Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2691(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0344/2013

Συζήτηση :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0335

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

17.2. Η κατάσταση στη Νιγηρία
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 και B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Οι Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat και Véronique De Keyser παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Peter Šťastný, Corina Creţu και Sari Essayah.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski και Jolanta Emilia Hibner.

Παρεμβαίνει οι Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου