Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 252kWORD 164k
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 7.Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (keskustelu)
 8.Parlamentin kokoonpano
 9.Kriisin vaikutukset heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin (keskustelu)
 10.Eurooppalainen hätänumero 112 (keskustelu)
 11.Hybriditelevisio (lyhyt esittely)
 12.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 13.Äänestykset
  
13.1.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***III (äänestys)
  
13.2.Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset ***I (äänestys)
  
13.3.Yhdysvaltojen NSA-valvontaohjelma, eri jäsenvaltioiden valvontaelimet ja vaikutukset EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan (äänestys)
  
13.4.Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyt (äänestys)
  
13.5.Asevienti: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (äänestys)
  
13.6.Monenvälisestä palvelusopimuksesta käytävien neuvottelujen aloittaminen (äänestys)
  
13.7.Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen korotus (äänestys)
  
13.8.Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (äänestys)
  
13.9.Kriisin vaikutukset heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin (äänestys)
  
13.10.Hybriditelevisio (äänestys)
  
13.11.Lisätalousarvioesitys nro 1/2013 - Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin aiheutuvat menot (äänestys)
  
13.12.Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi (äänestys)
  
13.13.Komission työohjelman 2014 valmistelu (äänestys)
  
13.14.Egyptin tilanne (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 17.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
17.1.Djiboutin tilanne
  
17.2.Nigerian tilanne
 18.Äänestykset
  
18.1.Djiboutin tilanne (äänestys)
  
18.2.Nigerian tilanne (äänestys)
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. kesäkuuta 2013)

AFCO-valiokunta

- Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano Euroopan parlamentti ja sen suhde komissioon huomioon ottaen (2013/2130(INI))
(lausuntoa varten: JURI, INTA)

AFET-valiokunta

- Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan suojelu (2013/2125(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

CONT-valiokunta

- Vuosikertomus 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta - Petostentorjunta (2013/2132(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

- Euroopan investointipankki (EIP) - Vuosikertomus 2012 (2013/2131(INI))
(lausuntoa varten: ECON)

CULT-valiokunta

- Historiallinen muisti EU:n koulutuksessa ja kulttuurissa (2013/2129(INI))

DEVE-valiokunta

- Kehityksen edistäminen vastuullisten yrityskäytäntöjen avulla ja kaivannaisteollisuuden rooli kehitysmaissa (2013/2126(INI))

ECON-valiokunta

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2013 painopisteiden täytäntöönpano (2013/2134(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

EMPL-valiokunta

- Työntekijöiden rahoitusosakkuus yritysten tuloksissa (2013/2127(INI))
(lausuntoa varten: ECON)

ENVI- ja ITRE-valiokunnat

- Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030 (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

REGI-valiokunta

- Älykkäiden verkkojen kehittämisen paikalliset ja alueelliset seuraukset (2013/2128(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 90 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. kesäkuuta 2013)

AFET-valiokunta

- Suositukset neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle EU:n ja Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävistä neuvotteluista (2013/2133(INI))

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 51 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. kesäkuuta 2013)

valiokunnat: ENVI, ITRE

- Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030 (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 50 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. kesäkuuta 2013)

REGI-valiokunta

- Älykkäiden verkkojen kehittämisen paikalliset ja alueelliset seuraukset (2013/2128(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

EMPL-valiokunta

- Työntekijöiden rahoitusosakkuus yritysten tuloksissa (2013/2127(INI))
(lausuntoa varten: ECON)

AFET-valiokunta

- Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan suojelu (2013/2125(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

ENVI-valiokunta

- Täytäntöönpanokertomus 2013: Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian kehittäminen ja käyttö Euroopassa (2013/2079(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

FEMM-valiokunta

- Sosiaalista suojelua kaikille, myös itsenäisille ammatinharjoittajille (2013/2111(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: FEMM

- Kansainvälisen yhteisön ponnistelut Etelä-Sudanin kehityksen ja valtiorakenteiden kehittämisen alalla (2013/2090(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE
lausuntoa varten: FEMM, AFET

EMPL-valiokunta

- Laittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa (2013/2115(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM
lausuntoa varten: EMPL

- EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (2013/2075(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: EMPL

AGRI-valiokunta

- Hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttaminen (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI, IMCO

BUDG-valiokunta

- Avaruuden valvonta- ja jäljityspalvelujen tukiohjelma (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: AFET, ENVI, BUDG, TRAN, REGI

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 37 a artikla)

- Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI, ITRE, INTA, IMCO, JURI (työjärjestyksen 37 a artikla)

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 37 artikla)

- Yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: ENVI, TRAN, JURI (työjärjestyksen 37 artikla)

- Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoaminen) (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH
lausuntoa varten: ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI, JURI (työjärjestyksen 37 artikla)


3. Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ehdotusta määrärahasiirroksi INF 2/2013 ja päätti olla vastustamatta ehdotusta.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta hyväksyi komission esityksen määrärahasiirroksi DEC 08/2013 (N7-0063/2013 - C7-0127/2013 - 2013/2088(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta hyväksyi komission esityksen määrärahasiirroksi DEC 09/2013 (N7-0065/2013 - C7-0161/2013 – 2013/2120(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta hyväksyi komission esityksen määrärahasiirroksi DEC 10/2013 (N7-0064/2013 - C7-0148/2013 - 2013/2108(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta hyväksyi komission esityksen määrärahasiirroksi DEC 11/2013 (N7-0066/2013 - C7-0172/2013 - 2013/2121(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta hyväksyi komission esityksen määrärahasiirroksi DEC 14/2013 (N7-0067/2013 - C7-0184/2013 - 2013/2123(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta hyväksyi Euroopan lentoturvallisuusviraston ehdotuksen uudeksi vuokrasopimukseksi Kölnin uusia toimitiloja varten ja päätti olla antamatta lausuntoa.

°
° ° °

Muut talousarviota koskevat tiedot

Seuraavat unionin virastot ja muut elimet ovat toimittaneet Euroopan parlamentille lopulliset tilinpäätöksensä varainhoitovuodelta 2012:

Oikeusasiamies

ARTEMIS-yhteisyritys

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euratomin hankintakeskus

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus

Euroopan lääkevirasto

Euroopan koulutussäätiö

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys

Euroopan poliisiakatemia

Tutkimuksen toimeenpanovirasto

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto

Euroopan kemikaalivirasto

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

°
° ° °

Euroopan kemikaalivirasto on toimittanut toisen lisätalousarvionsa ja hallintokaavionsa.

Euroopan GNSS-virasto on toimittanut lopullisen tilinpäätöksensä ja vuosikertomuksensa 2012.


4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 – 2013/0220(COD))

Puhemies kuulee perussopimuksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290artiklaan (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO, TRAN

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (COM(2013)0348 - C7-0200/2013 - 2013/0188(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksiksi painelaitteidenmarkkinoilla saataville asettamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia) (COM(2013)0470 - C7-0206/2013 - 2013/2138(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Italia) (COM(2013)0469 - C7-0207/2013 - 2013/2139(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI, EMPL, ITRE, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Määrärahasiirtoesitys DEC 12/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0069/2013 - C7-0202/2013 - 2013/2136(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 15/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0070/2013 - C7-0204/2013 - 2013/2137(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 16/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 - 2013/2140(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 17/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 - 2013/2141(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 - 2013/2142(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 19/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 - 2013/2143(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 21/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 - 2013/2144(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Susy De Martini ja Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys yksityisyyden suojasta älypuhelinsovelluksia käytettäessä (B7-0369/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

3) muiden toimielinten ja unionin virastojen lausunnot:

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto seuraavista ehdotuksista:

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] (COM(2013)0245 - 2011/0380 (COD)) - (CES 3399-2013)

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (COM(2013)0246 - 2011/0276 (COD)) - (CES 3399-2013)

°
° ° °

Alueiden komitea:

Alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi avaruusvalvonnan ja seurannan tukiohjelman perustamisesta (COM(2013)0107 -2013/0064(COD))


5. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetun Euroopan parlamentin asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteen III muuttamisesta (2013/2689(DEA) (C(2013)3844))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ECON (työjärjestyksen 50 artikla)

Vastustamisen ilmaisemisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. kesäkuuta 2013.

- Komission delegoitu asetus alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/2013 täydentämisestä (2013/2696(DEA) (C(2013)04164))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Vastustamisen ilmaisemisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. kesäkuuta 2013.


6. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aromiaineesta 3-asetyyli-2,5-dimetyylitiofeeni (C(2013)3499 - 2013/2694(RPS) - määräaika: 14/07/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


7. Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (2013/2655(RSP))

Michel Barnier (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: António Fernando Correia de Campos S&D-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta, Pablo Arias Echeverría, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer, Emma McClarkin, Pilar del Castillo Vera, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Małgorzata Handzlik, Catherine Trautmann, Zofija Mazej Kukovič ja Marielle Gallo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Stihler, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly ja Sari Essayah.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Malcolm Harbour ja Pablo Arias Echeverría INTA-valiokunnan puolesta digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta (2013/2655(RSP)) (B7-0331/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2013, kohta 13.8.


8. Parlamentin kokoonpano

Ana Miranda on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 10. heinäkuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.


9. Kriisin vaikutukset heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin (keskustelu)

Mietintö kriisin vaikutuksista heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin [2013/2044(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert esitteli mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Inês Cristina Zuber (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Heinz K. Becker PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Patricia van der Kammen, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz ja Ádám Kósa.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Antigoni Papadopoulou käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan ja Antonio López-Istúriz White.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Jean Lambert.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2013, kohta 13.9.


10. Eurooppalainen hätänumero 112 (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000064/2013) Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti ja Monika Flašíková Beňová komissiolle: Eurooppalainen hätänumero 112: parlamentin 5. heinäkuuta 2011 antaman päätöslauselman ja direktiivin 2009/136/EY 26 artiklan täytäntöönpanon laiminlyönti (2013/2681(RSP)) (B7-0212/2013)

Fiona Hall ja Hannu Takkula esittelivät kysymyksen.

Johannes Hahn (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Olga Sehnalová S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marc Tarabella, Marian Harkin, Dieter-Lebrecht Koch, Ismail Ertug, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer ja Alain Cadec.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Jordan, Iosif Matula, Phil Prendergast, Seán Kelly, Michael Theurer, Małgorzata Handzlik, Franz Obermayr ja Piotr Borys.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. Hybriditelevisio (lyhyt esittely)

Mietintö hybriditelevisiosta ("Connected TV") [2012/2300(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

Petra Kammerevert esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sabine Verheyen, Milan Zver, Nadja Hirsch, Emma McClarkin, Andreas Mölzer ja Piotr Borys.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2013, kohta 13.10.

(Istunto keskeytettiin klo 11.55 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

12. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Oreste Rossi on liittynyt PPE-ryhmän jäseneksi 3. heinäkuuta 2013 alkaen.


13. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***III (äänestys)

Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0244/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0320)

Puheenvuorot:

Anni Podimata käytti puheenvuoron Egyptin tilanteesta äänestyksen jälkeen.


13.2. Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0321)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0321)

Puheenvuorot:

Monika Hohlmeier (esittelijä) pyysi ennen äänestystä Toine Mandersia vetämään pois suullisen tarkistuksensa.

Toine Manders esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


13.3. Yhdysvaltojen NSA-valvontaohjelma, eri jäsenvaltioiden valvontaelimet ja vaikutukset EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013 ja B7-0343/2013 (2013/2682(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0336/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0342/2013 ja B7-0343/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar ja Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0322)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0338/2013 ja B7-0341/2013 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Ana Gomes ennen äänestystä.

József Szájer esittääkseen 16 kohtaan suullisen tarkistuksen ja Hannes Swoboda viitatakseen puheenjohtajakokouksen kantaan asiassa (puhemies totesi, ettei ole syytä äänestää suullisesta tarkistuksesta).


13.4. Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyt (äänestys)

Mietintö vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyjen tehostamisesta [2013/2102(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Andrew Duff (A7-0219/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0323)


13.5. Asevienti: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0258/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013 ja B7-0267/2013 (2013/2657(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0258/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0258/2013, B7-0263/2013 ja B7-0264/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta

Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Sabine Lösing, Willy Meyer ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0258/2013

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0260/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0260/2013, B7-0262/2013 ja B7-0267/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Anne Delvaux ja Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta

Anneli Jäätteenmäki ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0324)


13.6. Monenvälisestä palvelusopimuksesta käytävien neuvottelujen aloittaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0314/2013 ja B7-0317/2013 (2013/2583(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0314/2013

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0325)

(Päätöslauselmaesitys B7-0317/2013 raukesi.)


13.7. Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen korotus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0327/2013 (2013/2547(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0326)


13.8. Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0331/2013 (2013/2655(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0327)

Puheenvuorot:

Evelyne Gebhardt kehotti ennen äänestystä ryhmänsä jäseniä olemaan äänestämättä 39 kohdasta.


13.9. Kriisin vaikutukset heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin (äänestys)

Mietintö kriisin vaikutuksista heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin [2013/2044(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jean Lambert (A7-0221/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0328)


13.10. Hybriditelevisio (äänestys)

Mietintö hybriditelevisiosta ("Connected TV") [2012/2300(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0329)


13.11. Lisätalousarvioesitys nro 1/2013 - Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin aiheutuvat menot (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0330)

Puheenvuorot:

Ivana Maletić ja Franziska Katharina Brantner ennen äänestystä.


13.12. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A7-0247/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä tarkistuksen 5 hyväksymistä varten)
(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä päätöslauselmaesityksen hyväksymistä varten)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0331)


13.13. Komission työohjelman 2014 valmistelu (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013 ja B7-0329/2013 (2013/2679(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0315/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0315/2013, B7-0316/2013 ja B7-0325/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

József Szájer PPE-ryhmän puolesta

Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta

Andrew Duff ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0332)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0326/2013, B7-0328/2013 ja B7-0329/2013 raukesivat.)


13.14. Egyptin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 ja B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0362/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 ja B7-0367/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean ja Krzysztof Lisek PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta.

Véronique De Keyser käytti puheenvuoron ennen äänestystä esittääkseen suullisen tarkistuksen koko tekstin korvaamiseksi. Suullinen tarkistus hyväksyttiin.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0333)

(Päätöslauselmaesitys B7-0363/2013 raukesi.)


14. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Vital Moreira - A7-0244/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Hannu Takkula ja Peter Jahr

Mietintö Monika Hohlmeier - A7-0224/2013
Hannu Takkula, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan ja Zbigniew Ziobro

Yhdysvaltojen NSA-valvontaohjelma, eri jäsenvaltioiden valvontaelimet ja vaikutukset EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan - RC-B7-0336/2013
Hannu Takkula, Fabrizio Bertot, Charles Tannock, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Zbigniew Ziobro ja Eija-Riitta Korhola

Mietintö Andrew Duff - A7-0219/2013
Martina Anderson, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Asevienti: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano - RC-B7-0258/2013, B7-0258/2013, RC-B7-0260/2013
Daniel Hannan ja Eija-Riitta Korhola

Monenvälisestä palvelusopimuksesta käytävien neuvottelujen aloittaminen - B7-0314/2013
Adam Bielan

Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen korotus - B7-0327/2013
Seán Kelly

Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen - B7-0331/2013
Seán Kelly

Mietintö Jean Lambert - A7-0221/2013
Martina Anderson, Maria do Céu Patrão Neves, Charles Tannock ja Seán Kelly

Egyptin tilanne - RC-B7-0362/2013
Adam Bielan ja Eija-Riitta Korhola


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä mietinnöstä Vital Moreira - A7-0244/2013.


(Istunto keskeytettiin klo 13.35 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

16. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


17. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 4)


17.1. Djiboutin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0251/2013, B7-0354/2013 ja B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, Cristian Dan Preda, Hannu Takkula, Marie-Christine Vergiat ja Véronique De Keyser esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Peter Šťastný PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Sari Essayah, Alexander Mirsky ja Krzysztof Lisek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Marc Tarabella ja Eija-Riitta Korhola.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2013, kohta 18.1.


17.2. Nigerian tilanne

Päätöslauselmaesitykset B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 ja B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat ja Véronique De Keyser esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Peter Šťastný, Corina Creţu ja Sari Essayah.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski ja Jolanta Emilia Hibner.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2013, kohta 18.2.


18. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


18.1. Djiboutin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 ja B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0355/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 ja B7-0355/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella ja Antigoni Papadopoulou S&D-ryhmän puolesta

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0334)

(Päätöslauselmaesitys B7-0354/2013 raukesi.)


18.2. Nigerian tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 ja B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0355/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 ja B7-0353/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou ja Mojca Kleva Kekuš S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0335)

(Päätöslauselmaesitys B7-0352/2013 raukesi.)

°
° ° °

Puheenvuorot: Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt ja Krzysztof Lisek.


19. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


20. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


21. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 9.–12. syyskuuta 2013.


22. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö