Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

19. Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/CFSP (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/CFSP (2013/2657(RSP))

Ο Vytautas Leškevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Krzysztof Lisek, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Richard Howitt και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Γεώργιος Τούσσας.

Παρεμβαίνει ο Vytautas Leškevičius.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: υλοποίηση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP)) (B7-0258/2013

- Anneli Jäätteenmäki και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP)) (B7-0260/2013

- Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP)) (B7-0262/2013

- Μαρία-Ελένη Κοππά, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP)) (B7-0263/2013

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP)) (B7-0264/2013

- Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP)) (B7-0267/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου