Indekss 
Protokols
PDF 293kWORD 186k
Otrdiena, 2013. gada 2. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 5.Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmes secinājumi (debates)
 6.Pārskats par Īrijas prezidentūras paveikto, tostarp vienošanos par DFS (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Eiropas ombuda ievēlēšana
  7.2.Civildienesta noteikumi un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība ***I (balsošana)
 8.Komiteju sastāvs
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1.Vīnes konvencija par civilo atbildību par kodolkaitējumiem *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  9.2.EK līguma 93. panta piemērošana * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  9.3.ES ārējā aviācijas politika (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  9.4.Dalībvalstu eksporta kredīta aģentūras (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  9.5.Pieprasījums atcelt Marine Le Pen imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  9.6.Eiropas nodibinājuma statūti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  9.7.Ostas valsts kontrole ***I (balsošana)
  9.8.Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti ***I (balsošana)
  9.9.Komerciālo transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem ***I (balsošana)
  9.10.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates ***I (balsošana)
  9.11.Prioritārās vielas ūdens resursu politikas jomā ***I (balsošana)
  9.12.Dažu kategoriju valsts horizontālais atbalsts un sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu un autoceļus * (balsošana)
  9.13.Jūras nozaru izaugsme — ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana ES jūrniecības, jūras transporta un tūrisma nozarē (balsošana)
  9.14.Kooperatīvu ieguldījums krīzes pārvarēšanā (balsošana)
  9.15.Eiropas bioekonomika (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Pamattiesību stāvoklis Ungārijā — standarti un prakse (debates)
 14.Stāvoklis Bulgārijā (debates)
 15.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 16.Nesenie plūdi Eiropā (debates)
 17.Komiteju sastāvs
 18.Ciešākas sadarbības īstenošana finanšu darījumu nodokļa jomā * (debates)
 19.Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem ***I (debates)
 20.ES banku sektora struktūras pārveidošana (debates)
 21.Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktās izmeklēšanas ***II (debates)
 22.2011. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību – cīņa pret krāpšanu - Integrēta iekšējās kontroles sistēma (debates)
 23.Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi ***I (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas ombuda ievēlēšana


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.35.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- 2013. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts — Padomes 2013. gada 26. jūnija nostāja (11607/2013 - C7-0199/2013 – 2013/2054(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, PECH, EMPL, LIBE, REGI

2. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2013. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2013 projektu, III iedaļa — Komisija [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Giovanni La Via (A7-0246/2013).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, lai ņemtu vērā izdevumu vajadzības, ko rada Horvātijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A7-0247/2013).

3. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Silvia-Adriana Ţicău. Rezolūcijas priekšlikums par sociālo mājokļu būvniecību Eiropas Savienībā (B7-0312/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Edit Herczog un Silvia-Adriana Ţicău. Rezolūcijas priekšlikums par sievietēm un IKT nozari (B7-0313/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

atzinums:

CULT, EMPL

- Lorenzo Fontana. Rezolūcijas priekšlikums par demogrāfijas stratēģijas īstenošanu Kopienas līmenī nolūkā palielināt dzimstību un novērst iedzīvotāju skaita samazināšanos (B7-0330/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par krāpšanu un sarežģījumiem ar olīvu produktiem (B7-0333/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI, IMCO

4. Samierināšanas komiteja

- Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais dokuments par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai (00038/2013 -C7-0168/2013 – 2010/0390(COD)).

5. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumi par turpmāk minētajiem dokumentiem.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu (COM(2013)0018 - 2013/0012 (COD)) - (CES 530-2013).

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību (COM(2012)0721 - 2012/0340 (COD)) - (CES 575-2013).

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI (COM(2013)0042 - 2013/0023 (COD)) - (CES 896-2013).

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Savienībā (COM(2013)0048 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1414-2013).

- For a social dimension of European Economic and Monetary Union - (CES 1566-2013). (Šis dokuments pašlaik nav pieejams visās valodās.)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju (COM(2013)0044 - 2013/0024 (COD)) - (CES 1767-2013).

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (COM(2013)0045 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1767-2013).

6. Eiropas Revīzijas palāta

- Īpašais ziņojums Nr. 1/2013 “Vai ES atbalsts pārtikas pārstrādes nozarei ir efektīvi un lietderīgi nodrošinājis lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanu?”.

- Īpašais ziņojums Nr. 2/2013 “Vai Komisija ir nodrošinājusi Septītās pētniecības pamatprogrammas efektīvu īstenošanu?”.

- Īpašais ziņojums Nr. 4/2013 “ES sadarbība ar Ēģipti pārvaldības jomā”.

Īpašais ziņojums Nr. 7/2013: "Has the European Globalisation Adjustment Fund delivered EU added value in re-integrating redundant workers?" (Šis dokuments pašlaik nav pieejams visās valodās.)

7. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par Komisijas un Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgo paziņojumu “Cyber Security Strategy of the European Union: an Open, Safe and Secure Cyberspace” un par Komisijas priekšlikumu direktīvai concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union. (Šis dokuments pašlaik nav pieejams visās valodās.)

8. Aģentūras un citas Savienības institūcijas
(Atsevišķu dokumentu nosaukumi pašlaik nav pieejami visās valodās.)

Savienības Pamattiesību aģentūra
FRA Annual report 2012, Highlights and Annual activity report 2012.

Eiropas Vides aģentūra
EEA Annual Report 2012.

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
Annual Report 2012 of the EIOPA.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
ECDC Annual Report of the Director 2012.

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde
BEREC Annual reports 2012- BoR (13) 76.

2012 Annual administrative report of the BEREC office Administrative Manager / Authorising Officer - MC (13) 48.

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
EASA 2012 Annual General Report.

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
ESMA's 2012 Annual Report.

Eiropas Jūras drošības aģentūra
EMSA Annual Report 2012.

°
° ° °

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir nolēmusi nesniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus (COM(2013)0130 - 2013/0072(COD)).


3. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi Eiropas Parlamentu, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 10/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir izskatījusi Eiropas Ombuda priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam 2/2013 un ir nolēmusi iebildumus neizteikt.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumu INF 2/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Tiesa ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumiem 2/2013, 3/2013 un 4/2013.

°
° ° °

Cita informācija par budžetu

Saskaņā ar 64. pantu regulā, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi, un Iestādes finanšu noteikumu 83. pantu Iestāde ir iesniegusi 2012. gada galīgos pārskatus.

Saskaņā ar 13. panta 7. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju, Iestāde ir iesniegusi 2012. finanšu gada galīgos pārskatus.

Saskaņā ar Frontex finanšu noteikumu 40. panta 2. punktu Aģentūra ir nosūtījusi 2012. gada darbības pārskatu.

Saskaņā ar Eiropas Jūras drošības aģentūras finanšu noteikumu 96. panta 5. punktu Aģentūra ir nosūtījusi pārskatu par pasākumiem, kas veikti, ņemot vērā Eiropas Parlamenta konstatējumus un piezīmes, kurus tas izdarījis attiecībā uz Aģentūru saistībā ar 2011. finanšu gada budžeta apstiprinājuma procedūru.

Saskaņā ar Eiropas Jūras drošības aģentūras finanšu noteikumu 83. pantu Aģentūra ir iesniegusi 2012. finanšu gada galīgos pārskatus.

Saskaņā ar Eiropas Jūras drošības aģentūras finanšu noteikumu 72. panta 5. punktu Aģentūra ir iesniegusi 2012. gada pārskatu par iekšējās revīzijas darbībām.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras finanšu noteikumu 83. panta 3. punktu Aģentūra ir iesniegusi 2012. finanšu gada galīgos pārskatus.

Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras finanšu noteikumu 40. panta 2. punktu Aģentūra ir iesniegusi 2012. gada darbības pārskatu.

Saskaņā ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) izveides regulas 12.a pantu un 40. panta 1. punktu Centrs ir iesniedzis 2012. gada darbības pārskatu.

Saskaņā ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra finanšu noteikumu 40. pantu Centrs ir iesniedzis 2012. gada darbības pārskatu.

Saskaņā ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra finanšu noteikumu 72. panta 5. punktu Centrs ir iesniedzis pārskatu par Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta veiktajām revīzijām.

Saskaņā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras finanšu noteikumu 40. pantu Aģentūra ir iesniegusi 2012. gada darbības pārskatu.

Saskaņā ar Eurojust finanšu noteikumu 83. pantu Aģentūra ir iesniegusi pārskatu par budžeta un finanšu pārvaldību attiecībā uz 2012. finanšu gadu.

Saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta finanšu noteikumu 148. pantu Institūts ir iesniedzis 2012. finanšu gada galīgos pārskatus.

Saskaņā ar Kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” finanšu noteikumu 40. panta 2. punktu Kopuzņēmums ir iesniedzis 2012. finanšu gada darbības pārskatu.

Saskaņā ar Revīzijas palātas finanšu noteikumu 148. panta 2. punktu Palāta ir iesniegusi 2012. finanšu gada galīgos pārskatus.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Stāvoklis Džibutijā

- Charles Tannock ECR grupas vārdā par Džibutiju (2013/2690(RSP)) (B7-0347/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā – par Džibutiju (2013/2690(RSP)) (B7-0348/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā – par stāvokli Džibutijā (2013/2690(RSP)) (B7-0349/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā – par stāvokli Džibutijas Republikā (2013/2690(RSP)) (B7-0351/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing un Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā – par Džibutiju (2013/2690(RSP)) (B7-0354/2013);

- Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella un Antigoni Papadopoulou S&D grupas vārdā – par stāvokli Džibutijā (2013/2690(RSP)) (B7-0355/2013).

II.   Stāvoklis Nigērijā

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par Nigēriju (2013/2691(RSP)) (B7-0344/2013);

- Charles Tannock ECR grupas vārdā – par stāvokli Nigērijā (2013/2691(RSP)) (B7-0345/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa un Jarosław Leszek Wałęsa PPE grupas vārdā – par stāvokli Nigērijā (2013/2691(RSP)) (B7-0346/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā – par stāvokli Nigērijā (2013/2691(RSP)) (B7-0350/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā – par Nigēriju (2013/2691(RSP)) (B7-0352/2013);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella un Pino Arlacchi S&D grupas vārdā – par stāvokli Nigērijā (2013/2691(RSP)) (B7-0353/2013).

III.   Pilsoniskās sabiedrības situācija Ēģiptē

- Franziska Katharina Brantner, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos, Bart Staes, Malika Benarab-Attou un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā – par pilsoniskās sabiedrības situāciju Ēģiptē (2013/2692(RSP)) (B7-0356/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan un Sajjad Karim ECR grupas vārdā – par pilsoniskās sabiedrības situāciju Ēģiptē (2013/2692(RSP))(B7-0357/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė un Tokia Saïfi PPE grupas vārdā – par pilsoniskās sabiedrības situāciju Ēģiptē (2013/2692(RSP)) (B7-0358/2013);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann un Hannu Takkula ALDE grupas vārdā – par pilsoniskās sabiedrības situāciju Ēģiptē (2013/2692(RSP)) (B7-0359/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā – par pilsoniskās sabiedrības situāciju Ēģiptē (2013/2692(RSP)) (B7-0360/2013);

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Norbert Neuser, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt un Raimon Obiols S&D grupas vārdā – par pilsoniskās sabiedrības situāciju Ēģiptē (2013/2692(RSP)) (B7-0361/2013).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


5. Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmes secinājumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmes secinājumi (2012/2808(RSP)).

Herman Van Rompuy (Eiropadomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Martin Callanan ECR grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Joseph Daul, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, un Gay Mitchell.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pervenche Berès, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Giuseppe Gargani, Alejandro Cercas, Bastiaan Belder, Elisabeth Morin-Chartier, Véronique De Keyser, Jacek Protasiewicz, Jaime Mayor Oreja, Ildikó Gáll-Pelcz un Andrej Plenković.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Andrzej Grzyb, Phil Prendergast, Alda Sousa, Daniel Cohn-Bendit par brīvā mikrofona procedūru, Andrew Henry William Brons, Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Ana Miranda un Jan Kozłowski.

Uzstājās José Manuel Barroso un Herman Van Rompuy.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.45 un atsākta plkst. 10.50.)


6. Pārskats par Īrijas prezidentūras paveikto, tostarp vienošanos par DFS (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pārskats par Īrijas prezidentūras paveikto, tostarp vienošanos par DFS (2012/2799(RSP)).

Enda Kenny (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Gay Mitchell PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Richard Ashworth ECR grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Alain Lamassoure, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Helga Trüpel, Martina Anderson, Marine Le Pen, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Mairead McGuinness un Eider Gardiazábal Rubial.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Claudio Morganti un Franz Obermayr.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Enda Kenny.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.7.2013. protokola 6.2 punkts.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Eiropas ombuda ievēlēšana

(Aizklātā balsošana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir iesniegtas šādas kandidatūras:

- Alex Brenninkmeijer,

- Markus Jaeger,

- Ria Oomen-Ruijten,

- Emily O'Reilly,

- Dagmar Roth-Behrendt,

- Francesco Enrico Speroni.

(Divas citas kandidatūras tika atzītas par nepieņemamām.)

Viņš atgādināja Reglamenta 204. panta 5. punkta noteikumus un paziņoja, ka tagad notiks aizklāta elektroniska balsošana.

Viņš konstatēja, ka ievēlēšanas nosacījumi ir izpildīti, jo ir klāt vairāk nekā puse no deputātiem.

Sākās balsošana.

Balsotāju skaits: 713

Neaizpildītas vai nederīgas vēlēšanu zīmes: 78

Nodoto balsu skaits: 635

Vajadzīgais vairākums: 318

(Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam.)

Balsu sadalījums:

- Ria Oomen-Ruijten: 203

- Emily O'Reilly: 203

- Dagmar Roth-Behrendt: 110

- Francesco Enrico Speroni: 49

- Alex Brenninkmeijer: 36

- Markus Jaeger: 34

Sēdes vadītājs konstatēja, ka neviena kandidatūra nav ieguvusi nodoto balsu vairākumu un ka ir vajadzīga balsošanas otrā kārta. Tā notiks nākamajā dienā, proti, trešdien, plkst. 11.30.

Kandidātiem, kuri vēlas atsaukt savu kandidatūru, tas jādara rakstiski, priekšsēdētājam adresētu vēstuli nosūtot ģenerālsekretāra vietniekam uz biroju LOW R00101.

Tika noteikts, ka kandidatūru atsaukšanas termiņš ir tās dienas vakarā, plkst. 20.00.

Uzstāšanās

Bogusław Sonik – pirms balsošanas sākuma.


7.2. Civildienesta noteikumi un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību [COM(2011)0890 – C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0287).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0287).

Uzstāšanās

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) – pēc balsošanas.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks


8. Komiteju sastāvs

Pēc GUE/NGL grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā:

Ārlietu komiteja: Nikola Vuljanić.


9. Balsošanas laiks (turpinājums)

9.1. Vīnes konvencija par civilo atbildību par kodolkaitējumiem *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro dažas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificēt protokolu, ar kuru groza 1963. gada 21. maija Vīnes konvenciju par civilo atbildību par kodolkaitējumiem, vai tam pievienoties un sniegt deklarāciju par Savienības tiesību aktos minēto attiecīgo iekšējo noteikumu piemērošanu [06206/2013 – C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Alajos Mészáros (A7-0198/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Alajos Mészáros sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 138. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0288).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.2. EK līguma 93. panta piemērošana * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai [COM(2012)0725 – C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0289).


9.3. ES ārējā aviācijas politika (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES ārējo aviācijas politiku — nākotnes problēmu risinājums [2012/2299(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0290).


9.4. Dalībvalstu eksporta kredīta aģentūras (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Komisijas pirmo ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam par dalībvalstu eksporta kredīta aģentūru veiktajām darbībām [2012/2320(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Yannick Jadot (A7-0193/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0291).


9.5. Pieprasījums atcelt Marine Le Pen imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Marine Le Pen imunitāti [2012/2325(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A7-0236/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0292).

Uzstāšanās

Bruno Gollnisch – pirms balsošanas.


9.6. Eiropas nodibinājuma statūti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas nodibinājuma (FE) statūtiem [COM(2012)0035 - 2012/0022(APP)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A7-0223/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0293).


9.7. Ostas valsts kontrole ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK par ostas valsts kontroli [2012/0062(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Brian Simpson (A7-0394/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0294).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0294).


9.8. Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0295).

Brian Simpson (TRAN komitejas priekšsēdētājs) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments piekrita šim priekšlikumam. Līdz ar to jautājums jāuzskata par nodotu atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


9.9. Komerciālo transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Olga Sehnalová (A7-0207/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0296).

Brian Simpson (TRAN komitejas priekšsēdētājs) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments piekrita šim priekšlikumam. Līdz ar to jautājums jāuzskata par nodotu atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


9.10. Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Werner Kuhn (A7-0210/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0297).

Brian Simpson (TRAN komitejas priekšsēdētājs) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments piekrita šim priekšlikumam. Līdz ar to jautājums jāuzskata par nodotu atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


9.11. Prioritārās vielas ūdens resursu politikas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par Direktīvas 2000/60/EK un 2008/105/EK grozīšanu attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā [2011/0429(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Richard Seeber (A7-0397/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0298).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0298).


9.12. Dažu kategoriju valsts horizontālais atbalsts un sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu un autoceļus * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 994/98 (1998. gada 7. maijs) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus [COM(2012)0730 – C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0299).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0299).


9.13. Jūras nozaru izaugsme — ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana ES jūrniecības, jūras transporta un tūrisma nozarē (balsošana)

Ziņojums par jūras nozaru izaugsmi — ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana ES jūrniecības, jūras transporta un tūrisma nozarē [2012/2297(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Spyros Danellis (A7-0209/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0300).


9.14. Kooperatīvu ieguldījums krīzes pārvarēšanā (balsošana)

Ziņojums par kooperatīvu ieguldījumu krīzes pārvarēšanā [2012/2321(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Patrizia Toia (A7-0222/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0301).


9.15. Eiropas bioekonomika (balsošana)

Ziņojums par inovācijām ilgtspējīgai izaugsmei — Eiropas bioekonomika [2012/2295(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0302).


10. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Marian-Jean Marinescu ziņojums - A7-0172/2013
Adam Bielan, Phil Bennion, Giommaria Uggias, Jim Higgins, Monika Smolková un Charles Tannock

Yannick Jadot ziņojums - A7-0193/2013
Adam Bielan, Charles Tannock un Daniel Hannan

Brian Simpson ziņojums - A7-0394/2012
Joseph Cuschieri, Jim Higgins un Hannu Takkula

Vilja Savisaar-Toomast ziņojums - A7-0199/2013
Jim Higgins, Diane Dodds, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne un Hannu Takkula

Olga Sehnalová ziņojums - A7-0207/2013
Jim Higgins, Kay Swinburne, Diane Dodds un Hannu Takkula

Werner Kuhn ziņojums - A7-0210/2013
Petri Sarvamaa, Jim Higgins, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Kay Swinburne, George Lyon, David Campbell Bannerman, Dieter-Lebrecht Koch un Seán Kelly

Richard Seeber ziņojums - A7-0397/2012
Patrizia Toia, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Petru Constantin Luhan un Miroslav Mikolášik

Spyros Danellis ziņojums - A7-0209/2013
Patrice Tirolien, Joseph Cuschieri, Mario Pirillo, Giommaria Uggias, Guido Milana, Diane Dodds, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Marek Józef Gróbarczyk un Seán Kelly

Patrizia Toia ziņojums - A7-0222/2013
Francesco De Angelis, Vicky Ford, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Roberta Angelilli, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik un Seán Kelly

Paolo Bartolozzi ziņojums - A7-0201/2013
Kay Swinburne, Patrice Tirolien, Martina Anderson, Mario Pirillo, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Monika Smolková un Miroslav Mikolášik


11. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.25 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Pamattiesību stāvoklis Ungārijā — standarti un prakse (debates)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Ungārijā — standarti un prakse (saskaņā ar EP 2012. gada 16. februāra rezolūciju) [2012/2130(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Rui Tavares (A7-0229/2013).

Rui Tavares iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) un Viktor Orbán (Ungārijas Republikas ministru prezidents).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva József Szájer, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Posselt, Lajos Bokros ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva András Gyürk, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (sēdes vadītājs atbildēja uz viņa komentāriem), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt, lai sniegtu perosnisku paziņojumu saistībā ar iepriekšējā runātāja uzstāšanos (sēdes vadītājs atgādināja par lēmumiem, kas pamatojas uz debatēm), József Szájer, lai atbildētu Guy Verhofstadt (sēdes vadītājs apstiprināja Guy Verhofstadt komentārus un pēc tam sauca pie kārtības József Szájer saistībā ar atsevišķiem viņa komentāriem, uzskatot tos par nepieņemamiem), József Szájer, lai paskaidrotu savas iepriekšējās uzstāšanās (sēdes vadītājs viņu atkal sauca pie kārtības), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zoltán Bagó, Kinga Gál (sēdes vadītājs apstiprināja R. Tavares ziņojuma demokrātisko leģitimitāti), tad atkal – Kinga Gál, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss – par iepriekšējo uzstāšanos un Jacek Protasiewicz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cashman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) un Viktor Orbán.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, un Rui Tavares.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.7.2013. protokola 8.8. punkts.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece


14. Stāvoklis Bulgārijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Bulgārijā (2013/2693(RSP)).

Vytautas Leškevičius (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Evgeni Kirilov un Iliana Malinova Iotova, Claude Moraes S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dimitar Stoyanov, un Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrey Kovatchev.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, Slavi Binev EFD grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ivailo Kalfin, Michael Gahler un Milan Zver.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Iliana Malinova Iotova, Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrey Kovatchev, un Metin Kazak.

Uzstājās Viviane Reding un Vytautas Leškevičius.

Debates tika slēgtas.


15. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)

Par kļūdu labojumu (P6_TA(2009)0360(COR01)) paziņoja plenārsēdē iepriekšējā dienā (1.7.2013. protokola 9. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu nav pieprasījuši balsot par šo kļūdu labojumu, to uzskata par apstiprinātu.


16. Nesenie plūdi Eiropā (debates)

Komisijas paziņojums: Nesenie plūdi Eiropā (2013/2863 (RSP)).

Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Richard Seeber PPE grupas vārdā, Mojca Kleva Kekuš S&D grupas vārdā, Michael Theurer ALDE grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā, Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Jacek Olgierd Kurski EFD grupas vārdā, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid un Zofija Mazej Kukovič.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová un Karin Kadenbach.

Uzstājās Kristalina Georgieva.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros un Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā – par plūdiem Centrāleiropas valstīs –– Austrijā, Čehijas Republikā, Vācijā, Ungārijā, Polijā un Slovākijā (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā – par plūdiem Centrāleiropas valstīs (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon un Pavel Poc S&D grupas vārdā – par plūdiem Centrāleiropas valstīs (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā – par plūdiem Centrāleiropas valstīs (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller un Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā – par plūdiem Centrāleiropas valstīs (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā – par plūdiem Centrāleiropas valstīs (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.7.2013. protokola 8.9. punkts.


17. Komiteju sastāvs

Sēdes vadītāja ir saņēmusi PPE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

AFET komiteja: Davor Ivo Stier,

BUDG komiteja: Andrej Plenković,

ENVI komiteja: Dubravka Šuica,

ECON komiteja: Ivana Maletić,

AFCO komiteja: Zdravka Bušić.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


18. Ciešākas sadarbības īstenošana finanšu darījumu nodokļa jomā * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Anni Podimata (A7-0230/2013).

Anni Podimata iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Uzstājās Anne E. Jensen (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Othmar Karas PPE grupas vārdā, Peter Simon S&D grupas vārdā un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Ivo Strejček ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Godfrey Bloom EFD grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz un Markus Ferber.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş un Monika Flašíková Beňová.

Uzstājās Algirdas Šemeta un Anni Podimata.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.7.2013. protokola 8.5. punkts.


19. Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) attiecībā uz depozitārija funkcijām, atlīdzības politiku un sankcijām [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A7-0125/2013).

Sven Giegold iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Thomas Mann PPE grupas vārdā, Arlene McCarthy S&D grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt un Theodor Dumitru Stolojan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Gaetano Cofferati un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Michel Barnier un Sven Giegold.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.7.2013. protokola 8.2. punkts.


20. ES banku sektora struktūras pārveidošana (debates)

Ziņojums par ES banku sektora struktūras pārveidošanu [2013/2021(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Arlene McCarthy (A7-0231/2013).

Arlene McCarthy iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Antolín Sánchez Presedo S&D grupas vārdā, Olle Schmidt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā un Syed Kamall ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Jean-Paul Gauzès, Peter Simon, Alfredo Pallone, Marlene Mizzi, George Sabin Cutaş un Herbert Dorfmann.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Theodor Dumitru Stolojan, Janusz Władysław Zemke, Ana Miranda un Seán Kelly.

Uzstājās Michel Barnier un Arlene McCarthy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.7.2013. protokola 8.10. punkts.


21. Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktās izmeklēšanas ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013).

Ingeborg Gräßle iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Uzstājās Tamás Deutsch PPE grupas vārdā, Jens Geier S&D grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Cornelis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bart Staes, Michael Theurer un Marta Andreasen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Janusz Władysław Zemke.

Uzstājās Algirdas Šemeta un Ingeborg Gräßle.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.7.2013. protokola 8.1. punkts.


22. 2011. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību – cīņa pret krāpšanu - Integrēta iekšējās kontroles sistēma (debates)

Ziņojums par 2011. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu [2012/2285(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A7-0197/2013).

Ziņojums par integrētu iekšējās kontroles sistēmu [2012/2291(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Andrea Češková (A7-0189/2013).

Derek Vaughan un Andrea Češková iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Uzstājās Monica Luisa Macovei PPE grupas vārdā, Jens Geier S&D grupas vārdā, Theodoros Skylakakis ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Magdi Cristiano Allam EFD grupas vārdā, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch un Zigmantas Balčytis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erik Bánki un Angelika Werthmann.

Uzstājās Algirdas Šemeta, Derek Vaughan un Andrea Češková.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.7.2013. protokola 8.11. un 8.12. punkts.


23. Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012).

Gilles Pargneaux iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Uzstājās Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête un Erik Bánki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Algirdas Šemeta un Gilles Pargneaux.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.7.2013. protokola 8.4. punkts.


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 514.511/OJME).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.30.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


1. pielikums. Eiropas ombuda ievēlēšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde , Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, De Martini, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tomašić, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen,van der Stoep

PPE

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm,Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika