Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 3. juuli 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Päevakord
 3.Esitatud dokumendid
 4.Iirimaa eesistumisperioodi ülevaade ja kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Eesistujariigi Leedu tööprogramm (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.Ombudsmani valimine (teine ja kolmas hääletusvoor)
  
6.2.Mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepe (hääletus)
  
6.3.Ratassõidukid (otsuse 97/836/EÜ muutmine (1958. aasta muudetud kokkulepe)) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.4.Ratassõidukid (otsuse 2000/125/EÜ muutmine („paralleelne kokkulepe”)) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/000 TA 2013 – tehniline abi komisjoni algatusel ***I (hääletus)
 7.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 8.Hääletused (jätkamine)
  
8.1.Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) korraldatud juurdlused ***II (hääletus)
  
8.2.Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevad õigus- ja haldusnormid ***I (hääletus)
  
8.3.Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine ***I (hääletus)
  
8.4.Tõsised piiriülesed terviseohud ***I (hääletus)
  
8.5.Tõhustatud koostöö rakendamine finantstehingute maksu valdkonnas (hääletus)
  
8.6.Euro kasutuselevõtmine Lätis 1. jaanuaril 2014 (hääletus)
  
8.7.Liiklusohutus (hääletus)
  
8.8.Põhiõiguste olukord ning sellekohased standardid ja tavad Ungaris (hääletus)
  
8.9.Hiljutised üleujutused Euroopas (hääletus)
  
8.10.ELi pangandussektori struktuuri reformimine (hääletus)
  
8.11.Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (hääletus)
  
8.12.Ühtne sisekontrolliraamistik (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Kreeka riikliku ringhäälinguettevõtte sulgemine (arutelu)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Kreeka riikliku ringhäälinguettevõtte sulgemine (arutelu jätkamine)
 14.USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule (arutelu)
 15.Päevakord
 16.Olukord Egiptuses (arutelu)
 17.Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste praktiliste aspektide parem korraldus (arutelu)
 18.Infosüsteemide vastu suunatud ründed ***I (arutelu)
 19.Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 20.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale ***III (arutelu)
 21.Mitmepoolse teenustelepingu läbirääkimiste alustamine (arutelu)
 22.Norra kehtestatud suurem tollimaks põllumajandustoodetele (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Euroopa Ombudsmani valimine
Protokoll (214 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (4924 kb) 1 lisa (15 kb) 
 
Protokoll (173 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletuste tulemused (299 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1872 kb)    
 
Protokoll (268 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (585 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (4102 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika