Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2690(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0347/2013

Разисквания :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Гласувания :

PV 04/07/2013 - 18.1

Приети текстове :

P7_TA(2013)0334

Протокол
Четвъртък, 4 юли 2013 г. - Страсбург

18.1. Положението в Джибути (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 и B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0355/2013

(за замяна на B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 и B7-0355/2013

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Мария Габриел, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek и Bogusław Sonik, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella и Antigoni Papadopoulou, от името на групата S&D;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE

Charles Tannock, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0334)

(Предложението за резолюция B7-0354/2013 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност