Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 4 юли 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Решения относно някои документи
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Внесени документи
 5.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 6.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 7.Доизграждане на цифровия единен пазар (разискване)
 8.Състав на Парламента
 9.Въздействие на кризата върху достъпа на уязвими групи до грижи (разискване)
 10.Eвропейски номер за спешни повиквания "112" (разискване)
 11.Свързаната телевизия (кратко представяне)
 12.Състав на политическите групи
 13.Време за гласуване
  
13.1.Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия ***III (гласуване)
  
13.2.Атаки срещу информационните системи ***I (гласуване)
  
13.3.Програмите за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и въздействието върху личния живот на гражданите на ЕС (гласуване)
  
13.4.Практически условия за организирането на европейските избори през 2014 г. (гласуване)
  
13.5.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС (гласуване)
  
13.6.Откриване на преговорите за сключване на многостранно споразумение относно услугите (гласуване)
  
13.7.Увеличение на норвежките мита върху селскостопански продукти (гласуване)
  
13.8.Доизграждане на цифровия единен пазар (гласуване)
  
13.9.Въздействие на кризата върху достъпа на уязвими групи до грижи (гласуване)
  
13.10.Свързаната телевизия (гласуване)
  
13.11.Проект на коригиращ бюджет №1/2013 - Разходи, свързани с присъединяването на Хърватия към ЕС (гласуване)
  
13.12.Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка, за да се отчетат разходните нужди в резултат на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (гласуване)
  
13.13.Подготовка на работната програма на Комисията за 2014 г. (гласуване)
  
13.14.Положението в Египет (гласуване)
 14.Обяснениe на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
17.1.Положението в Джибути
  
17.2.Положението в Нигерия
 18.Време за гласуване
  
18.1.Положението в Джибути (гласуване)
  
18.2.Положението в Нигерия (гласуване)
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (265 kb) Присъствен списък (60 kb)    Поименни гласувания (5476 kb) 
 
Протокол (208 kb) Присъствен списък (50 kb) Резултати от различните гласувания (345 kb) Поименни гласувания (2640 kb) 
 
Протокол (285 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от различните гласувания (640 kb) Поименни гласувания (4488 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност