Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0168(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0125/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0125/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 19
CRE 02/07/2013 - 19

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.2
CRE 03/07/2013 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/04/2014 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0309
P7_TA(2014)0355

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

8.2. Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0125/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0309)

Sven Giegold, εισηγητής, για να προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτήν την πρόταση. Συνεπώς, το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου