Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 9 септември 2013 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.In memoriam
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Проверка на пълномощията
 7.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 8.Искания за защита на парламентарен имунитет
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)
 12.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 15.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 16.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 17.Петиции
 18.Внесени документи
 19.Ред на работа
 20.Имуществени последици на регистрираните партньорства * - Решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи * (разискване)
 21.Право на достъп до адвокат в рамките на наказателните производства и право на общуване след ареста ***I (разискване)
 22.Директива относно качеството на горивата и Директива за възобновяемите източници ***I (разискване)
 23.Постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар - Микропроизводство на енергия (разискване)
 24.Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (разискване)
 25.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 26.Европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност в Европа (кратко представяне)
 27.Прилагане и въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване (кратко представяне)
 28.Стратегия за риболова в Адриатическо и Йонийско море (кратко представяне)
 29.По-ефикасни и икономически целесъобразни услуги за устен превод в Европейския парламент (кратко представяне)
 30.Дневен ред на следващото заседание
 31.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (221 kb) Списък на присъствалите (60 kb) 
 
Протокол (213 kb) Списък на присъствалите (36 kb) 
 
Протокол (292 kb) Списък на присъствалите (71 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност