Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2682(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0336/2013

Συζήτηση :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0322

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

14. Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (2013/2682(RSP))

Ο Vytautas Leškevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Δημήτριος Δρούτσας, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Graham Watson, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Axel Voss, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer και Γεώργιος Παπανικολάου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola και Bernd Lange.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Σοφοκλής Σοφοκλέους και Ivo Vajgl.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Vytautas Leškevičius.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ, τα όργανα και προγράμματα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013

- Axel Voss, Manfred Weber και Véronique Mathieu Houillon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013

- Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, τους φορείς και τα προγράμματα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπο αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer και Gianni Vattimo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Πρόγραμμα παρακολουθήσεων της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), τους οργανισμούς παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και την επίπτωσή τους στο ιδιωτικό απόρρητο των πολιτών της ΕΕ (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013

- Δημήτριος Δρούτσας, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου