan ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta Egyptin kansalaisyhteiskunnan tilanteesta (2013/2692(RSP)) (B7-0357/2013)

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė ja Tokia Saïfi PPE-ryhmän puolesta Egyptin kansalaisyhteiskunnan tilanteesta (2013/2692(RSP)) (B7-0358/2013)

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta Egyptin kansalaisyhteiskunnan tilanteesta (2013/2692(RSP)) (B7-0359/2013)

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta Egyptin kansalaisyhteiskunnan tilanteesta (2013/2692(RSP)) (B7-0360/2013)

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Norbert Neuser, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt ja Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta Egyptin kansalaisyhteiskunnan tilanteesta (2013/2692(RSP)) (B7-0361/2013).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


5. Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (27.–28. kesäkuuta 2013) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (27.–28. kesäkuuta 2013) (2012/2808(RSP))

Herman Van Rompuy (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Joseph Daul, sitoutumaton Philip Claeys ja Gay Mitchell.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Pervenche Berès, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Giuseppe Gargani, Alejandro Cercas, Bastiaan Belder, Elisabeth Morin-Chartier, Véronique De Keyser, Jacek Protasiewicz, Jaime Mayor Oreja, Ildikó Gáll-Pelcz ja Andrej Plenković.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Andrzej Grzyb, Phil Prendergast, Alda Sousa, Daniel Cohn-Bendit "catch the eye"-menettelystä, Andrew Henry William Brons, Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Ana Miranda ja Jan Kozłowski.

Puheenvuorot: José Manuel Barroso ja Herman Van Rompuy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 10.45 ja sitä jatkettiin klo 10.50.)


6. Irlannin puheenjohtajakauden tarkastelu, mukaan lukien monivuotista rahoituskehystä koskeva sopimus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Irlannin puheenjohtajakauden tarkastelu, mukaan lukien monivuotista rahoituskehystä koskeva sopimus (2012/2799 (RSP))

Enda Kenny (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Gay Mitchell PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Alain Lamassoure, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Helga Trüpel, Martina Anderson, Marine Le Pen, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Mairead McGuinness ja Eider Gardiazábal Rubial.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Claudio Morganti ja Franz Obermayr.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Enda Kenny.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 6.2.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Euroopan oikeusasiamiehen vaali

(salainen äänestys)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa ilmoitukset seuraavien henkilöiden ehdokkuudesta:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni.

(Kahden muun henkilön ehdokkuutta ei hyväksytty).

Hän muistutti työjärjestyksen 204 artiklan 5 kohdan määräyksistä ja ilmoitti, että äänestys toimitetaan salaisena koneäänestyksenä.

Hän totesi, että vaalia koskevat edellytykset täyttyivät, koska yli puolet jäsenistä oli läsnä.

Äänestys toimitettiin.

äänestäjien määrä: 713

tyhjät tai mitätöidyt äänestysliput: 78

annetut äänet: 635

vaadittu enemmistö: 318

(Luettelo äänestyksiin osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa).

Ehdokkaiden saamat äänimäärät:

- Ria Oomen-Ruijten: 203

- Emily O'Reilly: 203

- Dagmar Roth-Behrendt: 110

- Francesco Enrico Speroni: 49

- Alex Brenninkmeijer: 36

- Markus Jaeger: 34

Puhemies totesi, että kukaan ehdokkaista ei saanut ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä, joten tarvitaan toinen äänestyskierros. Äänestys toimitetaan huomenna keskiviikkona klo 11.30.

Ehdokkaiden, jotka haluavat vetää pois ehdokkuutensa, on tehtävä se kirjallisesti puhemiehelle osoitetulla kirjeellä, joka osoitetaan tiedoksi myös apulaispääsihteerille toimistoon LOW R00101.

Määräaika ehdokkuuksien pois vetämiselle on tänä iltana klo 20.00.

Puheenvuorot:

Bogusław Sonik ennen äänestystä.


7.2. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta [COM(2011)0890 – C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0287)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0287)

Puheenvuorot:

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) äänestyksen jälkeen.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA


8. Valiokuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti GUE/NGL-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

ulkoasiainvaliokunta: Nikola Vuljanić.


9. Äänestykset (jatkoa)

9.1. Korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla tehty Wienin yleissopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tietyille jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta ratifioida korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla 21 päivänä toukokuuta 1963 tehty Wienin yleissopimusta muuttava pöytäkirja tai liittyä kyseiseen pöytäkirjaan Euroopan unionin edun mukaisesti sekä antaa julistus unionin lainsäädännön asiaa koskevien sisäisten sääntöjen soveltamisesta [06206/2013 – C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Alajos Mészáros (A7-0198/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Alajos Mészáros käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0288)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.2. EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan soveltaminen * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta [COM(2012)0725 – C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0289)


9.3. EU:n ulkoinen ilmailupolitiikka – tulevat haasteet (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n ulkoisesta ilmailupolitiikasta – tulevat haasteet [2012/2299(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0290)


9.4. Jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö komission ensimmäisestä vuosikertomuksesta Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten toiminnasta [2012/2320(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0291)


9.5. Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2012/2325(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0292)

Puheenvuorot:

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron ennen äänestystä.


9.6. Eurooppalaisen säätiön perussääntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen säätiön (FE) perussäännöstä [COM(2012)0035 - 2012/0022(APP)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0293)


9.7. Satamavaltioiden suorittama valvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta [2012/0062(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Brian Simpson (A7-0394/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0294)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0294)


9.8. Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0295)

Brian Simpson (TRAN-valiokunnan puheenjohtaja) ehdotti, että äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykätään työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


9.9. Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0296)

Brian Simpson (TRAN-valiokunnan puheenjohtaja) ehdotti, että äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykätään työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


9.10. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0297)

Brian Simpson (TRAN-valiokunnan puheenjohtaja) ehdotti, että äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykätään työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


9.11. Vesipolitiikan alan prioriteettiaineet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2000/60/EY ja 2008/105/EY muuttamisesta vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden osalta [2011/0429(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Richard Seeber (A7-0397/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0298)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0298)


9.12. Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 ja rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta [COM(2012)0730 – C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0299)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0299)


9.13. "Sininen kasvu" - EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen (äänestys)

Mietintö ”sinisestä kasvusta” – EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen [2012/2297(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0300)


9.14. Osuuskuntien panos kriisin voittamisessa (äänestys)

Mietintö osuuskuntien panoksesta kriisin voittamisessa [2012/2321(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0301)


9.15. Biotalousstrategia Euroopalle (äänestys)

Mietintö innovointistrategiasta kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle [2012/2295(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0302)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Marian-Jean Marinescu - A7-0172/2013
Adam Bielan, Phil Bennion, Giommaria Uggias, Jim Higgins, Monika Smolková ja Charles Tannock

Mietintö Yannick Jadot - A7-0193/2013
Adam Bielan, Charles Tannock ja Daniel Hannan

Mietintö Brian Simpson - A7-0394/2012
Joseph Cuschieri, Jim Higgins ja Hannu Takkula

Mietintö Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Jim Higgins, Diane Dodds, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne ja Hannu Takkula

Mietintö Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Jim Higgins, Kay Swinburne, Diane Dodds ja Hannu Takkula

Mietintö Werner Kuhn - A7-0210/2013
Petri Sarvamaa, Jim Higgins, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Kay Swinburne, George Lyon, David Campbell Bannerman, Dieter-Lebrecht Koch ja Seán Kelly

Mietintö Richard Seeber - A7-0397/2012
Patrizia Toia, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Petru Constantin Luhan ja Miroslav Mikolášik

Mietintö Spyros Danellis - A7-0209/2013
Patrice Tirolien, Joseph Cuschieri, Mario Pirillo, Giommaria Uggias, Guido Milana, Diane Dodds, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Marek Józef Gróbarczyk ja Seán Kelly

Mietintö Patrizia Toia - A7-0222/2013
Francesco De Angelis, Vicky Ford, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Roberta Angelilli, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik ja Seán Kelly

Mietintö Paolo Bartolozzi - A7-0201/2013
Kay Swinburne, Patrice Tirolien, Martina Anderson, Mario Pirillo, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Monika Smolková ja Miroslav Mikolášik


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.25 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Perusoikeustilanne: standardit ja käytännöt Unkarissa (keskustelu)

Mietintö perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti) [2012/2130(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) ja Viktor Orbán (Unkarin tasavallan pääministeri).

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla József Szájer, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Lajos Bokros ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla András Gyürk, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (puhemies puuttui puhujan lausumiin), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt antaakseen henkilökohtaisen lausuman edellisen puhujan puheenvuoron johdosta (puhemies muistutti päätöksistä, joihin keskustelu pohjautuu), József Szájer vastatakseen Guy Verhofstadtille (puhemies vahvisti Guy Verhofstadtin lausumat ja kehotti József Szájeria palaamaan järjestykseen, koska eräät tämän lausumat eivät olleet hyväksyttäviä), József Szájer selventääkseen edellisiä puheenvuorojaan (puhemies kehotti häntä uudelleen palaamaan järjestykseen), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zoltán Bagó, Kinga Gál, (puhemies vahvisti Tavaresin mietinnön demokraattisen legitiimiyden), ja uudelleen Kinga Gál, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss edellisestä puheenvuorosta ja Jacek Protasiewicz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cashman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) ja Viktor Orbán.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai ja Rui Tavares.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 8.8.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI


14. Bulgarian tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Bulgarian tilanne (2013/2693(RSP))

Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja) ja Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Evgeni Kirilov ja Iliana Malinova Iotova, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitar Stoyanov ja Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrey Kovatchev.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Puheenvuorot: Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Slavi Binev EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ivailo Kalfin, Michael Gahler ja Milan Zver.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Iliana Malinova Iotova, Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrey Kovatchev ja Metin Kazak.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Vytautas Leškevičius.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

Oikaisusta (P6.TA(2009)0360(COR01)) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 1.7.2013, kohta 9).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


16. Viimeaikaiset tulvat Euroopassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Viimeaikaiset tulvat Euroopassa (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Mojca Kleva Kekuš S&D-ryhmän puolesta, Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Jacek Olgierd Kurski EFD-ryhmän puolesta, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ja Zofija Mazej Kukovič.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová ja Karin Kadenbach.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta Keski-Euroopan maiden tulvista Itävallassa, Tšekin tasavallassa, Saksassa, Unkarissa, Puolassa ja Slovakiassa (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013)

- Elisabeth Schroedter ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta tulvista Keski-Euroopan maissa (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013)

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon ja Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta viimeaikaisista tulvista Euroopassa (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013)

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta tulvista Keski-Euroopan maissa (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013)

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller ja Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta viimeaikaisista tulvista Euroopassa (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013)

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta tulvista Keski-Euroopassa (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 8.9.


17. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokunta: Davor Ivo Stier

BUDG-valiokunta: Andrej Plenković

ENVI-valiokunta: Dubravka Šuica

ECON-valiokunta: Ivana Maletić

AFCO-valiokunta: Zdravka Bušić

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


18. Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveron alalla * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta finanssitransaktioveron alalla [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Anni Podimata (A7-0230/2013)

Anni Podimata esitteli mietinnön.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anne E. Jensen (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Peter Simon S&D-ryhmän puolesta ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivo Strejček ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz ja Markus Ferber.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş ja Monika Flašíková Beňová.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Anni Podimata.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 8.5.


19. Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta säilytystoimintojen, palkka- ja palkkiopolitiikan sekä seuraamusten osalta [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Sven Giegold esitteli mietinnön.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta, Arlene McCarthy S&D-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt ja Theodor Dumitru Stolojan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Sven Giegold.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 8.2.


20. EU:n pankkialan rakenteiden uudistaminen (keskustelu)

Mietintö EU:n pankkialan rakenteiden uudistamisesta [2013/2021(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

Arlene McCarthy esitteli mietinnön.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Antolín Sánchez Presedo S&D-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, Jean-Paul Gauzès, Peter Simon, Alfredo Pallone, Marlene Mizzi, George Sabin Cutaş ja Herbert Dorfmann.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Theodor Dumitru Stolojan, Janusz Władysław Zemke, Ana Miranda ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Arlene McCarthy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 8.10.


21. Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tamás Deutsch PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bart Staes, Michael Theurer ja Marta Andreasen.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Janusz Władysław Zemke.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Ingeborg Gräßle.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 8.1.


22. EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta - Yhdennetyn sisäisen valvonnan kehys (keskustelu)

Mietintö aiheesta "Vuosikertomus 2011 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta" [2012/2285(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

Mietintö yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksestä [2012/2291(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Andrea Češková (A7-0189/2013)

Derek Vaughan ja Andrea Češková esittelivät mietinnöt.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Monica Luisa Macovei PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Theodoros Skylakakis ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Magdi Cristiano Allam EFD-ryhmän puolesta, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch ja Zigmantas Balčytis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki ja Angelika Werthmann.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta, Derek Vaughan ja Andrea Češková.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 8.11 ja istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 8.12.


23. Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhkat ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux esitteli mietinnön.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête ja Erik Bánki.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Gilles Pargneaux.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.7.2013, kohta 8.4.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 514.511/OJME).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.30.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Liite 1 - Oikeusasiamiehen vaali

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde , Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, De Martini, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tomašić, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen,van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm,Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö