Index 
Proces-verbal
PDF 281kWORD 217k
Miercuri, 3 iulie 2013 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Ordinea de zi
 3.Depunere de documente
 4.Revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (propuneri de rezoluţie depuse)
 5.Programul de activități al Președinției lituaniene (dezbatere)
 6.Votare
  
6.1.Alegerea Ombudsmanului (al doilea şi al treilea tur de scrutin)
  
6.2.Acordul politic privind cadrul financiar multianual (vot)
  
6.3.Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 97/836/CE („Acordul revizuit din 1958”)] *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 2000/125/CE a Consiliului („acord paralel”)] *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/000 TA 2013 - asistenţă tehnică la iniţiativa Comisiei ***I (vot)
 7.Decernarea Premiului Saharov (şedinţă solemnă)
 8.Votare (continuare)
  
8.1.Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ***II (vot)
  
8.2.Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare ***I (vot)
  
8.3.Calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră ***I (vot)
  
8.4.Ameninţări transfrontaliere grave pentru sănătate ***I (vot)
  
8.5.Aplicarea cooperării consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare (vot)
  
8.6.Adoptarea monedei euro de către Letonia la 1 ianuarie 2014 (vot)
  
8.7.Siguranța rutieră (vot)
  
8.8.Situaţia drepturilor fundamentale: standardele şi practicile din Ungaria (vot)
  
8.9.Inundaţiile recente din Europa (vot)
  
8.10.Reforma structurii sectorului bancar din UE (vot)
  
8.11.Protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei (vot)
  
8.12.Cadrul de control intern integrat (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Închiderea Radioteleviziunii naţionale din Grecia (dezbatere)
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Închiderea Radioteleviziunii naţionale din Grecia (continuarea dezbaterii)
 14.Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) din SUA, serviciile de informații din diverse state membre și impactul asupra vieții private a cetățenilor UE (dezbatere)
 15.Ordinea de zi
 16.Situația din Egipt (dezbatere)
 17.Modalitățile practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014 (dezbatere)
 18.Atacuri împotriva sistemelor informatice ***I (dezbatere)
 19.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (dezbatere)
 20.Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei ***III (dezbatere)
 21.Inițierea negocierilor referitoare la un Acord multilateral privind serviciile (dezbatere)
 22.Creșterea taxelor vamale norvegiene aplicate produselor agricole (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Alegerea Ombudsmanului


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Ordinea de zi

Conform articolului 140 alineatul (2) din Regulamentul de procedură şi în acord cu groupurile politice, Preşedintele a propus eliminarea de pe ordinea de zi a dezbaterii de joi privind Situaţia societăţii civile în Egipt (articolul 122 din Regulamentul de procedură) (punctul 148 din OZ), ca urmare a deciziei de a organiza o dezbatere pe aceeaşi temă astăzi după-amiază (punctul 14 al PV din 1.7.2013).

A intervenit Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, care doreşte ca punctul să rămână pe ordinea de zi. Preşedintele a reamintit că Regulamentul de procedură nu permite organizarea a două dezbateri în aceeaşi săptămână pe aceeaşi temă. El propune deci ca dezbaterea de joi să fie intitulată Riscurile legate de evoluţia situaţiei din Egipt.

Parlamentul îşi exprimă acordul cu privire la această propunere.


3. Depunere de documente

Document depus de Comisie (articolul 314 din TFUE):

- Proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2014 (COM(2013)0450) - 2013/2145(BUD))

fond: BUDG
aviz: toate comisiile


4. Revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (2012/2799(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 2 iulie 2013. (punctul 6 al PV din 2.7.2013).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Helga Trüpel, Isabelle Durant şi François Alfonsi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (2012/2799(RSP)) (B7-0332/2013);

- Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen şi Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, referitoare la revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (2012/2799(RSP)) (B7-0334/2013);

- Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM – declarația Consiliului și Comisiei (2012/2799(RSP)) (B7-0335/2013);

- Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, referitoare la revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (2012/2799(RSP)) (B7-0339/2013);

- Joseph Daul, Alain Lamassoure şi Jean-Luc Dehaene, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda şi Ivailo Kalfin, în numele Grupului S&D, referitoare la acordul politic privind cadrul financiar multianual 2014-2020 (2012/2799(RSP)) (B7-0340/2013).

Vot: punctul 6.2 al PV din 3.7.2013.


5. Programul de activități al Președinției lituaniene (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Programul de activități al Președinției lituaniene (2012/2800(RSP))

Dalia Grybauskaitė (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, şi Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Liisa Jaakonsaari, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Rolandas Paksas, care i-a răspuns, Bruno Gollnisch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Cecilia Wikström, Vytautas Landsbergis, Vilija Blinkevičiūtė, Leonidas Donskis, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Takis Hadjigeorgiou, Frank Vanhecke, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Charles Goerens, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Jean-Pierre Audy, Libor Rouček, Chris Davies, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Edit Herczog, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Vytautas Landsbergis pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Mirosław Piotrowski, care era absent, şi lui Graham Watson, care i-a răspuns, Jacek Protasiewicz, András Gyürk, Patrizia Toia şi Sophia in 't Veld.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Tunne Kelam, Glenis Willmott, Mirosław Piotrowski, cu privire la intervenţia lui Vytautas Landsbergis, Dubravka Šuica, Mojca Kleva Kekuš, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Laima Liucija Andrikienė şi Pervenche Berès.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jerzy Buzek, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė şi Csaba Sándor Tabajdi.

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) şi Dalia Grybauskaitė.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Alegerea Ombudsmanului (al doilea şi al treilea tur de scrutin)

Preşedintele reaminteşte că niciun candidat nu a obţinut ieri majoritatea absolută a voturilor exprimate (a se vedea punctul 7.1 al PV din 2.7.2013).

El reaminteşte dispoziţiile articolului 204 alinetul (5) din Regulamentul de procedură şi anunţă că se va proceda la un vot electronic prin scrutin secret.

Preşedintele declară că i-au fost comunicate următoarele candidaturi:

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni

(Alex Brenninkmeijer şi Markus Jaeger şi-au retras candidaturile)

Președintele a constatat că sunt reunite condiţiile pentru votare, mai mult de jumătate din deputaţi fiind prezenţi. S-a procedat la vot:

numărul de votanţi: 688

buletine albe sau nule: 48

voturi exprimate: 640

majoritate necesară: 321

(Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal)

Au obţinut:

- Ria Oomen-Ruijten: 248

- Emily O'Reilly: 232

- Dagmar Roth-Behrendt: 120

- Francesco Enrico Speroni: 40

Preşedintele a constatat că niciun candidat n-a obţinut majoritatea voturilor exprimate şi că este necesar un al treilea tur de scrutin.

El a reamintit dispoziţiile articolului 204 alinetul (5) din Regulamentul de procedură şi a anunţat un al treilea tur de scrutin între candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în al doilea tur, Emily O'Reilly şi Ria Oomen-Ruijten.

S-a procedat la vot prin scrutin secret.

numărul de votanţi: 698

buletine albe sau nule: 63

voturi exprimate: 635

majoritate necesară: 318

(Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal)

Au obţinut:

- Emily O'Reilly: 359

- Ria Oomen-Ruijten: 276

Pe baza rezultatelor celui de-al treilea tur de scrutin, Preşedintele a declarat-o pe Emily O'Reilly aleasă ca Ombudsman (P7_TA(2013)0303).

Preşedintele a felicitat-o pentru alegerea sa şi a invitat-o să depună jurământul în faţa Curţii de Justiţie, în conformitate cu articolul 204 alineatul (7) din Regulamentul de procedură.

După ce va fi depus jurământul în faţa Curţii de Justiţie, mandatul său va intra în vigoare la 1 octombrie 2013.

Intervenţii

Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei), care a felicitat-o pe Emily O'Reilly.


6.2. Acordul politic privind cadrul financiar multianual (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0332/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013 şi B7-0340/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0332/2013

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0334/2013

(care înlocuieşte B7-0334/2013, B7-0335/2013 şi B7-0339/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Joseph Daul, Alain Lamassoure şi Jean-Luc Dehaene, în numele Grupului PPE,

Hannes Swoboda şi Ivailo Kalfin, în numele Grupului S&D

Guy Verhofstadt şi Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE

Adoptat (P7_TA(2013)0304)

(Propunerea de rezoluţie B7-0340/2013 a devenit caducă.)

Intervenţii

Ivailo Kalfin pentru a prezenta un amendament oral care a fost reţinut.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte


6.3. Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 97/836/CE („Acordul revizuit din 1958”)] *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 97/836/CE în vederea aderării Comunității Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul revizuit din 1958”) [05978/2013 - C7-0069/2013- 2012/0099(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0192/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0305)

Parlamentul şi-a dat acordul cu privire la propunerea de decizie a Consiliului.


6.4. Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 2000/125/CE a Consiliului („acord paralel”)] *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2000/125/CE a Consiliului din 31 ianuarie 2000 referitoare la încheierea Acordului privind stabilirea de norme tehnice mondiale aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și componentelor care pot fi montate și/sau utilizate la vehiculele cu roți („acord paralel”) [05975/2013 - C7-0071/2013- 2012/0098(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0194/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0306)

Parlamentul şi-a dat acordul cu privire la propunerea de decizie a Consiliului.


6.5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/000 TA 2013 - asistenţă tehnică la iniţiativa Comisiei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/000 TA 2013 - asistență tehnică la inițiativa Comisiei) [COM(2013)0291 - C7-0126/2013- 2013/2087(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Alda Sousa (A7-0243/2013)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0307)


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

7. Decernarea Premiului Saharov (şedinţă solemnă)

De la 12.00 la 12.25, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia acordării Premiului Saharov lui Guillermo Fariñas, lauréat en 2010.


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Au intervenit:, înaintea votării, Marek Henryk Migalski și Hannes Swoboda.

8. Votare (continuare)

8.1. Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

POZIŢIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P7_TA(2013)0308)

Intervenţii

Michael Theurer, preşedintele Comisiei CONT, înaintea votării, pentru a solicita clarificări cu privire la anumite informţaii transmise deputaţilor de către directorul Oficiului european de luptă antifraudă (OLAF).


8.2. Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Sven Giegold (A7-0125/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0309)

Sven Giegold, raportor, a propus amânarea votului privind proiectul de rezoluţie legislativă, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul şi-a dat acordul cu privire la această propunere. Chestiunea s-a considerat astfel retrimisă spre reexaminare comisiei competente.


8.3. Calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0310)

Matthias Groote, raportor, a propus amânarea votului privind proiectul de rezoluţie legislativă, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul şi-a dat acordul cu privire la această propunere prin vot electronic (370 pentru, 312 împotrivă, 16 abţineri). Chestiunea s-a considerat astfel retrimisă spre reexaminare comisiei competente.


8.4. Ameninţări transfrontaliere grave pentru sănătate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0311)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0311)


8.5. Aplicarea cooperării consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Anni Podimata (A7-0230/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0312)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0312)


8.6. Adoptarea monedei euro de către Letonia la 1 ianuarie 2014 (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind adoptarea de către Letonia a monedei euro la 1 ianuarie 2014 [COM(2013)0345 - 2013/0190(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Burkhard Balz (A7-0237/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0313)

Intervenţii

Burkhard Balz (raportor) pentru a deplânge absenţa dezbaterii cu privire la raportul său în şedinţa plenară.


8.7. Siguranța rutieră (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0318/2013 (2013/2670(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0314)


8.8. Situaţia drepturilor fundamentale: standardele şi practicile din Ungaria (vot)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale: standardele și practicile din Ungaria (ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 16 februarie 2012) [2012/2130(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Rui Tavares (A7-0229/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de grupul ALDE)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A COMISIEI LIBE

Adoptat (P7_TA(2013)0315)


8.9. Inundaţiile recente din Europa (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 şi B7-0324/2013 (2013/2683(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0319/2013

(care înlocuieşte B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 şi B7-0324/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Rosa Estaràs Ferragut, Jan Olbrycht, Hermann Winkler, Zofija Mazej Kukovič, Joachim Zeller şi Tamás Deutsch, în numele Grupului PPE,

Libor Rouček, Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Olga Sehnalová, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, María Irigoyen Pérez şi Eric Andrieu, în numele Grupului S&D,

Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE,

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms, Bas Eickhout şi Nikos Chrysogelos, în numele Grupului Verts/ALE,

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Jiří Maštálka şi Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0316)


8.10. Reforma structurii sectorului bancar din UE (vot)

Raport referitor la reformarea structurii sectorului bancar din UE [2013/2021(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0317)


8.11. Protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei (vot)

Raport privind protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei [2012/2285(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0318)


8.12. Cadrul de control intern integrat (vot)

Raport referitor la cadrul de control intern integrat [2012/2291(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Andrea Češková (A7-0189/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de grupul S&D)

Adoptat (P7_TA(2013)0319)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Acordul politic privind cadrul financiar multianual - B7-0332/2013, RC-B7-0334/2013

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica, Adam Bielan, Ramon Tremosa i Balcells, Francesco De Angelis, Peter Jahr, George Lyon, Kay Swinburne, Diane Dodds, Marta Andreasen, Daniel Hannan şi Seán Kelly

Recomandare pentru a doua lectură Ingeborg Gräßle - A7-0225/2013
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Salvatore Iacolino, Daniel Hannan şi Seán Kelly

Raport Sven Giegold - A7-0125/2013

Kay Swinburne

Raport Matthias Groote - A7-0046/2013

Zofija Mazej Kukovič, Petri Sarvamaa, Romana Jordan, Martina Anderson, Daniël van der Stoep, Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Maria do Céu Patrão Neves, George Lyon, Kay Swinburne şi Zbigniew Ziobro

Raport Gilles Pargneaux - A7-0337/2012

Joseph Cuschieri, Charles Tannock, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne şi Diane Dodds

Raport Anni Podimata - A7-0230/2013

Marlene Mizzi, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Raffaele Baldassarre, Francesco De Angelis, Romana Jordan, Daniël van der Stoep, Emer Costello, Roberta Angelilli, Ewald Stadler, George Lyon, Kay Swinburne, Giommaria Uggias şi Daniel Hannan

Siguranța rutieră - B7-0318/2013

Roberta Angelilli şi Diane Dodds

Raport Rui Tavares - A7-0229/2013

Krisztina Morvai, Daniël van der Stoep, Csaba Sógor, Fabrizio Bertot, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, David Campbell Bannerman şi László Tőkés

Inundaţiile recente din Europa - RC-B7-0319/2013

Charles Tannock, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro şi Diane Dodds

Raport Arlene McCarthy - A7-0231/2013

Marlene Mizzi, Petru Constantin Luhan, Roberta Angelilli, Charles Tannock şi Ewald Stadler

Raport Derek Vaughan - A7-0197/2013

Petru Constantin Luhan şi Diane Dodds


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.40, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

11. Închiderea Radioteleviziunii naţionale din Grecia (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Închiderea Radioteleviziunii naţionale din Grecia (2013/2684(RSP))

Vytautas Leškevičius (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Jean-Paul Gauzès, în numele Grupului PPE, Theodoros Skylakakis, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Georgios Papanikolaou, Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Niki Tzavela, Ewald Stadler, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Kriton Arsenis şi Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Georgios Koumoutsakos şi Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Niki Tzavela, Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Victor Boştinaru, Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati şi Ivo Belet.

Dezbaterea s-a întrerupt la acest punct.

(Urmarea dezbaterii punctul 13 al PV din 3.7.2013).


12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


13. Închiderea Radioteleviziunii naţionale din Grecia (continuarea dezbaterii)

(Începutul dezbaterii: punctul 11 al PV din 3.7.2013)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Închiderea Radioteleviziunii naţionale din Grecia (2013/2684(RSP))

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Licia Ronzulli, Sophocles Sophocleous, Marielle de Sarnez, Tarja Cronberg, Paul Murphy şi Andreas Mölzer.

Au intervenit: Maroš Šefčovič şi Vytautas Leškevičius.

A intervenit Doris Pack pentru a protesta împotriva remarcilor neplăcute făcute de Paul Murphy cu privire la troica (Preşedinta i-a dat dreptate).

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) din SUA, serviciile de informații din diverse state membre și impactul asupra vieții private a cetățenilor UE (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) din SUA, serviciile de informații din diverse state membre și impactul asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Dimitrios Droutsas, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Graham Watson, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin, neafiliat, Axel Voss, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer şi Georgios Papanikolaou.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola şi Bernd Lange.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous şi Ivo Vajgl.

Au intervenit: Viviane Reding şi Vytautas Leškevičius.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele și programele de supraveghere ale diferitelor state membre și la impactul lor asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber şi Véronique Mathieu Houillon, în numele Grupului PPE, referitoare la programul de supraveghere al Agenției naționale de securitate a SUA, la organismele de supraveghere din diferitele state membre și la impactul acestora asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA și la organismele de supraveghere din diferitele state membre (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele și programele de supraveghere ale diferitelor state membre și la impactul lor asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer şi Gianni Vattimo, în numele Grupului ALDE, referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele de supraveghere din diferitele state membre și la impactul acestora asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar şi Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele de supraveghere din diferitele state membre și la impactul asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.3 al PV din 4.7.2013.


15. Ordinea de zi

În conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a propus retragerea de pe ordinea de zi a zilei de joi a dezbaterii privind riscurile legate de evoluţia situaţiei din Egipt (punctul 148 din OZ).

Parlamentul şi-a exprimat acordul cu această propunere.


16. Situația din Egipt (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situația din Egipt (2013/2697(RSP))

Vytautas Leškevičius (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, şi Franz Obermayr, neafiliat.

A intervenit Vytautas Leškevičius.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Mário David şi Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Egipt (2013/2697(RSP)) (B7-0362/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Egipt (2013/2697(RSP)) (B7-0363/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala şi Joanna Senyszyn, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Egipt (2013/2697(RSP)) (B7-0364/2013);

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Czarnecki şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Egipt (2013/2697(RSP)) (B7-0365/2013);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Egipt (2013/2697(RSP)) (B7-0366/2013);

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein şi Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, referitoare la Egipt (2013/2697(RSP)) (B7-0367/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.14 al PV din 4.7.2013.


17. Modalitățile practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014 (dezbatere)

Raport referitor la îmbunătățirea modalităților practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014 [2013/2102(INI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Andrew Duff (A7-0219/2013)

Andrew Duff şi-a prezentat raportul.

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: György Schöpflin, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE, Sandrine Bélier, în numele Grupului Verts/ALE, Susy De Martini, în numele Grupului ECR, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Nicole Sinclaire, neafiliată, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume, Dimitar Stoyanov, Carlo Casini, Zita Gurmai şi Paulo Rangel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marc Tarabella, Gerald Häfner, David Campbell Bannerman, João Ferreira, Diane Dodds şi Janusz Władysław Zemke.

A intervenit Viviane Reding.

A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

A intervenit Andrew Duff.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.4 al PV din 4.7.2013.


18. Atacuri împotriva sistemelor informatice ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de abrogare a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

Monika Hohlmeier şi-a prezentat raportul.

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Kristiina Ojuland (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, Ioan Enciu, în numele Grupului S&D, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Hubert Pirker şi Josef Weidenholzer

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Tunne Kelam.

Au intervenit: Viviane Reding şi Monika Hohlmeier.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.2 al PV din 4.7.2013.


19. Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (2013/2657(RSP))

Vytautas Leškevičius (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Maria Eleni Koppa, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krzysztof Lisek, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Richard Howitt şi Cristian Dan Preda.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Georgios Toussas.

A intervenit Vytautas Leškevičius.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (2013/2657(RSP)) (B7-0258/2013);

- Anneli Jäätteenmäki şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE, referitoare la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (2013/2657(RSP)) (B7-0260/2013);

- Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam şi Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, referitoare la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (2013/2657(RSP)) (B7-0262/2013);

- Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols şi Pino Arlacchi, în numele Grupului S&D, referitoare la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (2013/2657(RSP)) (B7-0263/2013);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (2013/2657(RSP)) (B7-0264/2013);

- Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, referitoare la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (2013/2657(RSP)) (B7-0267/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.5 al PV din 4.7.2013.


20. Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei ***III (dezbatere)

Raport referitor la textul comun aprobat de Comitetul de Conciliere privind decizia Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Georgiei [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] - Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere. Raportor: Vital Moreira (A7-0244/2013)

Vital Moreira şi-a prezentat raportul.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Metin Kazak, în numele Grupului ALDE, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Peter Šťastný, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek şi Ismail Ertug, în numele Grupului S&D.

Au intervenit: Johannes Hahn şi Vital Moreira.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.1 al PV din 4.7.2013.


21. Inițierea negocierilor referitoare la un Acord multilateral privind serviciile (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Inițierea negocierilor referitoare la un Acord multilateral privind serviciile (2013/2583(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: María Auxiliadora Correa Zamora, în numele Grupului PPE, Vital Moreira, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Franziska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL.

A intervenit Johannes Hahn.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Vital Moreira, în numele Comisia pentru comerț internațional, referitoare la deschiderea negocierilor pentru un acord multilateral privind serviciile (2013/2583(RSP)) (B7-0314/2013);

- Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes şi Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la deschiderea negocierilor pentru un acord multilateral privind serviciile (2013/2583(RSP)) (B7-0317/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.6 al PV din 4.7.2013.


22. Creșterea taxelor vamale norvegiene aplicate produselor agricole (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000048/2013) adresată de Vital Moreira şi Christofer Fjellner, în numele Comisia pentru comerț internațional, adresată Comisiei: Creșterea semnificativă a taxelor vamale norvegiene aplicate produselor agricole (2013/2547(RSP)) (B7-0210/2013)

Vital Moreira a dezvoltat întrebarea.

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Peter Šťastný, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, Bendt Bendtsen şi Esther de Lange.

A intervenit Johannes Hahn.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Vital Moreira şi Christofer Fjellner, în numele Comisia pentru comerț internațional, referitoare la creșterea taxelor vamale norvegiene aplicate produselor agricole (2013/2547(RSP)) (B7-0327/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.7 al PV din 4.7.2013.


23. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 514.511/OJJE).


24. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.10.

Klaus Welle

László Surján

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Alegerea Ombudsmanului

(Al doilea tur de scrutin)

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Manescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poreba, Rosbach, Stevenson, Strejcek, Swinburne, Szymanski, Tomašic, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Cešková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Cymanski, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Wlosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Kohlícek, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanic, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen, Le Pen, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikiene, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušic, Böge, Basescu, Brezina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazlowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jedrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karinš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobinska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletic, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovic, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkunaite-Mikuleniene, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenkovic, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tokés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Walesa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Lukacijewska, Šadurskis, Šuica, Štastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balcytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkeviciute, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Bostinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cretu, Cuschieri, Cutas, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dancila, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Benová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Manka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Muñiz De Urquiza, Mynár, Neuser, Nevedalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pascu, Perelló Rodríguez, Petrovic Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Roucek, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tanasescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka

(al treilea tur de scrutin)

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Manescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poreba, Rosbach, Stevenson, Strejcek, Swinburne, Szymanski, Tomašic, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zile, van Dalen, Cešková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Cymanski, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Wlosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlícek, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanic, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen, Le Pen, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikiene, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušic, Bánki, Böge, Basescu, Brezina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazlowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jedrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karinš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobinska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletic, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovic, Mazzoni, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkunaite-Mikuleniene, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenkovic, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tokés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Walesa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Lukacijewska, Ory, Šadurskis, Šuica, Štastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balcytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkeviciute, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Bostinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cretu, Cuschieri, Cutas, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dancila, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Benová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Manka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Muñiz De Urquiza, Mynár, Neuser, Nevedalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pascu, Perelló Rodríguez, Petrovic Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Roucek, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tanasescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Zéribi, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate