Zoznam 
Zápisnica
PDF 281kWORD 206k
Streda, 3. júla 2013 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Program schôdze
 3.Predložené dokumenty
 4.Bilancia írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (predložené návrhy uznesení)
 5.Program činností litovského predsedníctva (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Voľba ombudsmana (druhé a tretie kolo hlasovania)
  
6.2.Politická dohoda o viacročnom finančnom rámci (hlasovanie)
  
6.3.Kolesové vozidlá (zmena rozhodnutia Rady 97/836/ES („revidovaná dohoda z roku 1958“)) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Kolesové vozidlá (zmena rozhodnutia Rady 2000/125/ES („paralelná dohoda“)) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/000 TA 2013 – technická pomoc na podnet Komisie ***I (hlasovanie)
 7.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  
8.1.Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***II (hlasovanie)
  
8.2.Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov ***I (hlasovanie)
  
8.3.Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov ***I (hlasovanie)
  
8.4.Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I (hlasovanie)
  
8.5.Vykonávanie posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií (hlasovanie)
  
8.6.Prijatie eura Lotyšskom od 1. januára 2014 (hlasovanie)
  
8.7.Bezpečnosť cestnej premávky (hlasovanie)
  
8.8.Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (hlasovanie)
  
8.9.Nedávne záplavy v Európe (hlasovanie)
  
8.10.Reforma štruktúry bankového sektora EÚ (hlasovanie)
  
8.11.Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (hlasovanie)
  
8.12.Integrovaný rámec vnútornej kontroly (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (rozprava)
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (pokračovanie rozpravy)
 14.Sledovacie programy agentúry NSA v USA, orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch a vplyv na súkromie občanov EÚ (rozprava)
 15.Program schôdze
 16.Situácia v Egypte (rozprava)
 17.Organizácia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 (rozprava)
 18.Útoky na informačné systémy ***I (rozprava)
 19.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (rozprava)
 20.Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku ***III (rozprava)
 21.Začatie rokovaní o viacstrannej dohode o službách (rozprava)
 22.Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Voľba európskeho ombudsmana


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Program schôdze

V súlade s článkom 140 ods. 2 rokovacieho poriadku a po dohode s politickými skupinami predseda navrhol, aby sa z programu štvrtkového rokovania vypustila rozprava o stave občianskej spoločnosti v Egypte (článok 122 rokovacieho poriadku) (bod 148 'OJ), a to v nadväznosti na rozhodnutie usporiadať rozpravu na tú istú tému dnes popoludní (bod 14 zápisnice zo dňa 1.7.2013).

V rozprave vystúpil Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, ktorý vyjadril želanie ponechať bod na programe rokovania. Predseda pripomenul, že rokovací poriadok neumožňuje usporiadať v ten istý týždeň dve rokovania na tú istú tému. Následne navrhol, aby štvrtková rozprava niesla názov Riziká spojené s vývojom situácie v Egypte.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.


3. Predložené dokumenty

Dokument predložený Komisiou (článok 314 ZFEÚ):

- Návrh všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2014 (COM(2013)0450 - 2013/2145(BUD))

gestorský výbor: BUDG
stanovisko: všetky výbory


4. Bilancia írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Bilancia írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (2012/2799(RSP))

Rozprava sa konala 2. júla 2013 (bod 6 zápisnice zo dňa 2.7.2013).

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Helga Trüpel, Isabelle Durant a François Alfonsi v mene skupiny Verts/ALE o hodnotení írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (2012/2799(RSP)) (B7-0332/2013);

- Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen a Jan Mulder v mene skupiny ALDE o hodnotení írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (2012/2799(RSP)) (B7-0334/2013);

- Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL o hodnotení írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR – vyhlásenie Rady a Komisie (2012/2799(RSP)) (B7-0335/2013);

- Richard Ashworth v mene skupiny ECR o hodnotení írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (2012/2799(RSP)) (B7-0339/2013);

- Joseph Daul, Alain Lamassoure a Jean-Luc Dehaene v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda a Ivailo Kalfin v mene skupiny S&D o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 (2012/2799(RSP)) (B7-0340/2013).

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 3.7.2013.


5. Program činností litovského predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program činností litovského predsedníctva (2012/2800(RSP))

Dalia Grybauskaitė (úradujúca predsedníčka Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE, Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL a Rolandas Paksas v mene skupiny EFD.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Liisa Jaakonsaari, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Rolandas Paksasovi, ktorý na ňu odpovedal, Bruno Gollnisch, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Cecilia Wikström, Vytautas Landsbergis, Vilija Blinkevičiūtė, Leonidas Donskis, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Takis Hadjigeorgiou, Frank Vanhecke, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Charles Goerens, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Jean-Pierre Audy, Libor Rouček, Chris Davies, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Edit Herczog, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Vytautas Landsbergis aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Mirosławovi Piotrowskemu, ktorý nebol prítomný, a Grahamovi Watsonovi, ktorý na ňu odpovedal, Jacek Protasiewicz, András Gyürk, Patrizia Toia a Sophia in 't Veld.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam, Glenis Willmott, Mirosław Piotrowski, s vyjadrením k vystúpeniu Vytautasa Landsbergisa, Dubravka Šuica, Mojca Kleva Kekuš, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Laima Liucija Andrikienė a Pervenche Berès.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jerzy Buzek, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Csaba Sándor Tabajdi.

Vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Dalia Grybauskaitė.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Voľba ombudsmana (druhé a tretie kolo hlasovania)

Predseda pripomenul, že na včerajšom hlasovaní ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov (pozri bod 7.1 zápisnice zo dňa 2.7.2013).

Pripomenul ustanovenia článku 204 ods. 5 rokovacieho poriadku a oznámil, že sa bude hlasovať elektronicky v tajnom hlasovaní.

Predseda vyhlásil, že mu boli doručené návrhy týchto kandidátov :

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni

(Alex Brenninkmeijer a Markus Jaeger svoje kandidatúry stiahli.)

Predseda konštatoval, že podmienky hlasovania sú splnené, keďže je prítomná viac ako polovica poslancov. Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Počet hlasujúcich poslancov: 688

Nevyplnený alebo neplatný hlasovací lístok: 48

Počet odovzdaných hlasov: 640

Požadovaná väčšina: 321

(Zoznam hlasujúcich poslancov sa nachádza v prílohe k tejto zápisnici.)

Počet získaných hlasov:

- Ria Oomen-Ruijten: 248

- Emily O'Reilly: 232

- Dagmar Roth-Behrendt: 120

- Francesco Enrico Speroni: 40

Predseda konštatoval, že ani jeden z kandidátov nezískal väčšinu odovzdaných hlasov a že je nevyhnutné tretie kolo hlasovania.

Pripomenul ustanovenia článku 204 ods. 5 podods. 2 rokovacieho poriadku a oznámil tretie kolo hlasovania s dvoma kandidátmi, ktorí v druhom kole získali najvyšší počet hlasov, t. j. Emily O'Reilly a Ria Oomen-Ruijten.

Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu.

Počet hlasujúcich poslancov: 698

Nevyplnený alebo neplatný hlasovací lístok: 63

Počet odovzdaných hlasov: 635

Požadovaná väčšina: 318

(Zoznam hlasujúcich poslancov sa nachádza v prílohe k tejto zápisnici)

Počet získaných hlasov:

- Emily O'Reilly: 359

- Ria Oomen-Ruijten: 276

Na základe výsledkov tretieho kola hlasovania predseda vyhlásil, že za európsku ombudsmanku bola zvolená Emily O'Reilly (P7_TA(2013)0303).

Predseda jej zablahoželal k zvoleniu a vyzval ju, aby zložila prísahu pred Súdnym dvorom v súlade s článkom 204 ods. 7 rokovacieho poriadku.

Po zložení prísahy pred Súdnym dvorom začne jej mandát plynúť s účinnosťou od 1. októbra 2013.

Vystúpenia:

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie), aby zablahoželal Emily O'Reillyovej.


6.2. Politická dohoda o viacročnom finančnom rámci (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0332/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013 a B7-0340/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA B7-0332/2013

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0334/2013

(nahrádzajúci B7-0334/2013, B7-0335/2013 a B7-0339/2013):

podaný týmito poslancami:

Joseph Daul, Alain Lamassoure a Jean-Luc Dehaene v mene skupiny PPE,

Hannes Swoboda a Ivailo Kalfin v mene skupiny S&D

Guy Verhofstadt a Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE

Prijatý (P7_TA(2013)0304)

(Návrh uznesenia B7-0340/2013 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Ivailo Kalfin, aby predložil ústny pozmeňujúci návrh, ktorý bol schválený.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda


6.3. Kolesové vozidlá (zmena rozhodnutia Rady 97/836/ES („revidovaná dohoda z roku 1958“)) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/836/ES vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („Revidovaná dohoda z roku 1958“) [05978/2013 - C7-0069/2013- 2012/0099(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Vital Moreira (A7-0192/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0305)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


6.4. Kolesové vozidlá (zmena rozhodnutia Rady 2000/125/ES („paralelná dohoda“)) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2000/125/ES z 31. januára 2000 týkajúce sa uzavretia Dohody o zavedení globálnych technických nariadení pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktorými majú byť vybavené a/alebo použité na kolesové vozidlá („paralelná dohoda“) [05975/2013 - C7-0071/2013- 2012/0098(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Vital Moreira (A7-0194/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0306)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


6.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/000 TA 2013 – technická pomoc na podnet Komisie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/000 TA 2013 – technická pomoc na podnet Komisie) [COM(2013)0291 - C7-0126/2013- 2013/2087(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Alda Sousa (A7-0243/2013)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0307)


PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

7. Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)

V čase od 12.00 do 12.25 h sa Parlament zišiel na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti udelenia Sacharovovej ceny Guillermovi Fariñasovi, laureátovi za rok 2010.


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Pred hlasovaním vystúpili títo poslanci: Marek Henryk Migalski a Hannes Swoboda.

8. Hlasovanie (pokračovanie)

8.1. Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (EURATOM) č. 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P7_TA(2013)0308)

Vystúpil:

Michael Theurer, predseda výboru CONT, pred hlasovaním, aby požiadal o objasnenie určitých informácií zaslaných poslancom generálnym riaditeľom Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).


8.2. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A7-0125/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0309)

Sven Giegold, spravodajca, aby v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku navrhli odloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia.

Parlament súhlasil s týmto návrhom. Vec sa považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


8.3. Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0310)

Matthias Groote, spravodajca, aby v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku navrhli odloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom v elektronickom hlasovaní (za: 370, proti: 312, zdržali sa: 16). Vec sa považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


8.4. Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0311)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0311)


8.5. Vykonávanie posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií (hlasovanie)

Správa k návrhu smernice Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Anni Podimata (A7-0230/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0312)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0312)


8.6. Prijatie eura Lotyšskom od 1. januára 2014 (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí eura Lotyšskom od 1. januára 2014 [COM(2013)0345 - 2013/0190(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Burkhard Balz (A7-0237/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0313)

Vystúpenia:

Burkhard Balz (spravodajca), aby vyjadril poľutovanie nad tým, že v pléne neprebehla žiadna rozprava o jeho správe.


8.7. Bezpečnosť cestnej premávky (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0318/2013 (2013/2670(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0314)


8.8. Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (hlasovanie)

Správa o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012) [2012/2130(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Rui Tavares (A7-0229/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ALDE)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA DE LA COMMISSION LIBE

Prijatý (P7_TA(2013)0315)


8.9. Nedávne záplavy v Európe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 a B7-0324/2013 (2013/2683(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0319/2013

(nahrádzajúci B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 a B7-0324/2013):

podaný týmito poslancami:

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Rosa Estaràs Ferragut, Jan Olbrycht, Hermann Winkler, Zofija Mazej Kukovič, Joachim Zeller a Tamás Deutsch v mene skupiny PPE,

Libor Rouček, Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Olga Sehnalová, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, María Irigoyen Pérez a Eric Andrieu v mene skupiny S&D,

Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE,

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms, Bas Eickhout a Nikos Chrysogelos v mene skupiny Verts/ALE,

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,

Jiří Maštálka a Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2013)0316)


8.10. Reforma štruktúry bankového sektora EÚ (hlasovanie)

Správa o reforme štruktúry bankového sektora EÚ [2013/2021(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0317)


8.11. Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2011 [2012/2285(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0318)


8.12. Integrovaný rámec vnútornej kontroly (hlasovanie)

Správa o integrovanom rámci vnútornej kontroly [2012/2291(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Andrea Češková (A7-0189/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou S&D)

Prijatý (P7_TA(2013)0319)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Politická dohoda o viacročnom finančnom rámci - B7-0332/2013, RC-B7-0334/2013

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica, Adam Bielan, Ramon Tremosa i Balcells, Francesco De Angelis, Peter Jahr, George Lyon, Kay Swinburne, Diane Dodds, Marta Andreasen, Daniel Hannan a Seán Kelly

Odporúčanie do druhého čítania Ingeborg Gräßle - A7-0225/2013
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Salvatore Iacolino, Daniel Hannan a Seán Kelly

Správa: Sven Giegold - A7-0125/2013

Kay Swinburne

Správa: Matthias Groote - A7-0046/2013

Zofija Mazej Kukovič, Petri Sarvamaa, Romana Jordan, Martina Anderson, Daniël van der Stoep, Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Maria do Céu Patrão Neves, George Lyon, Kay Swinburne a Zbigniew Ziobro

Správa: Gilles Pargneaux - A7-0337/2012

Joseph Cuschieri, Charles Tannock, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne a Diane Dodds

Správa: Anni Podimata - A7-0230/2013

Marlene Mizzi, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Raffaele Baldassarre, Francesco De Angelis, Romana Jordan, Daniël van der Stoep, Emer Costello, Roberta Angelilli, Ewald Stadler, George Lyon, Kay Swinburne, Giommaria Uggias a Daniel Hannan

Bezpečnosť cestnej premávky - B7-0318/2013

Roberta Angelilli a Diane Dodds

Správa: Rui Tavares - A7-0229/2013

Krisztina Morvai, Daniël van der Stoep, Csaba Sógor, Fabrizio Bertot, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, David Campbell Bannerman a László Tőkés

Nedávne záplavy v Európe - RC-B7-0319/2013

Charles Tannock, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro a Diane Dodds

Správa: Arlene McCarthy - A7-0231/2013

Marlene Mizzi, Petru Constantin Luhan, Roberta Angelilli, Charles Tannock a Ewald Stadler

Správa: Derek Vaughan - A7-0197/2013

Petru Constantin Luhan a Diane Dodds


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

11. Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (2013/2684(RSP))

Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE, Theodoros Skylakakis v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Papanikolaou, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Niki Tzavela, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Kriton Arsenis a Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Georgios Koumoutsakos a Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Niki Tzavela, Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Boştinaru, Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati a Ivo Belet.

V tomto bode bola rozprava prerušená.

(Pokračovanie rozpravy bod 13 zápisnice zo dňa 3.7.2013).


12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (pokračovanie rozpravy)

(Začiatok rozpravy: bod 11 zápisnice zo dňa 3.7.2013)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (2013/2684(RSP))

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Licia Ronzulli, Sophocles Sophocleous, Marielle de Sarnez, Tarja Cronberg, Paul Murphy a Andreas Mölzer.

Vystúpili: Maroš Šefčovič a Vytautas Leškevičius.

V rozprave vystúpil Doris Pack, aby protestovala proti urážlivým výrokom Paula Murphyho na adresu trojky (predsedníčka jej dala za pravdu).

Rozprava sa skončila.


14. Sledovacie programy agentúry NSA v USA, orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch a vplyv na súkromie občanov EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Sledovacie programy agentúry NSA v USA, orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch a vplyv na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Dimitrios Droutsas v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Graham Watson, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Niki Tzavela v mene skupiny EFD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec, Axel Voss, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer a Georgios Papanikolaou.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola a Bernd Lange.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous a Ivo Vajgl.

Vystúpili: Viviane Reding a Vytautas Leškevičius.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze a Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch a programoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber a Véronique Mathieu Houillon v mene skupiny PPE, o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA a orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch a programoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer a Gianni Vattimo v mene skupiny ALDE o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 4.7.2013.


15. Program schôdze

V súlade s článkom 140 ods. 2 rokovacieho poriadku predseda navrhol stiahnuť z programu štvrtkovej schôdze rozpravu o rizikách spojených s vývojom situácie v Egypte (bod 148 programu schôdze).

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.


16. Situácia v Egypte (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Egypte (2013/2697(RSP))

Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD a Franz Obermayr – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Vytautas Leškevičius.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Mário David a Roberta Angelilli v mene skupiny PPE o situácii v Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0362/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0363/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala a Joanna Senyszyn v mene skupiny S&D o situácii v Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0364/2013);

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan v mene skupiny ECR o situácii v Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0365/2013);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos a Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0366/2013);

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE o Egypte (2013/2697(RSP)) (B7-0367/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.14 zápisnice zo dňa 4.7.2013.


17. Organizácia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 (rozprava)

Správa o zlepšení organizácie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 [2013/2102(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Andrew Duff (A7-0219/2013)

Andrew Duff uviedol správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Alexandra Thein v mene skupiny ALDE, Sandrine Bélier v mene skupiny Verts/ALE, Susy De Martini v mene skupiny ECR, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Nicole Sinclaire – nezaradená poslankyňa, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume, Dimitar Stoyanov, Carlo Casini, Zita Gurmai a Paulo Rangel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marc Tarabella, Gerald Häfner, David Campbell Bannerman, João Ferreira, Diane Dodds a Janusz Władysław Zemke.

V rozprave vystúpila Viviane Reding.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

V rozprave vystúpil Andrew Duff.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.4 zápisnice zo dňa 4.7.2013.


18. Útoky na informačné systémy ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o útokoch na informačné systémy a ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

Monika Hohlmeier uviedla správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kristiina Ojuland (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, Ioan Enciu v mene skupiny S&D, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Hubert Pirker a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Tunne Kelam.

Vystúpili: Viviane Reding a Monika Hohlmeier.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 4.7.2013.


19. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP))

Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku).

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Krzysztof Lisek, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Richard Howitt a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Georgios Toussas.

V rozprave vystúpil Vytautas Leškevičius.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP)) (B7-0258/2013);

- Anneli Jäätteenmäki a Graham Watson v mene skupiny ALDE o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP)) (B7-0260/2013);

- Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam a Elena Băsescu v mene skupiny PPE o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP)) (B7-0262/2013);

- Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP)) (B7-0263/2013);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP)) (B7-0264/2013);

- Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP)) (B7-0267/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.5 zápisnice zo dňa 4.7.2013.


20. Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku ***III (rozprava)

Správa o spoločnom texte rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku schválenom Zmierovacím výborom [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] - Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore. Spravodajca: Vital Moreira (A7-0244/2013)

Vital Moreira uviedol správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Metin Kazak v mene skupiny ALDE, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Peter Šťastný, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek a Ismail Ertug v mene skupiny S&D.

Vystúpili: Johannes Hahn a Vital Moreira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 4. júla 2013.


21. Začatie rokovaní o viacstrannej dohode o službách (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Začatie rokovaní o viacstrannej dohode o službách (2013/2583(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: María Auxiliadora Correa Zamora v mene skupiny PPE, Vital Moreira v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Vital Moreira, v mene výboru Výbor pre medzinárodný obchod o otvorení rokovaní o viacstrannej dohode o službách (2013/2583(RSP)) (B7-0314/2013);

- Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes a Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE o otvorení rokovaní o viacstrannej dohode o službách (2013/2583(RSP)) (B7-0317/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 4. júla 2013.


22. Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000048/2013), ktorú položili Vital Moreira a Christofer Fjellner v mene výboru Výbor pre medzinárodný obchod pre Komisiu: Výrazné zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky (2013/2547(RSP)) (B7-0210/2013)

Vital Moreira rozvinul otázku.

Johannes Hahn (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Peter Šťastný v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Bendt Bendtsen a Esther de Lange.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Vital Moreira a Christofer Fjellner v mene výboru Výbor pre medzinárodný obchod o zvýšení nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky (2013/2547(RSP)) (B7-0327/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 4. júla 2013.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 514.511/OJJE).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.10 h.

Klaus Welle

László Surján

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Príloha 1 – Voľba európskeho ombudsmana

(druhé kolo voľby)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Manescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poreba, Rosbach, Stevenson, Strejcek, Swinburne, Szymanski, Tomašic, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Cešková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Cymanski, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Wlosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Kohlícek, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanic, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen, Le Pen, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikiene, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušic, Böge, Basescu, Brezina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazlowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jedrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karinš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobinska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletic, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovic, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkunaite-Mikuleniene, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenkovic, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tokés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Walesa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Lukacijewska, Šadurskis, Šuica, Štastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balcytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkeviciute, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Bostinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cretu, Cuschieri, Cutas, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dancila, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Benová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Manka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Muñiz De Urquiza, Mynár, Neuser, Nevedalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pascu, Perelló Rodríguez, Petrovic Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Roucek, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tanasescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka

(tretie kolo voľby)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Manescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poreba, Rosbach, Stevenson, Strejcek, Swinburne, Szymanski, Tomašic, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zile, van Dalen, Cešková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Cymanski, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Wlosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlícek, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanic, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen, Le Pen, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikiene, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušic, Bánki, Böge, Basescu, Brezina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazlowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jedrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karinš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobinska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletic, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovic, Mazzoni, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkunaite-Mikuleniene, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenkovic, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tokés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Walesa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Lukacijewska, Ory, Šadurskis, Šuica, Štastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balcytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkeviciute, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Bostinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cretu, Cuschieri, Cutas, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dancila, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Benová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Manka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Muñiz De Urquiza, Mynár, Neuser, Nevedalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pascu, Perelló Rodríguez, Petrovic Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Roucek, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tanasescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Zéribi, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia