Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 юли 2013 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 14.40 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

11. Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (2013/2684(RSP))

Vytautas Leškevičius (Действащ председател на Съвета) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, Theodoros Skylakakis, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Papanikolaou, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Niki Tzavela, Ewald Stadler, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Kriton Arsenis и Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Georgios Koumoutsakos и Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Niki Tzavela, Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Victor Boştinaru, Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati и Ivo Belet.

Разискванията се преустановяват в този момент.

(продължаване на разискването: точка 13 от протокола от 3.7.2013 г.).

Правна информация - Политика за поверителност