Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2691(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0344/2013

Συζήτηση :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0335

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

18.2. Η κατάσταση στη Νιγηρία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 και B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0355/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 και B7-0353/2013)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Αντιγόνη Παπαδοπούλου και Mojca Kleva Kekuš, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0335)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0352/2013 καταπίπτει.)

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt και Krzysztof Lisek.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου