Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 september 2013 - Strasbourg

19. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i september 2013 (PE 515.412/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Begäran från Richard Seeber om att stryka Andrea Zanonis betänkande (A7-0277/2013) om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt från onsdagens föredragningslista (punkt 156 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista).

Talmannen meddelade att denna begäran inkommit efter tidsfristens utgång och därför inte kunde beaktas.

Tisdag
Begäran från S&D-gruppen om att bordlägga debatten om läget i förhandlingarna om en europeisk bankunion (punkt 150 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) och omröstningen om Sven Giegolds betänkande (A7-0393/2012) om Europeiska bankmyndigheten och tillsynen över kreditinstitut (punkt 106 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) och Marianne Thyssens betänkande (A7-0392/2012) om Europeiska centralbankens särskilda uppgifter i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (punkt 105 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) till torsdagen.

Talare: Hannes Swoboda för S&D-gruppen, som redogjorde för skälen till begäran, Guy Verhofstadt, som uttryckte sitt stöd för den, och Marianne Thyssen (föredragande), som underströk vikten av att rösta om dessa två betänkanden under den innevarande sammanträdesperioden.

Talmannen informerade parlamentet om att han skulle sammanträda med Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande) under tisdagsmorgonen för att försöka enas om en kompromiss mellan de två institutionerna.

Parlamentet godkände denna begäran.

°
° ° °

Begäran från PPE-gruppen om att föra upp Agustín Díaz de Mera García Consuegras betänkande (A7-0139/2013) om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav på föredragningslistan.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som redogjorde för skälen till begäran, Tanja Fajon, som motsatte sig den, och Agustín Díaz de Mera García Consuegra (föredragande), som underströk vikten av att hålla debatt och omröstning om hans betänkande under denna vecka.

Parlamentet godkände denna begäran med elektronisk omröstning (173 röster för, 126 röster emot, 3 nedlagda röster).

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till tisdagen kl. 12.

Begäran från ALDE-gruppen om att föra upp kommissionens uttalande om tillfälligt upphävande av SWIFT-avtalet till följd av NSA:s övervakning på föredragningslistan.

Talare: Sophia in 't Veld, som redogjorde för skälen till begäran, Christian Engström, som uttryckte sitt stöd för den, och Hannes Swoboda, som föreslog att kommissionens uttalande om denna fråga skulle föras upp på föredragningslistan för oktober.

Parlamentet förkastade denna begäran från ALDE-gruppen med elektronisk omröstning (117 röster för, 124 röster mot, 53 nedlagda röster).

Parlamentet godkände Hannes Swobodas förslag.

Onsdag
Inga föreslagna ändringar.

Torsdag

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen):

Förslag från talmanskonferensen: Situationen i Bahrain eller Situationen i Guatemala
Förslag från PPE-gruppen: Situationen i Camp Ashraf

Talare: Alejo Vidal-Quadras, som ansåg att PPE-gruppens förslag borde gå till omröstning först, Mairead McGuinness, som redogjorde för skälen till sin grupps begäran och uttryckte sitt stöd för Alejo Vidal-Quadras förslag, och Ulrike Lunacek, som insisterade på att Guatemalafrågan måste debatteras snarast.

Talmannen angav att omröstning skulle hållas i den ordning som förslagen hade lagts fram.

Talare: Mairead McGuinness.

Situationen i Bahrain:

Parlamentet godkände denna begäran med elektronisk omröstning (135 röster för, 129 röster emot, 16 nedlagda röster).

De två andra förslagen bortföll således.

Talare: Hannes Swoboda och Bernd Posselt.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy