Показалец 
Протокол
PDF 309kWORD 214k
Сряда, 3 юли 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Дневен ред
 3.Внасяне на документи
 4.Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (внесени предложения за резолюция)
 5.Програма за дейността на литовското председателство (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Избиране на омбудсмана (втори и трети тур)
  
6.2.Политическо споразумение за МФР (гласуване)
  
6.3.Колесни превозни средства (изменение на Решение 97/836/ЕО („Ревизирано споразумение от 1958 година“)) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Колесни пътни превозни средства (изменение на Решение 2000/125/ЕО на Съвета („Паралелно споразумение“)) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/000 TA 2013 — техническа помощ по инициатива на Комисията ***I (гласуване)
 7.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 8.Време за гласуване (продължение)
  
8.1.Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***II (гласуване)
  
8.2.Законови, подзаконови и административни разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа ***I (гласуване)
  
8.3.График на търговете за квоти за емисии на парникови газове ***I (гласуване)
  
8.4.Сериозни трансгранични здравни заплахи ***I (гласуване)
  
8.5.Въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (гласуване)
  
8.6.Въвеждане на еврото от Латвия на 1 януари 2014 г. (гласуване)
  
8.7.Безопасността по пътищата (гласуване)
  
8.8.Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (гласуване)
  
8.9.Скорошни наводнения в Европа (гласуване)
  
8.10.Реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС (гласуване)
  
8.11.Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите (гласуване)
  
8.12.Интегрирана рамка за вътрешен контрол (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (разискване)
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (продължeние на разискването)
 14.Програмите за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и въздействието върху личния живот на гражданите на ЕС (разискване)
 15.Дневен ред
 16.Положението в Египет (разискване)
 17.Практически условия за организирането на европейските избори през 2014 г. (разискване)
 18.Атаки срещу информационните системи ***I (разискване)
 19.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС (разискване)
 20.Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия ***III (разискване)
 21.Откриване на преговорите за сключване на многостранно споразумение относно услугите (разискване)
 22.Увеличение на норвежките мита върху селскостопански продукти (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Избиране на Европейски омбудсман


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч


2. Дневен ред

Съгласно член 140, параграф 2 от Правилника за дейността и със съгласието на политическите групи, Председателят предложи да се заличи от дневния ред за четвъртък разискването относно положението на гражданското общество в Египет (член 122 от Правилника за дейността) (точка 148 от дневния ред), вследствие на решението за организиране на разискване по същия въпрос този следобед (точка 14 от протокола от 1.7.2013).

Изказа се Hannes Swoboda, от името на групата S&D, който пожела тази точка да бъде запазена в дневния ред. Председателят припомни, че Правилникът за дейността не позволява организирането на две разисквания по един и същи въпрос в рамките на една седмица. Следователно той предложи разискването в четвъртък да бъде озаглавено: "Рискове във връзка с развитието на положението в Египет".

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.


3. Внасяне на документи

Документ, внесен от Комисията (член 314 от ДФЕС):

- Проект на общия бюджет на ЕС за финансовата 2014 година (COM(2013)0450 - 2013/2145(BUD))

водеща : BUDG
подпомагащи: всички комисии


4. Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (2012/2799(RSP))

Разискването се състоя на 2 юли 2013 г. (точка 6 от протокола от 2.7.2013 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Helga Trüpel, Isabelle Durant и François Alfonsi, от името на групата Verts/ALE, относно прегледа на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (2012/2799(RSP)) (B7-0332/2013);

- Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen и Jan Mulder, от името на групата ALDE, относно прегледа на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (2012/2799(RSP)) (B7-0334/2013);

- Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, относно прегледа на ирландското председателство, включително споразумението за МФР – изявления на Съвета и на Комисията (2012/2799(RSP)) (B7-0335/2013);

- Richard Ashworth, от името на групата ECR, относно прегледа на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (2012/2799(RSP)) (B7-0339/2013);

- Joseph Daul, Alain Lamassoure и Jean-Luc Dehaene, от името на групата PPE, Hannes Swoboda и Ивайло Калфин, от името на групата S&D, относно политическото споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г. (2012/2799(RSP)) (B7-0340/2013).

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 3.7.2013.


5. Програма за дейността на литовското председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Програма за дейността на литовското председателство (2012/2800(RSP))

Dalia Grybauskaitė (Действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, и Rolandas Paksas, от името на групата EFD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Liisa Jaakonsaari, за да зададе въпрос „синя карта“ на Rolandas Paksas, който отговори на него, Bruno Gollnisch, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cecilia Wikström, Vytautas Landsbergis, Vilija Blinkevičiūtė, Leonidas Donskis, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Takis Hadjigeorgiou, Frank Vanhecke, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Charles Goerens, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Jean-Pierre Audy, Libor Rouček, Chris Davies, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Edit Herczog, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Vytautas Landsbergis, за да зададе въпрос „синя карта“ на Mirosław Piotrowski, който отсъстваше, и на Graham Watson, който отговори на него, Jacek Protasiewicz, András Gyürk, Patrizia Toia и Sophia in 't Veld.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: Tunne Kelam, Glenis Willmott, Mirosław Piotrowski, относно изказването на Vytautas Landsbergis, Dubravka Šuica, Mojca Kleva Kekuš, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Laima Liucija Andrikienė и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jerzy Buzek, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Csaba Sándor Tabajdi.

Изказаха се: Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) и Dalia Grybauskaitė.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Избиране на омбудсмана (втори и трети тур)

Председателят припомни, че вчера никой кандидат не получи абсолютно мнозинство от подадените гласове (вж. точка 7.1 от протокола от 2.7.2013 г).

Той припомни разпоредбите на член 204, параграф 5 от Правилника за дейността и съобщи, че ще се пристъпи към тайно електронно гласуване.

Председателят посочи, че е получил следните кандидатури:

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni

(Alex Brenninkmeijer и Markus Jaeger оттеглиха своите кандидатури)

Председателят посочи, че необходимите условия за провеждане на избора са налице, тъй като повече от половината членове на ЕП присъстват в залата. Беше пристъпено към гласуване.

брой на гласуващите: 688

бели или невалидни бюлетини: 48

подадени гласове: 640

необходимо мнозинство: 321

(Списъкът на участниците в гласуването е приложен към настоящия протокол)

Бяха получени следните резултати:

- Ria Oomen-Ruijten: 248

- Emily O'Reilly: 232

- Dagmar Roth-Behrendt: 120

- Francesco Enrico Speroni: 40

Председателят отбеляза, че никой кандидат не е получил мнозинството от подадените гласове и че трябва да се проведе трети тур.

Той припомни разпоредбите на член 204, параграф 5, алинея 2 от Правилника за дейността и съобщи, че ще се проведе трети тур с двамата кандидати, получили най-много гласове на втория тур: Emily O'Reilly и Ria Oomen-Ruijten.

Беше проведено тайно гласуване.

брой на гласуващите: 698

бели или невалидни бюлетини: 63

подадени гласове: 635

необходимо мнозинство: 318

(Списъкът на участниците в гласуването е приложен към настоящия протокол)

Бяха получени следните резултати:

- Emily O'Reilly: 359

- Ria Oomen-Ruijten: 276

Въз основа на резултатите от третия тур Председателят обяви избора на Emily O'Reilly за Европейски омбудсман.(P7_TA(2013)0303)

Председателят я поздрави за избирането й за омбудсман и я прикани да положи клетва пред Съда на ЕС съгласно член 204, параграф 7 от Правилника за дейността.

След като положи клетва пред Съда на ЕС, нейният мандат ще започне да тече от 1 октомври 2013 г.

Изказвания

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията), за да поздрави Emily O'Reilly.


6.2. Политическо споразумение за МФР (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0332/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013 и B7-0340/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0332/2013

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0334/2013

(за замяна на B7-0334/2013, B7-0335/2013 и B7-0339/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Joseph Daul, Alain Lamassoure и Jean-Luc Dehaene, от името на групата PPE,

Hannes Swoboda и Ивайло Калфин, от името на групата S&D

Guy Verhofstadt и Anne E. Jensen, от името на групата ALDE

приема се (P7_TA(2013)0304)

(Предложението за резолюция B7-0340/2013 отпада.)

Изказвания

Ивайло Калфин, за да представи устно изменение, което беше прието.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател


6.3. Колесни превозни средства (изменение на Решение 97/836/ЕО („Ревизирано споразумение от 1958 година“)) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за изменение на Решение 97/836/ЕО с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудването и частите, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирано споразумение от 1958 г.“) [05978/2013 - C7-0069/2013- 2012/0099(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0192/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0305)

Парламентът одобри предложението за решение на Съвета.


6.4. Колесни пътни превозни средства (изменение на Решение 2000/125/ЕО на Съвета („Паралелно споразумение“)) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за изменение на Решение 2000/125/ЕО от 31 януари 2000 г. относно сключването на споразумение относно създаването на глобални технически регламенти за колесните пътни превозни средства, оборудването и частите, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесните пътни превозни средства („Паралелно споразумение“) [05975/2013 - C7-0071/2013- 2012/0098(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0194/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0306)

Парламентът одобри проекторешението на Съвета.


6.5. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/000 TA 2013 — техническа помощ по инициатива на Комисията ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/000 TA 2013 - техническа помощ по инициатива на Комисията) [COM(2013)0291 - C7-0126/2013- 2013/2087(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Alda Sousa (A7-0243/2013)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0307)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

7. Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)

От 12.00 ч. до 12.25 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай връчването на наградата „Сахаров“ на Гийермо Фариняс, носител на наградата за 2010 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: преди гласуването, Marek Henryk Migalski и Hannes Swoboda.

8. Време за гласуване (продължение)

8.1. Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P7_TA(2013)0308)

Изказвания

Michael Theurer, председател на комисията CONT, преди гласуването, за да поиска уточнения относно някои информации, изпратени на членовете на ЕП от генералния директор на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).


8.2. Законови, подзаконови и административни разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A7-0125/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0309)

Sven Giegold, докладчик, предложи отлагане на гласуването относно предложението за законодателна резолюция, в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът отбеляза съгласието си за предложението. Въпросът се счита за препратен към компетентната комисия за ново разглеждане.


8.3. График на търговете за квоти за емисии на парникови газове ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0310)

Matthias Groote, докладчик, предложи отлагане на гласуването относно предложението за законодателна резолюция, в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът отбеляза съгласието си за предложението чрез електронно гласуване (370 гласа „за“, 312 „срещу“ и 16 въздържали се). Въпросът се счита за препратен към компетентната комисия за ново разглеждане.


8.4. Сериозни трансгранични здравни заплахи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0311)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0311)


8.5. Въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Anni Podimata (A7-0230/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0312)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0312)


8.6. Въвеждане на еврото от Латвия на 1 януари 2014 г. (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно въвеждането на еврото от Латвия на 1 януари 2014 г. [COM(2013)0345 - 2013/0190(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Burkhard Balz (A7-0237/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0313)

Изказвания

Burkhard Balz (докладчик), за да се оплаче от непровеждането на разискване в пленарна зала по неговия доклад.


8.7. Безопасността по пътищата (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0318/2013 (2013/2670(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0314)


8.8. Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (гласуване)

Доклад относно положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (съгласно резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) [2012/2130(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Rui Tavares (A7-0229/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ALDE)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА КОМИСИЯТА LIBE

приема се (P7_TA(2013)0315)


8.9. Скорошни наводнения в Европа (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 и B7-0324/2013 (2013/2683(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0319/2013

(за замяна на B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 и B7-0324/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Rosa Estaràs Ferragut, Jan Olbrycht, Hermann Winkler, Zofija Mazej Kukovič, Joachim Zeller и Tamás Deutsch, от името на групата PPE,

Libor Rouček, Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Olga Sehnalová, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, María Irigoyen Pérez и Eric Andrieu, от името на групата S&D,

Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE,

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms, Bas Eickhout и Nikos Chrysogelos, от името на групата Verts/ALE,

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR,

Jiří Maštálka и Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2013)0316)


8.10. Реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС (гласуване)

Доклад относно реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС [2013/2021(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0317)


8.11. Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2011 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите [2012/2285(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0318)


8.12. Интегрирана рамка за вътрешен контрол (гласуване)

Доклад относно интегрираната рамка за вътрешен контрол [2012/2291(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Andrea Češková (A7-0189/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата S&D)

приема се (P7_TA(2013)0319)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Политическо споразумение за МФР - B7-0332/2013, RC-B7-0334/2013

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica, Adam Bielan, Ramon Tremosa i Balcells, Francesco De Angelis, Peter Jahr, George Lyon, Kay Swinburne, Diane Dodds, Marta Andreasen, Daniel Hannan и Seán Kelly

Препоръка за второ четене Ingeborg Gräßle - A7-0225/2013
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Salvatore Iacolino, Daniel Hannan и Seán Kelly

Доклад Sven Giegold - A7-0125/2013

Kay Swinburne

Доклад Matthias Groote - A7-0046/2013

Zofija Mazej Kukovič, Petri Sarvamaa, Romana Jordan, Martina Anderson, Daniël van der Stoep, Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Maria do Céu Patrão Neves, George Lyon, Kay Swinburne и Zbigniew Ziobro

Доклад Gilles Pargneaux - A7-0337/2012

Joseph Cuschieri, Charles Tannock, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne и Diane Dodds

Доклад Anni Podimata - A7-0230/2013

Marlene Mizzi, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Raffaele Baldassarre, Francesco De Angelis, Romana Jordan, Daniël van der Stoep, Emer Costello, Roberta Angelilli, Ewald Stadler, George Lyon, Kay Swinburne, Giommaria Uggias и Daniel Hannan

Безопасността по пътищата - B7-0318/2013

Roberta Angelilli и Diane Dodds

Доклад Rui Tavares - A7-0229/2013

Krisztina Morvai, Daniël van der Stoep, Csaba Sógor, Fabrizio Bertot, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, David Campbell Bannerman и László Tőkés

Скорошни наводнения в Европа - RC-B7-0319/2013

Charles Tannock, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro и Diane Dodds

Доклад Arlene McCarthy - A7-0231/2013

Marlene Mizzi, Petru Constantin Luhan, Roberta Angelilli, Charles Tannock и Ewald Stadler

Доклад Derek Vaughan - A7-0197/2013

Petru Constantin Luhan и Diane Dodds


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.40 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

11. Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (2013/2684(RSP))

Vytautas Leškevičius (Действащ председател на Съвета) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, Theodoros Skylakakis, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Papanikolaou, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Niki Tzavela, Ewald Stadler, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Kriton Arsenis и Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Georgios Koumoutsakos и Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Niki Tzavela, Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Victor Boştinaru, Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati и Ivo Belet.

Разискванията се преустановяват в този момент.

(продължаване на разискването: точка 13 от протокола от 3.7.2013 г.).


12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


13. Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (продължeние на разискването)

(Начало на разискването: точка 11 от протокола от 3.7.2013 г.)

Изявления на Съвета и на Комисията: Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (2013/2684(RSP))

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Licia Ronzulli, Sophocles Sophocleous, Marielle de Sarnez, Tarja Cronberg, Paul Murphy и Andreas Mölzer.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Vytautas Leškevičius.

Изказа се Doris Pack, за да възрази срещу обидното изказване на Paul Murphy относно тройката (Председателят я подкрепи).

Разискването приключи.


14. Програмите за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и въздействието върху личния живот на гражданите на ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Програмите за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и въздействието върху личния живот на гражданите на ЕС (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (Действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Dimitrios Droutsas, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Graham Watson, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Axel Voss, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer и Georgios Papanikolaou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola и Bernd Lange.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous и Ivo Vajgl.

Изказаха се: Viviane Reding и Vytautas Leškevičius.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите и програмите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber и Véronique Mathieu Houillon, от името на групата PPE, относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, относно Програмата на Агенцията за национална сигурност на САЩ за наблюдение и органите за наблюдение в различните държави членки (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите и програмите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer и Gianni Vattimo, от името на групата ALDE, относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и отражението върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 4.7.2013.


15. Дневен ред

Съгласно член 140, параграф 2 от Правилника за дейността, Председателят предложи оттеглянето от дневния ред за четвъртък на разискването относно рисковете във връзка с развитието на положението в Египет (точка 148 от дневния ред).

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.


16. Положението в Египет (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Египет (2013/2697(RSP))

Vytautas Leškevičius (Действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, и Franz Obermayr, независим член на ЕП.

Изказа се Vytautas Leškevičius.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Mário David и Roberta Angelilli, от името на групата PPE, относно положението в Египет (2013/2697(RSP)) (B7-0362/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Египет (2013/2697(RSP)) (B7-0363/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala и Joanna Senyszyn, от името на групата S&D, относно положението в Египет (2013/2697(RSP)) (B7-0364/2013);

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Czarnecki и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно положението в Египет (2013/2697(RSP)) (B7-0365/2013);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Египет (2013/2697(RSP)) (B7-0366/2013);

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein и Hannu Takkula, от името на групата ALDE относно Египет (2013/2697(RSP)) (B7-0367/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.14 от протокола от 4.7.2013.


17. Практически условия за организирането на европейските избори през 2014 г. (разискване)

Доклад относно подобряване на практическите условия за организирането на европейските избори през 2014 г. [2013/2102(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Andrew Duff (A7-0219/2013)

Andrew Duff представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: György Schöpflin, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Alexandra Thein, от името на групата ALDE, Sandrine Bélier, от името на групата Verts/ALE, Susy De Martini, от името на групата ECR, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume, Димитър Стоянов, Carlo Casini, Zita Gurmai и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marc Tarabella, Gerald Häfner, David Campbell Bannerman, João Ferreira, Diane Dodds и Janusz Władysław Zemke.

Изказа се Viviane Reding.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

Изказа се Andrew Duff.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.4 от протокола от 4.7.2013.


18. Атаки срещу информационните системи ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно атаките срещу информационните системи и за отмяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

Monika Hohlmeier представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Kristiina Ojuland (докладчик по становището на комисията AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Ioan Enciu, от името на групата S&D, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Hubert Pirker и Josef Weidenholzer.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Tunne Kelam.

Изказаха се: Viviane Reding и Monika Hohlmeier.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 4.7.2013.


19. Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС (2013/2657(RSP))

Vytautas Leškevičius (Действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Maria Eleni Koppa, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krzysztof Lisek, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Richard Howitt и Cristian Dan Preda.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Georgios Toussas.

Изказа се Vytautas Leškevičius.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2013/2657(RSP)) (B7-0258/2013);

- Anneli Jäätteenmäki и Graham Watson, от името на групата ALDE, относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2013/2657(RSP)) (B7-0260/2013);

- Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam и Elena Băsescu, от името на групата PPE, относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2013/2657(RSP)) (B7-0262/2013);

- Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols и Pino Arlacchi, от името на групата S&D, относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2013/2657(RSP)) (B7-0263/2013);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2013/2657(RSP)) (B7-0264/2013);

- Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2013/2657(RSP)) (B7-0267/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.5 от протокола от 4.7.2013.


20. Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия ***III (разискване)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет. Докладчик: Vital Moreira (A7-0244/2013)

Vital Moreira представи доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Метин Казак, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Peter Šťastný, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek и Ismail Ertug, от името на групата S&D.

Изказаха се: Johannes Hahn и Vital Moreira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 4.7.2013.


21. Откриване на преговорите за сключване на многостранно споразумение относно услугите (разискване)

Изявление на Комисията: Откриване на преговорите за сключване на многостранно споразумение относно услугите (2013/2583(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: María Auxiliadora Correa Zamora, от името на групата PPE, Vital Moreira, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Vital Moreira, от името на комисия по международна търговия, относно откриването на преговори по плурилатерално споразумение относно услугите (2013/2583(RSP)) (B7-0314/2013);

- Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes и Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, относно започването на преговори по многостранно споразумение относно услугите (2013/2583(RSP)) (B7-0317/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.6 от протокола от 4.7.2013.


22. Увеличение на норвежките мита върху селскостопански продукти (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000048/2013) зададен от Vital Moreira и Christofer Fjellner, от името на комисия по международна търговия, към Комисията: Значително увеличение на норвежките мита върху селскостопански продукти (2013/2547(RSP)) (B7-0210/2013)

Vital Moreira разви въпроса.

Johannes Hahn (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Peter Šťastný, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Bendt Bendtsen и Esther de Lange.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Vital Moreira и Christofer Fjellner, от името на комисия по международна търговия, относно увеличението на норвежките мита върху селскостопански продукти (2013/2547(RSP)) (B7-0327/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.7 от протокола от 4.7.2013.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 514.511/OJJE).


24. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.10 ч

Klaus Welle

László Surján

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in "t Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Приложение 1 - Избиране на Европейски омбудсман

(втори тур)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Manescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poreba, Rosbach, Stevenson, Strejcek, Swinburne, Szymanski, Tomašic, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Cešková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Cymanski, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Wlosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Kohlícek, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanic, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen, Le Pen, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikiene, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušic, Böge, Basescu, Brezina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazlowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jedrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karinš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobinska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletic, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovic, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkunaite-Mikuleniene, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenkovic, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tokés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Walesa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Lukacijewska, Šadurskis, Šuica, Štastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balcytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkeviciute, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Bostinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cretu, Cuschieri, Cutas, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dancila, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Benová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Manka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Muñiz De Urquiza, Mynár, Neuser, Nevedalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pascu, Perelló Rodríguez, Petrovic Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Roucek, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tanasescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka

(трети тур)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Manescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poreba, Rosbach, Stevenson, Strejcek, Swinburne, Szymanski, Tomašic, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zile, van Dalen, Cešková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Cymanski, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Wlosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlícek, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanic, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen, Le Pen, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikiene, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušic, Bánki, Böge, Basescu, Brezina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazlowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jedrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karinš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobinska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletic, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovic, Mazzoni, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkunaite-Mikuleniene, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenkovic, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tokés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Walesa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Lukacijewska, Ory, Šadurskis, Šuica, Štastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balcytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkeviciute, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Bostinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cretu, Cuschieri, Cutas, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dancila, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Benová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Manka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Muñiz De Urquiza, Mynár, Neuser, Nevedalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pascu, Perelló Rodríguez, Petrovic Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Roucek, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tanasescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Zéribi, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност