Indeks 
Protokół
PDF 306kWORD 222k
Wtorek, 2 lipca 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (27-28 czerwca 2013 r.) (debata)
 6.Bilans prezydencji irlandzkiej, w tym porozumienie w sprawie WRF (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
  
7.2.Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników UE ***I (głosowanie)
 8.Skład komisji
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Stosowanie artykułu 93 Traktatu WE * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Polityka w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Agencje kredytów eksportowych państw członkowskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.5.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Marine Le Pen (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.6.Statut fundacji europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.7.Kontrola przeprowadzana przez państwo portu ***I (głosowanie)
  
9.8.Dokumenty rejestracyjne pojazdów ***I (głosowanie)
  
9.9.Drogowa kontrola techniczna dotycząca przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych ***I (głosowanie)
  
9.10.Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep ***I (głosowanie)
  
9.11.Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej ***I (głosowanie)
  
9.12.Niektóre kategorie horyzontalnej pomocy państwa i usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego * (głosowanie)
  
9.13."Niebieski wzrost" – pobudzanie zrównoważonego wzrostu w unijnym sektorze morskim, transportu morskiego i turystyki (głosowanie)
  
9.14.Wkład spółdzielni w przezwyciężenie kryzysu (głosowanie)
  
9.15.Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Sytuacja w zakresie praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech (debata)
 14.Sytuacja w Bułgarii (debata)
 15.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 16.Niedawne powodzie w Europie (debata)
 17.Skład komisji
 18.Wdrożenie wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych * (debata)
 19.Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe ***I (debata)
 20.Reforma struktury unijnego sektora bankowego (debata)
 21.Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***II (debata)
 22.Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych - Zintegrowane ramy kontroli wewnętrznej (debata)
 23.Poważne transgraniczne przypadki zagrożenia zdrowia ***I (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:35.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2013: stanowisko Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET, PECH, EMPL, LIBE, REGI

2) przez komisje parlamentarne sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych w celu uwzględnienia potrzeb w zakresie wydatków wynikających z przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0247/2013)

3) przez posłów projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Silvia-Adriana Ţicău. Projekt rezolucji w sprawie budowy mieszkań socjalnych w Unii Europejskiej (B7-0312/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Edit Herczog i Silvia-Adriana Ţicău. Projekt rezolucji w sprawie kobiet w branży TIK (B7-0313/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

FEMM

opinia :

CULT, EMPL

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie wdrażania na szczeblu unijnym strategii demograficznej na rzecz promowania płodności i walki ze spadkiem liczby ludności (B7-0330/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

FEMM

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie oszustw i fałszerstw żywnościowych w sektorze produkcji oliwy (B7-0333/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI, IMCO

4) przez komitet pojednawczy

- Wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji (00038/2013 -C7-0168/2013 - 2010/0390(COD))

5) przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Opinie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie następujących wniosków:

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych (COM(2013)0018- 2013/0012 (COD)) - (CES 530-2013)

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego (COM(2012)0721 - 2012/0340 (COD)) - (CES 575-2013)

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego i zastępująca decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW (COM (2013)0042 - 2013/0023 (COD)) - (CES 896-2013)

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (COM(2013)0048 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1414-2013)

- „W stronę społecznego wymiaru europejskiej unii gospodarczej i walutowej” - (CES 1566-2013)

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (COM(2013) 0044 - 2013/0024 (COD)) - (CES 1767-2013)

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (COM(2013)0045 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1767-2013)

6) przez Europejski Trybunał Obrachunkowy

- Sprawozdanie specjalne nr 1/2013: Czy wsparcie UE dla przemysłu przetwórstwa spożywczego w sposób skuteczny i wydajny zwiększało wartość dodaną produktów rolnych?”

- Sprawozdanie specjalne nr 2/2013: Czy Komisja zapewniła wydajną realizację siódmego programu ramowego w zakresie badań”

Sprawozdanie specjalne nr 4/2013: Współpraca UE i Egiptu w zakresie sprawowania rządów”

Sprawozdanie specjalne nr 7/2013: "Has the European Globalisation Adjustment Fund delivered EU added value in re-integrating redundant workers ?" (Dokument ten nie jest obecnie dostępny we wszystkich językach)

7) przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication conjointe de la Commission et de la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur: 'Cyber Security Strategy of the European Union : an Open, Safe and Secure Cyberspace', and on the Commission proposal for a Directive concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union (Dokument ten nie jest obecnie dostępny we wszystkich językach)

8) przez agencje i inne organy Unii
(Niektóre tytuły nie są obecnie dostępne we wszystkich językach)

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
FRA Annual report 2012, Highlights and Annual activity report 2012

Europejska Agencja Środowiska
EEA Annual Report 2012

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
Annual Report 2012 of the EIOPA

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
ECDC Annual Report of the Director 2012

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
BEREC Annual reports 2012- BoR (13) 76 - 2012

Annual administrative report of the BEREC office Administrative Manager / Authorising Officer - MC (13) 48

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
EASA 2012 Annual General Report

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
ESMA's 2012 Annual Report

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
EMSA Annual Report 2012

°
° ° °

Komitet Regionów

Komitet Regionów postanowił nie wydawać opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu (COM(2013)0130-2013/0072(COD)).


3. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała Parlament o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 10/2013.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków 2/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich i podjęła podjęła decyzję o niezgłaszaniu sprzeciwu.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komitet Ekonomiczno-Społeczny poinformował władzę budżetową o przesunięciu środków INF 2/2013.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Trybunał Sprawiedliwości poinformował władzę budżetową o przesunięciu środków 2/2013, 3/2013 i 4/2013.

°
° ° °

Inne informacje budżetowe

Zgodnie z art. 64 rozporządzenia ustanawiającego Europejski Urząd Nadzoru oraz z art. 83 jego rozporządzenia finansowego Urząd przekazał swoje końcowe sprawozdanie finansowe za 2012 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BERC) oraz Urząd, Urząd przekazał swoje sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2012.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia finansowego Frontex Agencja przekazała swoje roczne sprawozdanie z działalności za 2012 r.

Zgodnie z art. 96 ust. 5 rozporządzenia finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego Agencja przekazała swoje sprawozdanie w sprawie środków przyjętych w związku z uwagami i komentarzami Parlamentu Europejskiego w ramach procedury udzielania absolutorium Agencji za 2011 r.

Zgodnie z art. 83 rozporządzenia finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego Agencja przekazała swoje końcowe sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2012.

Zgodnie z art. 72 ust. 5 rozporządzenia finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego Agencja przekazała sprawozdanie roczne z wewnętrznej działalności kontroli za rok 2012 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 3 rozporządzenia finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej Agencja przekazała swoje końcowe sprawozdanie finansowe za rok 2012.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia finansowego Europejskiej Agencji Środowiska Agencja przekazała swoje roczne sprawozdanie z działalności za 2012 r..

Zgodnie z art. 12 a i z art. 40 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Centrum przekazało swoje roczne sprawozdanie z działalności 2012 r.

Zgodnie z art. 40 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Centrum przekazało swoje roczne sprawozdanie z działalności za 2012 r.

Zgodnie z art. 72 ust. 5 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Centrum przekazało sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez służbę audytu wewnętrznego Komisji.

Zgodnie z art. 40 swojego rozporządzenia finansowego Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przekazała swoje sprawozdanie roczne za 2012 r.

Zgodnie z art. 83 swojego rozporządzenia finansowego Eurojust przekazał sprawozdanie z zarządzania budżetowego i finansowego za rok budżetowy 2012.

Zgodnie z art. 148 rozporządzenia finansowego Europejski Instytut Równości Kobiet i Mężczyzn przekazał swoje roczne sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2012.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia finansowego wspólnego przedsięwzięcia FCH JU wspólne przedsięwzięcie przekazało sprawozdanie roczne z działalności na rok budżetowy 2012.

Zgodnie z art. 148 ust. 2 rozporządzenia finansowego Trybunał Sprawiedliwości przekazał roczne sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2012.


4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Sytuacja w Dżibuti

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie Dżibuti (2013/2690(RSP)) (B7-0347/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Dżibuti (2013/2690(RSP)) (B7-0348/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Dżibuti (2013/2690(RSP)) (B7-0349/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Republice Dżibuti (2013/2690(RSP)) (B7-0351/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing i Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Dżibuti 2013/2690(RSP)) (B7-0354/2013);

- Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella i Antigoni Papadopoulou w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Dżibuti (2013/2690(RSP)) (B7-0355/2013).

II.   Sytuacja w Nigerii

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Nigerii (2013/2691(RSP)) (B7-0344/2013);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Nigerii (2013/2691(RSP)) (B7-0345/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa i Jarosław Leszek Wałęsa w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Nigerii (2013/2691(RSP)) (B7-0346/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Nigerii (2013/2691(RSP)) (B7-0350/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Nigerii (2013/2691(RSP)) (B7-0352/2013);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Nigerii (2013/2691(RSP)) (B7-0353/2013).

III.   Sytuacja społeczeństwa obywatelskiego w Egipcie

- Franziska Katharina Brantner, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos, Bart Staes, Malika Benarab-Attou i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego w Egipcie (2013/2692(RSP)) (B7-0356/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego w Egipcie (2013/2692(RSP))(B7-0357/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė i Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego w Egipcie (2013/2692(RSP)) (B7-0358/2013);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego w Egipcie (2013/2692(RSP)) (B7-0359/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego w Egipcie (2013/2692(RSP)) (B7-0360/2013);

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Norbert Neuser, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt i Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego w Egipcie (2013/2692(RSP))(B7-0361/2013).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


5. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (27-28 czerwca 2013 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (27-28 czerwca 2013 r.) (2012/2808(RSP))

Herman Van Rompuy (Przewodniczący Rady Europejskiej) i José Manuel Barroso wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Joãa Ferreirę, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Josepha Daula, Philip Claeys niezrzeszony, i Gay Mitchell.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pervenche Berès, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Giuseppe Gargani, Alejandro Cercas, Bastiaan Belder, Elisabeth Morin-Chartier, Véronique De Keyser, Jacek Protasiewicz, Jaime Mayor Oreja, Ildikó Gáll-Pelcz i Andrej Plenković.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Andrzej Grzyb, Phil Prendergast, Alda Sousa, Daniel Cohn-Bendit, w sprawie procedury pytań z sali, Andrew Henry William Brons, Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Ana Miranda i Jan Kozłowski.

Głos zabrali: José Manuel Barroso i Herman Van Rompuy.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 10:45 i wznowione o 10:50.)


6. Bilans prezydencji irlandzkiej, w tym porozumienie w sprawie WRF (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Bilans prezydencji irlandzkiej, w tym porozumienie w sprawie WRF (2012/2799(RSP)

Enda Kenny (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Gay Mitchell w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, Alain Lamassoure, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Helga Trüpel, Martina Anderson, Marine Le Pen, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Mairead McGuinness i Eider Gardiazábal Rubial.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Claudio Morganti i Franz Obermayr.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Enda Kenny.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 3.7.2013.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

(głosowanie tajne)

Przewodniczący poinformował, iż otrzymał następujące kandydatury:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni.

(Dwie inne kandydatury uznano za niedopuszczalne).

Przewodniczący przypomniał przepisy art. 204 ust. 5 Regulaminu i oznajmił, że przeprowadzone zostanie tajne głosowanie elektroniczne.

Przewodniczący stwierdził, że warunki niezbędne do przeprowadzenia głosowania są spełnione, ponieważ obecna jest więcej niż połowa posłów do PE

Przystąpiono do głosowania:

liczba głosujących: 713

głosy nieważne: 78

oddane głosy: 635

wymagana większość: 318

(Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia).

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- Ria Oomen-Ruijten: 203

- Emily O'Reilly: 203

- Dagmar Roth-Behrendt: 110

- Francesco Enrico Speroni: 49

- Alex Brenninkmeijer: 36

- Markus Jaeger: 34

Przewodniczący stwierdził, że żaden z kandydatów nie otrzymał większości oddanych głosów i w związku z tym konieczna jest druga tura głosowania. Odbędzie się nazajutrz, w środę o godz. 11.30.

Kandydaci, którzy pragną wycofać swoją kandydaturę powinni poinformować o tej decyzji w piśmie skierowanym do przewodniczącego, które przekazać należy zastępcy sekretarza generalnego na adres biura LOW R00101.

Termin wycofywania kandydatur ustalony został na dziś wieczór na godz. 20.

Wystąpienia

Bogusław Sonik, przed otwarciem głosowania.


7.2. Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników UE ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej [COM(2011)0890 - C7-0507/2011- 2011/0455(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0287)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0287)

Wystąpienia

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji), po głosowaniu.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący


8. Skład komisji

Na wniosek grupy GUE/NGL Parlament zatwierdził następującą nominację:

Komisja Spraw Zagranicznych: Nikola Vuljanić.


9. Głosowanie (ciąg dalszy)

9.1. Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej niektóre państwa członkowskie do ratyfikowania protokołu zmieniającego Konwencję wiedeńską o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową z dnia 21 maja 1963 r. lub do przystąpienia do niego w interesie Unii Europejskiej, a także do złożenia oświadczenia w sprawie stosowania wewnętrznych zasad prawa Unii w tej dziedzinie [06206/2013 – C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Alajos Mészáros (A7-0198/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Alajos Mészáros złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0288)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.2. Stosowanie artykułu 93 Traktatu WE * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE [COM(2012)0725 - C7-0004/2013- 2012/0342(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0289)


9.3. Polityka w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie unijnej polityki w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa – jak sprostać przyszłym wyzwaniom [2012/2299(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0290)


9.4. Agencje kredytów eksportowych państw członkowskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie pierwszego sprawozdania rocznego Komisji dla Parlamentu Europejskiego w sprawie działalności agencji kredytów eksportowych państw członkowskich [2012/2320(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0291)


9.5. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Marine Le Pen (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marine Le Pen [2012/2325(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0292)

Wystąpienia

Bruno Gollnisch, przed głosowaniem.


9.6. Statut fundacji europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie okresowe w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej (FE) [COM(2012)0035 - 2012/0022(APP)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0293)


9.7. Kontrola przeprowadzana przez państwo portu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu [2012/0062(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0394/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0294)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0294)


9.8. Dokumenty rejestracyjne pojazdów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0295)

Brian Simpson, (przewodniczący komisji TRAN), zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament wyraził zgodę na taki wniosek. Sprawa została w związku z tym uznana za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


9.9. Drogowa kontrola techniczna dotycząca przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającego dyrektywę 2000/30/WE [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0296)

Brian Simpson, (przewodniczący komisji TRAN), zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament wyraził zgodę na taki wniosek. Sprawa została w związku z tym uznana za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


9.10. Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającego dyrektywę 2009/40/WE [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0297)

Brian Simpson, (przewodniczący komisji TRAN), zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament wyraził zgodę na taki wniosek. Sprawa została w związku z tym uznana za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


9.11. Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie priorytetowych substancji w dziedzinie polityki wodnej [2011/0429(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Richard Seeber (A7-0397/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0298)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0298)


9.12. Niektóre kategorie horyzontalnej pomocy państwa i usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa oraz rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego [COM(2012)0730 – C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0299)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0299)


9.13. "Niebieski wzrost" – pobudzanie zrównoważonego wzrostu w unijnym sektorze morskim, transportu morskiego i turystyki (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie "niebieskiego wzrostu": pobudzanie zrównoważonego wzrostu w unijnym sektorze morskim, transportu morskiego i turystyki [2012/2297(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0300)


9.14. Wkład spółdzielni w przezwyciężenie kryzysu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wkładu spółdzielni w przezwyciężaniu kryzysu [2012/2321(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0301)


9.15. Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie innowacji w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy [2012/2295(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0302)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu - A7-0172/2013
Adam Bielan, Phil Bennion, Giommaria Uggias, Jim Higgins, Monika Smolková i Charles Tannock

Sprawozdanie Yannick Jadot - A7-0193/2013
Adam Bielan, Charles Tannock i Daniel Hannan

Sprawozdanie Brian Simpson - A7-0394/2012
Joseph Cuschieri, Jim Higgins i Hannu Takkula

Sprawozdanie Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Jim Higgins, Diane Dodds, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne i Hannu Takkula

Sprawozdanie Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Jim Higgins, Kay Swinburne, Diane Dodds i Hannu Takkula

Sprawozdanie Werner Kuhn - A7-0210/2013
Petri Sarvamaa, Jim Higgins, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Kay Swinburne, George Lyon, David Campbell Bannerman, Dieter-Lebrecht Koch i Seán Kelly

Sprawozdanie Richard Seeber - A7-0397/2012
Patrizia Toia, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Petru Constantin Luhan i Miroslav Mikolášik

Sprawozdanie Spyros Danellis - A7-0209/2013
Patrice Tirolien, Joseph Cuschieri, Mario Pirillo, Giommaria Uggias, Guido Milana, Diane Dodds, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Marek Józef Gróbarczyk i Seán Kelly

Sprawozdanie Patrizia Toia - A7-0222/2013
Francesco De Angelis, Vicky Ford, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Roberta Angelilli, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik i Seán Kelly

Sprawozdanie Paolo Bartolozzi - A7-0201/2013
Kay Swinburne, Patrice Tirolien, Martina Anderson, Mario Pirillo, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Monika Smolková i Miroslav Mikolášik


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:25 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Sytuacja w zakresie praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech (debata)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech (w oparciu o rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r.) [2012/2130(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) i Viktor Orbán (Premier Republiki Węgierskiej).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez József Szájer, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bernd Posselt, Lajos Bokros w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez András Gyürk, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Krisztina Morvai niezrzeszona, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (Przewodniczący odpowiedział na zgłoszone przez niego uwagi), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt w sprawie osobistej w następstwie wystąpienia poprzedniego mówcy (Przewodniczący przypomniał decyzję będącą podstawą debaty), József Szájer, aby odpowiedzieć Guy Verhofstadtowi (Przewodniczący zgodził się z wypowiedzią Guy Verhofstadta, a następnie przywołał do porządku Józsefa Szájera w związku z pewnymi wygłoszonymi przez niego uwagami, które uznał za niedopuszczalne), József Szájer w celu wyjaśnienia poprzedniej wypowiedzi, (Przewodniczący ponownie przywołał go do porządku), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Zoltán Bagó, Kinga Gál, (Przewodniczący potwierdził legitymację demokratyczną sprawozdania Rui Tavaresa), ponownie Kinga Gál, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss w sprawie poprzedniej wypowiedzi, i Jacek Protasiewicz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Michael Cashman.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) i Viktor Orbán.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Krisztina Morvai niezrzeszona, i Rui Tavares.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 3.7.2013.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca


14. Sytuacja w Bułgarii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Bułgarii (2013/2693 (RSP))

Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) i Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Evgenija Kirilova i Ilianę Malinovą Iotovą, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Dimitara Stoyanova, oraz Filiz Hakaeva Hyusmenova w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Andreya Kovatcheva.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Slavi Binev w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ivailo Kalfin, Michael Gahler i Milan Zver.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Iliana Malinova Iotova, Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Andreya Kovatcheva, oraz Metin Kazak.

Głos zabrali: Viviane Reding i Vytautas Leškevičius.

Debata została zamknięta.


15. Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Sprostowanie P6_TA(2009)0360(COR01) zostało ogłoszone wczoraj (pkt 9 protokołu z dnia 1.7.2013) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie pod głosowanie tego sprostowania (art. 216 ust. 4 Regulaminu), uważa się je za zatwierdzone.


16. Niedawne powodzie w Europie (debata)

Oświadczenie Komisji: Niedawne powodzie w Europie (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Mojca Kleva Kekuš w imieniu grupy S&D, Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, Franz Obermayr niezrzeszony, Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy EFD, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid i Zofija Mazej Kukovič.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová i Karin Kadenbach.

Głos zabrała Kristalina Georgieva.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR, w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej, w Austrii, Republice Czeskiej, Niemczech, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon i Pavel Poc w imieniu grupy S&D, w sprawie niedawnych powodzi w Europie (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller i Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, w sprawie niedawnych powodzi w Europie (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie powodzi w Europie Środkowej (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 3.7.2013.


17. Skład komisji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy PPE następujące wnioski o mianowanie:

komisja AFET: Davor Ivo Stier

komisja BUDG: Andrej Plenković

komisja ENVI: Dubravka Šuica

komisja ECON: Ivana Maletić

komisja AFCO: Zdravka Bušić

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


18. Wdrożenie wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Anni Podimata (A7-0230/2013)

Anni Podimata przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Anne E. Jensen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Peter Simon w imieniu grupy S&D, i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Ivo Strejček w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD, Auke Zijlstra niezrzeszony, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Philippe Lambertsa, Ildikó Gáll-Pelcz i Markus Ferber.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Anni Podimata.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 3.7.2013.


19. Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń i sankcji [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Sven Giegold przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Arlene McCarthy w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt i Theodor Dumitru Stolojan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Gaetano Cofferati i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Michel Barnier i Sven Giegold.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 3.7.2013.


20. Reforma struktury unijnego sektora bankowego (debata)

Sprawozdanie w sprawie reformy struktury unijnego sektora bankowego [2013/2021(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

Arlene McCarthy przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, i Syed Kamall w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Jean-Paul Gauzès, Peter Simon, Alfredo Pallone, Marlene Mizzi, George Sabin Cutaş i Herbert Dorfmann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan, Janusz Władysław Zemke, Ana Miranda i Seán Kelly.

Głos zabrali: Michel Barnier i Arlene McCarthy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 3.7.2013.


21. Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Tamás Deutsch w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Lucas Hartong niezrzeszony, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Barta Staesa, Michael Theurer i Marta Andreasen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Janusz Władysław Zemke.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Ingeborg Gräßle.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 3.7.2013.


22. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych - Zintegrowane ramy kontroli wewnętrznej (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2011 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych [2012/2285(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej [2012/2291(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Andrea Češková (A7-0189/2013)

Derek Vaughan i Andrea Češková przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Theodoros Skylakakis w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam w imieniu grupy EFD, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch i Zigmantas Balčytis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki i Angelika Werthmann.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta, Derek Vaughan i Andrea Češková.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 3.7.2013 i pkt 8.12 protokołu z dnia 3.7.2013.


23. Poważne transgraniczne przypadki zagrożenia zdrowia ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête i Erik Bánki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Gilles Pargneaux.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 3.7.2013.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 514.511/OJME).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:30.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Załącznik 1 - Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde , Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, De Martini, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tomašić, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen,van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm,Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności