Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 277kWORD 212k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 6.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 7.Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (συζήτηση)
 8.Σύνθεση του Σώματος
 9.Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη (συζήτηση)
 10.Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 (συζήτηση)
 11.Συνδεδεμένη τηλεόραση (σύντομη παρουσίαση)
 12.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***III (ψηφοφορία)
  
13.2.Επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών ***I (ψηφοφορία)
  
13.3.Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
13.4.Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 (ψηφοφορία)
  
13.5.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/CFSP (ψηφοφορία)
  
13.6.Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (ψηφοφορία)
  
13.7.Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (ψηφοφορία)
  
13.8.Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (ψηφοφορία)
  
13.9.Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη (ψηφοφορία)
  
13.10.Συνδεδεμένη τηλεόραση (ψηφοφορία)
  
13.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 - Δαπάνες σχετικά με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας (ψηφοφορία)
  
13.12.Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  
13.13.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2014 (ψηφοφορία)
  
13.14.Η κατάσταση στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
17.1.Η κατάσταση στο Τζιμπουτί
  
17.2.Η κατάσταση στη Νιγηρία
 18.Ώρα των ψηφοφοριών
  
18.1.Η κατάσταση στο Τζιμπουτί (ψηφοφορία)
  
18.2.Η κατάσταση στη Νιγηρία (ψηφοφορία)
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 21.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.35.


2. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 48 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27 Ιουνίου 2013)

επιτροπή AFCO

- Εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας εις ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις σχέσεις του με την Επιτροπή (2013/2130(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, INTA)

επιτροπή AFET

- Τεχνολογική και βιομηχανική βάση της ευρωπαϊκής άμυνας (2013/2125(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

επιτροπή CONT

- Ετήσια έκθεση 2012 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης (2013/2132(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) - Ετήσια έκθεση 2012 (2013/2131(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)

επιτροπή CULT

- Ιστορική μνήμη στην εκπαίδευση και τις πολιτιστικές δραστηριότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013/2129(INI))

επιτροπή DEVE

- Προώθηση της ανάπτυξης μέσω υπεύεθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των εξορυκτικών βιομηχανιών στις αναπτυσσόμενες χώρες (2013/2126(INI))

επιτροπή ECON

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013 (2013/2134(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

επιτροπή EMPL

- Οικονομική συμμετοχή των υπαλλήλων στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων (2013/2127(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)

επιτροπές: ENVI, ITRE

- Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

επιτροπή REGI

- τοπικές και περιφερειακές επιπτώσεις της εγκατάστασης ευφυών δικτύων (2013/2128(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 90 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27 Ιουνίου 2013)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά (2013/2133(INI))

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 51 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27 Ιουνίου 2013)

επιτροπές: ENVI, ITRE

- Ένα πλαίσιο 2030 για το κλίμα και τις ενεργειακές πολιτικές (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 50 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27 Ιουνίου 2013)

επιτροπή REGI

- τοπικές και περιφερειακές επιπτώσεις της εγκατάστασης ευφυών δικτύων (2013/2128(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

επιτροπή EMPL

- Οικονομική συμμετοχή των υπαλλήλων στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων (2013/2127(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)

επιτροπή AFET

- Τεχνολογική και βιομηχανική βάση της ευρωπαϊκής άμυνας (2013/2125(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

επιτροπή ENVI

- Έκθεση εφαρμογής 2013: Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη (2013/2079(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

επιτροπή FEMM

- Κοινωνική προστασία για όλους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων (2013/2111(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: FEMM

- Οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας στον τομέα της ανάπτυξης και της ενίσχυσης του κράτους στο Νότιο Σουδάν (2013/2090(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: DEVE
γνωμοδότηση: FEMM, AFET

επιτροπή EMPL

- Γυναίκες μετανάστριες χωρίς έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013/2115(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: FEMM
γνωμοδότηση: EMPL

- Ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2013/2075(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: EMPL

επιτροπή AGRI

- Τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI, IMCO

επιτροπή BUDG

- Πρόγραμμα υποστήριξης για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: AFET, ENVI, BUDG, TRAN, REGI

επιτροπή JURI (άρθρο 37α του Κανονισμού)

- Προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI, ITRE, INTA, IMCO, JURI (άρθρο 37α του Κανονισμού)

επιτροπή JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)

- Κοινοτικό σύστημα καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: ENVI, TRAN, JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία (κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. XXX/2011 του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική) (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: PECH
γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI, JURI (άρθρο 37 του Κανονισμού)


3. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων INF 2/2013 και αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 08/2013 (N7-0063/2013 - C7-0127/2013 - 2013/2088(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 09/2013 (N7-0065/2013 - C7-0161/2013 - 2013/2120(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής DEC 10/2013 (N7-0064/2013 - C7-0148/2013 - 2013/2108(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής DEC 11/2013 (N7-0066/2013 - C7-0172/2013 - 2013/2121(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής DEC 14/2013 (N7-0067/2013 - C7-0184/2013 - 2013/2123(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για τη σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης των νέων κτηρίων του στην Κολωνία και αποφάσισε να μην εκδώσει σχετική γνώμη.

°
° ° °

Άλλα δημοσιονομικά στοιχεία

Οι ακόλουθοι οργανισμοί και άλλοι φορείς της Ένωσης διαβίβασαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους οριστικούς τους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2012:

Διαμεσολαβητής

Κοινή επιχείρηση Artemis

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Κοινή επιχείρηση για τη δρομολόγηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας στον τομέα των καινοτόμων φαρμάκων

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Εκτελεστικός Οργανισμός για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς

Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον ITER και την Ανάπτυξη της Πυρηνικής Σύντηξης

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

°
° ° °

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων απέστειλε το δεύτερο διορθωτικό προϋπολογισμό του και το οργανόγραμμά του.

Ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS απέστειλε τους οριστικούς λογαριασμούς του και την ετήσια έκθεσή του για το 2012.


4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας σειράς νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 – 2013/0220(COD))
Σύμφωνα με τα άρθρα 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί εθελοντικά με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 και το άρθρο 125 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (COM(2013)0348 - C7-0200/2013 - 2013/0188(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 525/2013 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 και το άρθρο 125 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (Αναδιατύπωση) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 15/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0070/2013 - C7-0204/2013 - 2013/2137(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών όσον αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/025 IT/Λομβαρδία από την Ιταλία) (COM(2013)0470 - C7-0206/2013 - 2013/2138(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili από την lταλία) (COM(2013)0469 - C7-0207/2013 - 2013/2139(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί προαιρετικά με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 12/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0069/2013 - C7-0202/2013 - 2013/2136(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 15/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0070/2013 - C7-0204/2013 - 2013/2137(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 16/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 - 2013/2140(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 17/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 - 2013/2141(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 18/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 - 2013/2142(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 - 2013/2143(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 21/2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 - 2013/2144(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Susy De Martini και Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητος από εφαρμογές για smartphone (B7-0369/2013)

3) Γνώμες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

"Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας [για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. XXX/2011 του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική]"(COM(2013)0245 τελικό - 2011/0380 (COD)) - (CES 3399-2013)

"Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006"(COM(2013)0246 τελικό - 2011/0276 (COD)) - (CES 3399-2013)

°
° ° °

Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να μην εκδώσει γνώμη σχετικά με την "Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος" (COM(2013)0107 τελικό -2013/0064(COD))


5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτούμενες πληροφορίες για την έγκριση των βιοκτόνων (2013/2689(DEA) (C(2013)3844))
Αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, ECON (άρθρο 50 του κανονισμού)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 25 Ιουνίου 2013..

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 473/2013 της Επιτροπής προς συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(2013/2696(DEA) (C(2013)04164))
Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 27 Ιουνίου 2013..


6. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αρωματική ουσία 3-ακετυλο-2,5-διμεθυλοθειοφαίνιο (C(2013)3499 - 2013/2694(RPS) - προθεσμία: 14/07/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


7. Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (2013/2655(RSP))

Ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι António Fernando Correia de Campos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pablo Arias Echeverría, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, Emma McClarkin, Pilar del Castillo Vera, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Małgorzata Handzlik, Catherine Trautmann, Zofija Mazej Kukovič και Marielle Gallo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Stihler, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly και Sari Essayah.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Malcolm Harbour και Pablo Arias Echeverría, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (2013/2655(RSP)) (B7-0331/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.


8. Σύνθεση του Σώματος

Η Ana Miranda κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από τη 10η Ιουλίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


9. Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη [2013/2044(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Ο Jean Lambert παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Inês Cristina Zuber (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patricia van der Kammen, μη εγγεγραμμένη, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz και Ádám Kósa.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan και Antonio López-Istúriz White.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Jean Lambert.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.


10. Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000064/2013) που κατέθεσαν οι Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Κρίτων Αρσένης, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Μαριέττα Γιαννάκου, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Γεώργιος Σταυρακάκης, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti και Monika Flašíková Beňová προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112: μη εφαρμογή του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 και του άρθρου 26 της οδηγίας 2009/136/ΕΚ (2013/2681(RSP)) (B7-0212/2013)

Οι Fiona Hall και Hannu Takkula αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marc Tarabella, Marian Harkin, Dieter-Lebrecht Koch, Ismail Ertug, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer και Alain Cadec.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Jordan, Iosif Matula, Phil Prendergast, Seán Kelly, Michael Theurer, Małgorzata Handzlik, Franz Obermayr και Piotr Borys.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Συνδεδεμένη τηλεόραση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη συνδεδεμένη τηλεόραση [2012/2300(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

Η Petra Kammerevert προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sabine Verheyen, Milan Zver, Nadja Hirsch, Emma McClarkin, Andreas Mölzer και Piotr Borys.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


12. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Oreste Rossi έχει ενταχθεί στην Ομάδα PPE από τις 3 Ιουλίου 2013.


13. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


13.1. Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***III (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής για τη λήψη απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - εισηγητής Vital Moreira (A7-0244/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0320)

Παρεμβάσεις

Άννυ Ποδηματά, μετά την ψηφοφορία, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο.


13.2. Επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και την κατάργηση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0321)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0321)

Παρεμβάσεις

Monika Hohlmeier (εισηγήτρια), πριν από την ψηφοφορία, για να καλέσει τον Toine Manders να αποσύρει την προφορική του τροπολογία.

Toine Manders, για να υποβάλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία δεν κρατείται, καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από σαράντα βουλευτές στην εξέτασή της.


13.3. Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013 και B7-0343/2013 (2013/2682(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0336/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0342/2013 και B7-0343/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Δημήτριος Δρούτσας, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0322)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0338/2013 και B7-0341/2013 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Ana Gomes, πριν από την ψηφοφορία.

József Szájer, για να υποβάλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 16, και Hannes Swoboda, για να αναγγείλει τη θέση της Διάσκεψης των Προέδρων επ' αυτής της παραγράφου (Ο Πρόεδρος εκτιμά ότι δεν υπάρχει λόγος να τεθεί σε ψηφοφορία η προφορική τροπολογία).


13.4. Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 [2013/2102(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrew Duff (A7-0219/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0323)


13.5. Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/CFSP (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0258/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013 και B7-0267/2013 (2013/2657(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0258/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0258/2013, B7-0263/2013 και B7-0264/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Μαρία-Ελένη Κοππά, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Tarja Cronberg, Bart Staes, Νικος Χρυσόγελος και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Sabine Lösing, Willy Meyer και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0258/2013

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0260/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0260/2013, B7-0262/2013 και B7-0267/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Anne Delvaux και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Anneli Jäätteenmäki και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0324)


13.6. Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0314/2013 και B7-0317/2013 (2013/2583(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0314/2013

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0325)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0317/2013 καταπίπτει.)


13.7. Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0327/2013 (2013/2547(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0326)


13.8. Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0331/2013 (2013/2655(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0327)

Παρεμβάσεις

Evelyne Gebhardt, πριν από την ψηφοφορία, για να καλέσει τα μέλη της Ομάδας της να μη συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επό της παραγράφου 39.


13.9. Επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την επίπτωση της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην υγειονομική περίθαλψη [2013/2044(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A7-0221/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0328)


13.10. Συνδεδεμένη τηλεόραση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη συνδεδεμένη τηλεόραση [2012/2300(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0329)


13.11. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2013 - Δαπάνες σχετικά με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.1/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0330)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, Ivana Maletić και Franziska Katharina Brantner.


13.12. Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A7-0247/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων για την έγκριση της τροπολογίας 5)
(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων για την έγκριση του ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0331)


13.13. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2014 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013 και B7-0329/2013 (2013/2679(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0315/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0315/2013, B7-0316/2013 και B7-0325/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0332)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0326/2013, B7-0328/2013 και B7-0329/2013 καταπίπτουν.)


13.14. Η κατάσταση στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 και B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0362/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 και B7-0367/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean και Krzysztof Lisek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνει η Véronique De Keyser, πριν από την ψηφοφορία, για να υποβάλει προφορική τροπολογία που αντικαθιστά το σύνολο του κειμένου, η οποία κρατείται.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0333)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0363/2013 καταπίπτει.)


14. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Vital Moreira - A7-0244/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Hannu Takkula και Peter Jahr

Έκθεση Monika Hohlmeier - A7-0224/2013
Hannu Takkula, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan και Zbigniew Ziobro

Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ - RC-B7-0336/2013
Hannu Takkula, Fabrizio Bertot, Charles Tannock, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Zbigniew Ziobro και Eija-Riitta Korhola

Έκθεση Andrew Duff - A7-0219/2013
Martina Anderson, Seán Kelly και Daniel Hannan

Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/CFSP - RC-B7-0258/2013, B7-0258/2013, RC-B7-0260/2013
Daniel Hannan και Eija-Riitta Korhola

Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες - B7-0314/2013
Adam Bielan

Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων - B7-0327/2013
Seán Kelly

Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς - B7-0331/2013
Seán Kelly

Έκθεση Jean Lambert - A7-0221/2013
Martina Anderson, Maria do Céu Patrão Neves, Charles Tannock και Seán Kelly

Η κατάσταση στην Αίγυπτο - RC-B7-0362/2013
Adam Bielan και Eija-Riitta Korhola


15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Η Laima Liucija Andrikienė γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Vital Moreira - A7-0244/2013.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.35 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

16. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


17. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.7.2013)


17.1. Η κατάσταση στο Τζιμπουτί

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0251/2013, B7-0354/2013 και B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

Οι Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, Cristian Dan Preda, Hannu Takkula, Marie-Christine Vergiat και Véronique De Keyser παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Peter Šťastný, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Sari Essayah, Alexander Mirsky και Krzysztof Lisek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Marc Tarabella και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.


17.2. Η κατάσταση στη Νιγηρία

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 και B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Οι Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat και Véronique De Keyser παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Peter Šťastný, Corina Creţu και Sari Essayah.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski και Jolanta Emilia Hibner.

Παρεμβαίνει οι Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.


18. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


18.1. Η κατάσταση στο Τζιμπουτί (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 και B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0355/2013

(αντικαθιστά τις B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 και B7-0355/2013)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0334)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0354/2013 καταπίπτει.)


18.2. Η κατάσταση στη Νιγηρία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 και B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0355/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 και B7-0353/2013)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Αντιγόνη Παπαδοπούλου και Mojca Kleva Kekuš, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0335)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0352/2013 καταπίπτει.)

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt και Krzysztof Lisek.


19. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


20. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


21. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 9 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2013.


22. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Plenković, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Τζαβέλα, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου