Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0273(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0224/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0224/2013

Συζήτηση :

PV 03/07/2013 - 18
CRE 03/07/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.2
CRE 04/07/2013 - 13.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0321

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

18. Επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και την κατάργηση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

Η Monika Hohlmeier παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Kristiina Ojuland (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hubert Pirker και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Monika Hohlmeier.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου