Zoznam 
Zápisnica
PDF 290kWORD 258k
Utorok, 2. júla 2013 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Presun rozpočtových prostriedkov
 4.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 5.Závery zo zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) (rozprava)
 6.Bilancia írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Voľba európskeho ombudsmana
  
7.2.Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov EÚ ***I (hlasovanie)
 8.Zloženie výborov
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  
9.1.Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Vonkajšia politika v oblasti letectva (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Agentúry členských štátov pre vývozné úvery (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Žiadosť o zbavenie imunity poslankyne Marine Le Penovej (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Štatút európskej nadácie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.7.Štátna prístavná kontrola ***I (hlasovanie)
  
9.8.Registračné dokumenty pre vozidlá ***I (hlasovanie)
  
9.9.Kontrola spôsobilosti úžitkových automobilov ***I (hlasovanie)
  
9.10.Kontrola technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ***I (hlasovanie)
  
9.11.Prioritné látky v oblasti vodnej politiky ***I (hlasovanie)
  
9.12.Určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci a služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave * (hlasovanie)
  
9.13.Modrý rast – zlepšovanie udržateľného rastu v odvetviach morskej a námornej dopravy a cestovného ruchu (hlasovanie)
  
9.14.Prínos družstiev k prekonaniu krízy (hlasovanie)
  
9.15.Biohospodárstvo pre Európu (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (rozprava)
 14.Situácia v Bulharsku (rozprava)
 15.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 16.Nedávne záplavy v Európe (rozprava)
 17.Zloženie výborov
 18.Vykonávanie posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií * (rozprava)
 19.Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov ***I (rozprava)
 20.Reforma štruktúry bankového sektora EÚ (rozprava)
 21.Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***II (rozprava)
 22.Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom – Integrovaný rámec vnútornej kontroly (rozprava)
 23.Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Voľba európskeho ombudsmana


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.35 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2013 – pozícia Rady z 26. júna 2013 (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, PECH, EMPL, LIBE, REGI

2) parlamentných výborov – správy

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2013 na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia (11607/2013 - C7-0199/2013 - 2013/2054(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, s cieľom zohľadniť požiadavky na výdavky vyplývajúce z pristúpenia Chorvátska k Európskej únii (COM(2013)0157 - C7-0074/2013 - 2013/2055(ACI)) - výbor BUDG - Spravodajca: Reimer Böge (A7-0247/2013)

3) poslancovnávrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Silvia-Adriana Ţicău. Návrh uznesenia o výstavbe sociálneho bývania v Európskej únii (B7-0312/2013)

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

- Edit Herczog a Silvia-Adriana Ţicău. Návrh uznesenia o ženách a IKT (B7-0313/2013)

pridelené

gestorský výbor :

FEMM

stanovisko :

CULT, EMPL

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o vykonávaní demografickej stratégie na úrovni Spoločenstva, ktorá je zameraná na podporu plodnosti a boj proti klesajúcemu počtu obyvateľstva (B7-0330/2013)

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podvodoch a falšovaní potravín v odvetví olivového oleja (B7-0333/2013)

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI, IMCO

4) Zmierovacieho výboru

- Spoločný text, ktorý schválil Zmierovací výbor, o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (00038/2013 -C7-0168/2013 - 2010/0390(COD))

5) Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k:

- návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (COM(2013)0018 - 2013/0012 (COD)) - (CES 530-2013)

- návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora (COM(2012)0721 - 2012/0340 (COD)) - (CES 575-2013)

- návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (COM (2013)0042 - 2013/0023 (COD)) - (CES 896-2013)

- návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii (COM(2013)0048 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1414-2013)

- Sociálny rozmer európskej hospodárskej a menovej únie -(CES 1566-2013) (Tento dokument nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch)

- návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (COM(2013) 0044 - 2013/0024 (COD)) - (CES 1767-2013)

- návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (COM(2013)0045 - 2013/0027 (COD)) - (CES 1767-2013)

6) Európskeho dvora audítorov:

- Osobitná správa č. 1/2013: „Je podpora EÚ pre potravinársky priemysel účinná a efektívna z hľadiska pridávania hodnoty poľnohospodárskym výrobkom?“

- Osobitná správa č. 2/2013: „Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu siedmeho rámcového programu pre výskum?“

- Osobitná správa č. 4/2013: „Spolupráca EÚ s Egyptom v oblasti správy vecí verejných“ (Tento dokument nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch)

- Osobitná správa č. 7/2013: „Priniesol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii pridanú hodnotu EÚ v podobe opätovného začlenenia prepustených pracovníkov?“ (Tento dokument nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch)

7) európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov:

- Stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k spoločnému oznámeniu Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému: Stratégie kybernetickej bezpečnosti Európskej únie: otvorený, chránený a bezpečný kybernetický priestor a k návrhu smernice o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii, ktorý predložila Komisia (Tento dokument nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch)

8) agentúr a ďalších orgánov Únie
(Niektoré názvy nie sú momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch)

Agentúry Európskej únie pre základné práva
FRA Annual report 2012, Highlights and Annual activity report 2012

Európskej environmentálnej agentúry
EEA Annual Report 2012

Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
Annual Report 2012 of the EIOPA

Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb
ECDC Annual Report of the Director 2012

Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
BEREC Annual reports 2012- BoR (13) 76 - 2012

Annual administrative report of the BEREC office Administrative Manager / Authorising Officer - MC (13) 48

Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
EASA 2012 Annual General Report

Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy
ESMA's 2012 Annual Report

Európskej námornej bezpečnostnej agentúry
EMSA Annual Report 2012

°
° ° °

Výboru regiónov

Výbor regiónov sa rozhodol nezaujať stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenie (ES) č 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave (COM(2013)0130 -2013/0072(COD)).


3. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala Parlament o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 10/2013.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet preskúmal návrh ombudsmana na presun rozpočtových prostriedkov 2/2013 a rozhodol, že voči nemu nevznesie námietky.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európsky hospodársky a sociálny výbor informoval rozpočtový orgán o presune rozpočtových prostriedkov INF 2/2013.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Súdny dvor informoval rozpočtový orgán o presune rozpočtových prostriedkov 2/2013, 3/2013 a 4/2013.

°
° ° °

Ďalšie informácie súvisiace s rozpočtom

V súlade s článkom 64 nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu, a s článkom 83 jeho finančného nariadenia orgán postúpil svoju účtovnú závierku za rok 2012.

V súlade s článkom 13 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad, orgán postúpil svoju účtovnú závierku za rozpočtový rok 2012.

V súlade s článkom 40 ods. 2 finančného nariadenia agentúry Frontex agentúra zaslala svoju výročnú správu o činnosti za rok 2012.

V súlade s článkom 96 ods. 5 finančného nariadenia Európskej námornej bezpečnostnej agentúry agentúry postúpila svoju správu o opatreniach prijatých v nadväznosti na poznámky a pripomienky, ktoré vyjadril Európsky parlament v rámci postupu udelenia absolutória za rok 2011 v súvislosti s touto agentúrou.

V súlade s článkom 83 finančného nariadenia Európskej námornej bezpečnostnej agentúry agentúra postúpila svoju konečnú účtovnú závierku za rozpočtový rok 2012.

V súlade s článkom 72 ods. 5 finančného nariadenia Európskej námornej bezpečnostnej agentúry agentúra postúpila svoju výročnú správu o vnútorných audítorských činnostiach za rok 2012.

V súlade s článkom 83 ods. 3 finančného nariadenia Agentúry Európskej únie pre základné práva agentúra postúpila svoju konečnú účtovnú závierku za rok 2012.

V súlade s článkom 40 ods. 2 finančného nariadenia Európskej environmentálnej agentúry agentúra postúpila svoju výročnú správu o činnosti za rok 2012.

V súlade s článkom 12a a s článkom 40 ods. 1 nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, CEDEFOP postúpil svoju výročnú správu o činnosti za rok 2012.

V súlade s článkom 40 finančného nariadenia Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie stredisko postúpilo svoju výročnú správu o činnosti za rok 2012.

V súlade s článkom 72 ods. 5 finančného nariadenia Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie stredisko postúpilo svoju správu o auditoch vykonaných Útvarom Komisie pre vnútorný audit.

V súlade s článkom 40 finančného nariadenia Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci agentúra postúpila svoju výročnú správu za rok 2012.

V súlade s článkom 83 finančného nariadenia Eurojustu táto jednotka postúpila svoju správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2012.

V súlade s článkom 148 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európsky inštitút pre rodovú rovnosť postúpil svoju výročnú správu o účtovnej závierke za rozpočtový rok 2012.

V súlade s článkom 40 ods. 2 finančného nariadenia spoločného podniku FCH tento podnik postúpil svoju výročnú správu o činnosti za rozpočtový rok 2012.

V súlade s článkom 148 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Dvor audítorov postúpil svoju výročnú správu za rozpočtový rok 2012.


4. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia v Džibutsku

- Charles Tannock v mene skupiny ECR, o Džibutsku (2013/2690(RSP)) (B7-0347/2013);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, o Džibutsku (2013/2690(RSP)) (B7-0348/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė a Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, o situácii v Džibutsku (2013/2690(RSP)) (B7-0349/2013);

- Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells a Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, o situácii v Džibutskej republike (2013/2690(RSP)) (B7-0351/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing a Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, o Džibutsku (2013/2690(RSP)) (B7-0354/2013);

- Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella a Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D, o situácii v Džibutsku (2013/2690(RSP)) (B7-0355/2013).

II.   Situácia v Nigérii

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o Nigérii (2013/2691(RSP)) (B7-0344/2013);

- Charles Tannock v mene skupiny ECR, o situácii v Nigérii (2013/2691(RSP)) (B7-0345/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa a Jarosław Leszek Wałęsa v mene skupiny PPE, o situácii v Nigérii (2013/2691(RSP)) (B7-0346/2013);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann a Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, o situácii v Nigérii (2013/2691(RSP)) (B7-0350/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, o Nigérii (2013/2691(RSP)) (B7-0352/2013);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D, o situácii v Nigérii (2013/2691(RSP)) (B7-0353/2013).

III.   Stav občianskej spoločnosti v Egypte

- Franziska Katharina Brantner, Tarja Cronberg, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos, Bart Staes, Malika Benarab-Attou a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, o stave občianskej spoločnosti v Egypte (2013/2692(RSP)) (B7-0356/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan a Sajjad Karim v mene skupiny ECR, o stave občianskej spoločnosti v Egypte (2013/2692(RSP))(B7-0357/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė a Tokia Saïfi v mene skupiny PPE, o stave občianskej spoločnosti v Egypte (2013/2692(RSP)) (B7-0358/2013);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Robert Rochefort, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE, o stave občianskej spoločnosti v Egypte (2013/2692(RSP)) (B7-0359/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, o stave občianskej spoločnosti v Egypte (2013/2692(RSP)) (B7-0360/2013);

- Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Norbert Neuser, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza, Emine Bozkurt a Raimon Obiols v mene skupiny S&D, o stave občianskej spoločnosti v Egypte (2013/2692(RSP))(B7-0361/2013).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


5. Závery zo zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) (2012/2808(RSP))

Herman Van Rompuy (predseda Európskej rady) a José Manuel Barroso vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Martin Callanan v mene skupiny ECR, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Joseph Daul, Philip Claeys – nezaradený poslanec a Gay Mitchell.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pervenche Berès, Peter van Dalen, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Giuseppe Gargani, Alejandro Cercas, Bastiaan Belder, Elisabeth Morin-Chartier, Véronique De Keyser, Jacek Protasiewicz, Jaime Mayor Oreja, Ildikó Gáll-Pelcz a Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Andrzej Grzyb, Phil Prendergast, Alda Sousa, Daniel Cohn-Bendit, k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye), Andrew Henry William Brons, Juan Andrés Naranjo Escobar, Monika Flašíková Beňová, Ana Miranda a Jan Kozłowski.

Vystúpili: José Manuel Barroso a Herman Van Rompuy.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 10.50 h.)


6. Bilancia írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Bilancia írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (2012/2799(RSP))

Enda Kenny (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Gay Mitchell v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Alain Lamassoure, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Helga Trüpel, Martina Anderson, Marine Le Pen, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Mairead McGuinness a Eider Gardiazábal Rubial.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Claudio Morganti a Franz Obermayr.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo rečníci: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Enda Kenny.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 3.7.2013.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Voľba európskeho ombudsmana

(tajné hlasovanie)

Predseda oznámil, že mu boli predložené tieto kandidatúry:

- Alex Brenninkmeijer

- Markus Jaeger

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni.

(Dve ďalšie kandidatúry boli vyhlásené za neprípustné.)

Predseda pripomenul ustanovenia článku 204 ods. 5 rokovacieho poriadku a oznámil, že sa bude hlasovať elektronicky v tajnom hlasovaní.

Konštatoval, že podmienky elektronického hlasovania sú splnené, keďže je prítomná viac ako polovica poslancov.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.

Počet hlasujúcich poslancov:       713

Nevyplnený alebo neplatný hlasovací lístok:    78

Počet odovzdaných hlasov:       635

Potrebná väčšina:          318

(Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice).

Počet získaných hlasov:

- Ria Oomen-Ruijten:       203

- Emily O'Reilly:       203

- Dagmar Roth-Behrendt:   110

- Francesco Enrico Speroni:    49

- Alex Brenninkmeijer:       36

- Markus Jaeger:       34

Predseda konštatoval, že žiaden kandidát nezískal väčšinu odovzdaných hlasov a že je potrebné vykonať druhé kolo volieb. Toto druhé kolo sa bude konať zajtra, v stredu o 11.30 h.

Kandidáti, ktorí chcú stiahnuť svoju kandidatúru, tak musia urobiť písomne​​, formou listu adresovaného predsedovi, ktorý treba odovzdať zástupcovi generálneho tajomníka (kancelária LOW R00101).

Lehota na prevzatie kandidatúr je stanovená na dnes večer o 20.00 h.

Vystúpenia:

Bogusław Sonik, pred začatím hlasovania.


7.2. Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie [COM(2011)0890 – C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0287)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0287)

Vystúpenia:

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie), po hlasovaní.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda


8. Zloženie výborov

Na základe žiadosti skupiny GUE/NGL Parlament schválil menovanie:

Výbor pre zahraničné veci: Nikola Vuljanić.


9. Hlasovanie (pokračovanie)

9.1. Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa určité členské štáty oprávňujú v záujme Európskej únie ratifikovať protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou z 21. mája 1963, alebo k nemu pristúpiť a urobiť vyhlásenie o uplatňovaní príslušných vnútorných pravidiel práva Únie [06206/2013 – C7-0063/2013 - 2012/0262(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Alajos Mészáros (A7-0198/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Alajos Mészáros vystúpil s vyhlásením podľa čl. 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0288)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.2. Uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES [COM(2012)0725 - C7-0004/2013- 2012/0342(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0289)


9.3. Vonkajšia politika v oblasti letectva (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vonkajšej politike EÚ v oblasti letectva – riešenie budúcich úloh [2012/2299(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0290)


9.4. Agentúry členských štátov pre vývozné úvery (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o prvej výročnej správe Komisie Európskemu parlamentu o činnostiach agentúr členských štátov pre vývozné úvery [2012/2320(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Yannick Jadot (A7-0193/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0291)


9.5. Žiadosť o zbavenie imunity poslankyne Marine Le Penovej (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej [2012/2325(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0236/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0292)

Vystúpenia:

Bruno Gollnisch, pred hlasovaním.


9.6. Štatút európskej nadácie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady o štatúte európskej nadácie (FE) [COM(2012)0035 - 2012/0022(APP)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A7-0223/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0293)


9.7. Štátna prístavná kontrola ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole [2012/0062(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Brian Simpson (A7-0394/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0294)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0294)


9.8. Registračné dokumenty pre vozidlá ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá [COM(2012)0381 - C7-0187/2012- 2012/0185(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0295)

Brian Simpson, (predseda výboru TRAN), navrhol v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku odloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia.

Parlament vyjadril s týmto návrhom súhlas. Vec sa preto považuje za pridelenú výboru, v ktorého pôsobnosti je jej opätovné posúdenie.


9.9. Kontrola spôsobilosti úžitkových automobilov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cestnej kontrole technického stavu úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES [COM(2012)0382 - C7-0188/2012- 2012/0186(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0296)

Brian Simpson, (predseda výboru TRAN), navrhol v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku odloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia.

Parlament vyjadril s týmto návrhom súhlas. Vec sa preto považuje za pridelenú výboru, v ktorého pôsobnosti je jej opätovné posúdenie.


9.10. Kontrola technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES [COM(2012)0380 - C7-0186/2012- 2012/0184(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0297)

Brian Simpson, (predseda výboru TRAN), navrhol v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku odloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia.

Parlament vyjadril s týmto návrhom súhlas. Vec sa preto považuje za pridelenú výboru, v ktorého pôsobnosti je jej opätovné posúdenie.


9.11. Prioritné látky v oblasti vodnej politiky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky [2011/0429(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Richard Seeber (A7-0397/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0298)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0298)


9.12. Určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci a služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave [COM(2012)0730 – C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0299)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0299)


9.13. Modrý rast – zlepšovanie udržateľného rastu v odvetviach morskej a námornej dopravy a cestovného ruchu (hlasovanie)

Správa o modrom raste – zlepšovanie udržateľného rastu v odvetviach morskej a námornej dopravy a cestovného ruchu EÚ [2012/2297(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Spyros Danellis (A7-0209/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0300)


9.14. Prínos družstiev k prekonaniu krízy (hlasovanie)

Správa o prínose družstiev k prekonaniu krízy [2012/2321(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Patrizia Toia (A7-0222/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0301)


9.15. Biohospodárstvo pre Európu (hlasovanie)

Správa o inováciách pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu [2012/2295(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0302)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Marian-Jean Marinescu - A7-0172/2013
Adam Bielan, Phil Bennion, Giommaria Uggias, Jim Higgins, Monika Smolková a Charles Tannock

Správa: Yannick Jadot - A7-0193/2013
Adam Bielan, Charles Tannock a Daniel Hannan

Správa: Brian Simpson - A7-0394/2012
Joseph Cuschieri, Jim Higgins a Hannu Takkula

Správa: Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Jim Higgins, Diane Dodds, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne a Hannu Takkula

Správa: Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Jim Higgins, Kay Swinburne, Diane Dodds a Hannu Takkula

Správa: Werner Kuhn - A7-0210/2013
Petri Sarvamaa, Jim Higgins, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Kay Swinburne, George Lyon, David Campbell Bannerman, Dieter-Lebrecht Koch a Seán Kelly

Správa: Richard Seeber - A7-0397/2012
Patrizia Toia, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Petru Constantin Luhan a Miroslav Mikolášik

Správa: Spyros Danellis - A7-0209/2013
Patrice Tirolien, Joseph Cuschieri, Mario Pirillo, Giommaria Uggias, Guido Milana, Diane Dodds, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Marek Józef Gróbarczyk a Seán Kelly

Správa: Patrizia Toia - A7-0222/2013
Francesco De Angelis, Vicky Ford, Mario Pirillo, Salvatore Caronna, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Roberta Angelilli, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik a Seán Kelly

Správa: Paolo Bartolozzi - A7-0201/2013
Kay Swinburne, Patrice Tirolien, Martina Anderson, Mario Pirillo, Daniël van der Stoep, Diane Dodds, Monika Smolková a Miroslav Mikolášik


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (rozprava)

Správa o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012) [2012/2130(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Rui Tavares (A7-0229/2013)

Rui Tavares uviedol správu.

Vystúpili títo rečníci: José Manuel Barroso (predseda Komisie) a Viktor Orbán (predseda vlády Maďarskej republiky).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil József Szájer, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrey Kovatchev, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt, Lajos Bokros v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil András Gyürk, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, Renate Weber, Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kinga Göncz, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Daniel Cohn-Bendit (predseda reagoval na jeho vyjadrenie), Anthea McIntyre, József Szájer, Guy Verhofstadt s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie predchádzajúceho rečníka (predseda pripomenul rozhodnutia na základe rozpravy), József Szájer, aby odpovedal Guyovi Verhofstadtovi (predseda potvrdil vyjadrenie Guya Verhofstadta a napomenul Józsefa Szájera za niektoré jeho vyjadrenia, ktoré označil za neakceptovateľné), József Szájer, aby objasnil svoje predchádzajúce vystúpenia (predseda ho znovu napomenul), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho, Kinga Göncz, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zoltán Bagó, Kinga Gál (predseda potvrdil demokratickú legitimitu správy, ktorú predložil Tavares) a znovu Kinga Gál, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marie-Christine Vergiat, Michael Cashman, Jaime Mayor Oreja, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, k predchádzajúcemu vystúpeniu, a Jacek Protasiewicz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cashman.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jean-Pierre Audy, Marc Tarabella, Jacek Olgierd Kurski, Anna Záborská a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili: Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) a Viktor Orbán.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa a Rui Tavares.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 3.7.2013.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka


14. Situácia v Bulharsku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Situácia v Bulharsku (2013/2693(RSP))

Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) a Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Evgeni Kirilov a Iliana Malinova Iotova, Claude Moraes v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitar Stoyanov a Filiz Hakaeva Hyusmenova v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrey Kovatchev.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Slavi Binev v mene skupiny EFD, Dimitar Stoyanov – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Hubert Pirker, Ivailo Kalfin, Michael Gahler a Milan Zver.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Iliana Malinova Iotova, Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrey Kovatchev, a Metin Kazak.

Vystúpili títo rečníci: Viviane Reding a Vytautas Leškevičius.

Rozprava sa skončila.


15. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 9 zápisnice zo dňa 1.7.2013) bolo oznámené korigendum (P6_TA(2009)0360(COR01).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej štyridsiatich poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigende (článok 216 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.


16. Nedávne záplavy v Európe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Nedávne záplavy v Európe (2013/2863 (RSP))

Kristalina Georgieva (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Richard Seeber v mene skupiny PPE, Mojca Kleva Kekuš v mene skupiny S&D, Michael Theurer v mene skupiny ALDE, Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Miloslav Ransdorf v mene skupiny GUE/NGL, Franz Obermayr – nezaradený poslanec, Jacek Olgierd Kurski v mene skupiny EFD, Ildikó Gáll-Pelcz, Kerstin Westphal, Tomasz Piotr Poręba, Horst Schnellhardt, Libor Rouček, Evžen Tošenovský, Jan Březina, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid a Zofija Mazej Kukovič.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, George Sabin Cutaş, Angelika Werthmann, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati, María Irigoyen Pérez, Monika Flašíková Beňová a Karin Kadenbach.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR, o záplavách v stredoeurópskych krajinách, najmä v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku a na Slovensku (2013/2863(RSP)) (B7-0319/2013);

- Elisabeth Schroedter a Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, o záplavách v krajinách strednej Európy (2013/2863(RSP)) (B7-0320/2013);

- Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon a Pavel Poc v mene skupiny S&D, o nedávnych záplavách v Európe (2013/2863(RSP)) (B7-0321/2013);

- Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, o záplavách v krajinách strednej Európy (2013/2863(RSP)) (B7-0322/2013);

- Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller a Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, o nedávnych záplavách v Európe (2013/2863(RSP)) (B7-0323/2013);

- Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, o záplavách v Strednej Európe (2013/2863(RSP)) (B7-0324/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 3.7.2013.


17. Zloženie výborov

Predseda dostal od skupiny PPE tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Davor Ivo Stier

výbor BUDG: Andrej Plenković

výbor ENVI: Dubravka Šuica

výbor ECON: Ivana Maletić

výbor AFCO: Zdravka Bušić

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


18. Vykonávanie posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií * (rozprava)

Správa k návrhu smernice Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Anni Podimata (A7-0230/2013)

Anni Podimata uviedla správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anne E. Jensen (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Othmar Karas v mene skupiny PPE, Peter Simon v mene skupiny S&D a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Ivo Strejček v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Godfrey Bloom v mene skupiny EFD, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec, Werner Langen, Leonardo Domenici, Sampo Terho, Nicole Sinclaire, Sławomir Nitras, Mojca Kleva Kekuš, Alfredo Pallone, Isabelle Thomas, Astrid Lulling, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz a Markus Ferber.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Claudio Morganti, George Sabin Cutaş a Monika Flašíková Beňová.

Vystúpili: Algirdas Šemeta a Anni Podimata.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 3.7.2013.


19. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Sven Giegold uviedol správu.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, Arlene McCarthy v mene skupiny S&D, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt a Theodor Dumitru Stolojan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sergio Gaetano Cofferati a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili títo rečníci: Michel Barnier a Sven Giegold.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 3.7.2013.


20. Reforma štruktúry bankového sektora EÚ (rozprava)

Správa o reforme štruktúry bankového sektora EÚ [2013/2021(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

Arlene McCarthy uviedla správu.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Corien Wortmann-Kool v mene skupiny PPE, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE a Syed Kamall v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Jean-Paul Gauzès, Peter Simon, Alfredo Pallone, Marlene Mizzi, George Sabin Cutaş a Herbert Dorfmann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Theodor Dumitru Stolojan, Janusz Władysław Zemke, Ana Miranda a Seán Kelly.

Vystúpili títo rečníci: Michel Barnier a Arlene McCarthy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 3.7.2013.


21. Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (EURATOM) č. 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

Ingeborg Gräßle uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tamás Deutsch v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Jan Mulder v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bart Staes, Michael Theurer a Marta Andreasen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Janusz Władysław Zemke.

Vystúpili títo rečníci: Algirdas Šemeta a Ingeborg Gräßle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 3.7.2013.


22. Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom – Integrovaný rámec vnútornej kontroly (rozprava)

Správa o výročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2011 [2012/2285(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

Správa o integrovanom rámci vnútornej kontroly [2012/2291(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Andrea Češková (A7-0189/2013)

Derek Vaughan a Andrea Češková uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Theodoros Skylakakis v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam v mene skupiny EFD, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Michael Theurer, Tamás Deutsch a Zigmantas Balčytis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki a Angelika Werthmann.

Vystúpili títo rečníci: Algirdas Šemeta, Derek Vaughan a Andrea Češková.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 3.7.2013 a bod 8.12 zápisnice zo dňa 3.7.2013.


23. Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

Gilles Pargneaux uviedol správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny Verts/ALE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête a Erik Bánki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Petru Constantin Luhan.

Vystúpili títo rečníci: Algirdas Šemeta a Gilles Pargneaux.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 3.7.2013.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 514.511/OJME).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.30 h.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Príloha 1 – Voľba európskeho ombudsmana

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde , Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, De Martini, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tomašić, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen,van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm,Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia