Kazalo 
Zapisnik
PDF 248kWORD 197k
Četrtek, 4. julij 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sklepi o določenih dokumentih
 3.Prerazporeditev sredstev
 4.Predložitev dokumentov
 5.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 7.Vzpostavitev enotnega digitalnega trga (razprava)
 8.Sestava Parlamenta
 9.Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe (razprava)
 10.Evropska številka za klic v sili 112 (razprava)
 11.Povezana televizija (kratka predstavitev)
 12.Članstvo v političnih skupinah
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji ***III (glasovanje)
  
13.2.Napadi na informacijske sisteme ***I (glasovanje)
  
13.3.Program agencije ZDA za nacionalno varnost za spremljanje, organi za nadzor v različnih državah članicah in vpliv na zasebnost državljanov EU (glasovanje)
  
13.4.Praktični dogovori za izvedbo evropskih volitev leta 2014 (glasovanje)
  
13.5.Izvoz orožja: izvajanje skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (glasovanje)
  
13.6.Začetek pogajanj o večstranskem sporazumu o storitvah (glasovanje)
  
13.7.Dvig uvoznih dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem (glasovanje)
  
13.8.Vzpostavitev enotnega digitalnega trga (glasovanje)
  
13.9.Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe (glasovanje)
  
13.10.Povezana televizija (glasovanje)
  
13.11.Predlog spremembe proračuna št. 1/2013 - odhodki v zvezi s pristopom Hrvaške k EU (glasovanje)
  
13.12.Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira, da se upoštevajo potrebe po odhodkih, nastale zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji (glasovanje)
  
13.13.Priprave delovnega programa Komisije 2014 (glasovanje)
  
13.14.Razmere v Egiptu (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 17.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
17.1.Razmere v Džibutiju
  
17.2.Razmere v Nigeriji
 18.Čas glasovanja
  
18.1.Razmere v Džibutiju (glasovanje)
  
18.2.Razmere v Nigeriji (glasovanje)
 19.Popravki in namere glasovanja
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 21.Datum naslednjih sej
 22.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 48 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junija 2013)

odbor AFCO

- Izvajanje Lizbonske pogodbe ob upoštevanju Evropskega parlamenta in njegovega odnosa s Komisijo (2013/2130(INI))
(mnenje: JURI, INTA)

odbor AFET

- Tehnološka in industrijska baza evropske obrambe (2013/2125(INI))
(mnenje: ITRE)

odbor CONT

- Letno poročilo za 2012 o zaščiti finančnih interesov EU - Boj proti goljufijam (2013/2132(INI))
(mnenje: DEVE)

- Evropska investicijska banka (EIB) - Letno poročilo 2012 (2013/2131(INI))
(mnenje: ECON)

odbor CULT

- Zgodovinski spomin v izobraževanju in kulturi v EU (2013/2129(INI))

odbor DEVE

- Spodbujanje razvoja z odgovornimi poslovnimi praksami, vključno z vlogo ekstraktivne industrije v državah v razvoju (2013/2126(INI))

odbor ECON

- Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2013 (2013/2134(INI))
(mnenje: FEMM, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

odbor EMPL

- Finančna udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij (2013/2127(INI))
(mnenje: ECON)

odbora ENVI, ITRE

- Okvir podnebne in energetske politike do 2030 (COM(2013)01692013/2135(INI))

(mnenje: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

odbor REGI

- Lokalne in regionalne posledice razvoja pametnih omrežij (2013/2128(INI))
(mnenje: ITRE)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 90 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junija 2013)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o pogajanjih za sporazum o strateškem partnerstvu EU-Kanada (2013/2133(INI))

Postopek s skupnimi sejami odborov (člen 51 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27 junija 2013)

odbora: ENVI, ITRE

- Okvir 2030 za podnebne in energetske politike (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(mnenje: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

Pridruženi odbori (člen 50 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junij 2013)

odbor REGI

- Lokalne in regionalne posledice razvoja pametnih omrežij (2013/2128(INI))
(mnenje: ITRE)

odbor EMPL

- Finančna udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij (2013/2127(INI))
(mnenje: ECON)

odbor AFET

- Tehnološka in industrijska baza evropske obrambe (2013/2125(INI))
(mnenje: ITRE)

odbor ENVI

- Poročilo o izvajanju za leto 2013: razvoj in izvajanje tehnologije zajemanja in shranjevanja CO2 v Evropi (2013/2079(INI))
(mnenje: ITRE)

Spremembe napotitev na odbore

odbor FEMM

- Socialno varstvo za vse, tudi za samozaposlene delavce (2013/2111(INI))
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: FEMM

- Prizadevanja mednarodne skupnosti na področju razvoja in izgradnje države v Južnem Sudanu (2013/2090(INI))
posredovano pristojni: DEVE
mnenje: FEMM, AFET

odbor EMPL

- Priseljenke brez dokumentov v Evropski uniji (2013/2115(INI))
posredovano pristojni: FEMM
mnenje: EMPL

- Letno poročilu o politiki konkurence EU (2013/2075(INI))
posredovano pristojni: ECON
mnenje: EMPL

odbor AGRI

- Sprememba Direktive Sveta 2001/110/ES o medu (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD))
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI, IMCO

odbor BUDG

- Podporni program za nadzor in sledenje v vesolju (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD))
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: AFET, ENVI, BUDG, TRAN, REGI

odbor JURI (člen 37a Poslovnika)

- Približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI, ITRE, INTA, IMCO, JURI (člen 37 Poslovnika)

odbor JURI (člen 37 Poslovnika)

- Sistem Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: ENVI, TRAN, JURI (člen 37 Poslovnika)

- Evropski sklad za pomorske zadeve in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
posredovano pristojni: PECH
mnenje: ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI, JURI (člen 37 Poslovnika)


3. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun preučil predlog o prerazporeditvi sredstev INF 2/2013 Ekonomsko-socialnega odbora in sklenil, da temu ne bo nasprotoval.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odobril predlog o prerazporeditvi sredstev DEC 08/2013 (N7-0063/2013 - C7-0127/2013 - 2013/2088(GBD)) Komisije.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odobril predlog o prerazporeditvi sredstev DEC 09/2013 (N7-0065/2013 - C7-0161/2013 - 2013/2120(GBD)) Komisije.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odobril predlog o prerazporeditvi sredstev DEC 10/2013 (N7-0064/2013 - C7-0148/2013 - 2013/2108(GBD)) Komisije.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odobril predlog o prerazporeditvi sredstev DEC 11/2013 (N7-0066/2013 - C7-0172/2013 - 2013/2121(GBD)) Komisije.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odobril predlog o prerazporeditvi sredstev DEC 14/2013 (N7-0067/2013 - C7-0184/2013 - 2013/2123(GBD)) Komisije.

V skladu s členom 203 finančne uredbe je Odbor za proračun odobril predlog Evropske agencije za varnost v letalstvu za sklenitev nove najemne pogodbe za njene nove prostore v Kölnu in sklenil, da ne bo podal mnenja.

°
° ° °

Druge informacije o proračunu

Agencije in drugi organi Unije so Evropskemu parlamentu posredovali svoje zaključne račune za proračunsko leto 2012:

Varuh človekovih pravic

Skupno podjetje Artemis

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Agencija za oskrbo Euratom

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Evropska agencija za zdravila

Evropska fundacija za usposabljanje

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila

Evropska policijska akademija

Izvajalska agencija za raziskave

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta

Izvajalska agencija za vseevropska omrežja

Evropska agencija za kemikalije

Evropska agencija za varnost hrane

Urad za usklajevanje na notranjem trgu

Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije

Evropska agencija za nadzor ribištva

Evropska agencija za varnost v letalstvu

Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovacije

Evropski organ za vrednostne papirje in trge

Prevajalski center za organe Evropske unije

Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

°
° ° °

Evropska agencija za kemikalije je posredovala drugi popravek svojega proračuna in svoj organigram.

Agencija za evropski GNSS je posredovala svoje zaključne račune in letno poročilo za leto 2012.


4. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi vrste zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 – 2013/0220(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 304 in 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi vrste zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO, TRAN

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (COM(2013)0348 - C7-0200/2013 - 2013/0188(CNS))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št.525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, TRAN

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dajanjem tlačne opremena trg (prenovitev) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ECON

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2011/025 IT/Lombardia, Italija) (COM(2013)0470 - C7-0206/2013 - 2013/2138(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Italija) (COM(2013)0469 - C7-0207/2013 - 2013/2139(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnih naročilih (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 12/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0069/2013 - C7-0202/2013 - 2013/2136(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 15/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0070/2013 - C7-0204/2013 - 2013/2137(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 16/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 - 2013/2140(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 17/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 - 2013/2141(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 18/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 - 2013/2142(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 19/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 - 2013/2143(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 21/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 - 2013/2144(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 120 Poslovnika)

- Susy De Martini in Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o varstvu zasebnosti v zvezi z aplikacijami za pametne telefone (B7-0369/2013)

posredovano

pristojni :

LIBE

3) Mnenja drugih institucij in agencij Evropske unije

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o:

"Spremenjenem predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki" (COM(2013)0245 - 2011/0380 (COD)) - (CES 3399-2013)

"Spremenjenem predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006" (COM(2013)0246 - 2011/0276 (COD)) - (CES 3399-2013)

°
° ° °

Odbor regij:

Odbor regij je sklenil, da ne bo podal mnenja o "Predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi podpornega programa za nadzor in sledenje v vesolju" (COM(2013)0107 -2013/0064(COD)).


5. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev po informacijah za izdajo dovoljenja za biocidne proizvode (2013/2689(DEA) (C(2013)3844))
Posredovano pristojni: ENVI, ECON (člen 50 Poslovnika)

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 25. junija 2013.

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 473/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju (2013/2696(DEA) (C(2013)04164))
Posredovano pristojni: ECON

Rok za vložitev ugovorov: dva meseca od datuma prejema dne 27. junija 2013.


6. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi PrilogeI k Uredbi (ES) št.1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede aromatične snovi 3-acetil-2,5-dimetiltiofen (C(2013)3499 - 2013/2694(RPS) - rok: 14/07/2013)
posredovano pristojni: ENVI


7. Vzpostavitev enotnega digitalnega trga (razprava)

Izjava Komisije: Vzpostavitev enotnega digitalnega trga (2013/2655(RSP))

Michel Barnier (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so António Fernando Correia de Campos v imenu skupine S&D, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, Pablo Arias Echeverría, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer, Emma McClarkin, Pilar del Castillo Vera, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Małgorzata Handzlik, Catherine Trautmann, Zofija Mazej Kukovič in Marielle Gallo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Stihler, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly in Sari Essayah.

Govoril je Michel Barnier.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Malcolm Harbour in Pablo Arias Echeverría v imenu odbora INTA o vzpostavitvi enotnega digitalnega trga (2013/2655(RSP)) (B7-0331/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.8 zapisnika z dne 4.7.2013.


8. Sestava Parlamenta

Ana Miranda je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 10. julija 2013.

V skladu s členom 4(3) Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža od tega datuma dalje in je o tem obvestil pristojen nacionalni organ.


9. Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe (razprava)

Poročilo o vplivu krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe [2013/2044(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert je predstavila poročilo.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Inês Cristina Zuber (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Heinz K. Becker v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE, Milan Cabrnoch v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, Patricia van der Kammen samostojna poslanka, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz in Ádám Kósa.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Govoril je Antigoni Papadopoulou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan in Antonio López-Istúriz White.

Govorila sta Johannes Hahn in Jean Lambert.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.9 zapisnika z dne 4.7.2013.


10. Evropska številka za klic v sili 112 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000064/2013), ki so ga postavili Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti in Monika Flašíková Beňová Komisiji: Evropska številka za klic v sili 112: neizvajanje resolucije Parlamenta z dne 5. julija 2011 in člena 26 Direktive 2009/136/ES (2013/2681(RSP)) (B7-0212/2013)

Fiona Hall in Hannu Takkula sta predstavila vprašanje.

Johannes Hahn (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Olga Sehnalová v imenu skupine S&D, Phil Bennion v imenu skupine ALDE, Isabelle Durant v imenu skupine Verts/ALE, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marc Tarabella, Marian Harkin, Dieter-Lebrecht Koch, Ismail Ertug, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer in Alain Cadec.

Po postopku "catch the eye" so govorili Romana Jordan, Iosif Matula, Phil Prendergast, Seán Kelly, Michael Theurer, Małgorzata Handzlik, Franz Obermayr in Piotr Borys.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


11. Povezana televizija (kratka predstavitev)

Poročilo o povezani televiziji [2012/2300(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

Petra Kammerevert je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sabine Verheyen, Milan Zver, Nadja Hirsch, Emma McClarkin, Andreas Mölzer in Piotr Borys.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 13.10 zapisnika z dne 4.7.2013.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.55 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

12. Članstvo v političnih skupinah

Oreste Rossi se je priključil skupini PPE z veljavo od 3. julija 2013.


13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji ***III (glasovanje)

Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor o sklepu Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0244/2013)

(navadna večina potrebna za sprejetje)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0320)

Govorila je

Anni Podimata, po glasovanju, o razmerah v Egiptu.


13.2. Napadi na informacijske sisteme ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o napadih na informacijske sisteme in razveljavitvi okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0321)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0321)

Govorila sta

Monika Hohlmeier (poročevalka), pred glasovanjem, ki je predlagala Toineju Mandersu, naj umakne svoj ustni predlog spremembe.

Toine Manders, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1, ki ni bil upoštevan, saj je njegovi obravnavi nasprotovalo več kot 40 poslancev.


13.3. Program agencije ZDA za nacionalno varnost za spremljanje, organi za nadzor v različnih državah članicah in vpliv na zasebnost državljanov EU (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013 in B7-0343/2013 (2013/2682(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0336/2013

(ki nadomešča B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0342/2013 in B7-0343/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski in Daniel Caspary v imenu skupine PPE;

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar in Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D;

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P7_TA(2013)0322)

(Predloga resolucij B7-0338/2013 in B7-0341/2013 sta brezpredmetna.)

Govorili so

Ana Gomes, pred glasovanjem.

József Szájer, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 16, in Hannes Swoboda, ki je posredoval stališče konference predsednikov o tem odstavku (predsednik je ocenil, da glasovanje o ustnem predlogu spremembe ni potrebno).


13.4. Praktični dogovori za izvedbo evropskih volitev leta 2014 (glasovanje)

Poročilo o izboljšavi praktičnih dogovorov za izvedbo evropskih volitev leta 2014 [2013/2102(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Andrew Duff (A7-0219/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0323)


13.5. Izvoz orožja: izvajanje skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0258/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013 in B7-0267/2013 (2013/2657(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0258/2013

(ki nadomešča B7-0258/2013, B7-0263/2013 in B7-0264/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D;

Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Sabine Lösing, Willy Meyer in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL.

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0258/2013

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0260/2013

(ki nadomešča B7-0260/2013, B7-0262/2013 in B7-0267/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Anne Delvaux in Roberta Angelilli v imenu skupine PPE;

Anneli Jäätteenmäki in Graham Watson v imenu skupine ALDE;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2013)0324)


13.6. Začetek pogajanj o večstranskem sporazumu o storitvah (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0314/2013 in B7-0317/2013 (2013/2583(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0314/2013

Sprejeto (P7_TA(2013)0325)

(Predlog resolucije B7-0317/2013 je brezpredmeten.)


13.7. Dvig uvoznih dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0327/2013 (2013/2547(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0326)


13.8. Vzpostavitev enotnega digitalnega trga (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0331/2013 (2013/2655(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0327)

Govorila je

Evelyne Gebhardt, pred glasovanjem,da bi poslance iz svoje skupine pozvala, naj ne glasujejo o odstavku 39.


13.9. Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe (glasovanje)

Poročilo o vplivu krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe [2013/2044(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Jean Lambert (A7-0221/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0328)


13.10. Povezana televizija (glasovanje)

Poročilo o povezani televiziji [2012/2300(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0329)


13.11. Predlog spremembe proračuna št. 1/2013 - odhodki v zvezi s pristopom Hrvaške k EU (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2013 za proračunsko leto 2013, Oddelek III – Komisija [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0330)

Govorili sta

pred glasovanjem Ivana Maletić in Franziska Katharina Brantner.


13.12. Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira, da se upoštevajo potrebe po odhodkih, nastale zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira, da se upoštevajo potrebe po odhodkih, nastale zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A7-0247/2013)

(potrebna navadna večina)
(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov za sprejetje predloga spremembe 5)
(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG SKLEPA in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0331)


13.13. Priprave delovnega programa Komisije 2014 (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013 in B7-0329/2013 (2013/2679(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0315/2013

(ki nadomešča B7-0315/2013, B7-0316/2013 in B7-0325/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

József Szájer v imenu skupine PPE;

Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D;

Andrew Duff v imenu skupine ALDE

Sprejeto (P7_TA(2013)0332)

(Predlogi resolucij B7-0326/2013, B7-0328/2013 in B7-0329/2013 so brezpredmetni.)


13.14. Razmere v Egiptu (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 in B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0362/2013

(ki nadomešča B7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 in B7-0367/2013):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean in Krzysztof Lisek v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn in Boris Zala v imenu skupine S&D;

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE;

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen in Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim in Adam Bielan v imenu skupine ECR.

Govorila je Véronique De Keyser, pred glasovanjem, ki je podala ustni predlog spremembe za zamenjavo celotnega besedila, ki je bil upoštevan.

Sprejeto (P7_TA(2013)0333)

(Predlog resolucije B7-0363/2013 je brezpredmeten.)


14. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Vital Moreira - A7-0244/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Hannu Takkula in Peter Jahr

Poročilo: Monika Hohlmeier - A7-0224/2013
Hannu Takkula, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan in Zbigniew Ziobro

Program agencije ZDA za nacionalno varnost za spremljanje, organi za nadzor v različnih državah članicah in vpliv na zasebnost državljanov EU - RC-B7-0336/2013
Hannu Takkula, Fabrizio Bertot, Charles Tannock, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Zbigniew Ziobro in Eija-Riitta Korhola

Poročilo: Andrew Duff - A7-0219/2013
Martina Anderson, Seán Kelly in Daniel Hannan

Izvoz orožja: izvajanje skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP - RC-B7-0258/2013, B7-0258/2013, RC-B7-0260/2013
Daniel Hannan in Eija-Riitta Korhola

Začetek pogajanj o večstranskem sporazumu o storitvah - B7-0314/2013
Adam Bielan

Dvig uvoznih dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem - B7-0327/2013
Seán Kelly

Vzpostavitev enotnega digitalnega trga - B7-0331/2013
Seán Kelly

Poročilo: Jean Lambert - A7-0221/2013
Martina Anderson, Maria do Céu Patrão Neves, Charles Tannock in Seán Kelly

Razmere v Egiptu - RC-B7-0362/2013
Adam Bielan in Eija-Riitta Korhola


15. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė je sporočila, da njena volilna naprava med glasovanjem o poročilu Vital Moreira - A7-0244/2013 ni delovala.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.35, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

16. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


17. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 4 zapisnika z dne 2.7.2013)


17.1. Razmere v Džibutiju

Predlogi resolucij B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0251/2013, B7-0354/2013 in B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, Cristian Dan Preda, Hannu Takkula, Marie-Christine Vergiat in Véronique De Keyser so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Peter Šťastný v imenu skupine PPE, Corina Creţu v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Franz Obermayr samostojni poslanec, Sari Essayah, Alexander Mirsky in Krzysztof Lisek.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Marc Tarabella in Eija-Riitta Korhola.

Govoril jeJohannes Hahn (član Komisije)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.1 zapisnika z dne 4.7.2013.


17.2. Razmere v Nigeriji

Predlogi resolucij B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 in B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat in Véronique De Keyser so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Adam Bielan v imenu skupine ECR, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Franz Obermayr samostojni poslanec, Peter Šťastný, Corina Creţu in Sari Essayah.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski in Jolanta Emilia Hibner.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 18.2 zapisnika z dne 4.7.2013.


18. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


18.1. Razmere v Džibutiju (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 in B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0355/2013

(ki nadomešča B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 in B7-0355/2013)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella in Antigoni Papadopoulou v imenu skupine S&D;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2013)0334)

(Predlog resolucije B7-0354/2013 je brezpredmeten.)


18.2. Razmere v Nigeriji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 in B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0355/2013

(ki nadomešča B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 in B7-0353/2013)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik in Martin Kastler v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou in Mojca Kleva Kekuš v imenu skupine S&D;

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck in Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2013)0335)

(Predlog resolucije B7-0352/2013 je brezpredmeten.)

°
° ° °

Govorili so Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt in Krzysztof Lisek.


19. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


20. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


21. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 9. do 12. septembra 2013.


22. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov