Index 
Protokoll
PDF 255kWORD 164k
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Inkomna dokument
 5.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 7.Fullbordande av den digitala inre marknaden (debatt)
 8.Parlamentets sammansättning
 9.Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (debatt)
 10.Det europeiska larmnumret 112 (debatt)
 11.Internetansluten tv (kortfattad redogörelse)
 12.De politiska gruppernas sammansättning
 13.Omröstning
  
13.1.Ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien ***III (omröstning)
  
13.2.Angrepp mot informationssystem ***I (omröstning)
  
13.3.Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenser för EU-medborgares integritet (omröstning)
  
13.4.De praktiska organisationsmetoderna i samband med valet till Europaparlamentet 2014 (omröstning)
  
13.5.Vapenexport: genomförande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp (omröstning)
  
13.6.Inledande av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster (omröstning)
  
13.7.Höjning av norska tullar på jordbruksprodukter (omröstning)
  
13.8.Fullbordande av den digitala inre marknaden (omröstning)
  
13.9.Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (omröstning)
  
13.10.Internetansluten tv (omröstning)
  
13.11.Förslag till ändringsbudget nr 1/2013 – Utgifter i samband med Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (omröstning)
  
13.12.Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning avseende justeringen av den fleråriga budgetramen, för att ta hänsyn till utgiftskraven som följer av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (omröstning)
  
13.13.Utarbetande av kommissionens arbetsprogram för 2014 (omröstning)
  
13.14.Situationen i Egypten (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
17.1.Situationen i Djibouti
  
17.2.Situationen i Nigeria
 18.Omröstning
  
18.1.Situationen i Djibouti (omröstning)
  
18.2.Situationen i Nigeria (omröstning)
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.


2. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 juni 2013)

AFCO-utskottet

- Genomförande av Lissabonfördraget med hänsyn till Europaparlamentet och dess förbindelser med kommissionen (2013/2130(INI))
(rådgivande utskott: JURI, INTA)

AFET-utskottet

- Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas (2013/2125(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

CONT-utskottet

- Årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (2013/2132(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

- Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrapport för 2012 (2013/2131(INI))
(rådgivande utskott: ECON)

CULT-utskottet

- Historiska minnen inom utbildning och kultur i EU (2013/2129(INI))

DEVE-utskottet

- Främja utveckling genom ansvarsfulla affärsmetoder, inklusive utvinningsindustrins roll i utvecklingsländerna (2013/2126(INI))

ECON-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2013 (2013/2134(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

EMPL-utskottet

- Ekonomiskt deltagande i företagets avkastning från de anställdas sida (2013/2127(INI))
(rådgivande utskott: ECON)

Utskott: ENVI, ITRE

- Ett ramverk för 2030 för klimat- och energipolitik (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

REGI-utskottet

- Lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät (2013/2128(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 90 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 juni 2013)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (2013/2133(INI))

Beslut om att inleda ett förfarande med gemensamma utskottssammanträden (artikel 51 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 juni 2013)

Utskott: ENVI, ITRE

- Ett ramverk för 2030 för klimat- och energipolitik (COM(2013)0169 - 2013/2135(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, EMPL, ITRE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

Associerade utskott (artikel 50 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 juni 2013)

REGI-utskottet

- Lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät (2013/2128(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

EMPL-utskottet

- Ekonomiskt deltagande i företagets avkastning från de anställdas sida (2013/2127(INI))
(rådgivande utskott: ECON)

AFET-utskottet

- Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas (2013/2125(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

ENVI-utskottet

- Rapport om genomförandet 2013: Utveckling och tillämpning av teknik för avskiljning och lagring av kol i Europa (2013/2079(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

Ändrade hänvisningar till utskott

FEMM-utskottet

- Social trygghet för alla, inklusive egenföretagare (2013/2111(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: FEMM

- Världssamfundets insatser på området för utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan (2013/2090(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: DEVE
rådgivande utskott: FEMM, AFET

EMPL-utskottet

- Papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen (2013/2115(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM
rådgivande utskott: EMPL

- Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2013/2075(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: EMPL

AGRI-utskottet

- Ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI, IMCO

BUDG-utskottet

- Program för övervakning och spårning i rymden (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: AFET, ENVI, BUDG, TRAN, REGI

JURI-utskottet (artikel 37a i arbetsordningen)

- Tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI, ITRE, INTA, IMCO, JURI (artikel 37a i arbetsordningen)

JURI-utskottet (artikel 37 i arbetsordningen)

- Gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: ENVI, TRAN, JURI (artikel 37 i arbetsordningen)

- Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, (EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om den integrerade havspolitiken) (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: PECH
rådgivande utskott: ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI, JURI (artikel 37 i arbetsordningen)


3. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet behandlat Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förslag till anslagsöverföring INF 2/2013 och beslutat att inte invända mot detta.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 08/2013 (N7-0063/2013 - C7-0127/2013 - 2013/2088(GBD)).

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 09/2013 (N7-0065/2013 - C7-0161/2013 - 2013/2120(GBD)).

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 10/2013 (N7-0064/2013 - C7-0148/2013 - 2013/2108(GBD)).

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 11/2013 (N7-0066/2013 - C7-0172/2013 - 2013/2121(GBD)).

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 14/2013 (N7-0067/2013 - C7-0184/2013 - 2013/2123(GBD)).

I enlighet med artikel 203 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt förslaget från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet om ingående av ett nytt hyreskontrakt för byråns nya lokaler i Köln, och beslutat att inte utarbeta något yttrande.

°
° ° °

Annan budgetrelaterad information

Följande EU-byråer och andra EU-organ till Europaparlamentet översänt sina slutliga redovisningar för budgetåret 2012:

Ombudsmannen

Det gemensamma företaget Artemis

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Europeiska datatillsynsmannen

Euratoms försörjningsbyrå

Europeiska institutet för innovation och teknik

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel

Europeiska polisakademin

Genomförandeorganet för forskning

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet

Europeiska kemikaliemyndigheten

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden

Det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi

Europeiska fiskerikontrollbyrån

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

°
° ° °

Europeiska kemikaliemyndigheten hade översänt sin andra ändringsbudget och sin organisationsplan.

Europeiska byrån för GNSS hade översänt sina slutliga räkenskaper och sin årsrapport för 2012.


4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 – 2013/0220(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO, TRAN

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet (COM(2013)0348 - C7-0200/2013 - 2013/0188(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar (omarbetning) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/025 IT/Lombardia från Italien) (COM(2013)0470 - C7-0206/2013 - 2013/2138(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/008 IT/ De Tomaso Automobili från Italien) (COM(2013)0469 - C7-0207/2013 - 2013/2139(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle också, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, eventuellt höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ENVI, EMPL, ITRE, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Förslag till anslagsöverföring DEC 12/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0069/2013 - C7-0202/2013 - 2013/2136(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 15/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0070/2013 - C7-0204/2013 - 2013/2137(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 16/2013 - Avsnitt III – Kommissionen (N7-0071/2013 - C7-0210/2013 - 2013/2140(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0072/2013 - C7-0211/2013 - 2013/2141(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 18/2013 - Avsnitt III – Kommissionen (N7-0073/2013 - C7-0212/2013 - 2013/2142(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 19/2013 - Avsnitt III – Kommissionen (N7-0074/2013 - C7-0213/2013 - 2013/2143(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 21/2013- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0075/2013 - C7-0214/2013 - 2013/2144(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från ledamöterna - resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Susy De Martini och Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om skyddet av den personliga integriteten med avseende på applikationer för smarta telefoner (B7-0369/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

3) Yttranden från övriga EU-institutioner och EU-organ

Yttranden från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén över följande dokument:

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik] (COM(2013)0245 - 2011/0380 (COD)) - (CES 3399-2013)

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (COM(2013)0246 - 2011/0276 (COD)) - (CES 3399-2013).

°
° ° °

Regionkommittén:

Regionkommittén hade beslutat att inte avge något yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning (COM(2013)0107 -2013/0064(COD))


5. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 vad gäller informationskraven vid ansökan om godkännande av biocidprodukter (2013/2689(DEA) (C(2013)3844))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ECON (artikel 50 i arbetsordningen)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 25 juni 2013.

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 473/2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (2013/2696(DEA) (C(2013)04164))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Tidsist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 27 juni 2013.


6. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller aromämnet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen (C(2013)3499 - 2013/2694(RPS) - tidsfrist: 14/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


7. Fullbordande av den digitala inre marknaden (debatt)

Uttalande av kommissionen: Fullbordande av den digitala inre marknaden (2013/2655(RSP))

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: António Fernando Correia de Campos för S&D-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Pablo Arias Echeverría, Evelyne Gebhardt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Andreas Schwab för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer, Emma McClarkin, Pilar del Castillo Vera, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Małgorzata Handzlik, Catherine Trautmann, Zofija Mazej Kukovič och Marielle Gallo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Stihler, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly och Sari Essayah.

Talare: Michel Barnier.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Malcolm Harbour och Pablo Arias Echeverría, för utskottet INTA, om fullbordande av den digitala inre marknaden (2013/2655(RSP)) (B7-0331/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.8 i protokollet av den 4.7.2013.


8. Parlamentets sammansättning

Ana Miranda hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 10 juli 2013.

I enlighet med artikel 4.3 i arbetsordningen fastställde parlamentet att denna plats var vakant och underrättade de berörda nationella myndigheterna om detta.


9. Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (debatt)

Betänkande om krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård [2013/2044(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Inês Cristina Zuber (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Patricia van der Kammen, grupplös, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz och Ádám Kósa.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Antigoni Papadopoulou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan och Antonio López-Istúriz White.

Talare: Johannes Hahn och Jean Lambert.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.9 i protokollet av den 4.7.2013.


10. Det europeiska larmnumret 112 (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000064/2013) från Sonia Alfano, Marc Tarabella, Alain Cadec, Isabelle Durant, Bernadette Vergnaud, Carlos Coelho, Cristian Silviu Buşoi, Claudette Abela Baldacchino, Amelia Andersdotter, Eric Andrieu, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Erik Bánki, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Lara Comi, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Jürgen Creutzmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Mark Demesmaeker, Christian Ehler, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Tanja Fajon, João Ferreira, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Krišjānis Kariņš, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Agnès Le Brun, Jo Leinen, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu Houillon, Marisa Matias, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Rareş-Lucian Niculescu, Miroslav Ouzký, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maurice Ponga, Phil Prendergast, Franck Proust, Mitro Repo, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Gabriele Zimmer, Niccolò Rinaldi, Malika Benarab-Attou, Tiziano Motti och Monika Flašíková Beňová till kommissionen: Det europeiska larmnumret 112: bristande genomförande av Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2011 och artikel 26 i direktiv 2009/136/EG (2013/2681(RSP)) (B7-0212/2013)

Fiona Hall och Hannu Takkula utvecklade frågan.

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marc Tarabella, Marian Harkin, Dieter-Lebrecht Koch, Ismail Ertug, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer och Alain Cadec.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Jordan, Iosif Matula, Phil Prendergast, Seán Kelly, Michael Theurer, Małgorzata Handzlik, Franz Obermayr och Piotr Borys.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Internetansluten tv (kortfattad redogörelse)

Betänkande om internetansluten tv [2012/2300(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

Petra Kammerevert redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sabine Verheyen, Milan Zver, Nadja Hirsch, Emma McClarkin, Andreas Mölzer och Piotr Borys.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 13.10 i protokollet av den 4.7.2013.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

12. De politiska gruppernas sammansättning

Oreste Rossi hade anslutit sig till PPE-gruppen från och med den 3 juli 2013.


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


13.1. Ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien ***III (omröstning)

Betänkande om det gemensamma utkastet, som godkänts av förlikningskommittén, till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Vital Moreira (A7-0244/2013)

(Enkel majoritet erfordrades för godkännande)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0320)

Inlägg:

Efter omröstningen yttrade sig Anni Podimata om situation i Egypten.


13.2. Angrepp mot informationssystem ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådet rambeslut 2005/222/RIF [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0321)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0321)

Inlägg:

Före omröstningen bad Monika Hohlmeier (föredragande) Toine Manders att dra tillbaka sitt muntliga ändringsförslag.

Toine Manders lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1; det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


13.3. Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenser för EU-medborgares integritet (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013 och B7-0343/2013 (2013/2682(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0336/2013

(ersätter B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0342/2013 och B7-0343/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski och Daniel Caspary för PPE-gruppen;

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen;

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo och Marietje Schaake för ALDE-gruppen;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0322)

(Resolutionsförslagen B7-0338/2013 och B7-0341/2013 bortföll.)

Inlägg:

Ana Gomes yttrade sig före omröstningen.

József Szájer lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 16; Hannes Swoboda redogjorde för talmanskonferensens ståndpunkt avseende denna punkt (talmannen ansåg att det inte fanns någon anledning att rösta om det muntliga ändringsförslaget).


13.4. De praktiska organisationsmetoderna i samband med valet till Europaparlamentet 2014 (omröstning)

Betänkande om förbättring av de praktiska organisationsmetoderna i samband med valet till Europaparlamentet 2014 [2013/2102(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Andrew Duff (A7-0219/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0323)


13.5. Vapenexport: genomförande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0258/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013 och B7-0267/2013 (2013/2657(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0258/2013

(ersätter B7-0258/2013, B7-0263/2013 och B7-0264/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt och Knut Fleckenstein för S&D-gruppen;

Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Sabine Lösing, Willy Meyer och Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen.

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0258/2013

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0260/2013

(ersätter B7-0260/2013, B7-0262/2013 och B7-0267/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Anne Delvaux och Roberta Angelilli för PPE-gruppen;

Anneli Jäätteenmäki och Graham Watson för ALDE-gruppen;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0324)


13.6. Inledande av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0314/2013 och B7-0317/2013 (2013/2583(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0314/2013

Antogs (P7_TA(2013)0325)

(Resolutionsförslag B7-0317/2013 bortföll.)


13.7. Höjning av norska tullar på jordbruksprodukter (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0327/2013 (2013/2547(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0326)


13.8. Fullbordande av den digitala inre marknaden (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0331/2013 (2013/2655(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0327)

Inlägg:

Före omröstningen bad Evelyne Gebhardt ledamöterna i sin grupp att inte delta i omröstningen om punkt 39.


13.9. Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (omröstning)

Betänkande om krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård [2013/2044(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jean Lambert (A7-0221/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0328)


13.10. Internetansluten tv (omröstning)

Betänkande om internetansluten tv [2012/2300(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Petra Kammerevert (A7-0212/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0329)


13.11. Förslag till ändringsbudget nr 1/2013 – Utgifter i samband med Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt avseende förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen [11607/2013 - C7-0199/2013- 2013/2054(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0246/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0330)

Inlägg:

Ivana Maletić och Franziska Katharina Brantner yttrade sig före omröstningen.


13.12. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning avseende justeringen av den fleråriga budgetramen, för att ta hänsyn till utgiftskraven som följer av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning avseende justeringen av den fleråriga budgetramen, för att ta hänsyn till utgiftskraven som följer av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [COM(2013)0157 - C7-0074/2013- 2013/2055(ACI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A7-0247/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades för antagande av ändringsförslag 5)
(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0331)


13.13. Utarbetande av kommissionens arbetsprogram för 2014 (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013 och B7-0329/2013 (2013/2679(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0315/2013

(ersätter B7-0315/2013, B7-0316/2013 och B7-0325/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

József Szájer för PPE-gruppen;

Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen;

Andrew Duff för ALDE-gruppen

Antogs (P7_TA(2013)0332)

(Resolutionsförslagen B7-0326/2013, B7-0328/2013 och B7-0329/2013 bortföll.)


13.14. Situationen i Egypten (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 och B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0362/2013

(ersätter B7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 och B7-0367/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean och Krzysztof Lisek för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn och Boris Zala för S&D-gruppen;

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen;

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen och Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim och Adam Bielan för ECR-gruppen.

Talare: Före omröstningen lade Véronique De Keyser fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att ersätta hela texten; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Antogs (P7_TA(2013)0333)

(Resolutionsförslag B7-0363/2013 bortföll.)


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Vital Moreira - A7-0244/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Hannu Takkula och Peter Jahr

Betänkande Monika Hohlmeier - A7-0224/2013
Hannu Takkula, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan och Zbigniew Ziobro

Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenser för EU-medborgares integritet - RC-B7-0336/2013
Hannu Takkula, Fabrizio Bertot, Charles Tannock, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Zbigniew Ziobro och Eija-Riitta Korhola

Betänkande Andrew Duff - A7-0219/2013
Martina Anderson, Seán Kelly och Daniel Hannan

Vapenexport: genomförande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp - RC-B7-0258/2013, B7-0258/2013, RC-B7-0260/2013
Daniel Hannan och Eija-Riitta Korhola

Inledande av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster - B7-0314/2013
Adam Bielan

Höjning av norska tullar på jordbruksprodukter - B7-0327/2013
Seán Kelly

Fullbordande av den digitala inre marknaden - B7-0331/2013
Seán Kelly

Betänkande Jean Lambert - A7-0221/2013
Martina Anderson, Maria do Céu Patrão Neves, Charles Tannock och Seán Kelly

Situationen i Egypten - RC-B7-0362/2013
Adam Bielan och Eija-Riitta Korhola


15. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Laima Liucija Andrikienė hade låtit meddela att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Vital Moreira - A7-0244/2013.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

16. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


17. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 4 i protokollet av den 2.7.2013).


17.1. Situationen i Djibouti

Resolutionsförslag B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0251/2013, B7-0354/2013 och B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, Cristian Dan Preda, Hannu Takkula, Marie-Christine Vergiat och Véronique De Keyser redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Peter Šťastný för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Sari Essayah, Alexander Mirsky och Krzysztof Lisek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Marc Tarabella och Eija-Riitta Korhola.

Talare:Johannes Hahn (ledamot av kommissionen)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.1 i protokollet av den 4.7.2013.


17.2. Situationen i Nigeria

Resolutionsförslag B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 och B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat och Véronique De Keyser redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Peter Šťastný, Corina Creţu och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski och Jolanta Emilia Hibner.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.2 i protokollet av den 4.7.2013.


18. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


18.1. Situationen i Djibouti (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 och B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0355/2013

(ersätter B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 och B7-0355/2013)

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0334)

(Resolutionsförslag B7-0354/2013 bortföll.)


18.2. Situationen i Nigeria (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013 och B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0355/2013

(ersätter B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013 och B7-0353/2013)

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik och Martin Kastler för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou och Mojca Kleva Kekuš för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0335)

(Resolutionsförslag B7-0352/2013 bortföll.)

°
° ° °

Talare: Jean-Pierre Audy, Bernd Posselt och Krzysztof Lisek.


19. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


20. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


21. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 9–12 september 2013.


22. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy