Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2683(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0319/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0316

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

8.9. Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 και B7-0324/2013 (2013/2683(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0319/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 και B7-0324/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Rosa Estaràs Ferragut, Jan Olbrycht, Hermann Winkler, Zofija Mazej Kukovič, Joachim Zeller και Tamás Deutsch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Libor Rouček, Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Olga Sehnalová, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, María Irigoyen Pérez και Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms, Bas Eickhout και Νικος Χρυσόγελος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Jiří Maštálka και Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0316)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου