Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2682(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0336/2013

Разисквания :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Гласувания :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Приети текстове :

P7_TA(2013)0322

Протокол
Сряда, 3 юли 2013 г. - Страсбург

14. Програмите за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и въздействието върху личния живот на гражданите на ЕС (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Програмите за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и въздействието върху личния живот на гражданите на ЕС (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (Действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Dimitrios Droutsas, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Graham Watson, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Axel Voss, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer и Georgios Papanikolaou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola и Bernd Lange.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous и Ivo Vajgl.

Изказаха се: Viviane Reding и Vytautas Leškevičius.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите и програмите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber и Véronique Mathieu Houillon, от името на групата PPE, относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, относно Програмата на Агенцията за национална сигурност на САЩ за наблюдение и органите за наблюдение в различните държави членки (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите и програмите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer и Gianni Vattimo, от името на групата ALDE, относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и отражението върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 4.7.2013.

Правна информация - Политика за поверителност