Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2044(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0221/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0221/2013

Συζήτηση :

PV 04/07/2013 - 9
CRE 04/07/2013 - 9

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0328

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

9. Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη [2013/2044(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Ο Jean Lambert παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Inês Cristina Zuber (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patricia van der Kammen, μη εγγεγραμμένη, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz και Ádám Kósa.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan και Antonio López-Istúriz White.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Jean Lambert.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου