Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

3. Κατάθεση εγγράφων

Έγγραφο που κατέθεσε η Επιτροπή (άρθρο 314 της ΣΛΕΕ):

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2013)0450 - 2013/2145(BUD))

επί της ουσίας: BUDG
γνωμοδότηση: όλες οι επιτροπές

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου