Index 
Notulen
PDF 300kWORD 179k
Dinsdag 2 juli 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (27-28 juni 2013). (debat)
 6.Balans van het Iers voorzitterschap, met inbegrip van het MFK-akkoord (debat)
 7.Stemmingen
  7.1.Verkiezing van de Europese Ombudsman
  7.2.Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de EU ***I (stemming)
 8.Samenstelling commissies
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Verdrag van Wenen inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.2.Toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.3.Extern luchtvaartbeleid (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.4.Exportkredietinstellingen van de lidstaten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.6.Statuut van de Europese stichting (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.7.Havenstaatcontrole ***I (stemming)
  9.8.Kentekenbewijzen van motorvoertuigen ***I (stemming)
  9.9.Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie deelnemen aan het verkeer ***I (stemming)
  9.10.Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens ***I (stemming)
  9.11.Prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid ***I (stemming)
  9.12.Bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg * (stemming)
  9.13.Blauwe groei - Bevordering van duurzame groei in de mariene, maritieme en toeristische sectoren (stemming)
  9.14.Bijdrage van coöperaties aan de bestrijding van de crisis (stemming)
  9.15.Een bio-economie voor Europa (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Situatie op het gebied van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (debat)
 14.Situatie in Bulgarije (debat)
 15.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 16.Recente overstromingen in Europa (debat)
 17.Samenstelling commissies
 18.Uitvoering van nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties * (debat)
 19.Wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten ***I (debat)
 20.Structurele hervorming van de bankensector in de EU (debat)
 21.Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***II (debat)
 22.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding - Geïntegreerd internecontrolekader (debat)
 23.Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verkiezing van de Europese Ombudsman


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.35 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2013 - Standpunt van de Raad van 26 juni 2013 (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

AFET, PECH, EMPL, LIBE, REGI

2) van de parlementaire commissies, verslagen

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2013 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III – Commissie [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat het meerjarig financieel kader betreft, van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer om met de uit de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie voortvloeiende uitgaven rekening te houden [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0247/2013)

3) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Silvia-Adriana Ţicău. Ontwerpresolutie over de sociale woningbouw in de Europese Unie (B7-0312/2013)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Edit Herczog en Silvia-Adriana Ţicău. Ontwerpresolutie over vrouwen en ICT (B7-0313/2013)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

advies :

CULT, EMPL

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over de tenuitvoerlegging op communautair niveau van een demografische strategie ter verhoging van het geboortecijfer en ter bestrijding van de bevolkingsafname (B7-0330/2013)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over fraude en vervalsing in de olijvensector (B7-0333/2013)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI, IMCO

4) van het bemiddelingscomité

- door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van het.besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan Georgië (00038/2013 -C7-0168/2013 – 2010/0390(COD))

5) van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (COM(2013)0018 - 2013/0012(COD)) - (CES 530-2013)

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties (COM(2012)0721 - 2012/0340(COD)) - (CES 575-2013)

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (COM(2013)0042 - 2013/0023(COD)) - (CES 896-2013)

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen (COM(2013)0048 - 2013/0027(COD)) - (CES 1414-2013)

- Naar een sociale dimensie van de Europese Economische en Monetaire Unie - (CES 1566-2013) (niet in alle talen beschikbaar)

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (COM(2013)0044 - 2013/0024(COD)) - (CES 1767-2013)

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2013)0045 - 2013/0027(COD)) - (CES 1767-2013)

6) van de Europese Rekenkamer

- Speciaal verslag nr. 1/2013: "Was de EU-steun aan de voedselverwerkende industrie doeltreffend en doelmatig in het verhogen van de toegevoegde waarde van landbouwproducten?"

- Speciaal verslag nr. 2/2013: "Heeft de Commissie gezorgd voor een doelmatige uitvoering van het zevende kaderprogramma voor onderzoek?"

- Speciaal verslag nr. 4/2013: "EU-steun voor het bestuur in Egypte"
(niet in alle talen beschikbaar)

- Speciaal verslag nr. 7/2013: "Has the European Globalisation Adjustment Fund delivered EU added value in re-integrating redundant workers?" (niet in alle talen beschikbaar)

7) van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

- Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inzake de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de 'Cyberveiligheidsstrategie van de Europese Unie: een open, zekere en veilige cyberruimte' en het voorstel van de Commissie voor een richtlijn houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen (niet in alle talen beschikbaar)

8) van de agentschappen en andere organen van de Unie
(titels niet in alle talen beschikbaar)

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
FRA Jaarverslag 2012, Highlights and Annual activity report 2012

Europees Milieuagentschap
EEA Jaarverslag 2012

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
EIOPA Jaarverslag 2012

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
ECDC Annual Report of the Director 2012

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
BEREC Jaarverslagen 2012- BoR (13) 76 - 2012

Annual administrative report of the BEREC office Administrative Manager / Authorising Officer - MC (13) 48

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
EASA Algemeen Jaarverslag 2012

Europese Autoriteit voor effecten en markten
ESMA Jaarverslag 2012

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
EMSA Jaarverslag 2012

°
° ° °

Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's heeft besloten geen advies uit te brengen inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage (COM(2013)0130 - 2013/0072(COD)).


3. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie het Parlement op de hoogte gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 10/2013.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie het voorstel tot kredietoverschrijving 2/2013 van de Ombudsman behandeld en besloten hiertegen geen bezwaar te maken.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité de begrotingsautoriteit op de hoogte gesteld van kredietoverschrijving INF 2/2013.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft het Hof van Justitie de begrotingsautoriteit op de hoogte gesteld van kredietoverschrijvingen 2/2013, 3/2013 en 4/2013.

°
° ° °

Andere informatie van budgettaire aard

Overeenkomstig artikel 64 van de verordening tot instelling van een Europese toezichthoudende autoriteit en artikel 83 van haar Financieel Reglement heeft de autoriteit haar definitieve jaarrekeningen voor 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 13, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau, heeft het orgaan zijn definitieve rekeningen voor het begrotingsjaar 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 40, lid 2, van zijn Financieel Reglement heeft Frontex zijn jaarverslag 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 96, lid 5, van zijn Financieel Reglement heeft het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid zijn verslag over de genomen maatregelen ingevolge de opmerkingen van het Europees Parlement in het kader van de kwijtingsprocedure 2011 voor dit agentschap toegezonden.

Overeenkomstig artikel 83 van zijn Financieel Reglement heeft het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid zijn definitieve jaarrekeningen voor het begrotingsjaar 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 72, lid 5, van zijn Financieel Reglement heeft het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid zijn jaarverslag over de interne controleactiviteiten voor 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 83, lid 3, van zijn Financieel Reglement heeft het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten zijn definitieve jaarrekeningen voor 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 40, lid 2, van zijn Financieel Reglement heeft het Europees Milieuagentschap zijn jaarverslag 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 12 bis en artikel 40, lid 1, van de verordening tot oprichting van het Europees Centrum voor ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP) heeft het zijn jaarverslag 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 40 van zijn Financieel Reglement heeft het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie zijn jaarverslag 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 72, lid 5, van zijn Financieel Reglement heeft het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie zijn verslag over de door de dienst interne controle van de Commissie verrichte controles toegezonden.

Overeenkomstig artikel 40 van zijn Financieel Reglement heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk zijn jaarverslag 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 83 van zijn Financieel Reglement heeft Eurojust zijn verslag over het budgettair en financieel beheer voor het begrotingsjaar 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 148 van zijn Financieel Reglement heeft het Europees Instituut voor gendergelijkheid zijn jaarverslag over het begrotingsjaar 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 40, lid 2, van haar Financieel Reglement heeft de gemeenschappelijke onderneming FCH JU haar jaarverslag over het begrotingsjaar 2012 toegezonden.

Overeenkomstig artikel 148, lid 2, van haar Financieel Reglement heeft de Rekenkamer haar jaarrekeningen voor het begrotingsjaar 2012 toegezonden.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Situatie in Djibouti

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0347/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, over Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0348/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0349/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in de Republiek Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0351/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing en Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, over Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0354/2013);

- Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella en Antigoni Papadopoulou, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Djibouti (2013/2690(RSP)) (B7-0355/2013).

II.   Situatie in Nigeria

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Nigeria (2013/2691(RSP)) (B7-0344/2013);

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie over de situatie in Nigeria (2013/2691(RSP)) (B7-0345/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa en Jarosław Leszek Wałęsa, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Nigeria (2013/2691(RSP)) (B7-0346/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Nigeria (2013/2691(RSP)) (B7-0350/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over Nigeria (2013/2691(RSP)) (B7-0352/2013);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Nigeria (2013/2691(RSP)) (B7-0353/2013).

III.   Situatie van het maatschappelijk middenveld in Egypte

- Franziska Katharina Brantner, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos, Bart Staes, Malika Benarab-Attou en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van het maatschappelijk middenveld in Egypte (2013/2692(RSP)) (B7-0356/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, over de situatie van het maatschappelijk middenveld in Egypte (2013/2692(RSP)) (B7-0357/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė en Tokia Saïfi, namens de PPE-Fractie, over de situatie van het maatschappelijk middenveld in Egypte (2013/2692(RSP)) (B7-0358/2013);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van het maatschappelijk middenveld in Egypte (2013/2692(RSP)) (B7-0359/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van het maatschappelijk middenveld in Egypte (2013/2692(RSP)) (B7-0360/2013);

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Norbert Neuser, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt en Raimon Obiols, namens de S&D-Fractie, over de situatie van het maatschappelijk middenveld in Egypte (2013/2692(RSP)) (B7-0361/2013).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


5. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (27-28 juni 2013). (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (27-28 juni 2013). (2012/2808(RSP))

Herman Van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad) en José Manuel Barroso leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Joseph Daul, Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid, en Gay Mitchell.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Giuseppe Gargani, Alejandro Cercas, Bastiaan Belder, Elisabeth Morin-Chartier, Véronique De Keyser, Jacek Protasiewicz, Jaime Mayor Oreja, Ildikó Gáll-Pelcz en Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Andrzej Grzyb, Phil Prendergast, Alda Sousa, Daniel Cohn-Bendit, laatstgenoemde over de "catch the eye"-procedure, Andrew Henry William Brons, Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Ana Miranda en Jan Kozłowski.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso en Herman Van Rompuy.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 10.45 uur onderbroken en om 10.50 uur hervat.)


6. Balans van het Iers voorzitterschap, met inbegrip van het MFK-akkoord (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Balans van het Iers voorzitterschap, met inbegrip van het MFK-akkoord (2012/2799(RSP))

Enda Kenny (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Alain Lamassoure, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Helga Trüpel, Martina Anderson, Marine Le Pen, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Mairead McGuinness en Eider Gardiazábal Rubial.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Claudio Morganti en Franz Obermayr.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Enda Kenny.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 3.7.2013.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verkiezing van de Europese Ombudsman

(Geheime stemming)

De Voorzitter deelt mede de volgende voordrachten te hebben ontvangen:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni.

(Twee andere voordrachten zijn niet ontvankelijk verklaard).

Hij verwijst naar het bepaalde in artikel 204, lid 5, van het Reglement en deelt mede dat elektronisch en bij geheime stemming wordt gestemd.

Hij constateert dat aan de voor de verkiezing vereiste voorwaarden wordt voldaan, aangezien meer dan de helft van de leden aanwezig is.

Er wordt tot stemming overgegaan:

aantal deelnemers: 713

blanco of ongeldige stemmen: 78

uitgebrachte stemmen: 635

vereiste meerderheid: 318

(De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen).

Aantal behaalde stemmen:

- Ria Oomen-Ruijten: 203

- Emily O'Reilly: 203

- Dagmar Roth-Behrendt: 110

- Francesco Enrico Speroni: 49

- Alex Brenninkmeijer: 36

- Markus Jaeger: 34

De Voorzitter stelt vast dat geen enkele kandidaat de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald en dat een tweede stemronde noodzakelijk is. Deze zal morgen, woensdag, om 11.30 uur plaatsvinden.

De kandidaten die hun kandidatuur wensen in te trekken, moeten dit schriftelijk doen middels een schrijven aan de Voorzitter, en wel aan het adres van de adjunct-secretaris-generaal, kantoor LOW R00101.

De termijn voor de intrekking van kandidaturen wordt vastgesteld op vanavond 20.00 uur.

Het woord werd gevoerd door:

Bogusław Sonik, vóór het begin van de stemming.


7.2. Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie [COM(2011)0890 – C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0287)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0287)

Het woord werd gevoerd door:

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie), na de stemming.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter


8. Samenstelling commissies

Op verzoek van de GUE/NGL-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie buitenlandse zaken: Nikola Vuljanić.


9. Stemmingen (voortzetting)

9.1. Verdrag van Wenen inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd om in het belang van de Europese Unie het Protocol tot wijziging van het Verdrag van Wenen inzake wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade van 21 mei 1963 te bekrachtigen of daartoe toe te treden, en om een verklaring af te leggen over de toepassing van de desbetreffende interne regels van het Unierecht [06206/2013 – C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Alajos Mészáros (A7-0198/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Alajos Mészáros legt overeenkomstig artikel 138, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0288)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.2. Toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag [COM(2012)0725 – C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0289)


9.3. Extern luchtvaartbeleid (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het externe luchtvaartbeleid van de EU - De aanpak van toekomstige uitdagingen [2012/2299(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0290)


9.4. Exportkredietinstellingen van de lidstaten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het eerste jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement over de activiteiten van de exportkredietinstellingen van de lidstaten [2012/2320(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0291)


9.5. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen [2012/2325(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0292)

Het woord werd gevoerd door:

Bruno Gollnisch, vóór de stemming.


9.6. Statuut van de Europese stichting (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Interimverslag over het voorstel voor een verordening betreffende het statuut van de Europese Stichting (FE) [COM(2012)0035 - 2012/0022(APP)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0293)


9.7. Havenstaatcontrole ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG betreffende havenstaatcontrole [2012/0062(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Brian Simpson (A7-0394/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0294)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0294)


9.8. Kentekenbewijzen van motorvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0295)

Brian Simpson, (voorzitter van de Commissie TRAN), verzoekt om uitstel van de stemming over de ontwerpresolutie, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement.

Het Parlement willigt dit verzoek in. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


9.9. Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie deelnemen aan het verkeer ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0296)

Brian Simpson, (voorzitter van de Commissie TRAN), verzoekt om uitstel van de stemming over de ontwerpresolutie, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement.

Het Parlement willigt dit verzoek in. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


9.10. Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0297)

Brian Simpson, (voorzitter van de Commissie TRAN), verzoekt om uitstel van de stemming over de ontwerpresolutie, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement.

Het Parlement willigt dit verzoek in. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


9.11. Prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG betreffende prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid [2011/0429(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Richard Seeber (A7-0397/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0298)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0298)


9.12. Bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen en van Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg [COM(2012)0730 – C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0299)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0299)


9.13. Blauwe groei - Bevordering van duurzame groei in de mariene, maritieme en toeristische sectoren (stemming)

Verslag over blauwe groei: bevordering van de duurzame ontwikkeling in de mariene, maritieme en toeristische sectoren in de EU [2012/2297(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0300)


9.14. Bijdrage van coöperaties aan de bestrijding van de crisis (stemming)

Verslag over de bijdrage van coöperaties aan de bestrijding van de crisis [2012/2321(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0301)


9.15. Een bio-economie voor Europa (stemming)

Verslag over innovatie voor duurzame groei: een bio-economie voor Europa [2012/2295(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0302)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Marian-Jean Marinescu - A7-0172/2013
Adam Bielan, Phil Bennion, Giommaria Uggias, Jim Higgins, Monika Smolková en Charles Tannock

Verslag Yannick Jadot - A7-0193/2013
Adam Bielan, Charles Tannock en Daniel Hannan

Verslag Brian Simpson - A7-0394/2012
Joseph Cuschieri, Jim Higgins en Hannu Takkula

Verslag Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Jim Higgins, Diane Dodds, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne en Hannu Takkula

Verslag Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Jim Higgins, Kay Swinburne, Diane Dodds en Hannu Takkula

Verslag Werner Kuhn - A7-0210/2013
Petri Sarvamaa, Jim Higgins, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Kay Swinburne, George Lyon, David Campbell Bannerman, Dieter-Lebrecht Koch en Seán Kelly

Verslag Richard Seeber - A7-0397/2012
Patrizia Toia, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Petru Constantin Luhan en Miroslav Mikolášik

Verslag Spyros Danellis - A7-0209/2013
Patrice Tirolien, Joseph Cuschieri, Mario Pirillo, Giommaria Uggias, Guido Milana, Diane Dodds, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Marek Józef Gróbarczyk en Seán Kelly

Verslag Patrizia Toia - A7-0222/2013
Francesco De Angelis, Vicky Ford, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Roberta Angelilli, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik en Seán Kelly

Verslag Paolo Bartolozzi - A7-0201/2013
Kay Swinburne, Patrice Tirolien, Martina Anderson, Mario Pirillo, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Monika Smolková en Miroslav Mikolášik


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.25 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Situatie op het gebied van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (debat)

Verslag over de situatie op het gebied van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2012) [2012/2130(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) en Viktor Orbán (Eerste Minister van de Republiek Hongarije).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van József Szájer, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Lajos Bokros, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van András Gyürk, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (de Voorzitter gaat in op de woorden van voorgaande spreker), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van voorgaande spreker (de Voorzitter wijst op de besluiten die ten grondslag liggen aan het debat), József Szájer om een antwoord te geven aan Guy Verhofstadt, (de Voorzitter bevestigt de woorden van Guy Verhofstadt en roept vervolgens József Szájer tot de orde naar aanleiding van bepaalde opmerkingen zijnerzijds, die onaanvaardbaar worden geacht), József Szájer om zijn eerdere opmerkingen te verduidelijken (de Voorzitter roept hem opnieuw tot de orde), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zoltán Bagó, Kinga Gál, (de Voorzitter bevestigt de democratische legitimiteit van het verslag Tavares) en nogmaals Kinga Gál die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, laatstgenoemde over de woorden van voorgaande spreker, en Jacek Protasiewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cashman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) en Viktor Orbán.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, en Rui Tavares.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 3.7.2013.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter


14. Situatie in Bulgarije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in Bulgarije (2013/2693(RSP))

Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) en Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Evgeni Kirilov en Iliana Malinova Iotova, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dimitar Stoyanov en Filiz Hakaeva Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrey Kovatchev.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Slavi Binev, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ivailo Kalfin, Michael Gahler en Milan Zver.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Iliana Malinova Iotova, Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrey Kovatchev en Metin Kazak.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Vytautas Leškevičius.

Het debat wordt gesloten.


15. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

Rectificatie P6_TA(2009)0360(COR01) is gisteren tijdens de plenaire vergadering aangekondigd (punt 9 van de notulen van 1.7.2013).

Aangezien geen enkele fractie of ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 216, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.


16. Recente overstromingen in Europa (debat)

Verklaring van de Commissie: Recente overstromingen in Europa (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Mojca Kleva Kekuš, namens de S&D-Fractie, Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Jacek Olgierd Kurski, namens de EFD-Fractie, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid en Zofija Mazej Kukovič.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová en Karin Kadenbach.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie, over de overstromingen in Midden-Europese landen, in Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, Duitsland, Hongarije, Polen en Slowakije (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, over de overstromingen in Midden-Europese landen (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon en Pavel Poc, namens de S&D-Fractie, over de recente overstromingen in Europa (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de overstromingen in Midden-Europese landen (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller en Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, over de recente overstromingen in Europa (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de overstromingen in Midden-Europa (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 3.7.2013.


17. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Davor Ivo Stier

Commissie BUDG: Andrej Plenković

Commissie ENVI: Dubravka Šuica

Commissie ECON: Ivana Maletić

Commissie AFCO: Zdravka Bušić

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


18. Uitvoering van nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Anni Podimata (A7-0230/2013)

Anni Podimata leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anne E. Jensen (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Peter Simon, namens de S&D-Fractie, en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivo Strejček, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Godfrey Bloom, namens de EFD-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz en Markus Ferber.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Anni Podimata.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 3.7.2013.


19. Wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaardertaken, beloningsbeleid en sancties betreft [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Sven Giegold leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Arlene McCarthy, namens de S&D-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt en Theodor Dumitru Stolojan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Gaetano Cofferati en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Sven Giegold.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 3.7.2013.


20. Structurele hervorming van de bankensector in de EU (debat)

Verslag over de structurele hervorming van de bankensector in de EU [2013/2021(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

Arlene McCarthy leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie, Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, en Syed Kamall, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Jean-Paul Gauzès, Peter Simon, Alfredo Pallone, Marlene Mizzi, George Sabin Cutaş en Herbert Dorfmann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, Janusz Władysław Zemke, Ana Miranda en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Arlene McCarthy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 3.7.2013.


21. Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EURATOM) nr. 1074/1999 van de Raad [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tamás Deutsch, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Cornelis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bart Staes, Michael Theurer en Marta Andreasen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Janusz Władysław Zemke.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Ingeborg Gräßle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 3.7.2013.


22. Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding - Geïntegreerd internecontrolekader (debat)

Verslag over het Jaarverslag 2011 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - Fraudebestrijding [2012/2285(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

Verslag over het geïntegreerd internecontrolekader [2012/2291(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Andrea Češková (A7-0189/2013)

Derek Vaughan en Andrea Češková leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Theodoros Skylakakis, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Magdi Cristiano Allam, namens de EFD-Fractie, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch en Zigmantas Balčytis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta, Derek Vaughan en Andrea Češková.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 3.7.2013 en punt 8.12 van de notulen van 3.7.2013.


23. Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Claudiu Ciprian Tănăsescu, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête en Erik Bánki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Gilles Pargneaux.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 3.7.2013.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 514.511/OJME).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Bijlage 1 - Verkiezing van de Europese Ombudsman

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde , Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, De Martini, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tomašić, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen,van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm,Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Juridische mededeling - Privacybeleid