Rodyklė 
Protokolas
PDF 294kWORD 218k
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2013 m. birželio 27–28 d.) (diskusijos)
 6.Airijos pirmininkavimo apžvalga, įskaitant susitarimą dėl DFP (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Europos ombudsmeno rinkimai
  
7.2.ES pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ***I (balsavimas)
 8.Komitetų sudėtis
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
9.1.Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.EB sutarties 93 straipsnio taikymas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.ES išorės politika aviacijos srityje (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.Valstybių narių eksporto kredito agentūros (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.5.Prašymas atšaukti Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.6.Europos fondo statutas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.7.Uosto valstybės kontrolė ***I (balsavimas)
  
9.8.Transporto priemonių registracijos dokumentai ***I (balsavimas)
  
9.9.Komercinių transporto priemonių patikrinimas kelyje ***I (balsavimas)
  
9.10.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra ***I (balsavimas)
  
9.11.Prioritetinės medžiagos vandens politikos srityje ***I (balsavimas)
  
9.12.Kai kurios horizontalios valstybės pagalbos rūšys ir keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosios paslaugos * (balsavimas)
  
9.13.Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų sektoriaus augimo, jūrų transporto ir Sąjungos turizmo pagerinimas (balsavimas)
  
9.14.Kooperatyvų indėlis įveikiant krizę (balsavimas)
  
9.15.Bioekonomika Europai (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika (diskusijos)
 14.Padėtis Bulgarijoje (diskusijos)
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 16.Neseniai Europoje įvykę potvyniai (diskusijos)
 17.Komitetų sudėtis
 18.Tvirtesnio bendradarbiavimo finansinių sandorių mokesčio srityje įgyvendinimas * (diskusijos)
 19.Įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais ***I (diskusijos)
 20.ES bankų sektoriaus struktūros reforma (diskusijos)
 21.Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai ***II (diskusijos)
 22.ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu - Integruota vidaus kontrolės sistema (diskusijos)
 23.Didelės tarpvalstybinės grėsmės sveikatai ***I (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Europos ombudsmeno rinkimai


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.35 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- 2013 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas: 2013 m. birželio 26 d. Tarybos pozicija (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

AFET, PECH, EMPL, LIBE, REGI

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- ŠPranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų taisomojo biudžeto projekto Nr. 1/2013, III skirsnis – Komisija [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, kad daugiametėje finansinėje programoje būtų atsižvelgta į išlaidų poreikius, atsiradusius dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A7-0247/2013)

3) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis):

- Silvia-Adriana Ţicău. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinių būstų statybos Europos Sąjungoje (B7-0312/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Edit Herczog ir Silvia-Adriana Ţicău. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų IRT sektoriuje (B7-0313/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

nuomonė :

CULT, EMPL

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl demografinės Sąjungos lygmeniu taikomos strategijos, kuria siekiama skatinti vaisingumą ir kovoti su gyventojų skaičiaus mažėjimu (B7-0330/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sukčiavimo ir falsifikavimo alyvuogių aliejaus srityje (B7-0333/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI, IMCO

4) Taikinimo komiteto

Taikinimo komiteto patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl papildomos makrofinansinės pagalbos Gruzijai bendras tekstas (00038/2013 -C7-0168/2013 - 2010/0390(COD))

5) Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto:

Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės dėl:

- Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo (COM(2013)0018 - 2013/0012 (COD)) - (CES 530-2013)

- Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo (COM(2012)0721 - 2012/0340 (COD)) - (CES 575-2013)

- Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR (COM (2013)0042 - 2013/0023 (COD)) - (CES 896-2013)

- Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (COM(2013)0048 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1414-2013)

- For a social dimension of European Economic and Monetary Union - (CES 1566-2013) (Kol kas šio dokumento nėra visomis kalbomis.)

- Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (COM(2013) 0044 - 2013/0024 (COD)) - (CES 1767-2013)

- Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (COM(2013)0045 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1767-2013)

6) Europos Audito Rūmų:

Specialioji ataskaita Nr. 1/2013 „Ar ES parama maisto perdirbimo pramonei buvo veiksminga ir efektyvi sukuriant pridėtinę vertę žemės ūkio produktams?“

Specialioji ataskaita Nr. 2/2013 „Ar Komisija užtikrino efektyvų Mokslinių tyrimų septintosios bendrosios programos įgyvendinimą?“

Specialioji ataskaita Nr. 4/2013 „ES bendradarbiavimas su Egiptu valdymo srityje“ (Kol kas šio dokumento nėra visomis kalbomis.)

Specialioji ataskaita Nr. 7/2013 „Ar Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas sukūrė ES pridėtinę vertę į darbo rinką reintegruojant atleistus darbuotojus?“ (Kol kas šio dokumento nėra visomis kalbomis.)

7) Europos duomenų apsaugos pareigūno:

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos ir Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategija. Atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė“ ir dėl Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (Kol kas šio dokumento nėra visomis kalbomis.)

8) kitų Sąjungos įstaigų ir organų:
(Kai kurių antraščių nėra visomis kalbomis.)

Sąjungos žmogaus teisių agentūra
FRA Annual report 2012, Highlights and Annual activity report 2012

Europos aplinkos agentūra
EEA Annual Report 2012

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

Annual Report 2012 of the EIOPA

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
ECDC Annual Report of the Director 2012

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija
BEREC Annual reports 2012- BoR (13) 76

2012 Annual administrative report of the BEREC office Administrative Manager / Authorising Officer - MC (13) 48

Europos aviacijos saugos agentūra

2012 m. Europos aviacijos saugos agentūros bendra ataskaita

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

2012 m. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos metinė ataskaita

Europos jūrų saugumo agentūra
2012 m. Europos jūrų saugumo agentūros metinė ataskaita

°
° ° °

Regionų komitetas:

- Regionų komitetas nusprendė neteikti nuomonės dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru (COM(2013)0130 -2013/0072(COD)).


3. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo Parlamentą, kad patvirtintas asignavimų perkėlimas DEC 10/2013.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas apsvarstė Ombudsmeno pasiūlymą perkelti asignavimus 2/2013 ir nusprendė prieštaravimų nereikšti.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie asignavimų perkėlimą INF 2/2013.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalį Teisingumo Teismas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie asignavimų perkėlimus 2/2013, 3/2013 ir 4/2013.

°
° ° °

Kita su biudžetu susijusi informacija

Pagal reglamento, įsteigiančio Europos priežiūros instituciją, 64 straipsnį ir jos darbo tvarkos taisyklių 83 straipsnį ši institucija perdavė 2012 m. galutines finansines ataskaitas.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo 13 straipsnio 7 dalį ši institucija perdavė 2012 finansinių metų galutines finansines ataskaitas.

Pagal Frontex finansinio reglamento 40 straipsnio 2 dalį ši agentūra atsiuntė savo 2012 m. veiklos ataskaitą.

Pagal Europos jūrų saugumo agentūros finansinio reglamento 96 straipsnio 5 dalį ši agentūra perdavė priemonių, po Europos Parlamento pateiktų pastabų per šios agentūros 2011 m. biudžeto patvirtino procedūrą pateikimo, ataskaitą.

Pagal Europos jūrų saugumo agentūros finansinio reglamento 83 straipsnį ši agentūra perdavė 2012 m. galutines finansines ataskaitas.

Pagal Europos jūrų saugumo agentūros finansinio reglamento 72 straipsnio 5 dalį ši agentūra perdavė 2012 m. metinę vidaus audito ataskaitą.

Pagal Sąjungos žmogaus teisių agentūros finansinio reglamento 83 straipsnio 3 dalį ši agentūra perdavė 2012 m. galutines finansines ataskaitas.

Pagal Europos aplinkos agentūros finansinio reglamento 40 straipsnio 2 dalį ši agentūra perdavė savo 2012 m. veiklos ataskaitą.

Pagal reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras, 12a straipsnį ir 40 straipsnį šis centras perdavė savo 2012 m. veiklos ataskaitą.

Pagal Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro finansinio reglamento 40 straipsnį šis centras perdavė savo 2012 m. veiklos ataskaitą.

Pagal Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro finansinio reglamento 72 straipsnio 5 dalį šis centras perdavė audito, kurį atliko Komisijos vidaus audito tarnyba, ataskaitą.

Pagal Europos saugos ir sveikatos agentūros finansinio reglamento 40 straipsnį ši agentūra perdavė savo 2012 m. veiklos ataskaitą.

Pagal Eurojusto finansinio reglamento 83 straipsnį Eurojust perdavė 2012 finansinių metų biudžeto ir finansinio valdymo ataskaitą.

Pagal Finansinio reglamento 148 straipsnį Europos lyčių lygybės institutas perdavė 2012 finansinių metų metinį pranešimą ir finansines ataskaitas.

Pagal reglamento dėl KEV BĮ 40 straipsnio 2 dalį ši įmonė perdavė savo 2012 finansinių metų veiklos ataskaitą.

Pagal Finansinio reglamento 148 straipsnio 2 dalį Audito Rūmai perdavė 2012 finansinių metų galutines finansines ataskaitas.


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Padėtis Džibutyje

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl Džibučio (2013/2690(RSP)) (B7-0347/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Džibučio (2013/2690(RSP)) (B7-0348/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė ir Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu – dėl padėties Džibutyje (2013/2690(RSP)) (B7-0349/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells ir Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Džibučio Respublikoje (2013/2690(RSP)) (B7-0351/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing ir Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Džibučio (2013/2690(RSP)) (B7-0354/2013);

- Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella ir Antigoni Papadopoulou S&D frakcijos vardu – dėl padėties Džibutyje (2013/2690(RSP)) (B7-0355/2013).

II.   Padėtis Nigerijoje

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Nigerijos (2013/2691(RSP)) (B7-0344/2013);

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl padėties Nigerijoje (2013/2691(RSP)) (B7-0345/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa ir Jarosław Leszek Wałęsa PPE frakcijos vardu – dėl padėties Nigerijoje (2013/2691(RSP)) (B7-0346/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann ir Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Nigerijoje (2013/2691(RSP)) (B7-0350/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Nigerijos (2013/2691(RSP)) (B7-0352/2013);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu – dėl padėties Nigerijoje (2013/2691(RSP)) (B7-0353/2013).

III.   Pilietinės visuomenės padėtis Egipte

- Franziska Katharina Brantner, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos, Bart Staes, Malika Benarab-Attou ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu – dėl pilietinės visuomenės padėties Egipte (2013/2692(RSP)) (B7-0356/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu – dėl pilietinės visuomenės padėties Egipte (2013/2692(RSP))(B7-0357/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė ir Tokia Saïfi PPE frakcijos vardu – dėl pilietinės visuomenės padėties Egipte (2013/2692(RSP)) (B7-0358/2013);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu – dėl pilietinės visuomenės padėties Egipte (2013/2692(RSP)) (B7-0359/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu – dėl pilietinės visuomenės padėties Egipte (2013/2692(RSP)) (B7-0360/2013);

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Norbert Neuser, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt ir Raimon Obiols S&D frakcijos vardu – dėl pilietinės visuomenės padėties Egipte (2013/2692(RSP))(B7-0361/2013).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


5. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2013 m. birželio 27–28 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2013 m. birželio 27–28 d.) (2012/2808(RSP))

Herman Van Rompuy (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir José Manuel Barroso padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę João Ferreira pateiktą klausimą), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Liisa Jaakonsaari pateiktą klausimą), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą), Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Joseph Daul pateiktą klausimą), Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys, ir Gay Mitchell.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pervenche Berès, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Giuseppe Gargani, Alejandro Cercas, Bastiaan Belder, Elisabeth Morin-Chartier, Véronique De Keyser, Jacek Protasiewicz, Jaime Mayor Oreja, Ildikó Gáll-Pelcz ir Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Andrzej Grzyb, Phil Prendergast, Alda Sousa, Daniel Cohn-Bendit dėl „prašau žodžio“ procedūros, Andrew Henry William Brons, Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Ana Miranda ir Jan Kozłowski.

Kalbėjo: José Manuel Barroso ir Herman Van Rompuy.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 10.45 val. ir atnaujintas 10.50 val.)


6. Airijos pirmininkavimo apžvalga, įskaitant susitarimą dėl DFP (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Airijos pirmininkavimo apžvalga, įskaitant susitarimą dėl DFP (2012/2799(RSP))

Enda Kenny (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Gay Mitchell PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Alain Lamassoure, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Helga Trüpel, Martina Anderson, Marine Le Pen, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Mairead McGuinness ir Eider Gardiazábal Rubial.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Claudio Morganti ir Franz Obermayr.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Enda Kenny.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 6.2 punktas.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Europos ombudsmeno rinkimai

(Slaptas balsavimas)

Pirmininkas pareiškė, kad pateiktos šios kandidatūros:

- Alex Brenninkmeijer,

- Markus Jaeger,

- Ria Oomen-Ruijten,

- Emily O'Reilly,

- Dagmar Roth-Behrendt,

- Francesco Enrico Speroni.

(kitos dvi kandidatūros paskelbtos nepriimtinomis).

Jis priminė Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnio 5 dalies nuostatas ir pareiškė, kad vyks slaptas balsavimas elektroniniu būdu.

Pirmininkas konstatavo, kad įvykdyti visi reikalavimai, kad būtų surengtas balsavimas, nes dalyvavo daugiau negu pusė Parlamento narių.

Įvyko balsavimas:

balsavusių Parlamento narių skaičius: 713,

tušti arba sugadinti biuleteniai: 78,

balsavusių narių balsai: 635,

reikiama balsų dauguma: 318,

(Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo).

Surinkti balsai:

- Ria Oomen-Ruijten: 203,

- Emily O'Reilly: 203,

- Dagmar Roth-Behrendt: 110,

- Francesco Enrico Speroni: 49,

- Alex Brenninkmeijer: 36,

- Markus Jaeger: 34.

Pirmininkas konstatavo, kad nė vienas kandidatas nesurinko balsų daugumos ir todėl reikalingas antras balsavimas. Jis bus surengtas rytoj, trečiadienį, 11.30 val.

Kandidatai, ketinantys atsiimti savo kandidatūras, turi parašyti laišką Pirmininko vardu ir nusiųsti generalinio sekretoriaus pavaduotojui į kabinetą LOW R00101.

Kandidatūrų atsiėmimo terminas – šiandien 20 val.

Kalbėjo:

Bogusław Sonik prieš prasidedant balsavimui.


7.2. ES pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos [COM(2011)0890 - C7-0507/2011- 2011/0455(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0287).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0287).

Kalbėjo:

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) po balsavimo.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas


8. Komitetų sudėtis

GUE/NGL frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

Užsienio reikalų komitetas: Nikola Vuljanić.


9. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

9.1. Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo tam tikros valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų ratifikuoti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama 1963 m. gegužės 21 d. Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą, arba prie jo prisijungti ir padaryti pareiškimą dėl atitinkamų Sąjungos teisės vidaus taisyklių taikymo projekto [06206/2013 – C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Alajos Mészáros (A7-0198/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Alajos Mészáros padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0288).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.2. EB sutarties 93 straipsnio taikymas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles [COM(2012)0725 - C7-0004/2013- 2012/0342(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0289).


9.3. ES išorės politika aviacijos srityje (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasirengimo spręsti būsimus ES išorės politikos aviacijos srityje uždavinius [2012/2299(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0290).


9.4. Valstybių narių eksporto kredito agentūros (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pirmosios Komisijos metinės ataskaitos Europos Parlamentui dėl valstybių narių eksporto kredito agentūrų veiklos [2012/2320(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Yannick Jadot (A7-0193/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0291).


9.5. Prašymas atšaukti Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Marine Le Pen imunitetą [2012/2325(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0292).

Kalbėjo:

Bruno Gollnisch prieš prasidedant balsavimui.


9.6. Europos fondo statutas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos fondo (FE) statuto [COM(2012)0035 - 2012/0022(APP)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja Evelyn Regner (A7-0223/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0293).


9.7. Uosto valstybės kontrolė ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės [2012/0062(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0394/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0294).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0294).


9.8. Transporto priemonių registracijos dokumentai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0295).

Brian Simpson (TRAN komiteto pirmininkas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


9.9. Komercinių transporto priemonių patikrinimas kelyje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/30/EB [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja Olga Sehnalová (A7-0207/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0296).

Brian Simpson (TRAN komiteto pirmininkas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


9.10. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Werner Kuhn (A7-0210/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0297).

Brian Simpson (TRAN komiteto pirmininkas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


9.11. Prioritetinės medžiagos vandens politikos srityje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje [2011/0429(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Richard Seeber (A7-0397/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0298).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0298).


9.12. Kai kurios horizontalios valstybės pagalbos rūšys ir keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosios paslaugos * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 994/98 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims ir 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų [COM(2012)0730 – C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0299).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0299).


9.13. Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų sektoriaus augimo, jūrų transporto ir Sąjungos turizmo pagerinimas (balsavimas)

Pranešimas „Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų sektoriaus augimo, jūrų transporto ir Sąjungos turizmo pagerinimas“ [2012/2297(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Spyros Danellis (A7-0209/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0300).


9.14. Kooperatyvų indėlis įveikiant krizę (balsavimas)

Pranešimas dėl kooperatyvų indėlio įveikiant krizę [2012/2321(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja Patrizia Toia (A7-0222/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0301).


9.15. Bioekonomika Europai (balsavimas)

Pranešimas „Inovacijos vardan tvaraus augimo. Bioekonomika Europai“ [2012/2295(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0302).


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu - A7-0172/2013
Adam Bielan, Phil Bennion, Giommaria Uggias, Jim Higgins, Monika Smolková ir Charles Tannock

Pranešimas: Yannick Jadot - A7-0193/2013
Adam Bielan, Charles Tannock ir Daniel Hannan

Pranešimas: Brian Simpson - A7-0394/2012
Joseph Cuschieri, Jim Higgins ir Hannu Takkula

Pranešimas: Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Jim Higgins, Diane Dodds, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne ir Hannu Takkula

Pranešimas: Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Jim Higgins, Kay Swinburne, Diane Dodds ir Hannu Takkula

Pranešimas: Werner Kuhn - A7-0210/2013
Petri Sarvamaa, Jim Higgins, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Kay Swinburne, George Lyon, David Campbell Bannerman, Dieter-Lebrecht Koch ir Seán Kelly

Pranešimas: Richard Seeber - A7-0397/2012
Patrizia Toia, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Petru Constantin Luhan ir Miroslav Mikolášik

Pranešimas: Spyros Danellis - A7-0209/2013
Patrice Tirolien, Joseph Cuschieri, Mario Pirillo, Giommaria Uggias, Guido Milana, Diane Dodds, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Marek Józef Gróbarczyk ir Seán Kelly

Pranešimas: Patrizia Toia - A7-0222/2013
Francesco De Angelis, Vicky Ford, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Roberta Angelilli, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik ir Seán Kelly

Pranešimas: Paolo Bartolozzi - A7-0201/2013
Kay Swinburne, Patrice Tirolien, Martina Anderson, Mario Pirillo, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Monika Smolková ir Miroslav Mikolášik


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.25 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika (diskusijos)

Pranešimas „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją) [2012/2130(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Rui Tavares (A7-0229/2013).

Rui Tavares pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) ir Viktor Orbán (Vengrijos Respublikos ministras pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę József Szájer pateiktą klausimą), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Andrey Kovatchev pateiktą klausimą), Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt pateiktą klausimą), Lajos Bokros ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę András Gyürk pateiktą klausimą), Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Kinga Göncz pateiktą klausimą), Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (Pirmininkas sureagavo į jo pasakytus žodžius), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt asmeniniu klausimu po ankstesnio kalbėtojo pasakytos kalbos (Pirmininkas priminė sprendimus dėl diskusijų), József Szájer (atsakė į Guy Verhofstadt), (Pirmininkas patvirtino Guy Verhofstadt pasakytus žodžius, paskui paprašė József Szájer laikytis tvarkos dėl kai kurių jo pasakytų kalbų, kurios laikomos nepriimtinomis), József Szájer paaiškino savo ankstesnes kalbas (Pirmininkas vėl paprašė laikytis tvarkos)), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Zoltán Bagó pateiktą klausimą), Kinga Gál, (Pirmininkas patvirtino Tavares pranešimo demokratinį teisėtumą) ir vėl Kinga Gál (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marie-Christine Vergiat pateiktą klausimą), Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss dėl prieš tai pasakytos kalbos ir Jacek Protasiewicz (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Michael Cashman pateiktą klausimą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) ir Viktor Orbán.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai ir Rui Tavares.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.8 punktas.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja


14. Padėtis Bulgarijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Bulgarijoje (2013/2693 (RSP))

Vytautas Leškevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Evgeni Kirilov ir Iliana Malinova Iotova pateiktus klausimus), Claude Moraes S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Dimitar Stoyanov pateiktą klausimą) ir Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Andrey Kovatchev pateiktą klausimą).

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, Slavi Binev EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dimitar Stoyanov, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ivailo Kalfin, Michael Gahler ir Milan Zver.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Iliana Malinova Iotova, Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Andrey Kovatchev pateiktą klausimą) ir Metin Kazak.

Kalbėjo: Viviane Reding ir Vytautas Leškevičius.

Diskusijos baigtos.


15. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P6_TA(2009)0360(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį ( 9 punktas).

Kadangi frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį.


16. Neseniai Europoje įvykę potvyniai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Neseniai Europoje įvykę potvyniai (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Richard Seeber PPE frakcijos vardu, Mojca Kleva Kekuš S&D frakcijos vardu, Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu, Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franz Obermayr, Jacek Olgierd Kurski EFD frakcijos vardu, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ir Zofija Mazej Kukovič.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo Kristalina Georgieva.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu – dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, ypač Austrijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu – dėl potvynių Vidurio Europos šalyse (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon ir Pavel Poc S&D frakcijos vardu – dėl neseniai Europoje kilusių potvynių (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu – dėl potvynių Vidurio Europos šalyse (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller ir Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu – dėl neseniai Europoje kilusių potvynių (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl potvynių Vidurio Europoje (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.9 punktas.


17. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

AFET komitetas: Davor Ivo Stier

BUDG komitetas: Andrej Plenković

ENVI komitetas: Dubravka Šuica

ECON komitetas: Ivana Maletić

AFCO komitetas: Zdravka Bušić

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


18. Tvirtesnio bendradarbiavimo finansinių sandorių mokesčio srityje įgyvendinimas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Anni Podimata (A7-0230/2013).

Anni Podimata pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Anne E. Jensen (BUDG komiteto nuomonės referentas), Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Peter Simon S&D frakcijos vardu ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Ivo Strejček ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Godfrey Bloom EFD frakcijos vardu, Auke Zijlstra , nepriklausomas Parlamento narys, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Philippe Lamberts pateiktą klausimą), Ildikó Gáll-Pelcz ir Markus Ferber.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş ir Monika Flašíková Beňová.

Kalbėjo: Algirdas Šemeta ir Anni Podimata.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.5 punktas.


19. Įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, susijusios su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Sven Giegold pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Thomas Mann PPE frakcijos vardu, Arlene McCarthy S&D frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt ir Theodor Dumitru Stolojan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Gaetano Cofferati ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Sven Giegold.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.2 punktas.


20. ES bankų sektoriaus struktūros reforma (diskusijos)

Pranešimas dėl ES bankų sektoriaus struktūros reformos [2013/2021(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

Arlene McCarthy pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Antolín Sánchez Presedo S&D frakcijos vardu, Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, ir Syed Kamall ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Jean-Paul Gauzès, Peter Simon, Alfredo Pallone, Marlene Mizzi, George Sabin Cutaş ir Herbert Dorfmann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Theodor Dumitru Stolojan, Janusz Władysław Zemke, Ana Miranda ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Arlene McCarthy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.10 punktas.


21. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013).

Ingeborg Gräßle pateikė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Tamás Deutsch PPE frakcijos vardu, Jens Geier S&D frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Cornelis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lucas Hartong, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bart Staes pateiktą klausimą), Michael Theurer ir Marta Andreasen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Janusz Władysław Zemke.

Kalbėjo: Algirdas Šemeta ir Ingeborg Gräßle.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.1 punktas.


22. ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu - Integruota vidaus kontrolės sistema (diskusijos)

Pranešimas „2011 m. metinė ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu““ [2012/2285(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

Pranešimas dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos [2012/2291(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Andrea Češková (A7-0189/2013)

Derek Vaughan ir Andrea Češková pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu, Jens Geier S&D frakcijos vardu, Theodoros Skylakakis ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Magdi Cristiano Allam EFD frakcijos vardu, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch ir Zigmantas Balčytis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erik Bánki ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo: Algirdas Šemeta, Derek Vaughan ir Andrea Češková.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.11 punktas ir 8.12 punktas.


23. Didelės tarpvalstybinės grėsmės sveikatai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012).

Gilles Pargneaux pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête ir Erik Bánki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo: Algirdas Šemeta ir Gilles Pargneaux.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.4 punktas.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 514.511/OJME).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.30 val.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


1 priedas. Europos ombudsmeno rinkimai

Balsavusių Parlamento narių sąrašas

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde , Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, De Martini, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tomašić, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen,van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm,Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Teisinė informacija - Privatumo politika