Indeks 
Protokół
PDF 258kWORD 245k
Czwartek, 4 lipca 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Składanie dokumentów
 5.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 6.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 7.Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego (debata)
 8.Skład Parlamentu
 9.Wpływ kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do opieki (debata)
 10.Europejski numer alarmowy 112 (debata)
 11.Telewizja hybrydowa (krótka prezentacja)
 12.Skład grup politycznych
 13.Głosowanie
  
13.1.Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji ***III (głosowanie)
  
13.2.Ataki na systemy informatyczne ***I (głosowanie)
  
13.3.Program inwigilacji amerykańskiej NSA, służby wywiadowcze w różnych państwach członkowskich i wpływ na prywatność obywateli UE (głosowanie)
  
13.4.Praktyczne aspekty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (głosowanie)
  
13.5.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB (głosowanie)
  
13.6.Otwarcie negocjacji na temat wielostronnej umowy w sprawie usług (głosowanie)
  
13.7.Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne (głosowanie)
  
13.8.Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego (głosowanie)
  
13.9.Wpływ kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do opieki (głosowanie)
  
13.10.Telewizja hybrydowa (głosowanie)
  
13.11.Projekt budżetu korygującego nr 1/2013 - wydatki związane z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej (głosowanie)
  
13.12.Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych w celu uwzględnienia potrzeb w zakresie wydatków wynikających z przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej (głosowanie)
  
13.13.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2014 (głosowanie)
  
13.14.Sytuacja w Egipcie (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
17.1.Sytuacja w Dżibuti
  
17.2.Sytuacja w Nigerii
 18.Głosowanie
  
18.1.Sytuacja w Dżibuti (głosowanie)
  
18.2.Sytuacja w Nigerii (głosowanie)
 19.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:35.


2. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27 czerwca 2013 r.)

komisja AFCO

- Wprowadzanie w życie Traktatu z Lizbony w odniesieniu do uczestnictwa Parlamentu Europejskiego i jego stosunków z Komisją (2013/2130(INI))
(opinia: JURI, INTA)

komisja AFET

- Europejska baza technologiczno-przemysłowa w dziedzinie obronności (2013/2125(INI))
(opinia: ITRE)

komisja CONT

- Sprawozdanie roczne za rok 2012 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych (2013/2132(INI))
(opinia: DEVE)

- Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - Sprawozdanie roczne za rok 2012 (2013/2131(INI))
(opinia: ECON)

komisja CULT

- Pamięć historyczna w kulturze i edukacji w UE (2013/2129(INI))

komisja DEVE

- Promowanie rozwoju za pomocą odpowiedzialnych praktyk biznesowych, w tym w odniesieniu do roli przemysłu wydobywczego w krajach rozwijających się (2013/2126(INI))

komisja ECON

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na 2013 r. (2013/2134(INI))
(opinia: FEMM, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

komisja EMPL

- Udział finansowy pracowników w dochodach przedsiębiorstw (2013/2127(INI))
(opinia: ECON)

komisje: ENVI, ITRE

- Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(opinia: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

komisja REGI

- Konsekwencje rozwoju inteligentnych sieci na szczeblu lokalnym i regionalnym (2013/2128(INI))
(opinia: ITRE)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 90 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27 czerwca 2013 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie negocjacji dotyczących umowy o partnerstwie strategicznym UE-Kanada (2013/2133(INI))

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 51 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27 czerwca 2013 r.)

komisje: ENVI, ITRE

- Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(opinia: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

Zaangażowane komisje (art. 50 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27 czerwca 2013 r.)

komisja REGI

- Konsekwencje rozwoju inteligentnych sieci na szczeblu lokalnym i regionalnym (2013/2128(INI))
(opinia: ITRE)

komisja EMPL

- Udział finansowy pracowników w dochodach przedsiębiorstw (2013/2127(INI))
(opinia: ECON)

komisja AFET

- Europejska baza technologiczno-przemysłowa w dziedzinie obronności (2013/2125(INI))
(opinia: ITRE)

komisja ENVI

- Sprawozdanie z wykonania za rok 2013: rozwijanie i stosowanie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (2013/2079(INI))
(opinia: ITRE)

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom

komisja FEMM

- Ochrona socjalna dla wszystkich, również dla osób pracujących na własny rachunek (2013/2111(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: FEMM

- Wysiłki wspólnoty międzynarodowej na rzecz rozwoju i budowania państwowości Sudanu Południowego (2013/2090(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: DEVE
opinia: FEMM, AFET

komisja EMPL

- Nielegalne migrantki w Unii Europejskiej (2013/2115(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: FEMM
opinia: EMPL

- Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (2013/2075(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: EMPL

komisja AGRI

- Zmiana dyrektywy Rady 2001/110/WE odnoszącej się do miodu (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, IMCO

komisja BUDG

- Program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: AFET, ENVI, BUDG, TRAN, REGI

komisja JURI (art. 37a Regulaminu)

- Zbliżanie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, ITRE, INTA, IMCO, JURI (art. 37a Regulaminu)

komisja JURI (art. 37 Regulaminu)

- Wspólnotowy system rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: ENVI, TRAN, JURI (art. 37 Regulaminu)

- Europejski Fundusz Morski i Rybacki (uchylenie rozporządzeń (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 861/2006 i (WE) nr XXX/2011 Rady w sprawie zintegrowanej polityki morskiej) (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: PECH
opinia: ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI, JURI (art. 37 Regulaminu)


3. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 2/2013 Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 08/2013 (N7-0063/2013 - C7-0127/2013 - 2013/2088(GBD)) Komisji.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 09/2013 (N7-0065/2013 - C7-0161/2013 - 2013/2120(GBD)) Komisji.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 10/2013 (N7-0064/2013 - C7-0148/2013 - 2013/2108(GBD)) Komisji.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 11/2013 (N7-0066/2013 - C7-0172/2013 - 2013/2121(GBD)) Komisji.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 14/2013 (N7-0067/2013 - C7-0184/2013 - 2013/2123(GBD)) Komisji.

Zgodnie z art. 203 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego w sprawie zawarcia nowej umowy najmu dotyczącej nowej siedziby Agencji w Kolonii i postanowiła nie wydawać opinii.

°
° ° °

Inne informacje budżetowe

Następujące agencje i inne organy Unii przekazały Parlamentowi Europejskiemu swoje końcowe sprawozdania finansowe za 2012 r.:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wspólne przedsiębiorstwo Artemis

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Agencja Dostaw Euratomu

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Europejska Agencja Leków

Europejska Fundacja Kształcenia

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych

Europejskie Kolegium Policyjne

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Europejska Agencja Chemikaliów

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

°
° ° °

Europejska Agencja Chemikaliów wysłała swój drugi budżet korygujący oraz schemat organizacyjny.

Agencja Europejskiego GNSS wysłała swoje końcowe sprawozdanie finansowe i swoje sprawozdanie roczne za 2012 r.


4. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niektóre akty prawne w obszarze sprawiedliwości, przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 – 2013/0220(COD))
Zgodnie z przepisami art. 304 i 307 Traktatu przewodniczący może skonsultować się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO, TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (COM(2013)0348 - C7-0200/2013 - 2013/0188(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (wersja przekształcona) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień przekazanych i wykonawczych w zakresie przyjmowania niektórych środków (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2011/025 IT/Lombardia, Włochy) (COM(2013)0470 - C7-0206/2013 - 2013/2138(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili z Włoch) (COM(2013)0469 - C7-0207/2013 - 2013/2139(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno- Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący może skonsultować się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 12/2013 - Sekcja III - Komisja (N7-0069/2013 - C7-0202/2013 - 2013/2136(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 15/2013 - Sekcja III - Komisja (N7-0070/2013 - C7-0204/2013 - 2013/2137(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2013 - Sekcja III - Komisja (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 - 2013/2140(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2013 - Sekcja III - Komisja (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 - 2013/2141(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2013 - Sekcja III - Komisja (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 - 2013/2142(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 19/2013 - Sekcja III - Komisja (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 - 2013/2143(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 21/2013 - Sekcja III - Komisja (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 - 2013/2144(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Susy De Martini i Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie ochrony prywatności w odniesieniu do aplikacji do smartfonów (B7-0369/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

3) Opinie innych instytucji i organów europejskich

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie:

Zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej] (COM(2013)0245 final - 2011/0380 (COD)) - (CES 3399-2013)

„Zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006” (COM(2013)0246 final - 2011/0276 (COD)) - (CES 3399-2013)

Komitet Regionów:

Komitet Regionów postanowił nie wydawać opinii w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (COM(2013)0107 final -2013/0064(COD))


5. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących pozwoleń na produkty biobójcze (2013/2689(DEA) (C(2013)3844))
Odesłane do komisji przedm. właśc.: ENVI, ECON (art. 50 Regulaminu)

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące, licząc od daty otrzymania - 25 czerwca 2013 r.

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro (2013/2696(DEA) (C(2013)04164))
Odesłane do komisji przedm. właśc.: ECON

Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące, licząc od daty otrzymania - 27 czerwca 2013 r.


6. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do substancji aromatycznej 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu (C(2013)3499 - 2013/2694(RPS) - termin: 14/07/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI


7. Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego (debata)

Oświadczenie Komisji: Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego (2013/2655(RSP))

Michel Barnier (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: António Fernando Correia de Campos w imieniu grupy S&D, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Pablo Arias Echeverría, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer, Emma McClarkin, Pilar del Castillo Vera, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Małgorzata Handzlik, Catherine Trautmann, Zofija Mazej Kukovič i Marielle Gallo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Stihler, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly i Sari Essayah.

Głos zabrał Michel Barnier.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Malcolm Harbour i Pablo Arias Echeverría, w imieniu komisji INTA, w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego (2013/2655(RSP)) (B7-0331/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.8 protokołu z dnia 4.7.2013.


8. Skład Parlamentu

Ana Miranda zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 10 lipca 2013 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


9. Wpływ kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do opieki (debata)

Sprawozdanie w sprawie wpływu kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do opieki [2013/2044(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Inês Cristina Zuber (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Patricia van der Kammen niezrzeszona, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz i Ádám Kósa.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Antigoni Papadopoulou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan i Antonio López-Istúriz White.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Jean Lambert.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.9 protokołu z dnia 4.7.2013.


10. Europejski numer alarmowy 112 (debata)

Pytanie ustne (O-000064/2013), które zadali: Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti i Monika Flašíková Beňová do Komisji: Europejski numer alarmowy 112: niewdrożenie rezolucji Parlamentu z dnia 5 lipca 2011 r. i art. 26 dyrektywy 2009/136/WE (2013/2681(RSP)) (B7-0212/2013)

Fiona Hall i Hannu Takkula rozwinęli pytanie.

Johannes Hahn (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Olga Sehnalová w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marc Tarabella, Marian Harkin, Dieter-Lebrecht Koch, Ismail Ertug, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer i Alain Cadec.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Romana Jordan, Iosif Matula, Phil Prendergast, Seán Kelly, Michael Theurer, Małgorzata Handzlik, Franz Obermayr i Piotr Borys.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


11. Telewizja hybrydowa (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie telewizji hybrydowej [2012/2300(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

Petra Kammerevert dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sabine Verheyen, Milan Zver, Nadja Hirsch, Emma McClarkin, Andreas Mölzer i Piotr Borys.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 13.10 protokołu z dnia 4.7.2013.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12:00.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

12. Skład grup politycznych

Oreste Rossi przystąpił do grupy PPE ze skutkiem od dnia 3 lipca 2013 r.


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia Gruzji dalszej pomocy makrofinansowej [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0244/2013)

(Zwykła większość wymagana dla przyjęcia)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0320)

Wystąpienia

Anni Podimata, po głosowaniu, w sprawie sytuacji w Egipcie.


13.2. Ataki na systemy informatyczne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0321)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0321)

Wystąpienia

Monika Hohlmeier (sprawozdawczyni), przed głosowaniem, aby zwrócić się do Toine'a Mandersa o wycofanie jego poprawki ustnej.

Toine Manders, aby zaproponować poprawkę ustną do poprawki 1, która nie została przyjęta, gdyż ponad czterdziestu posłów sprzeciwiło się jej rozpatrzeniu.


13.3. Program inwigilacji amerykańskiej NSA, służby wywiadowcze w różnych państwach członkowskich i wpływ na prywatność obywateli UE (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013 i B7-0343/2013 (2013/2682(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0336/2013

(zastępujący B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0342/2013 i B7-0343/2013):

złożony przez następujących posłów:

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski i Daniel Caspary w imieniu grupy PPE;

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D;

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P7_TA(2013)0322)

(Projekty rezolucji B7-0338/2013 i B7-0341/2013 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Ana Gomes, przed głosowaniem.

József Szájer, żeby zgłosić poprawkę ustną do ustępu 16, i Hannes Swoboda, aby poinformować o stanowisku Konferencji Przewodniczących w sprawie tego ustępu (Przewodniczący uznał, że nie należy poddawać tej poprawki ustnej pod głosowanie).


13.4. Praktyczne aspekty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie poprawy praktycznych aspektów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. [2013/2102(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Andrew Duff (A7-0219/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0323)


13.5. Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0258/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013 i B7-0267/2013 (2013/2657(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0258/2013

(zastępujący B7-0258/2013, B7-0263/2013 i B7-0264/2013):

złożony przez następujących posłów:

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt i Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D;

Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Sabine Lösing, Willy Meyer i Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL.

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0258/2013

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0260/2013

(zastępujący B7-0260/2013, B7-0262/2013 i B7-0267/2013):

złożony przez następujących posłów:

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Anne Delvaux i Roberta Angelilli w imieniu grupy PPE;

Anneli Jäätteenmäki i Graham Watson w imieniu grupy ALDE;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0324)


13.6. Otwarcie negocjacji na temat wielostronnej umowy w sprawie usług (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0314/2013 i B7-0317/2013 (2013/2583(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0314/2013

Przyjęto (P7_TA(2013)0325)

(Projekt rezolucji B7-0317/2013 stał się bezprzedmiotowy.)


13.7. Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0327/2013 (2013/2547(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0326)


13.8. Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0331/2013 (2013/2655(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0327)

Wystąpienia

Evelyne Gebhardt, przed głosowaniem, aby zwrócić się do posłów ze swojej grupy, by nie brali udziału w głosowaniu nad ustępem 39.


13.9. Wpływ kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do opieki (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do opieki [2013/2044(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jean Lambert (A7-0221/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0328)


13.10. Telewizja hybrydowa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie telewizji hybrydowej [2012/2300(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0329)


13.11. Projekt budżetu korygującego nr 1/2013 - wydatki związane z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2013 na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0330)

Wystąpienia

Przed głosowaniem, Ivana Maletić i Franziska Katharina Brantner.


13.12. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych w celu uwzględnienia potrzeb w zakresie wydatków wynikających z przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych w celu uwzględnienia potrzeb w zakresie wydatków wynikających z przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0247/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów w celu przyjęcia poprawki 5)
(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów w celu przyjęcia projektu rezolucji)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI et PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0331)


13.13. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2014 (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013 i B7-0329/2013 (2013/2679(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0315/2013

(zastępujący B7-0315/2013, B7-0316/2013 i B7-0325/2013):

złożony przez następujących posłów:

József Szájer w imieniu grupy PPE;

Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D;

Andrew Duff w imieniu grupy ALDE

Przyjęto (P7_TA(2013)0332)

(Projekty rezolucji B7-0326/2013, B7-0328/2013 i B7-0329/2013 stały się bezprzedmiotowe.)


13.14. Sytuacja w Egipcie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 i B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0362/2013

(zastępujący B7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 i B7-0367/2013):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean i Krzysztof Lisek w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn i Boris Zala w imieniu grupy S&D;

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim i Adam Bielan w imieniu grupy ECR.

Głos zabrała Véronique De Keyser, przed głosowaniem, aby przedstawić poprawkę ustną mającą na celu zastąpienie całości tekstu. Poprawka ustna została przyjęta.

Przyjęto (P7_TA(2013)0333)

(Projekt rezolucji B7-0363/2013 stał się bezprzedmiotowy.)


14. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Vital Moreira - A7-0244/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Hannu Takkula i Peter Jahr

Sprawozdanie Monika Hohlmeier - A7-0224/2013
Hannu Takkula, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan i Zbigniew Ziobro

Program inwigilacji amerykańskiej NSA, służby wywiadowcze w różnych państwach członkowskich i wpływ na prywatność obywateli UE - RC-B7-0336/2013
Hannu Takkula, Fabrizio Bertot, Charles Tannock, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Zbigniew Ziobro i Eija-Riitta Korhola

Sprawozdanie Andrew Duff - A7-0219/2013
Martina Anderson, Seán Kelly i Daniel Hannan

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB - RC-B7-0258/2013, B7-0258/2013, RC-B7-0260/2013
Daniel Hannan i Eija-Riitta Korhola

Otwarcie negocjacji na temat wielostronnej umowy w sprawie usług - B7-0314/2013
Adam Bielan

Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne - B7-0327/2013
Seán Kelly

Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego - B7-0331/2013
Seán Kelly

Sprawozdanie Jean Lambert - A7-0221/2013
Martina Anderson, Maria do Céu Patrão Neves, Charles Tannock i Seán Kelly

Sytuacja w Egipcie - RC-B7-0362/2013
Adam Bielan i Eija-Riitta Korhola


15. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad sprawozdaniem Vitala Moreiry - A7-0244/2013.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:35 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

16. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


17. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 4 protokołu z dnia 2.7.2013)


17.1. Sytuacja w Dżibuti

Projekty rezolucji B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0251/2013, B7-0354/2013 i B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, Cristian Dan Preda, Hannu Takkula, Marie-Christine Vergiat i Véronique De Keyser przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Peter Šťastný w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Sari Essayah, Alexander Mirsky i Krzysztof Lisek.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Marc Tarabella i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.1 protokołu z dnia 4.7.2013.


17.2. Sytuacja w Nigerii

Projekty rezolucji B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 i B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat i Véronique De Keyser przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Peter Šťastný, Corina Creţu i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski i Jolanta Emilia Hibner.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.2 protokołu z dnia 4.7.2013.


18. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


18.1. Sytuacja w Dżibuti (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 i B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0355/2013

(zastępujący B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 i B7-0355/2013

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella i Antigoni Papadopoulou w imieniu grupy S&D;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0334)

(Projekt rezolucji B7-0354/2013 stał się bezprzedmiotowy.)


18.2. Sytuacja w Nigerii (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 i B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0355/2013

(zastępujący B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 i B7-0353/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik i Martin Kastler w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou i Mojca Kleva Kekuš w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0335)

(Projekt rezolucji B7-0352/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

°
° ° °

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt i Krzysztof Lisek.


19. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


20. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


21. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 9 do 12 września 2013 r.


22. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16:15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności