Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 268kWORD 173k
Kolmapäev, 3. juuli 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Päevakord
 3.Esitatud dokumendid
 4.Iirimaa eesistumisperioodi ülevaade ja kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Eesistujariigi Leedu tööprogramm (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.Ombudsmani valimine (teine ja kolmas hääletusvoor)
  
6.2.Mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepe (hääletus)
  
6.3.Ratassõidukid (otsuse 97/836/EÜ muutmine (1958. aasta muudetud kokkulepe)) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.4.Ratassõidukid (otsuse 2000/125/EÜ muutmine („paralleelne kokkulepe”)) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/000 TA 2013 – tehniline abi komisjoni algatusel ***I (hääletus)
 7.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 8.Hääletused (jätkamine)
  
8.1.Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) korraldatud juurdlused ***II (hääletus)
  
8.2.Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevad õigus- ja haldusnormid ***I (hääletus)
  
8.3.Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine ***I (hääletus)
  
8.4.Tõsised piiriülesed terviseohud ***I (hääletus)
  
8.5.Tõhustatud koostöö rakendamine finantstehingute maksu valdkonnas (hääletus)
  
8.6.Euro kasutuselevõtmine Lätis 1. jaanuaril 2014 (hääletus)
  
8.7.Liiklusohutus (hääletus)
  
8.8.Põhiõiguste olukord ning sellekohased standardid ja tavad Ungaris (hääletus)
  
8.9.Hiljutised üleujutused Euroopas (hääletus)
  
8.10.ELi pangandussektori struktuuri reformimine (hääletus)
  
8.11.Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (hääletus)
  
8.12.Ühtne sisekontrolliraamistik (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Kreeka riikliku ringhäälinguettevõtte sulgemine (arutelu)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Kreeka riikliku ringhäälinguettevõtte sulgemine (arutelu jätkamine)
 14.USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule (arutelu)
 15.Päevakord
 16.Olukord Egiptuses (arutelu)
 17.Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste praktiliste aspektide parem korraldus (arutelu)
 18.Infosüsteemide vastu suunatud ründed ***I (arutelu)
 19.Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 20.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale ***III (arutelu)
 21.Mitmepoolse teenustelepingu läbirääkimiste alustamine (arutelu)
 22.Norra kehtestatud suurem tollimaks põllumajandustoodetele (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Euroopa Ombudsmani valimine


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Päevakord

President tegi vastavalt kodukorra artikli 140 lõikele 2 ja fraktsioonide nõusolekul ettepaneku jätta ära neljapäevaks kavandatud arutelu kodanikuühiskonna olukorra kohta Egiptuses (kodukorra artikkel 122) (päevakorrapunkt 148), kuna selleteemaline arutelu otsustati korraldada sama päeva pärastlõunal (1.7.2013protokoll punkt 14).

Sõna võttis Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, kes soovis nimetatud päevakorrapunkti alles jätta. President tuletas meelde, et kodukord ei luba korraldada ühel ja samal teemal samal nädalal kaht arutelu. Ta tegi ettepaneku, et neljapäevase arutelu teemaks oleks „Egiptuse olukorra muutumisega seotud riskid”.

Parlament kiitis selle ettepaneku heaks.


3. Esitatud dokumendid

Komisjoni esitatud dokument (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 314):

- ELi üldeelarve projekt 2014. eelarveaastaks (COM(2013)0450 - 2013/2145(BUD))

vastutav komisjon: BUDG
nõuandvad komisjonid: kõik komisjonid


4. Iirimaa eesistumisperioodi ülevaade ja kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Iirimaa eesistumisperioodi ülevaade ja kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas (2012/2799(RSP))

Arutelu toimus 2. juulil 2013 (2.7.2013 protokolli punkt 6).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Helga Trüpel, Isabelle Durant ja François Alfonsi fraktsiooni Verts/ALE nimel: Hinnang Iirimaa eesistumisperioodile, sh mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppele (2012/2799(RSP)) (B7-0332/2013);

- Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen ja Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel: Hinnang Iirimaa eesistumisperioodile, sh mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppele (2012/2799(RSP)) (B7-0334/2013);

- Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Hinnang Iirimaa eesistumisele, sh mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevale kokkuleppele – nõukogu ja komisjoni avaldus (2012/2799(RSP)) (B7-0335/2013);

- Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel: Hinnang Iirimaa eesistumisperioodile, sh mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppele (2012/2799(RSP)) (B7-0339/2013);

- Joseph Daul, Alain Lamassoure ja Jean-Luc Dehaene fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda ja Ivailo Kalfin fraktsiooni S&D nimel: Mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020) käsitlev poliitiline kokkulepe (2012/2799(RSP)) (B7-0340/2013).

Hääletus: 3.7.2013protokoll punkt 6.2.


5. Eesistujariigi Leedu tööprogramm (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eesistujariigi Leedu tööprogramm (2012/2800(RSP))

Dalia Grybauskaitė (nõukogu ametis olev eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Liisa Jaakonsaari, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Rolandas Paksasele, kes sellele vastas, Bruno Gollnisch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cecilia Wikström, Vytautas Landsbergis, Vilija Blinkevičiūtė, Leonidas Donskis, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Takis Hadjigeorgiou, Frank Vanhecke, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Charles Goerens, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Jean-Pierre Audy, Libor Rouček, Chris Davies, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Edit Herczog, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Vytautas Landsbergis, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Mirosław Piotrowskile, kes ei olnud kohal, ja Graham Watsonile, kes sellele vastas, Jacek Protasiewicz, András Gyürk, Patrizia Toia ja Sophia in 't Veld.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid Tunne Kelam, Glenis Willmott, Mirosław Piotrowski Vytautas Landsbergise sõnavõtu kohta, Dubravka Šuica, Mojca Kleva Kekuš, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Laima Liucija Andrikienė ja Pervenche Berès.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jerzy Buzek, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Csaba Sándor Tabajdi.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Dalia Grybauskaitė.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Ombudsmani valimine (teine ja kolmas hääletusvoor)

President tuletas meelde, et eelmisel päeval ei saanud ükski kandidaat antud häälte absoluutset enamust (vt 2.7.2013protokoll punkt 7.1).

Ta tuletas meelde kodukorra artikli 204 punkti 5 sätteid ning kuulutas välja salajase elektroonilise hääletuse.

President teatas, et talle on antud teada järgmiste kandidaatide nimed:

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni.

(Alex Brenninkmeijer ja Markus Jaeger olid oma kandidatuuri tagasi võtnud)

President märkis, et hääletuse tingimused olid täidetud, sest kohal oli rohkem kui pool parlamendiliikmetest. Toimus hääletus:

hääletajate arv: 688

tühjade või kehtetute hääletussedelite arv: 48

antud häälte arv: 640

nõutav enamus: 321

(Hääletuses osalejate nimekiri on lisatud käesolevale protokollile)

Saadud häälte arv:

- Ria Oomen-Ruijten: 248

- Emily O'Reilly: 232

- Dagmar Roth-Behrendt: 120

- Francesco Enrico Speroni: 40

President tõdes, et mitte ükski kandidaat ei saanud antud häälte enamust ja on vaja korraldada kolmas hääletusvoor.

Ta tuletas meelde kodukorra artikli 204 lõike 5 teise taande sätteid ja kuulutas välja kolmanda hääletusvooru kahe kandidaadiga, kes said teises hääletusvoorus kõige rohkem hääli: Emily O'Reilly ja Ria Oomen-Ruijten.

Hääletus oli salajane.

hääletajate arv: 698

tühjade või kehtetute hääletussedelite arv: 63

antud häälte arv: 635

nõutav enamus: 318

(Hääletuses osalejate nimekiri on lisatud käesolevale protokollile)

Saadud häälte arv:

- Emily O'Reilly: 359

- Ria Oomen-Ruijten: 276

President teatas, et kolmanda hääletusvooru tulemusena valiti Euroopa Ombudsmaniks Emily O'Reilly (P7_TA(2013)0303).

President õnnitles teda valimise puhul ja palus tal kodukorra artikli 204 lõike 7 kohaselt anda ametivanne Euroopa Kohtu ees.

tema volitused jõustuvad 1. oktoobrist 2013 pärast seda, kui ta on andnud Euroopa Kohtu ees ametivande.

Sõnavõtud

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident), et Emily O'Reillyt õnnitleda.


6.2. Mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepe (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0332/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013 ja B7-0340/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0332/2013

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0334/2013

(asendades B7-0334/2013, B7-0335/2013 ja B7-0339/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Joseph Daul, Alain Lamassoure ja Jean-Luc Dehaene fraktsiooni PPE nimel,

Hannes Swoboda ja Ivailo Kalfin fraktsiooni S&D nimel,

Guy Verhofstadt ja Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel

Vastu võetud (P7_TA(2013)0304)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0340/2013 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Ivailo Kalfin, et esitada suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident


6.3. Ratassõidukid (otsuse 97/836/EÜ muutmine (1958. aasta muudetud kokkulepe)) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse otsust 97/836/EÜ Euroopa Ühenduse ühinemise kohta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppega, milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist („1958. aasta muudetud kokkulepe”) [05978/2013 - C7-0069/2013- 2012/0099(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0192/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0305)

Parlament andis nõusoleku ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus.


6.4. Ratassõidukid (otsuse 2000/125/EÜ muutmine („paralleelne kokkulepe”)) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse 31. jaanuari 2000. aasta otsust 2000/125/EÜ, mis käsitleb ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele üldiste tehniliste normide kehtestamist käsitleva kokkuleppe sõlmimist („paralleelne kokkulepe”) [05975/2013 - C7-0071/2013- 2012/0098(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0194/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0306)

Parlament andis nõusoleku ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus.


6.5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/000 TA 2013 – tehniline abi komisjoni algatusel ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 17. mail 2006 sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (EGF/2013/000 TA 2013 – Tehniline abi komisjoni algatusel) punktile 28 [COM(2013)0291 - C7-0126/2013- 2013/2087(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Alda Sousa (A7-0243/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0307)


ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
Asepresident

7. Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)

Kell 12.00 kuni 12.25 toimus parlamendi pidulik istung Sahharovi auhinna üleandmiseks 2010. aasta võitjale Guillermo Fariñasele.


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid enne hääletust Marek Henryk Migalski ja Hannes Swoboda.

8. Hääletused (jätkamine)

8.1. Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) korraldatud juurdlused ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2013)0308)

Sõnavõtud

Enne hääletust CONT-komisjoni esimees Michael Theurer, kes palus selgitust Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) peadirektori poolt parlamendiliikmetele saadetud teatavate andmete kohta.


8.2. Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevad õigus- ja haldusnormid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta seoses depositooriumi funktsioonide, tasustamispoliitika ja sanktsioonidega [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A7-0125/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0309)

Raportöör Sven Giegold, kes tegi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletamine edasi.

Parlament oli selle ettepanekuga nõus. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


8.3. Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0310)

Raportöör Matthias Groote, kes tegi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletamine edasi.

Parlament nõustus selle ettepanekuga elektroonilise hääletuse tulemusel (370 poolt, 312 vastu, 16 erapooletut). Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


8.4. Tõsised piiriülesed terviseohud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0311)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0311)


8.5. Tõhustatud koostöö rakendamine finantstehingute maksu valdkonnas (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Anni Podimata (A7-0230/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0312)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0312)


8.6. Euro kasutuselevõtmine Lätis 1. jaanuaril 2014 (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euro kasutuselevõtmise kohta Lätis 1. jaanuaril 2014 [COM(2013)0345 - 2013/0190(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Burkhard Balz (A7-0237/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0313)

Sõnavõtud

Burkhard Balz (raportöör), kes taunis asjaolu, et tema raporti üle ei korraldatud täiskogul arutelu.


8.7. Liiklusohutus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0318/2013 (2013/2670(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0314)


8.8. Põhiõiguste olukord ning sellekohased standardid ja tavad Ungaris (hääletus)

Raport põhiõiguste olukorra ning sellekohaste standardite ja tavade kohta Ungaris (vastavalt Euroopa Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsioonile) [2012/2130(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Rui Tavares (A7-0229/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon ALDE)

Tagasi lükatud

LIBE-KOMISJONI ESITATUD RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0315)


8.9. Hiljutised üleujutused Euroopas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 ja B7-0324/2013 (2013/2683(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0319/2013

(asendades B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 ja B7-0324/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Rosa Estaràs Ferragut, Jan Olbrycht, Hermann Winkler, Zofija Mazej Kukovič, Joachim Zeller ja Tamás Deutsch fraktsiooni PPE nimel,

Libor Rouček, Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Olga Sehnalová, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, María Irigoyen Pérez ja Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel,

Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel,

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms, Bas Eickhout ja Nikos Chrysogelos fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel,

Jiří Maštálka ja Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0316)


8.10. ELi pangandussektori struktuuri reformimine (hääletus)

Raport ELi pangandussektori struktuuri reformimise kohta [2013/2021(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0317)


8.11. Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset käsitleva 2011. aasta aruande ja pettustevastase võitluse kohta [2012/2285(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0318)


8.12. Ühtne sisekontrolliraamistik (hääletus)

Raport ühtse sisekontrolliraamistiku kohta [2012/2291(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Andrea Češková (A7-0189/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon S&D)

Vastu võetud (P7_TA(2013)0319)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepe - B7-0332/2013, RC-B7-0334/2013

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica, Adam Bielan, Ramon Tremosa i Balcells, Francesco De Angelis, Peter Jahr, George Lyon, Kay Swinburne, Diane Dodds, Marta Andreasen, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Soovitus teisele lugemisele: Ingeborg Gräßle - A7-0225/2013
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Salvatore Iacolino, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Raport: Sven Giegold - A7-0125/2013

Kay Swinburne

Raport: Matthias Groote - A7-0046/2013

Zofija Mazej Kukovič, Petri Sarvamaa, Romana Jordan, Martina Anderson, Daniël van der Stoep, Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Maria do Céu Patrão Neves, George Lyon, Kay Swinburne ja Zbigniew Ziobro

Raport: Gilles Pargneaux - A7-0337/2012

Joseph Cuschieri, Charles Tannock, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne ja Diane Dodds

Raport: Anni Podimata - A7-0230/2013

Marlene Mizzi, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Raffaele Baldassarre, Francesco De Angelis, Romana Jordan, Daniël van der Stoep, Emer Costello, Roberta Angelilli, Ewald Stadler, George Lyon, Kay Swinburne, Giommaria Uggias ja Daniel Hannan

Liiklusohutus - B7-0318/2013

Roberta Angelilli ja Diane Dodds

Raport: Rui Tavares - A7-0229/2013

Krisztina Morvai, Daniël van der Stoep, Csaba Sógor, Fabrizio Bertot, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, David Campbell Bannerman ja László Tőkés

Hiljutised üleujutused Euroopas - RC-B7-0319/2013

Charles Tannock, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro ja Diane Dodds

Raport: Arlene McCarthy - A7-0231/2013

Marlene Mizzi, Petru Constantin Luhan, Roberta Angelilli, Charles Tannock ja Ewald Stadler

Raport: Derek Vaughan - A7-0197/2013

Petru Constantin Luhan ja Diane Dodds


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.40 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

11. Kreeka riikliku ringhäälinguettevõtte sulgemine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kreeka riikliku ringhäälinguettevõtte sulgemine (2013/2684(RSP))

Vytautas Leškevičius (nõukogu ametis olev eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE nimel, Theodoros Skylakakis fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Papanikolaou, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Niki Tzavela, Ewald Stadler (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Kriton Arsenis ja Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Georgios Koumoutsakos ja Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Niki Tzavela, Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Victor Boştinaru, Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati ja Ivo Belet.

Seejärel arutelu katkestati.

(Arutelu jätkamine 3.7.2013protokoll punkt 13).


12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Kreeka riikliku ringhäälinguettevõtte sulgemine (arutelu jätkamine)

(Arutelu algus: 3.7.2013protokoll punkt 11)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kreeka riikliku ringhäälinguettevõtte sulgemine (2013/2684(RSP))

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Licia Ronzulli, Sophocles Sophocleous, Marielle de Sarnez, Tarja Cronberg, Paul Murphy ja Andreas Mölzer.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Vytautas Leškevičius.

Sõna võttis Doris Pack, kes mõistis hukka Paul Murphy poolt eesistujakolmiku aadressil esitatud solvavad avaldused (istungi juhataja oli temaga nõus).

Arutelu lõpetati.


14. USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (nõukogu ametis olev eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Viviane Reding (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Dimitrios Droutsas fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Graham Watson, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Niki Tzavela fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Axel Voss, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer ja Georgios Papanikolaou.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola ja Bernd Lange.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous ja Ivo Vajgl.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Vytautas Leškevičius.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel: USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogramm ja ELi liikmesriikide jälgimisasutused ja -programmid ning nende mõju ELi kodanike eraelu puutumatusele (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber ja Véronique Mathieu Houillon fraktsiooni PPE nimel: USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogramm ning ELi liikmesriikide jälgimisasutused ja nende mõju ELi kodanike eraelu puutumatusele (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel: USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogramm ja ELi liikmesriikide jälgimisasutused (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogramm ja ELi liikmesriikide jälgimisasutused ja -programmid ning nende mõju ELi kodanike eraelu puutumatusele (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer ja Gianni Vattimo fraktsiooni ALDE nimel: USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogramm ning ELi liikmesriikide jälgimisasutused ja nende mõju ELi kodanike eraelu puutumatusele (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar ja Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel: USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogramm ning ELi liikmesriikide jälgimisasutused ja nende mõju ELi kodanike eraelu puutumatusele (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4. juuli 2013.


15. Päevakord

Juhataja tegi kodukorra artikli 140 lõike 2 alusel ettepaneku jätta neljapäeva päevakorrast välja Egiptuse olukorra muutumisega seotud riskide teemaline arutelu (päevakorrapunkt 148).

Parlament kiitis selle ettepaneku heaks.


16. Olukord Egiptuses (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Egiptuses (2013/2697(RSP))

Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja) esines Catherine Ashtoni (komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel ja Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Vytautas Leškevičius.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Mário David ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel: Olukord Egiptuses (2013/2697(RSP)) (B7-0362/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Egiptuses (2013/2697(RSP)) (B7-0363/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala ja Joanna Senyszyn fraktsiooni S&D nimel: Olukord Egiptuses (2013/2697(RSP)) (B7-0364/2013);

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Olukord Egiptuses (2013/2697(RSP)) (B7-0365/2013);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Egiptuses (2013/2697(RSP)) (B7-0366/2013);

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel: Egiptus (2013/2697(RSP)) (B7-0367/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2013protokoll punkt 13.14.


17. Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste praktiliste aspektide parem korraldus (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste praktiliste aspektide parema korralduse kohta [2013/2102(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Andrew Duff (A7-0219/2013)

Andrew Duff tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel, Sandrine Bélier fraktsiooni Verts/ALE nimel, Susy De Martini fraktsiooni ECR nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume, Dimitar Stoyanov, Carlo Casini, Zita Gurmai ja Paulo Rangel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marc Tarabella, Gerald Häfner, David Campbell Bannerman, João Ferreira, Diane Dodds ja Janusz Władysław Zemke.

Sõna võttis Viviane Reding.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

Sõna võttis Andrew Duff.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4. juuli 2013.


18. Infosüsteemide vastu suunatud ründed ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2005/222/JSK [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

Monika Hohlmeier tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Kristiina Ojuland (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Hubert Pirker ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Tunne Kelam.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Monika Hohlmeier.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4. juuli 2013.


19. Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP))

Vytautas Leškevičius (nõukogu ametis olev eesistuja) esines Catherine Ashtoni (komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krzysztof Lisek, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Richard Howitt ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Georgios Toussas.

Sõna võttis Vytautas Leškevičius.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel: Relvaeksport ja nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP)) (B7-0258/2013);

- Anneli Jäätteenmäki ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel: Relvaeksport ning nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP)) (B7-0260/2013);

- Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam ja Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel: Relvaeksport ja nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP)) (B7-0262/2013);

- Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel: Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP)) (B7-0263/2013);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel: Relvaeksport ning nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP)) (B7-0264/2013);

- Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel: Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP)) (B7-0267/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4. juuli 2013.


20. Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale ***III (arutelu)

Raport lepituskomitee heakskiidetud ühise teksti kohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] - parlamendi delegatsioon lepituskomitees. Raportöör Vital Moreira (A7-0244/2013)

Vital Moreira tutvustas raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Metin Kazak fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Peter Šťastný, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek ja Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Vital Moreira.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2013protokoll punkt 13.1.


21. Mitmepoolse teenustelepingu läbirääkimiste alustamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Mitmepoolse teenustelepingu läbirääkimiste alustamine (2013/2583(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid María Auxiliadora Correa Zamora fraktsiooni PPE nimel, Vital Moreira fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Vital Moreira rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel: Läbirääkimiste alustamine mitmepoolse teenustelepingu üle (2013/2583(RSP)) (B7-0314/2013);

- Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes ja Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel: Läbirääkimiste alustamine mitmepoolse teenustelepingu üle (2013/2583(RSP)) (B7-0317/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4. juuli 2013.


22. Norra kehtestatud suurem tollimaks põllumajandustoodetele (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000048/2013), mille esitas(id) komisjonile rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel Vital Moreira ja Christofer Fjellner: Norra poolt põllumajandustoodetele kehtestatud tollimaksude oluline suurenemine (2013/2547(RSP)) (B7-0210/2013)

Vital Moreira esitas küsimuse.

Johannes Hahn (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Peter Šťastný fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel, Bendt Bendtsen ja Esther de Lange.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Vital Moreira ja Christofer Fjellner rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel: Põllumajandustoodetele Norra kehtestatud tollimaksude suurenemine (2013/2547(RSP)) (B7-0327/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4. juuli 2013.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 514.511/OJJE).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.10.

Klaus Welle

László Surján

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - Euroopa Ombudsmani valimine

    (teine hääletusvoor)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Manescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poreba, Rosbach, Stevenson, Strejcek, Swinburne, Szymanski, Tomašic, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Cešková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Cymanski, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Wlosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Kohlícek, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanic, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen, Le Pen, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikiene, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušic, Böge, Basescu, Brezina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazlowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jedrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karinš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobinska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletic, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovic, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkunaite-Mikuleniene, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenkovic, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tokés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Walesa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Lukacijewska, Šadurskis, Šuica, Štastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balcytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkeviciute, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Bostinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cretu, Cuschieri, Cutas, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dancila, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Benová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Manka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Muñiz De Urquiza, Mynár, Neuser, Nevedalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pascu, Perelló Rodríguez, Petrovic Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Roucek, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tanasescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka

(kolmas hääletusvoor)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Manescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poreba, Rosbach, Stevenson, Strejcek, Swinburne, Szymanski, Tomašic, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zile, van Dalen, Cešková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Cymanski, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Wlosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlícek, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanic, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen, Le Pen, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikiene, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušic, Bánki, Böge, Basescu, Brezina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazlowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jedrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karinš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobinska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletic, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovic, Mazzoni, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkunaite-Mikuleniene, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenkovic, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tokés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Walesa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Lukacijewska, Ory, Šadurskis, Šuica, Štastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balcytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkeviciute, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Bostinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cretu, Cuschieri, Cutas, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dancila, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Benová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Manka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Muñiz De Urquiza, Mynár, Neuser, Nevedalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pascu, Perelló Rodríguez, Petrovic Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Roucek, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tanasescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Zéribi, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika