Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2691(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0344/2013

Rozpravy :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0335

Zápisnica
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg

18.2. Situácia v Nigérii (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 a B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0355/2013

(nahrádzajúci B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 a B7-0353/2013)

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik a Martin Kastler v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou a Mojca Kleva Kekuš v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2013)0335)

(Návrh uznesenia B7-0352/2013 sa stal bezpredmetným.)

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt a Krzysztof Lisek.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia