Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 юли 2013 г. - Страсбург

19. Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС (2013/2657(RSP))

Vytautas Leškevičius (Действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Maria Eleni Koppa, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krzysztof Lisek, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Richard Howitt и Cristian Dan Preda.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Georgios Toussas.

Изказа се Vytautas Leškevičius.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2013/2657(RSP)) (B7-0258/2013);

- Anneli Jäätteenmäki и Graham Watson, от името на групата ALDE, относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2013/2657(RSP)) (B7-0260/2013);

- Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam и Elena Băsescu, от името на групата PPE, относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2013/2657(RSP)) (B7-0262/2013);

- Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols и Pino Arlacchi, от името на групата S&D, относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2013/2657(RSP)) (B7-0263/2013);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2013/2657(RSP)) (B7-0264/2013);

- Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2013/2657(RSP)) (B7-0267/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.5 от протокола от 4.7.2013.

Правна информация - Политика за поверителност