Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 245kWORD 206k
Neljapäev, 4. juuli 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Esitatud dokumendid
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 7.Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine (arutelu)
 8.Parlamendi koosseis
 9.Kriisi mõju ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele (arutelu)
 10.Euroopa hädaabinumber 112 (arutelu)
 11.Hübriidtelevisioon („Connected TV”) (lühiettekanne)
 12.Fraktsioonide koosseis
 13.Hääletused
  
13.1.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale ***III (hääletus)
  
13.2.Infosüsteemide vastu suunatud ründed ***I (hääletus)
  
13.3.USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule (hääletus)
  
13.4.Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste praktiliste aspektide parem korraldus (hääletus)
  
13.5.Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (hääletus)
  
13.6.Mitmepoolse teenustelepingu läbirääkimiste alustamine (hääletus)
  
13.7.Norra kehtestatud suurem tollimaks põllumajandustoodetele (hääletus)
  
13.8.Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine (hääletus)
  
13.9.Kriisi mõju ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele (hääletus)
  
13.10.Hübriidtelevisioon („Connected TV”) (hääletus)
  
13.11.Paranduseelarve projekt nr 1/2013 – Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisega seotud kulud (hääletus)
  
13.12.Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et võtta arvesse Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisest tingitud kulusid (hääletus)
  
13.13.Komisjoni 2014. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (hääletus)
  
13.14.Olukord Egiptuses (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
17.1.Olukord Djiboutis
  
17.2.Olukord Nigeerias
 18.Hääletused
  
18.1.Olukord Djiboutis (hääletus)
  
18.2.Olukord Nigeerias (hääletus)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.35.


2. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

(Esimeeste konverentsi 27. juuni 2013. aasta otsuse alusel)

AFCO komisjon

- Lissaboni lepingu rakendamine seoses Euroopa Parlamendi ning parlamendi ja komisjoni suhetega (2013/2130(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, INTA)

AFET komisjon

- Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas (2013/2125(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

CONT komisjon

- 2012. aasta aruanne ELi finantshuvide kaitse kohta — Pettusevastane võitlus (2013/2132(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

- Euroopa Investeerimispank (EIP) — 2012. aasta aruanne (2013/2131(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON)

CULT komisjon

- Ajaloomälu ELi hariduses ja kultuuris (2013/2129(INI))

DEVE komisjon

- Arengu edendamine vastutustundlike äritavade rakendamisega ja kaevandustööstuse roll arenguriikides (2013/2126(INI))

ECON komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta prioriteetide elluviimine (2013/2134(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

EMPL komisjon

- Töötajate finantsosalus ettevõtte tuludes (2013/2127(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON)

ENVI, ITRE komisjonid

- Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (COM(2013)0169 2013/2135(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

REGI komisjon

- Nutivõrkude arendamise mõju kohalikul ja piirkondlikul tasandil (2013/2128(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 90)

(Esimeeste konverentsi 27. juuni 2013. aasta otsuse alusel)

AFET komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi-Kanada strateegilise partnerluslepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta (2013/2133(INI))

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 51)

(Esimeeste konverentsi 27. juuni 2013. aasta otsuse alusel)

ENVI, ITRE komisjonid

- Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 50)

(Esimeeste konverentsi 27. juuni 2013. aasta otsuse alusel)

REGI komisjon

- Nutivõrkude arendamise mõju kohalikul ja piirkondlikul tasandil (2013/2128(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

EMPL komisjon

- Töötajate finantsosalus ettevõtte tuludes (2013/2127(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON)

AFET komisjon

- Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas (2013/2125(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

ENVI komisjon

- Rakendusaruanne 2013: Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine Euroopas (2013/2079(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

FEMM komisjon

- Sotsiaalkaitse kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele (2013/2111(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: FEMM

- Rahvusvahelise kogukonna jõupingutused Lõuna-Sudaani arengu ja riigi ülesehitamise nimel (2013/2090(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: DEVE
nõuandvad komisjonid: FEMM, AFET

EMPL komisjon

- Ebaseaduslikult sisserännanud naised Euroopa Liidus (2013/2115(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM
nõuandvad komisjonid: EMPL

- ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (2013/2075(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: EMPL

AGRI komisjon

- Nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ (mee kohta) muutmine (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI, IMCO

BUDG komisjon

- Kosmose jälgimise ja seire toetusprogramm (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: AFET, ENVI, BUDG, TRAN, REGI

JURI komisjon (kodukorra artikkel 37a)

- Tubaka ja tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI, ITRE, INTA, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 37a)

JURI komisjon (kodukorra artikkel 37)

- Ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: ENVI, TRAN, JURI (kodukorra artikkel 37)

- Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (integreeritud merenduspoliitikat käsitlevate nõukogu määruste (EÜ) nr 1198/2006, (EÜ) nr 861/2006 ning (EÜ) nr XXX/2011 kehtetuks tunnistamine) (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH
nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI, JURI (kodukorra artikkel 37)


3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon vaatas finantsmääruse artikli 25 lõike 1 alusel läbi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku INF 2/2013 ja otsustas vastuväiteid mitte esitada.

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 alusel heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 08/2013 (N7-0063/2013 - C7-0127/2013 - 2013/2088(GBD)).

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 alusel heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 09/2013 (N7-0065/2013 - C7-0161/2013 - 2013/2120(GBD)).

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 alusel heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 10/2013 (N7-0064/2013 - C7-0148/2013 - 2013/2108(GBD)).

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 alusel heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 11/2013 (N7-0066/2013 - C7-0172/2013 - 2013/2121(GBD)).

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 alusel heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 14/2013 (N7-0067/2013 - C7-0184/2013 - 2013/2123(GBD)).

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 203 alusel heaks Euroopa Lennundusohutusameti ettepaneku sõlmida ameti Kölnis asuvate uute ruumide kohta uus üürileping ja otsustas arvamust mitte esitada.

°
° ° °

Muu eelarvega seotud teave

Euroopa Parlamendile on 2012. aasta lõplikud raamatupidamise aruanded esitanud järgmised liidu ametid ja muud organid:

Ombudsman

Ühisettevõte „Artemis”

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Euroopa andmekaitseinspektor

Euratomi Tarneagentuur

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Euroopa Ravimiamet

Euroopa Koolitusfond

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamise ühisettevõte

Euroopa Politseikolledž

Teadusuuringute Rakendusamet

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet

Euroopa Kemikaaliamet

Euroopa Toiduohutusamet

Siseturu Ühtlustamise Amet

ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõte

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

Euroopa Lennundusohutusamet

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus

°
° ° °

Euroopa Kemikaaliamet edastas oma teise paranduseelarve ja organisatsiooni skeemi

Euroopa GNSSi Agentuur edastas oma 2012. aasta lõpliku raamatupidamise aruande ja aastaaruande


4. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 – 2013/0220(COD))

President konsulteerib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (COM(2013)0348 - C7-0200/2013 - 2013/0188(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/025 IT/Lombardia, Itaalia) (COM(2013)0470 - C7-0206/2013 - 2013/2138(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Itaalia) (COM(2013)0469 - C7-0207/2013 - 2013/2139(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 12/2013– III eelarveosa –Komisjon (N7-0069/2013 - C7-0202/2013 - 2013/2136(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 15/2013– III eelarveosa –Komisjon (N7-0070/2013 - C7-0204/2013 - 2013/2137(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 16/2013– III eelarveosa –Komisjon (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 - 2013/2140(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 17/2013– III eelarveosa –Komisjon (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 - 2013/2141(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 18/2013– III eelarveosa –Komisjon (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 - 2013/2142(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 19/2013– III eelarveosa –Komisjon (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 - 2013/2143(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 21/2013– III eelarveosa –Komisjon (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 - 2013/2144(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendiliikmed:,resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Susy De Martini ja Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek: Eraelu puutumatuse kaitse nutitelefonide rakenduste puhul (B7-0369/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

3) muude ELi institutsioonide ja asutuste arvamused

Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamused järgmise kohta:

„Muudetud ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta [millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta]” (COM(2013)0245 - 2011/0380 (COD)) - (CES 3399-2013)

„Muudetud ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006” (COM(2013)0246 - 2011/0276 (COD)) - (CES 3399-2013)

Regioonide Komitee:

Regioonide Komitee otsustas mitte esitada arvamust „Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse kosmose jälgimise ja seire toetusprogramm” (COM(2013)0107 -2013/0064(COD)) kohta


5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr .../..., millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 III lisa seoses biotsiidile loa andmisel nõutava teabega (2013/2689(DEA) (C(2013)3844))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, ECON (kodukorra artikkel 50)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 25. juunist 2013.

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr .../..., millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 473/2013 euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta (2013/2696(DEA) (C(2013)04164))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 27. juunist 2013.


6. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses lõhna- ja maitseainega 3-atsetüül-2,5-dimetüültiofeen (C(2013)3499 - 2013/2694(RPS) - tähtaeg: 14/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


7. Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine (2013/2655(RSP))

Michel Barnier (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid António Fernando Correia de Campos fraktsiooni S&D nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, Pablo Arias Echeverría, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer, Emma McClarkin, Pilar del Castillo Vera, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Małgorzata Handzlik, Catherine Trautmann, Zofija Mazej Kukovič ja Marielle Gallo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Stihler, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly ja Sari Essayah.

Sõna võttis Michel Barnier.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Malcolm Harbour ja Pablo Arias Echeverría INTA komisjoni nimel: Digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimine (2013/2655(RSP)) (B7-0331/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2013 protokolli punkt 13.8.


8. Parlamendi koosseis

Ana Miranda on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 10. juulist 2013.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.


9. Kriisi mõju ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele (arutelu)

Raport kriisi mõju kohta ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele [2013/2044(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert tutvustas raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Inês Cristina Zuber (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Heinz K. Becker fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Milan Cabrnoch fraktsiooni ECR nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Patricia van der Kammen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz ja Ádám Kósa.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võttis Antigoni Papadopoulou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan ja Antonio López-Istúriz White.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Jean Lambert.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2013 protokolli punkt 13.9.


10. Euroopa hädaabinumber 112 (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000064/2013), mille esitas(id) Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti ja Monika Flašíková Beňová komisjonile: Euroopa hädaabinumber 112: Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni ning direktiivi 2009/136/EÜ artikli 26 rakendamata jätmine (2013/2681(RSP)) (B7-0212/2013)

Fiona Hall ja Hannu Takkula esitasid küsimuse.

Johannes Hahn (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Olga Sehnalová fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel, Isabelle Durant fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marc Tarabella, Marian Harkin, Dieter-Lebrecht Koch, Ismail Ertug, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer ja Alain Cadec.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Jordan, Iosif Matula, Phil Prendergast, Seán Kelly, Michael Theurer, Małgorzata Handzlik, Franz Obermayr ja Piotr Borys.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


11. Hübriidtelevisioon („Connected TV”) (lühiettekanne)

Raport hübriidtelevisiooni („Connected TV”) kohta [2012/2300(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

Petra Kammerevert tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sabine Verheyen, Milan Zver, Nadja Hirsch, Emma McClarkin, Andreas Mölzer ja Piotr Borys.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2013 protokolli punkt 13.10.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.55 ja jätkus kell 12.00)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


12. Fraktsioonide koosseis

Oreste Rossi ühines fraktsiooniga PPE alates 3. juulist 2013.


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale ***III (hääletus)

Raport lepituskomitee heakskiidetud ühise teksti kohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör Vital Moreira (A7-0244/2013)

(Antud häälte enamus heakskiitmiseks)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0320)

Sõnavõtud

Anni Podimata pärast hääletust olukorra kohta Egiptuses.


13.2. Infosüsteemide vastu suunatud ründed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2005/222/JSK [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0321)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0321)

Sõnavõtud

Monika Hohlmeier (raportöör) enne hääletust, et paluda Toine Mandersil oma suuline muudatusettepanek tagasi võtta.

Toine Manders, kes esitas muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest sest rohkem kui 40 parlamendiliiget olid selle arvessevõtmise vastu.


13.3. USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013 ja B7-0343/2013 (2013/2682(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0336/2013

(asendades B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0342/2013 ja B7-0343/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel;

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar ja Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel;

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0322)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0338/2013 ja B7-0341/2013 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Ana Gomes enne hääletust.

József Szájer, kes esitas punkti 16 kohta suulise muudatusettepaneku, ja Hannes Swoboda, kes esitas esimeeste konverentsi seisukoha selle punkti kohta (istungi juhataja leidis, et suulise muudatusettepaneku hääletust ei ole vaja läbi viia).


13.4. Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste praktiliste aspektide parem korraldus (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste praktiliste aspektide parema korralduse kohta [2013/2102(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Andrew Duff (A7-0219/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0323)


13.5. Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0258/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013 ja B7-0267/2013 (2013/2657(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0258/2013

(asendades B7-0258/2013, B7-0263/2013 ja B7-0264/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel;

Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Sabine Lösing, Willy Meyer ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0258/2013

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0260/2013

(asendades B7-0260/2013, B7-0262/2013 ja B7-0267/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Anne Delvaux ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel;

Anneli Jäätteenmäki ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0324)


13.6. Mitmepoolse teenustelepingu läbirääkimiste alustamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0314/2013 ja B7-0317/2013 (2013/2583(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0314/2013

Vastu võetud (P7_TA(2013)0325)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0317/2013 muutus kehtetuks.)


13.7. Norra kehtestatud suurem tollimaks põllumajandustoodetele (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0327/2013 (2013/2547(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0326)


13.8. Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0331/2013 (2013/2655(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0327)

Sõnavõtud

Evelyne Gebhardt enne hääletust, et kutsuda oma fraktsiooni liikmeid üles punkti 39 hääletuses mitte osalema.


13.9. Kriisi mõju ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele (hääletus)

Raportkriisi mõju kohta ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele [2013/2044(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jean Lambert (A7-0221/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0328)


13.10. Hübriidtelevisioon („Connected TV”) (hääletus)

Raport hübriidtelevisiooni („Connected TV”) kohta [2012/2300(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0329)


13.11. Paranduseelarve projekt nr 1/2013 – Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisega seotud kulud (hääletus)

Raport nõukogu seisukoha kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu 2013. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2013, III jagu – Komisjon [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0330)

Sõnavõtud

Ivana Maletić ja Franziska Katharina Brantner enne hääletust.


13.12. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et võtta arvesse Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisest tingitud kulusid (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et võtta arvesse Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisest tingitud kulusid [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A7-0247/2013)

(Antud häälte enamus)
(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest muudatusettepaneku 5 vastuvõtmiseks)
(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

OTSUSE ETTEPANEK ja RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0331)


13.13. Komisjoni 2014. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013 ja B7-0329/2013 (2013/2679(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0315/2013

(asendades B7-0315/2013, B7-0316/2013 ja B7-0325/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

József Szájer fraktsiooni PPE nimel;

Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel;

Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel

Vastu võetud (P7_TA(2013)0332)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0326/2013, B7-0328/2013 ja B7-0329/2013 muutusid kehtetuks.)


13.14. Olukord Egiptuses (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 ja B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0362/2013

(asendades B7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 ja B7-0367/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean ja Krzysztof Lisek fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel;

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel;

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen ja Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel.

Sõna võttis Véronique De Keyser enne hääletust, et esitada kogu teksti asendamiseks suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0333)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0363/2013 muutus kehtetuks.)


14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Vital Moreira - A7-0244/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Hannu Takkula ja Peter Jahr

Raport: Monika Hohlmeier - A7-0224/2013
Hannu Takkula, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan ja Zbigniew Ziobro

USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule - RC-B7-0336/2013
Hannu Takkula, Fabrizio Bertot, Charles Tannock, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Zbigniew Ziobro ja Eija-Riitta Korhola

Raport: Andrew Duff - A7-0219/2013
Martina Anderson, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine - RC-B7-0258/2013, B7-0258/2013, RC-B7-0260/2013
Daniel Hannan ja Eija-Riitta Korhola

Mitmepoolse teenustelepingu läbirääkimiste alustamine - B7-0314/2013
Adam Bielan

Norra kehtestatud suurem tollimaks põllumajandustoodetele - B7-0327/2013
Seán Kelly

Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine - B7-0331/2013
Seán Kelly

Raport: Jean Lambert - A7-0221/2013
Martina Anderson, Maria do Céu Patrão Neves, Charles Tannock ja Seán Kelly

Olukord Egiptuses - RC-B7-0362/2013
Adam Bielan ja Eija-Riitta Korhola


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė teatas, et tema hääletusseade ei töötanud Vital Moreira raporti A7-0244/2013 hääletuse ajal.


(Istung katkestati kell 13.35 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

16. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


17. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 2.7.2013protokoll punkt 4.)


17.1. Olukord Djiboutis

Resolutsiooni ettepanekud B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0251/2013, B7-0354/2013 ja B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, Cristian Dan Preda, Hannu Takkula, Marie-Christine Vergiat ja Véronique De Keyser tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Peter Šťastný fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sari Essayah, Alexander Mirsky ja Krzysztof Lisek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Marc Tarabella ja Eija-Riitta Korhola.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2013protokoll punkt 18.1.


17.2. Olukord Nigeerias

Resolutsiooni ettepanekud B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 ja B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat ja Véronique De Keyser tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Šťastný, Corina Creţu ja Sari Essayah.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski ja Jolanta Emilia Hibner.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2013protokoll punkt 18.2.


18. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


18.1. Olukord Djiboutis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 ja B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0355/2013

(asendades B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 ja B7-0355/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0334)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0354/2013 muutus kehtetuks.)


18.2. Olukord Nigeerias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 ja B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0355/2013

(asendades B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 ja B7-0353/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik ja Martin Kastler fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou ja Mojca Kleva Kekuš fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0335)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0352/2013 muutus kehtetuks.)

°
° ° °

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt ja Krzysztof Lisek.


19. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


20. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


21. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 9. kuni 12. september 2013.


22. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika