Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0362/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.14
CRE 04/07/2013 - 13.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0333

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

13.14. Η κατάσταση στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 και B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0362/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 και B7-0367/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean και Krzysztof Lisek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνει η Véronique De Keyser, πριν από την ψηφοφορία, για να υποβάλει προφορική τροπολογία που αντικαθιστά το σύνολο του κειμένου, η οποία κρατείται.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0333)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0363/2013 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου