Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 302kWORD 217k
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ημερήσια διάταξη
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Ανασκόπηση της Ιρλανδικής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για το ΠΔΠ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Εκλογή του Διαμεσολαβητή (δεύτερος και τρίτος γύρος ψηφοφορίας)
  
6.2.Πολιτική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ψηφοφορία)
  
6.3.Τροχοφόρα οχήματα (Τροποποίηση της απόφασης 97/836/ΕΚ («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958»)) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Τροχοφόρα οχήματα (Τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου 2000/125/ΕΚ («παράλληλη συμφωνία»)) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/000 TA 2013 - τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής ***I (ψηφοφορία)
 7.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
8.1.Έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***II (ψηφοφορία)
  
8.2.Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ***I (ψηφοφορία)
  
8.3.Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Eφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ψηφοφορία)
  
8.6.Υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 (ψηφοφορία)
  
8.7.Οδική ασφάλεια (ψηφοφορία)
  
8.8.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)
  
8.9.Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
8.10.Μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.11.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης (ψηφοφορία)
  
8.12.To oλοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (συζήτηση)
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (συνέχεια της συζήτησης)
 14.Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Ημερήσια διάταξη
 16.Η κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)
 17.Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 (συζήτηση)
 18.Επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών ***I (συζήτηση)
 19.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/CFSP (συζήτηση)
 20.Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***III (συζήτηση)
 21.Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (συζήτηση)
 22.Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Ημερήσια διάταξη

Σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 του Κανονισμού και κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές ομάδες, Ο Πρόεδρος προτείνει να διαγραφεί από την ημερήσια διάταξη της Πέμπτης η συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών στην Αίγυπτο (άρθρο 122 του Κανονισμού) (σημείο 148 της ΗΔ), μετά την απόφαση να διοργανωθεί συζήτηση για το ίδιο θέμα αυτό το απόγευμα (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.7.2013).

Παρεμβαίνει ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος εκφράζει την επιθυμία να διατηρηθεί το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι ο Κανονισμός δεν επιτρέπει να διοργανωθούν δύο συζητήσεις μέσα στην ίδια εβδομάδα για το ίδιο θέμα. Προτείνει ως εκ τούτου η συζήτηση της Πέμπτης να έχει τίτλο "Κίνδυνοι από τις εξελίξεις στην Αίγυπτο".

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στη πρόταση αυτή.


3. Κατάθεση εγγράφων

Έγγραφο που κατέθεσε η Επιτροπή (άρθρο 314 της ΣΛΕΕ):

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2013)0450 - 2013/2145(BUD))

επί της ουσίας: BUDG
γνωμοδότηση: όλες οι επιτροπές


4. Ανασκόπηση της Ιρλανδικής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για το ΠΔΠ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανασκόπηση της Ιρλανδικής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για το ΠΔΠ (2012/2799(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Ιουλίου 2013 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2013).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Helga Trüpel, Isabelle Durant και François Alfonsi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την επισκόπηση της Ιρλανδικής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας ΠΔΠ (2012/2799(RSP)) (B7-0332/2013

- Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen και Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ανασκόπηση της Ιρλανδικής Προεδρίας συμπεριλαμβανομένης και της συμφωνίας ΠΔΠ (2012/2799(RSP)) (B7-0334/2013

- Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Επισκόπηση της Ιρλανδικής προεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για το ΠΔΠ – δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής (2012/2799(RSP)) (B7-0335/2013

- Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανασκόπηση της Ιρλανδικής Προεδρίας συμπεριλαμβανομένης και της συμφωνίας ΠΔΠ (2012/2799(RSP)) (B7-0339/2013

- Joseph Daul, Alain Lamassoure και Jean-Luc Dehaene, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda και Ivailo Kalfin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πολιτική συμφωνία επί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (2012/2799(RSP)) (B7-0340/2013).

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013.


5. Πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας (2012/2800(RSP))

Οι Dalia Grybauskaitė (Ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Liisa Jaakonsaari, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Rolandas Paksas, ο οποίος τής απαντά, Bruno Gollnisch, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Cecilia Wikström, Vytautas Landsbergis, Vilija Blinkevičiūtė, Leonidas Donskis, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Τάκης Χατζηγεωργίου, Frank Vanhecke, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Charles Goerens, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Jean-Pierre Audy, Libor Rouček, Chris Davies, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Edit Herczog, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Vytautas Landsbergis, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Mirosław Piotrowski, ο οποίος ήταν απών, και στον Graham Watson, ο οποίος τού απαντά, Jacek Protasiewicz, András Gyürk, Patrizia Toia και Sophia in 't Veld.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, Glenis Willmott, Dubravka Šuica, Mojca Kleva Kekuš, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Laima Liucija Andrikienė και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jerzy Buzek, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė και Csaba Sándor Tabajdi.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Dalia Grybauskaitė.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Εκλογή του Διαμεσολαβητή (δεύτερος και τρίτος γύρος ψηφοφορίας)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε χθες την απόλυτη πλειοψηφία επί των έγκυρων ψήφων (βλ. σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2013).

Υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 204 παράγραφος 5 του Κανονισμού και ανακοινώνει ότι θα ακολουθήσει ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι έχει λάβει τις ακόλουθες υποψηφιότητες:

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni.

(Οι Alex Brenninkmeijer και Markus Jaeger απέσυραν τις υποψηφιότητές τους)

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι πληρούνται οι όροι διαξαγωγής της εκλογής, καθώς είναι παρόντες περισότεροι από τους μισούς βουλευτές. Ακολουθεί η ψηφοφορία:

αριθμός ψηφιζόντων: 688

άκυρα ή λευκά: 48

έγγυρες ψήφοι: 640

απαιτούμενη πλειοψηφία: 321

(Ο κατάλογος των ψηφισάντων επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά)

Έλαβαν:

- Ria Oomen-Ruijten: 248

- Emily O'Reilly: 232

- Dagmar Roth-Behrendt: 120

- Francesco Enrico Speroni: 40

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι κανένας υποψήφιος δεν έλαβε την πλειοψηφία επί των έγκυρων ψήφων και ότι απαιτείται η διεξαγωγή τρίτου γύρου ψηφοφορίας.

Υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 204 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού και ανακοινώνει τη διεξαγωγή τρίτου γύρου ψηφοφορίας με τις δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στον δεύτερο γύρο, δηλαδή τις Emily O'Reilly και Ria Oomen-Ruijten.

Διεξάχθηκε μυστική ψηφοφορία.

αριθμός ψηφιζόντων: 698

λευκά ή άκυρα: 63

έγκυρες ψήφοι: 635

απαιτούμενη πλειοψηφία: 318

(Ο κατάλογος των ψηφισάντων επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά)

Έλαβαν:

- Emily O'Reilly: 359

- Ria Oomen-Ruijten: 276

Με βάση τα αποτελέσματα του τρίτου γύρου ψηφοφορίας, Ο Πρόεδρος ανακηρύσσει την Emily O'Reilly εκλεγείσα Διαμεσολαβήτρια. (P7_TA(2013)0303)

Ο Πρόεδρος τη συγχαίρει για την εκλογή της και την καλεί να εκφωνήσει λόγο ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 204 παράγραφος 7 του Κανονισμού.

Μετά την εκφώνηση του λόγου ενώπιον του Δικαστηρίου, η εντολή της θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2013.

Παρεμβάσεις

Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), για να συγχαρεί την Emily O'Reilly.


6.2. Πολιτική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0332/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013 και B7-0340/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0332/2013

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0334/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0334/2013, B7-0335/2013 και B7-0339/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Joseph Daul, Alain Lamassoure και Jean-Luc Dehaene, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda και Ivailo Kalfin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Guy Verhofstadt και Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0304)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0340/2013 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ivailo Kalfin, για να υποβάλει προφορική τροπολογία, η οποία κρατείται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος


6.3. Τροχοφόρα οχήματα (Τροποποίηση της απόφασης 97/836/ΕΚ («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958»)) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») [05978/2013 - C7-0069/2013- 2012/0099(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0192/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0305)

Το Σώμα δίνει την έγκρισή του στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου.


6.4. Τροχοφόρα οχήματα (Τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου 2000/125/ΕΚ («παράλληλη συμφωνία»)) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2000, για τη σύναψη συμφωνίας που αφορά την κατάρτιση παγκόσμιων τεχνικών κανονισμών για τα τροχοφόρα οχήματα, τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετούνται ή/και να χρησιμοποιούνται σε τροχοφόρα οχήματα («παράλληλη συμφωνία») [05975/2013 - C7-0071/2013- 2012/0098(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0194/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0306)

Το Σώμα δίνει την έγκρισή του στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.


6.5. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/000 TA 2013 - τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (EGF/2013/000 TA 2013 – τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) [COM(2013)0291 - C7-0126/2013- 2013/2087(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Alda Sousa (A7-0243/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0307)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

7. Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)

Από τις 12.00 έως τις 12.25, το Κοινοβούλιο συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση με την ευκαιρία της απονομής του βραβείου Ζαχάρωφ στον Guillermo Fariñas, τιμηθέντα το 2010.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν πριν την ψηφοφορία οι Marek Henryk Migalski και Hannes Swoboda.

8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

8.1. Έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Eυρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2013)0308)

Παρεμβάσεις
Michael Theurer, πρόεδρος της επιτροπής CONT, πριν από τις ψηφοφορίες, για να ζητήσει διευκρινίσεις σε ορισμένες πληροφορίες που στάλθηκαν στους βουλευτές από τον Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).


8.2. Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0125/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0309)

Sven Giegold, εισηγητής, για να προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτήν την πρόταση. Συνεπώς, το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


8.3. Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0310)

Matthias Groote, εισηγητής, για να προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτήν την πρόταση με ΗΨ (370 υπέρ, 312 κατά και 16 αποχές). Συνεπώς, το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


8.4. Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0311)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0311)


8.5. Eφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Άννυ Ποδηματά (A7-0230/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0312)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0312)


8.6. Υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 [COM(2013)0345 - 2013/0190(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Burkhard Balz (A7-0237/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0313)

Παρεμβάσεις

Burkhard Balz (εισηγητής), για να εκφράσει τη λύπη του που δεν διεξάχθηκε συζήτηση στην Ολομέλεια σχετικά με την έκθεσή του.


8.7. Οδική ασφάλεια (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0318/2013 (2013/2670(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0314)


8.8. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (δυνάμει του ψηφίσματος του ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 2012) [2012/2130(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Rui Tavares (A7-0229/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα ALDE)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LIBE

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0315)


8.9. Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 και B7-0324/2013 (2013/2683(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0319/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 και B7-0324/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Rosa Estaràs Ferragut, Jan Olbrycht, Hermann Winkler, Zofija Mazej Kukovič, Joachim Zeller και Tamás Deutsch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Libor Rouček, Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Olga Sehnalová, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, María Irigoyen Pérez και Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms, Bas Eickhout και Νικος Χρυσόγελος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Jiří Maštálka και Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0316)


8.10. Μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ [2013/2021(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0317)


8.11. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση 2011 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης [2012/2285(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0318)


8.12. To oλοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου [2012/2291(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Andrea Češková (A7-0189/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα S&D)

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0319)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Πολιτική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο - B7-0332/2013, RC-B7-0334/2013

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica, Adam Bielan, Ramon Tremosa i Balcells, Francesco De Angelis, Peter Jahr, George Lyon, Kay Swinburne, Diane Dodds, Marta Andreasen, Daniel Hannan και Seán Kelly

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Ingeborg Gräßle - A7-0225/2013
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Salvatore Iacolino, Daniel Hannan και Seán Kelly

Έκθεση Sven Giegold - A7-0125/2013

Kay Swinburne

Έκθεση Matthias Groote - A7-0046/2013

Zofija Mazej Kukovič, Petri Sarvamaa, Romana Jordan, Martina Anderson, Daniël van der Stoep, Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Maria do Céu Patrão Neves, George Lyon, Kay Swinburne και Zbigniew Ziobro

Έκθεση Gilles Pargneaux - A7-0337/2012

Joseph Cuschieri, Charles Tannock, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne και Diane Dodds

Έκθεση Άννυς Ποδηματά - A7-0230/2013

Marlene Mizzi, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Raffaele Baldassarre, Francesco De Angelis, Romana Jordan, Daniël van der Stoep, Emer Costello, Roberta Angelilli, Ewald Stadler, George Lyon, Kay Swinburne, Giommaria Uggias και Daniel Hannan

Οδική ασφάλεια - B7-0318/2013

Roberta Angelilli και Diane Dodds

Έκθεση Rui Tavares - A7-0229/2013

Krisztina Morvai, Daniël van der Stoep, Csaba Sógor, Fabrizio Bertot, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, David Campbell Bannerman και László Tőkés

Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Ευρώπη - RC-B7-0319/2013

Charles Tannock, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro και Diane Dodds

Έκθεση Arlene McCarthy - A7-0231/2013

Marlene Mizzi, Petru Constantin Luhan, Roberta Angelilli, Charles Tannock και Ewald Stadler

Έκθεση Derek Vaughan - A7-0197/2013

Petru Constantin Luhan και Diane Dodds


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.40 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

11. Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (2013/2684(RSP))

Οι Vytautas Leškevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Παπανικολάου, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Παπανικολάου, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Νίκης Τζαβέλα, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Κρίτωνα Αρσένη και Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Νικος Χρυσόγελος, Mirosław Piotrowski, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Matteo Salvini, Doris Pack, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Γεώργιου Κουμουτσάκου και Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Νίκης Τζαβέλα, Δημήτριος Δρούτσας, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Γεώργιος Παπανικολάου, Josef Weidenholzer, Frank Engel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Victor Boştinaru, Συλβάνα Ράπτη, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati και Ivo Belet.

Η συζήτηση διακόπτεται στο σημείο αυτό.

(Συνέχεια της συζήτησης σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013).


12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (συνέχεια της συζήτησης)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (2013/2684(RSP)) (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013)

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Licia Ronzulli, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Marielle de Sarnez, Tarja Cronberg, Paul Murphy και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Vytautas Leškevičius.

Παρεμβαίνει η Doris Pack, διαμαρτυρόμενη για την προσβλητική δήλωση του Paul Murphy σχετικά με την Τρόικα (Η Πρόεδρος τής δίνει δίκαιο).

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (2013/2682(RSP))

Ο Vytautas Leškevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Δημήτριος Δρούτσας, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Graham Watson, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Axel Voss, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer και Γεώργιος Παπανικολάου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola και Bernd Lange.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Σοφοκλής Σοφοκλέους και Ivo Vajgl.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Vytautas Leškevičius.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ, τα όργανα και προγράμματα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013

- Axel Voss, Manfred Weber και Véronique Mathieu Houillon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013

- Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, τους φορείς και τα προγράμματα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπο αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer και Gianni Vattimo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Πρόγραμμα παρακολουθήσεων της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), τους οργανισμούς παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και την επίπτωσή τους στο ιδιωτικό απόρρητο των πολιτών της ΕΕ (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013

- Δημήτριος Δρούτσας, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.


15. Ημερήσια διάταξη

Σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 του Κανονισμού, Ο Πρόεδρος προτείνει να διαγραφεί από την ημερήσια διάταξη της Πέμπτης η συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις εξελίξεις στην Αίγυπτο (σημείο 148 της ΗΔ).

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στην πρόταση αυτή.


16. Η κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2697(RSP))

Ο Vytautas Leškevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Vytautas Leškevičius.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Mário David και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2697(RSP)) (B7-0362/2013

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2697(RSP)) (B7-0363/2013

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala και Joanna Senyszyn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2697(RSP)) (B7-0364/2013

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2697(RSP)) (B7-0365/2013

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Νικος Χρυσόγελος και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2697(RSP)) (B7-0366/2013

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Αίγυπτο (2013/2697(RSP)) (B7-0367/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.


17. Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 [2013/2102(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrew Duff (A7-0219/2013)

Ο Andrew Duff παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Susy De Martini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume, Dimitar Stoyanov, Carlo Casini, Zita Gurmai και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marc Tarabella, Gerald Häfner, David Campbell Bannerman, João Ferreira, Diane Dodds και Janusz Władysław Zemke.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Andrew Duff.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.


18. Επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και την κατάργηση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

Η Monika Hohlmeier παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Kristiina Ojuland (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hubert Pirker και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Monika Hohlmeier.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.


19. Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/CFSP (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/CFSP (2013/2657(RSP))

Ο Vytautas Leškevičius (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Krzysztof Lisek, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Richard Howitt και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Γεώργιος Τούσσας.

Παρεμβαίνει ο Vytautas Leškevičius.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: υλοποίηση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP)) (B7-0258/2013

- Anneli Jäätteenmäki και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP)) (B7-0260/2013

- Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP)) (B7-0262/2013

- Μαρία-Ελένη Κοππά, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP)) (B7-0263/2013

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP)) (B7-0264/2013

- Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2013/2657(RSP)) (B7-0267/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.


20. Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***III (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής για τη λήψη απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0244/2013)

Ο Vital Moreira παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Peter Šťastný, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek και Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Vital Moreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.


21. Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (2013/2583(RSP))

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι María Auxiliadora Correa Zamora, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vital Moreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια πλειονομερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (2013/2583(RSP)) (B7-0314/2013

- Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο μια πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (2013/2583(RSP)) (B7-0317/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.


22. Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000048/2013) που κατέθεσαν οι Vital Moreira και Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, προς την Επιτροπή: Σημαντική αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (2013/2547(RSP)) (B7-0210/2013)

Ο Vital Moreira αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Peter Šťastný, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bendt Bendtsen και Esther de Lange.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Vital Moreira και Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (2013/2547(RSP)) (B7-0327/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 514.511/OJJE).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.10.

Klaus Welle

László Surján

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Pittella, Plenković, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

(Δεύτερος γύρος ψηφοφορίας)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:

Aylward ,Bearder ,Bennahmias ,Bennion ,Bilbao Barandica ,Bowles ,Chatzimarkakis ,Creutzmann ,Davies ,De Backer ,Donskis ,Duff ,Gallagher ,Gerbrandy ,Godmanis ,Goerens ,Goulard ,Griesbeck ,Hall ,Harkin ,Hirsch ,Hyusmenova ,Ilchev ,Jensen ,Johansson ,Kacin ,Kazak ,Klinz ,Koch-Mehrin ,Kozlík ,Krahmer ,Lepage ,Ludford ,Lyon ,Løkkegaard ,Manders ,McMillan-Scott ,Meissner ,Michel ,Mulder ,Manescu ,Newton Dunn ,Neyts-Uyttebroeck ,Nicolai ,Ojuland ,Oviir ,Panayotov ,Parvanova ,Paulsen ,Reimers ,Ries ,Rinaldi ,Rochefort ,Rohde ,Savisaar-Toomast ,Schaake ,Schmidt ,Skylakakis ,Takkula ,Taylor ,Thein ,Theurer ,Torvalds ,Tremosa i Balcells ,Uggias ,Vajgl ,Vattimo ,Verhofstadt ,Watson ,Weber ,Werthmann ,Wikström ,Zanoni ,de Sarnez ,in 't Veld ,van Baalen

ECR:

Andreasen ,Ashworth ,Bokros ,Bradbourn ,Cabrnoch ,Callanan ,Czarnecki ,Elles ,Eppink ,Fajmon ,Ford ,Foster ,Fox ,Girling ,Gróbarczyk ,Hannan ,Harbour ,Karim ,Kirkhope ,Kowal ,Kožušník ,Legutko ,McIntyre ,Migalski ,Muscardini ,Nicholson ,Piotrowski ,Poreba ,Rosbach ,Stevenson ,Strejcek ,Swinburne ,Szymanski ,Tomašic ,Tannock ,Tomaševski ,Tošenovský ,Van Orden ,Vlasák ,Wojciechowski ,Yannakoudakis ,Zahradil ,van Dalen ,Cešková

EFD:

Agnew ,Allam ,Belder ,Binev ,Bizzotto ,Bloom ,Bufton ,Clark ,Cymanski ,Farage ,Fontana ,Helmer ,Imbrasas ,Kurski ,Messerschmidt ,Morganti ,Nattrass ,Nuttall ,Paksas ,Paška ,Provera ,Salavrakos ,Salvini ,Scottà ,Speroni ,Terho ,Tzavela ,Vanhecke ,Wlosowicz ,de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis ,Bisky ,Chountis ,Ferreira ,Hadjigeorgiou ,Händel ,Hénin ,Kohlícek ,Le Hyaric ,Liotard ,Lösing ,Matias ,Maštálka ,Meyer ,Murphy ,Mélenchon ,Omarjee ,Rubiks ,Scholz ,Sousa ,Toussas ,Triantaphyllides ,Vergiat ,Vuljanic ,Wils ,Zimmer ,Zuber ,de Jong

NI:

Bonanini ,Borghezio ,Brons ,Claeys ,Dodds ,Ehrenhauser ,Gollnisch ,Griffin ,Hartong ,Le Pen ,Le Pen ,Martin ,Morvai ,Mölzer ,Obermayr ,Rossi ,Severin ,Sinclaire ,Sosa Wagner ,Stadler ,Stassen ,Stoyanov ,Szegedi ,Zamfirescu ,Zijlstra ,van der Kammen ,van der Stoep

PPE:

Andrikiene ,Angelilli ,Antinoro ,Antonescu ,Antoniozzi ,Arias Echeverría ,Auconie ,Audy ,Ayuso ,Bach ,Bagó ,Baldassarre ,Balz ,Bartolozzi ,Bastos ,Bauer ,Becker ,Belet ,Bendtsen ,Berlato ,Berra ,Bertot ,Bodu ,Borissov ,Borys ,Boulland ,Bratkowski ,Brok ,Buzek ,Bušic ,Böge ,Basescu ,Brezina ,Cadec ,Cancian ,Carvalho ,Casa ,Casini ,Caspary ,Cavada ,Coelho ,Collin-Langen ,Correa Zamora ,Danjean ,Dantin ,Dati ,Daul ,De Mita ,De Veyrac ,Dehaene ,Delvaux ,Deutsch ,Deß ,Dorfmann ,Díaz de Mera García Consuegra ,Ehler ,Engel ,Essayah ,Estaràs Ferragut ,Feio ,Fernandes ,Fidanza ,Fisas Ayxela ,Florenz ,Fraga Estévez ,Franco ,Gabriel ,Gahler ,Gallo ,Gardini ,Gargani ,Garriga Polledo ,Gauzès ,Glattfelder ,Grosch ,Grossetête ,Grzyb ,Gräßle ,Gutiérrez-Cortines ,Gyürk ,Gál ,Gáll-Pelcz ,Handzlik ,Hankiss ,Herranz García ,Hibner ,Higgins ,Hohlmeier ,Hortefeux ,Hübner ,Iacolino ,Ibrisagic ,Iturgaiz Angulo ,Jahr ,Jazlowiecka ,Jeggle ,Jiménez-Becerril Barrio ,Jordan ,Jedrzejewska ,Kaczmarek ,Kalinowski ,Kalniete ,Karas ,Karinš ,Kastler ,Kelam ,Kelly ,Klaß ,Koch ,Kolarska-Bobinska ,Korhola ,Koumoutsakos ,Kovatchev ,Kozlowski ,Kratsa-Tsagaropoulou ,Kuhn ,Kukan ,Kósa ,Köstinger ,La Via ,Lamassoure ,Landsbergis ,Langen ,Le Grip ,Lehne ,Liese ,Lisek ,Lope Fontagné ,Lulling ,López-Istúriz White ,Macovei ,Maletic ,Malinov ,Mann ,Marcinkiewicz ,Marinescu ,Mastella ,Matera ,Mathieu Houillon ,Mato Adrover ,Matula ,Mayer ,Mayor Oreja ,Mazej Kukovic ,Mazzoni ,McGuinness ,Melo ,Metsola ,Mikolášik ,Millán Mon ,Mitchell ,Morin-Chartier ,Morkunaite-Mikuleniene ,Motti ,Mészáros ,Naranjo Escobar ,Niculescu ,Niebler ,Nitras ,Olbrycht ,Oomen-Ruijten ,Ortiz Vilella ,Pack ,Pallone ,Panayotova ,Papanikolaou ,Patriciello ,Patrão Neves ,Peterle ,Pieper ,Pietikäinen ,Pirker ,Pitsillides ,Plenkovic ,Posselt ,Poupakis ,Preda ,Protasiewicz ,Proust ,Pöttering ,Quisthoudt-Rowohl ,Rangel ,Reul ,Riquet ,Rivellini ,Roatta ,Roithová ,Ronzulli ,Rübig ,Salafranca Sánchez-Neyra ,Sartori ,Sarvamaa ,Saudargas ,Saïfi ,Schnellhardt ,Schwab ,Schöpflin ,Scurria ,Sedó i Alabart ,Seeber ,Siekierski ,Silvestris ,Skrzydlewska ,Sommer ,Sonik ,Stier ,Stolojan ,Striffler ,Surján ,Svensson ,Szájer ,Sógor ,Tatarella ,Teixeira ,Theocharous ,Thun und Hohenstein ,Thyssen ,Trematerra ,Trzaskowski ,Tsoukalas ,Tokés ,Ulmer ,Ungureanu ,Urutchev ,Vaidere ,Verheyen ,Vidal-Quadras ,Vlasto ,Voss ,Walesa ,Weber ,Weisgerber ,Wieland ,Winkler ,Wortmann-Kool ,Zalba Bidegain ,Zalewski ,Zanicchi ,Zasada ,Zeller ,Zver ,Zwiefka ,Záborská ,de Grandes Pascual ,de Lange ,del Castillo Vera ,van Nistelrooij ,van de Camp ,Lukacijewska ,Šadurskis ,Šuica ,Štastný

S&D:

Alves ,Andrieu ,Andrés Barea ,Arlacchi ,Arsenis ,Attard-Montalto ,Ayala Sender ,Badia i Cutchet ,Baldini ,Balzani ,Balcytis ,Berlinguer ,Berman ,Berès ,Blinkeviciute ,Borsellino ,Borzan ,Bozkurt ,Bostinaru ,Brzobohatá ,Bullmann ,Capoulas Santos ,Caronna ,Cashman ,Castex ,Cercas ,Childers ,Christensen ,Cliveti ,Cofferati ,Correia de Campos ,Cortés Lastra ,Costa ,Costello ,Cottigny ,Cozzolino ,Cretu ,Cuschieri ,Cutas ,Daerden ,Danellis ,De Angelis ,De Castro ,De Keyser ,Domenici ,Droutsas ,Dušek ,Désir ,Dancila ,El Khadraoui ,Enciu ,Ertug ,Estrela ,Fajon ,Falbr ,Ferreira ,Flašíková Benová ,Fleckenstein ,Frigo ,Färm ,Garcés Ramón ,García Pérez ,García-Hierro Caraballo ,Gardiazábal Rubial ,Gebhardt ,Geier ,Geringer de Oedenberg ,Gierek ,Glante ,Gomes ,Groote ,Gualtieri ,Guerrero Salom ,Guillaume ,Gurmai ,Gutiérrez Prieto ,Göncz ,Haug ,Herczog ,Hoang Ngoc ,Honeyball ,Howitt ,Hughes ,Iotova ,Iovine ,Irigoyen Pérez ,Ivan ,Jaakonsaari ,Jørgensen ,Kadenbach ,Kalfin ,Kammerevert ,Kleva Kekuš ,Koppa ,Krehl ,Kreissl-Dörfler ,Lange ,Leichtfried ,Leinen ,Liberadzki ,Ludvigsson ,Lyubcheva ,López Aguilar ,Martin ,Martínez Martínez ,Masip Hidalgo ,Manka ,McAvan ,McCarthy ,Menéndez del Valle ,Merkies ,Milana ,Mirsky ,Mizzi ,Moraes ,Muñiz De Urquiza ,Mynár ,Neuser ,Nevedalová ,Nilsson ,Obiols ,Olejniczak ,Padar ,Paleckis ,Paliadeli ,Panzeri ,Papadopoulou ,Pargneaux ,Pascu ,Perelló Rodríguez ,Petrovic Jakovina ,Picula ,Pirillo ,Pittella ,Poc ,Podimata ,Prendergast ,Prodi ,Rapkay ,Rapti ,Regner ,Riera Madurell ,Rodust ,Romero López ,Roth-Behrendt ,Roucek ,Sassoli ,Schaldemose ,Schulz ,Sehnalová ,Senyszyn ,Simon ,Simpson ,Sippel ,Siwiec ,Skinner ,Smolková ,Sophocleous ,Stavrakakis ,Stihler ,Swoboda ,Sánchez Presedo ,Tabajdi ,Tarabella ,Thomas ,Thomsen ,Tirolien ,Toia ,Trautmann ,Turunen ,Tanasescu ,Ulvskog ,Valjalo ,Van Brempt ,Vaughan ,Vergnaud ,Weber ,Weidenholzer ,Weiler ,Westphal ,Willmott ,Zala ,Zemke

Verts/ALE:

Albrecht ,Alfonsi ,Andersdotter ,Auken ,Benarab-Attou ,Besset ,Bicep ,Bové ,Brantner ,Bélier ,Chrysogelos ,Cohn-Bendit ,Cornelissen ,Cramer ,Cronberg ,Delli ,Demesmaeker ,Eickhout ,Evans ,Flautre ,Giegold ,Harms ,Hassi ,Hudghton ,Häfner ,Häusling ,Jadot ,Keller ,Kiil-Nielsen ,Lambert ,Lamberts ,Lichtenberger ,Lochbihler ,Lunacek ,Lövin ,Miranda ,Rivasi ,Romeva i Rueda ,Rühle ,Sargentini ,Schroedter ,Schulz ,Smith ,Staes ,Tavares ,Trüpel ,Turmes ,Ždanoka

(τρίτος γύρος της ψηφοφορίας)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:

Aylward ,Bearder ,Bennahmias ,Bennion ,Bilbao Barandica ,Bowles ,Chatzimarkakis ,Creutzmann ,Davies ,De Backer ,Donskis ,Duff ,Gallagher ,Gerbrandy ,Godmanis ,Goerens ,Goulard ,Griesbeck ,Hall ,Harkin ,Hirsch ,Hyusmenova ,Ilchev ,Jensen ,Johansson ,Kacin ,Kazak ,Klinz ,Koch-Mehrin ,Kozlík ,Krahmer ,Lepage ,Ludford ,Lyon ,Løkkegaard ,Manders ,McMillan-Scott ,Meissner ,Michel ,Mulder ,Manescu ,Newton Dunn ,Neyts-Uyttebroeck ,Nicolai ,Ojuland ,Oviir ,Panayotov ,Parvanova ,Paulsen ,Reimers ,Ries ,Rinaldi ,Rochefort ,Rohde ,Savisaar-Toomast ,Schaake ,Schmidt ,Skylakakis ,Takkula ,Taylor ,Thein ,Theurer ,Torvalds ,Tremosa i Balcells ,Uggias ,Vajgl ,Vattimo ,Verhofstadt ,Watson ,Weber ,Werthmann ,Wikström ,Zanoni ,de Sarnez ,in 't Veld ,van Baalen

ECR:

Andreasen ,Ashworth ,Bokros ,Bradbourn ,Cabrnoch ,Callanan ,Czarnecki ,Elles ,Eppink ,Fajmon ,Ford ,Foster ,Fox ,Girling ,Gróbarczyk ,Hannan ,Harbour ,Karim ,Kirkhope ,Kowal ,Kožušník ,Legutko ,McIntyre ,Migalski ,Muscardini ,Nicholson ,Piotrowski ,Poreba ,Rosbach ,Stevenson ,Strejcek ,Swinburne ,Szymanski ,Tomašic ,Tannock ,Tomaševski ,Tošenovský ,Van Orden ,Vlasák ,Wojciechowski ,Yannakoudakis ,Zahradil ,Zile ,van Dalen ,Cešková

EFD:

Agnew ,Allam ,Belder ,Binev ,Bizzotto ,Bloom ,Bufton ,Clark ,Cymanski ,Farage ,Fontana ,Helmer ,Imbrasas ,Kurski ,Messerschmidt ,Morganti ,Nattrass ,Paksas ,Paška ,Provera ,Salavrakos ,Salvini ,Scottà ,Speroni ,Terho ,Tzavela ,Vanhecke ,Wlosowicz ,de Villiers

GUE/NGL:

Anderson ,Angourakis ,Bisky ,Chountis ,Ernst ,Ferreira ,Gustafsson ,Hadjigeorgiou ,Händel ,Hénin ,Klute ,Kohlícek ,Le Hyaric ,Liotard ,Lösing ,Matias ,Maštálka ,Meyer ,Murphy ,Mélenchon ,Omarjee ,Ransdorf ,Rubiks ,Scholz ,Sousa ,Søndergaard ,Toussas ,Triantaphyllides ,Vergiat ,Vuljanic ,Wils ,Zimmer ,Zuber ,de Jong

NI:

Bonanini ,Borghezio ,Brons ,Claeys ,Dodds ,Ehrenhauser ,Gollnisch ,Griffin ,Hartong ,Le Pen ,Le Pen ,Martin ,Morvai ,Mölzer ,Obermayr ,Rossi ,Severin ,Sinclaire ,Sosa Wagner ,Stadler ,Stassen ,Stoyanov ,Szegedi ,Zamfirescu ,Zijlstra ,van der Kammen ,van der Stoep

PPE:

Andrikiene ,Angelilli ,Antinoro ,Antonescu ,Antoniozzi ,Arias Echeverría ,Auconie ,Audy ,Ayuso ,Bach ,Bagó ,Baldassarre ,Balz ,Bartolozzi ,Bastos ,Bauer ,Becker ,Belet ,Bendtsen ,Berlato ,Berra ,Bertot ,Bodu ,Borissov ,Borys ,Boulland ,Bratkowski ,Brok ,Buzek ,Bušic ,Bánki ,Böge ,Basescu ,Brezina ,Cadec ,Cancian ,Carvalho ,Casa ,Casini ,Caspary ,Coelho ,Collin-Langen ,Correa Zamora ,Danjean ,Dantin ,Dati ,Daul ,De Mita ,De Veyrac ,Dehaene ,Delvaux ,Deutsch ,Deß ,Dorfmann ,Díaz de Mera García Consuegra ,Ehler ,Engel ,Essayah ,Estaràs Ferragut ,Feio ,Fernandes ,Fidanza ,Fisas Ayxela ,Florenz ,Fraga Estévez ,Franco ,Gabriel ,Gahler ,Gallo ,Gardini ,Gargani ,Garriga Polledo ,Gauzès ,Giannakou ,Glattfelder ,Grosch ,Grossetête ,Grzyb ,Gräßle ,Gutiérrez-Cortines ,Gyürk ,Gál ,Gáll-Pelcz ,Handzlik ,Hankiss ,Herranz García ,Hibner ,Higgins ,Hohlmeier ,Hortefeux ,Hübner ,Iacolino ,Ibrisagic ,Iturgaiz Angulo ,Jahr ,Jazlowiecka ,Jeggle ,Jiménez-Becerril Barrio ,Jordan ,Jedrzejewska ,Kaczmarek ,Kalinowski ,Kalniete ,Karas ,Karinš ,Kastler ,Kelam ,Kelly ,Klaß ,Koch ,Kolarska-Bobinska ,Korhola ,Koumoutsakos ,Kovatchev ,Kozlowski ,Kratsa-Tsagaropoulou ,Kuhn ,Kukan ,Kósa ,Köstinger ,La Via ,Lamassoure ,Landsbergis ,Langen ,Le Brun ,Le Grip ,Lehne ,Liese ,Lisek ,Lope Fontagné ,Lulling ,López-Istúriz White ,Macovei ,Maletic ,Malinov ,Mann ,Marcinkiewicz ,Marinescu ,Mastella ,Matera ,Mathieu Houillon ,Mato Adrover ,Matula ,Mayer ,Mayor Oreja ,Mazej Kukovic ,Mazzoni ,Melo ,Metsola ,Mikolášik ,Millán Mon ,Mitchell ,Morin-Chartier ,Morkunaite-Mikuleniene ,Motti ,Mészáros ,Naranjo Escobar ,Niculescu ,Niebler ,Nitras ,Olbrycht ,Oomen-Ruijten ,Ortiz Vilella ,Pack ,Pallone ,Panayotova ,Papanikolaou ,Patriciello ,Patrão Neves ,Peterle ,Pieper ,Pietikäinen ,Pirker ,Pitsillides ,Plenkovic ,Posselt ,Poupakis ,Preda ,Protasiewicz ,Proust ,Pöttering ,Quisthoudt-Rowohl ,Rangel ,Reul ,Riquet ,Rivellini ,Roatta ,Roithová ,Ronzulli ,Rübig ,Salafranca Sánchez-Neyra ,Sanchez-Schmid ,Sartori ,Sarvamaa ,Saudargas ,Saïfi ,Schnellhardt ,Schwab ,Schöpflin ,Scurria ,Sedó i Alabart ,Seeber ,Siekierski ,Silvestris ,Skrzydlewska ,Sommer ,Sonik ,Stier ,Stolojan ,Striffler ,Surján ,Svensson ,Szájer ,Sógor ,Tatarella ,Teixeira ,Theocharous ,Thun und Hohenstein ,Thyssen ,Trematerra ,Trzaskowski ,Tsoukalas ,Tokés ,Ulmer ,Ungureanu ,Urutchev ,Vaidere ,Verheyen ,Vidal-Quadras ,Vlasto ,Voss ,Walesa ,Weber ,Weisgerber ,Wieland ,Winkler ,Wortmann-Kool ,Zalba Bidegain ,Zalewski ,Zanicchi ,Zasada ,Zeller ,Zver ,Zwiefka ,Záborská ,de Grandes Pascual ,de Lange ,del Castillo Vera ,van Nistelrooij ,van de Camp ,Lukacijewska ,Ory ,Šadurskis ,Šuica ,Štastný

S&D:

Alves ,Andrieu ,Andrés Barea ,Arlacchi ,Arsenis ,Attard-Montalto ,Ayala Sender ,Badia i Cutchet ,Baldini ,Balzani ,Balcytis ,Berlinguer ,Berman ,Berès ,Blinkeviciute ,Borsellino ,Borzan ,Bozkurt ,Bostinaru ,Brzobohatá ,Bullmann ,Capoulas Santos ,Cashman ,Castex ,Cercas ,Childers ,Christensen ,Cliveti ,Cofferati ,Correia de Campos ,Cortés Lastra ,Costello ,Cottigny ,Cozzolino ,Cretu ,Cuschieri ,Cutas ,Daerden ,Danellis ,De Angelis ,De Castro ,De Keyser ,Domenici ,Droutsas ,Dušek ,Désir ,Dancila ,El Khadraoui ,Enciu ,Ertug ,Estrela ,Fajon ,Falbr ,Ferreira ,Flašíková Benová ,Fleckenstein ,Frigo ,Färm ,Garcés Ramón ,García Pérez ,García-Hierro Caraballo ,Gardiazábal Rubial ,Gebhardt ,Geier ,Geringer de Oedenberg ,Gierek ,Glante ,Goebbels ,Gomes ,Groote ,Gualtieri ,Guerrero Salom ,Guillaume ,Gurmai ,Gutiérrez Prieto ,Göncz ,Haug ,Hoang Ngoc ,Honeyball ,Howitt ,Hughes ,Iotova ,Iovine ,Irigoyen Pérez ,Ivan ,Jaakonsaari ,Jørgensen ,Kadenbach ,Kalfin ,Kammerevert ,Kirilov ,Kleva Kekuš ,Koppa ,Krehl ,Kreissl-Dörfler ,Lange ,Leichtfried ,Leinen ,Liberadzki ,Ludvigsson ,Lyubcheva ,López Aguilar ,Martin ,Martínez Martínez ,Masip Hidalgo ,Manka ,McAvan ,McCarthy ,Menéndez del Valle ,Merkies ,Milana ,Mirsky ,Mizzi ,Moraes ,Muñiz De Urquiza ,Mynár ,Neuser ,Nevedalová ,Nilsson ,Obiols ,Olejniczak ,Padar ,Paleckis ,Paliadeli ,Panzeri ,Papadopoulou ,Pargneaux ,Pascu ,Perelló Rodríguez ,Petrovic Jakovina ,Picula ,Pirillo ,Pittella ,Poc ,Podimata ,Prendergast ,Prodi ,Rapkay ,Rapti ,Regner ,Riera Madurell ,Rodust ,Romero López ,Roth-Behrendt ,Roucek ,Schaldemose ,Schulz ,Sehnalová ,Senyszyn ,Simon ,Simpson ,Sippel ,Siwiec ,Skinner ,Smolková ,Sophocleous ,Stavrakakis ,Stihler ,Swoboda ,Sánchez Presedo ,Tabajdi ,Tarabella ,Thomas ,Thomsen ,Tirolien ,Toia ,Trautmann ,Turunen ,Tanasescu ,Ulvskog ,Valjalo ,Van Brempt ,Vaughan ,Vergnaud ,Weber ,Weidenholzer ,Weiler ,Westphal ,Willmott ,Zala ,Zemke

Verts/ALE:

Albrecht ,Alfonsi ,Andersdotter ,Auken ,Benarab-Attou ,Besset ,Bicep ,Bové ,Brantner ,Bélier ,Chrysogelos ,Cohn-Bendit ,Cornelissen ,Cramer ,Cronberg ,Delli ,Demesmaeker ,Durant ,Eickhout ,Evans ,Flautre ,Giegold ,Harms ,Hassi ,Hudghton ,Häfner ,Häusling ,Jadot ,Keller ,Kiil-Nielsen ,Lambert ,Lamberts ,Lichtenberger ,Lochbihler ,Lunacek ,Lövin ,Miranda ,Rivasi ,Romeva i Rueda ,Rühle ,Sargentini ,Schroedter ,Schulz ,Smith ,Staes ,Tarand ,Tavares ,Taylor ,Trüpel ,Zéribi ,Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου