Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg

18. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


18.1. Situationen i Djibouti (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 och B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0355/2013

(ersätter B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 och B7-0355/2013)

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0334)

(Resolutionsförslag B7-0354/2013 bortföll.)


18.2. Situationen i Nigeria (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 och B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0355/2013

(ersätter B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 och B7-0353/2013)

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik och Martin Kastler för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou och Mojca Kleva Kekuš för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0335)

(Resolutionsförslag B7-0352/2013 bortföll.)

°
° ° °

Talare: Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt och Krzysztof Lisek.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy