Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2690(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0347/2013

Συζήτηση :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 18.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0334

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

18.1. Η κατάσταση στο Τζιμπουτί (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 και B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0355/2013

(αντικαθιστά τις B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 και B7-0355/2013)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0334)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0354/2013 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου