Seznam 
Zápis
PDF 252kWORD 237k
Čtvrtek, 4. července 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 3.Převody prostředků
 4.Předložení dokumentů
 5.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 6.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 7.Dokončení jednotného digitálního trhu (rozprava)
 8.Složení Parlamentu
 9.Dopad krize na přístup ohrožených skupin k péči (rozprava)
 10.Evropská linka tísňového volání 112 (rozprava)
 11.Hybridní televizory („Connected TV“) (krátké přednesení)
 12.Členství v politických skupinách
 13.Hlasování
  13.1.Poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii ***III (hlasování)
  13.2.Útoky proti informačním systémům ***I (hlasování)
  13.3.Programy agentury NSA (Spojené státy) pro sledování, subjekty členských států pro sledování a dopady na soukromí občanů EU (hlasování)
  13.4.Organizace voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 (hlasování)
  13.5.Vývoz zbraní: provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP (hlasování)
  13.6.Zahájení jednání o mnohostranné dohodě o službách (hlasování)
  13.7.Zvýšení norských cel na zemědělské produkty (hlasování)
  13.8.Dokončení jednotného digitálního trhu (hlasování)
  13.9.Dopad krize na přístup ohrožených skupin k péči (hlasování)
  13.10.Hybridní televizory („Connected TV“) (hlasování)
  13.11.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2013 – Výdaje v souvislosti s přistoupením Chorvatska k Evropské unii (hlasování)
  13.12.Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem zohlednit požadavky na výdaje vzniklé v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii (hlasování)
  13.13.Příprava pracovního programu Komise na rok 2014 (hlasování)
  13.14.Situace v Egyptě (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  17.1.Situace v Džibutsku
  17.2.Situace v Nigérii
 18.Hlasování
  18.1.Situace v Džibutsku (hlasování)
  18.2.Situace v Nigérii (hlasování)
 19.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 20.Předání textů přijatých během zasedání
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. června 2013)

výbor AFCO

- Provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament a jeho vztahy s Komisí (2013/2130(INI))
(stanovisko: JURI, INTA)

výbor AFET

- Evropská obranná technologická a průmyslová základna (2013/2125(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor CONT

- Výroční zpráva za rok 2012 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům (2013/2132(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2012 (2013/2131(INI))
(stanovisko: ECON)

výbor CULT

- Historická paměť ve vzdělávání a kultuře v EU (2013/2129(INI))

výbor DEVE

- Podpora rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik, včetně úlohy těžařského průmyslu v rozvojových zemích (2013/2126(INI))

výbor ECON

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2013 (2013/2134(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

výbor EMPL

- Finanční účast zaměstnanců na ziscích společností (2013/2127(INI))
(stanovisko: ECON)

výbory ENVI, ITRE

- Rámec pro rok 2030 v oblasti politik klimatu a energetiky (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

výbor REGI

- Místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí (2013/2128(INI))
(stanovisko: ITRE)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 90 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. června 2013)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Komisi a ESVČ k jednáním o dohodě o strategickém partnerství EU–Kanada (2013/2133(INI))

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 51 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. června 2013)

výbory: ENVI, ITRE

- Rámec pro rok 2030 v oblasti politik klimatu a energetiky (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
Postup s přidruženými výbory (článek 50 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27 června 2013)

výbor REGI

- Místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí (2013/2128(INI))
(stanovisko: ITRE)
výbor EMPL

- Finanční účast zaměstnanců na ziscích společností (2013/2127(INI))
(stanovisko: ECON)
výbor AFET

- Evropská obranná technologická a průmyslová základna (2013/2125(INI))
(stanovisko: ITRE)
výbor ENVI

- Zpráva o provádění za rok 2013: Vývoj a používání technologií zachycování a skladování uhlíku v Evropě (2013/2079(INI))
(stanovisko: ITRE)
Změny v postoupení výborům

výbor FEMM

- Sociální ochrana pro všechny, včetně osob samostatně výdělečně činných (2013/2111(INI))
předáno věcně příslušný výbor: EMPL
stanovisko: FEMM

- Úsilí mezinárodního společenství v oblasti rozvoje budování státu v Jižním Súdánu (2013/2090(INI))
předáno věcně příslušný výbor: DEVE
stanovisko: FEMM, AFET

výbor EMPL

- Nedokumentovaná migrace žen v Evropské unii (2013/2115(INI))
předáno věcně příslušný výbor: FEMM
stanovisko: EMPL

- Výroční zpráva o politice EU v oblasti hospodářské soutěže (2013/2075(INI))
předáno věcně příslušný výbor: ECON
stanovisko: EMPL

výbor AGRI

- Změna směrnice Rady 2001/110/ES o medu (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, IMCO

výbor BUDG

- Program na podporu pozorování a sledování vesmíru (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ITRE
stanovisko: AFET, ENVI, BUDG, TRAN, REGI

výbor JURI (článek 37a jednacího řádu)

- Sbližování právních a správních předpisů členských států v oblasti výroby, obchodní úpravy a prodeje tabáku a tabákových výrobků (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, ITRE, INTA, IMCO, JURI (článek 37a jednacího řádu)

výbor JURI (článek 37 jednacího řádu)

- Systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))
předáno věcně příslušný výbor: ITRE
stanovisko: ENVI, TRAN, JURI (článek 37 jednacího řádu)

- Evropský rybářský a námořní fond (zrušení nařízení (ES) č. 1198/2006, (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice) (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
předáno věcně příslušný výbor: PECH
stanovisko: ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI, JURI (článek 37 jednacího řádu)


3. Převody prostředků

Rozpočtový výbor přezkoumal v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení návrh na převod prostředků INF 2/2013 Evropského hospodářského výboru a rozhodl, že proti němu nevznese žádné námitky.

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení souhlasil s návrhem na převod prostředků DEC 08/2013 (N7-0063/2013 - C7-0127/2013 - 2013/2088(GBD)) Komise.

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení souhlasil s návrhem na převod prostředků DEC 09/2013 (N7-0065/2013 - C7-0161/2013 - 2013/2120(GBD)) Komise.

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení souhlasil s návrhem na převod prostředků DEC 10/2013 (N7-0064/2013 - C7-0148/2013 - 2013/2108(GBD)) Komise.

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení souhlasil s návrhem na převod prostředků DEC 11/2013 (N7-0066/2013 - C7-0172/2013 - 2013/2121(GBD)) Komise.

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení souhlasil s návrhem na převod prostředků DEC 14/2013 (N7-0067/2013 - C7-0184/2013 - 2013/2123(GBD)) Komise.

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 203 finančního nařízení souhlasil s návrhem Evropské agentury pro bezpečnost letectví na uzavření nové nájemní smlouvy týkající se jejích nových prostor k Kolíně a rozhodl se, že v této věci nepřijme stanovisko.

°
° ° °

Další rozpočtové informace

Následující agentury a další instituce Evropské unie předložily Evropskému parlamentu své účetní závěrky za rozpočtový rok 2012:

Veřejný ochránce práv

Společný podnik ARTEMIS

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Evropský inspektor ochrany údajů

Zásobovací agentura Euratomu

Evropský institut pro inovace a technologie

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Evropská nadace odborného vzdělávání

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Společný podnik iniciativa pro inovativní léčiva

Evropská policejní akademie

Výkonná agentura pro výzkum

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť

Evropská agentura pro chemické látky

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Překladatelské centrum pro instituce Evropské unie

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

°
° ° °

Evropská agentura pro chemické látky zaslala svůj druhý opravný rozpočet a plán struktury pracovních míst.

Agentura pro evropský GNSS zaslala svou účetní závěrku a svou výroční zprávu za rok 2012.


4. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 – 2013/0220(COD))

Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh dobrovolně konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a s Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO, TRAN

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (COM(2013)0348 - C7-0200/2013 - 2013/0188(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (přepracované znění) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi za účelem přijímání určitých opatření (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ECON

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17.května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/025 IT/Lombardie, Itálie) (COM(2013)0470 - C7-0206/2013 - 2013/2138(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu28 interinstitucionální dohody ze dne 17.května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Itálie) (COM(2013)0469 - C7-0207/2013 - 2013/2139(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady oelektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s článkem 307 jednacího řádu návrh dobrovolně konzultovat s Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Návrh na převod položek DEC 12/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0069/2013 - C7-0202/2013 - 2013/2136(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 15/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0070/2013 - C7-0204/2013 - 2013/2137(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 16/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 - 2013/2140(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 17/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 - 2013/2141(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 18/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 - 2013/2142(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 19/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 - 2013/2143(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 21/2013 - Oddíl III - Komise (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 - 2013/2144(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Susy De Martini a Cristiana Muscardini. Návrh usnesení o ochraně soukromí v souvislosti s aplikacemi pro chytré telefony (SmartPhone) (B7-0369/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

3) Stanoviska jiných evropských institucí a agentur

Stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru k těmto tématům:

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu (zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice) (COM(2013)0245 - 2011/0380 (COD)) - (CES 3399-2013)

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, především pokud jde o strategický rámec (COM(2013)0246 - 2011/0276 (COD)) - (CES 3399-2013)

Výbor regionů:

Výbor regionů rozhodl, že nebude vypracovávat stanovisko k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na podporu pozorování a sledování vesmíru (COM(2013)0107 -2013/0064(COD))


5. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o požadavky na informace nezbytné k povolení biocidních přípravků (2013/2689(DEA) (C(2013)3844))
Předáno věcně příslušný výbor: ENVI, ECON (článek 50 jednacího řádu)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 25. června 2013..

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (2013/2696(DEA) (C(2013)04164))
Předáno věcně příslušný výbor: ECON

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 27. června 2013..


6. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o aromatickou látku 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen (C(2013)3499 - 2013/2694(RPS) - lhůta: 14. 7. 2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI


7. Dokončení jednotného digitálního trhu (rozprava)

Prohlášení Komise: Dokončení jednotného digitálního trhu (2013/2655(RSP))

Michel Barnier (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: António Fernando Correia de Campos za skupinu S&D, Fiona Hall za skupinu ALDE, Malcolm Harbour za skupinu ECR, Pablo Arias Echeverría, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Andreas Schwab za skupinu PPE, Josef Weidenholzer, Emma McClarkin, Pilar del Castillo Vera, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Małgorzata Handzlik, Catherine Trautmann, Zofija Mazej Kukovič a Marielle Gallo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Stihler, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly a Sari Essayah.

Vystoupil Michel Barnier.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Malcolm Harbour a Pablo Arias Echeverría, za výbor INTA, o dokončení jednotného digitálního trhu (2013/2655(RSP)) (B7-0331/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.8 zápisu ze dne 4.7.2013.


8. Složení Parlamentu

Ana Miranda písemně oznámila, že s účinností od 10. července 2013 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 3 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění jejího mandátu s účinností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný členský stát.


9. Dopad krize na přístup ohrožených skupin k péči (rozprava)

Zpráva o přístupu k péči pro ohrožené skupiny [2013/2044(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert uvedl zprávu.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Inês Cristina Zuber (navrhovatelka výboru FEMM), Heinz K. Becker za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Milan Cabrnoch za skupinu ECR, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Patricia van der Kammen nezařazená, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz a Ádám Kósa.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupil Antigoni Papadopoulou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan a Antonio López-Istúriz White.

Vystoupili: Johannes Hahn a Jean Lambert.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.9 zápisu ze dne 4.7.2013.


10. Evropská linka tísňového volání 112 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000064/2013) , kterou pokládá Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti a Monika Flašíková Beňová Komisi: Evropská linka tísňového volání 112: nedodržení závazku uplatňovat usnesení Parlamentu ze dne 5. července 2011 a povinnosti řídit se článkem 26 směrnice 2009/136/ES (2013/2681(RSP)) (B7-0212/2013)

Fiona Hall a Hannu Takkula rozvinuli otázku.

Johannes Hahn (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili Andreas Schwab za skupinu PPE, Olga Sehnalová za skupinu S&D, Phil Bennion za skupinu ALDE, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, Malcolm Harbour za skupinu ECR, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marc Tarabella, Marian Harkin, Dieter-Lebrecht Koch, Ismail Ertug, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer a Alain Cadec.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Jordan, Iosif Matula, Phil Prendergast, Seán Kelly, Michael Theurer, Małgorzata Handzlik, Franz Obermayr a Piotr Borys.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


11. Hybridní televizory („Connected TV“) (krátké přednesení)

Zpráva o hybridních televizorech („Connected TV“) [2012/2300(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

Petra Kammerevert uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sabine Verheyen, Milan Zver, Nadja Hirsch, Emma McClarkin, Andreas Mölzer a Piotr Borys.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 13.10 zápisu ze dne 4.7.2013.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:55 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

12. Členství v politických skupinách

Oreste Rossi se stal s účinností od 3. července 2013 členem skupiny PPE.


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii ***III (hlasování)

Zpráva o společném znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii, které schválil dohodovací výbor [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj Vital Moreira (A7-0244/2013)

(ke schválení požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0320)

Vystoupení

Anni Podimata, po hlasování, o situaci v Egyptě.


13.2. Útoky proti informačním systémům ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o útocích proti informačním systémům a zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0321)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0321)

Vystoupení

Monika Hohlmeier (zpravodajka) před hlasováním vyzvala Toineho Manderse, aby stáhl svůj ústní pozměňovací návrh.

Toine Manders předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1, který nebyl přijat, neboť se proti jeho vzetí v potaz vyslovilo více než čtyřicet poslanců.


13.3. Programy agentury NSA (Spojené státy) pro sledování, subjekty členských států pro sledování a dopady na soukromí občanů EU (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013 a B7-0343/2013 (2013/2682(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0336/2013

(nahrazující B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0342/2013 a B7-0343/2013):

předložen těmito poslanci:

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski a Daniel Caspary za skupinu PPE;

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar a Sylvie Guillaume za skupinu S&D;

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo a Marietje Schaake za skupinu ALDE;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE.

přijat (P7_TA(2013)0322)

(Návrhy usnesení B7-0338/2013 a B7-0341/2013 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Ana Gomes, před hlasováním.

József Szájer, který předložil ústní pozměňovací návrh k odstavci 16, a Hannes Swoboda, který sdělil postoj Konference předsedů k tomuto odstavci (Předseda uvedl, že není třeba o tomto ústním pozměňovacím návrhu hlasovat).


13.4. Organizace voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 (hlasování)

Zpráva o zlepšení organizace voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 [2013/2102(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Andrew Duff (A7-0219/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0323)


13.5. Vývoz zbraní: provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0258/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013 a B7-0267/2013 (2013/2657(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0258/2013

(nahrazující B7-0258/2013, B7-0263/2013 a B7-0264/2013):

předložen těmito poslanci:

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt a Knut Fleckenstein za skupinu S&D;

Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Sabine Lösing, Willy Meyer a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL.

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0258/2013

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0260/2013

(nahrazující B7-0260/2013, B7-0262/2013 a B7-0267/2013):

předložen těmito poslanci:

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Anne Delvaux a Roberta Angelilli za skupinu PPE;

Anneli Jäätteenmäki a Graham Watson za skupinu ALDE;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0324)


13.6. Zahájení jednání o mnohostranné dohodě o službách (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0314/2013 a B7-0317/2013 (2013/2583(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ B7-0314/2013

přijat (P7_TA(2013)0325)

(Návrh usnesení B7-0317/2013 se nebere v potaz.)


13.7. Zvýšení norských cel na zemědělské produkty (hlasování)

Návrh usnesení B7-0327/2013 (2013/2547(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0326)


13.8. Dokončení jednotného digitálního trhu (hlasování)

Návrh usnesení B7-0331/2013 (2013/2655(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0327)

Vystoupení

Evelyne Gebhardt, před hlasováním, vyzvala členy své skupiny, aby se nezúčastnili hlasování o odstavci 39.


13.9. Dopad krize na přístup ohrožených skupin k péči (hlasování)

Zpráva o přístupu k péči pro ohrožené skupiny [2013/2044(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jean Lambert (A7-0221/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0328)


13.10. Hybridní televizory („Connected TV“) (hlasování)

Zpráva o hybridních televizorech („Connected TV“) [2012/2300(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0329)


13.11. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2013 – Výdaje v souvislosti s přistoupením Chorvatska k Evropské unii (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0330)

Vystoupení

Před hlasováním, Ivana Maletić a Franziska Katharina Brantner.


13.12. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem zohlednit požadavky na výdaje vzniklé v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem zohlednit požadavky na výdaje vzniklé v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0247/2013)

(požadovaná prostá většina)
(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů pro přijetí pozměňovacího návrhu 5)
(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů pro přijetí návrhu usnesení)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTÍ a NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0331)


13.13. Příprava pracovního programu Komise na rok 2014 (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013 a B7-0329/2013 (2013/2679(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0315/2013

(nahrazující B7-0315/2013, B7-0316/2013 a B7-0325/2013):

předložen těmito poslanci:

József Szájer za skupinu PPE;

Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D;

Andrew Duff za skupinu ALDE

přijat (P7_TA(2013)0332)

(Návrhy usnesení B7-0326/2013, B7-0328/2013 a B7-0329/2013 se neberou v potaz.)


13.14. Situace v Egyptě (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 a B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0362/2013

(nahrazující B7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 a B7-0367/2013):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean a Krzysztof Lisek za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn a Boris Zala za skupinu S&D;

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE;

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim a Adam Bielan za skupinu ECR.

Vystoupila Véronique De Keyser, před hlasováním, a představila ústní pozměňovací návrh nahrazující celé znění; tento návrh byl přijat.

přijat (P7_TA(2013)0333)

(Návrh usnesení B7-0363/2013 se nebere v potaz.)


14. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Vital Moreira - A7-0244/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Hannu Takkula a Peter Jahr

zpráva Monika Hohlmeier - A7-0224/2013
Hannu Takkula, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan a Zbigniew Ziobro

Programy agentury NSA (Spojené státy) pro sledování, subjekty členských států pro sledování a dopady na soukromí občanů EU - RC-B7-0336/2013
Hannu Takkula, Fabrizio Bertot, Charles Tannock, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Zbigniew Ziobro a Eija-Riitta Korhola

zpráva Andrew Duff - A7-0219/2013
Martina Anderson, Seán Kelly a Daniel Hannan

Vývoz zbraní: provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP - RC-B7-0258/2013, B7-0258/2013, RC-B7-0260/2013
Daniel Hannan a Eija-Riitta Korhola

Zahájení jednání o mnohostranné dohodě o službách - B7-0314/2013
Adam Bielan

Zvýšení norských cel na zemědělské produkty - B7-0327/2013
Seán Kelly

Dokončení jednotného digitálního trhu - B7-0331/2013
Seán Kelly

zpráva Jean Lambert - A7-0221/2013
Martina Anderson, Maria do Céu Patrão Neves, Charles Tannock a Seán Kelly

Situace v Egyptě - RC-B7-0362/2013
Adam Bielan a Eija-Riitta Korhola


15. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Vital Moreira – A7-0244/2013.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:35, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

16. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


17. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 4 zápisu ze dne 2.7.2013)


17.1. Situace v Džibutsku

Návrhy usnesení B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0251/2013, B7-0354/2013 a B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, Cristian Dan Preda, Hannu Takkula, Marie-Christine Vergiat a Véronique De Keyser uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Peter Šťastný za skupinu PPE, Corina Creţu za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Sari Essayah, Alexander Mirsky a Krzysztof Lisek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Marc Tarabella a Eija-Riitta Korhola.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.1 zápisu ze dne 4.7.2013.


17.2. Situace v Nigérii

Návrhy usnesení B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 a B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat a Véronique De Keyser uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Peter Šťastný, Corina Creţu a Sari Essayah.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski a Jolanta Emilia Hibner.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.2 zápisu ze dne 4.7.2013.


18. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


18.1. Situace v Džibutsku (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 a B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0355/2013

(nahrazující B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 a B7-0355/2013)

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella a Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0334)

(Návrh usnesení B7-0354/2013 se nebere v potaz.)


18.2. Situace v Nigérii (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 a B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0355/2013

(nahrazující B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 a B7-0353/2013)

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik a Martin Kastler za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou a Mojca Kleva Kekuš za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0335)

(Návrh usnesení B7-0352/2013 se nebere v potaz.)

°
° ° °

Vystoupili: Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt a Krzysztof Lisek.


19. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


20. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


21. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 9. do 12. září 2013.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí