Seznam 
Zápis
PDF 272kWORD 199k
Pondělí, 9. září 2013 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.In memoriam
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Ověření pověřovacích listin
 7.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 8.Žádosti o ochranu poslanecké imunity
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Opravy (článek 216 jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)
 12.Texty dohod dodané Radou
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 15.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 16.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 17.Petice
 18.Předložení dokumentů
 19.Plán práce
 20.Majetkové důsledky registrovaného partnerství * - Majetkové poměry v manželství * (rozprava)
 21.Právo na přístup k obhájci v trestním řízení a právo na komunikaci po zatčení ***I (rozprava)
 22.Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***I (rozprava)
 23.Zajistit fungování vnitřního trhu s energií - Mikrovýroba energie (rozprava)
 24.Stejná odměna mužů a žen (rozprava)
 25.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 26.Evropská strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu (krátké přednesení)
 27.Provádění a dopad opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (krátké přednesení)
 28.Strategie pro rybolov v Jaderském a Jónském moři (krátké přednesení)
 29.Efektivnější a hospodárnější tlumočení v Evropském parlamentu (krátké přednesení)
 30.Pořad jednání příštího denního zasedání
 31.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. In memoriam

Předseda uctil jménem Parlamentu památku Lothara Biskyho, bývalého předsedy skupiny GUE/NGL, který zemřel dne 13. srpna 2013.

Parlament držel minutu ticha.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení o vlakovém neštěstí, ke kterému došlo 24. července tohoto roku poblíž Santiaga de Compostela, a o nehodě autobusu v oblasti Neapole, k níž došlo 28. července. Tyto nehody si vyžádaly mnoho lidských životů. Předseda za Evropský parlament vyjádřil soustrast rodinám a blízkým obětí.

Předseda poté hovořil o několika projektech, které je třeba zdárně dokončit před konáním voleb do EP v květnu 2014, a to především bankovní unii a jednání ohledně víceletého finančního rámce.

Závěrem přivítal místopředsedu Alexandera Alvara a popřál brzké uzdravení místopředsedovi Georgiosi Papastamkosovi.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


5. Složení Parlamentu

Protože poslanec Lothar Bisky zemřel, Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 jednacího řádu konstatuje, že jeho mandát skončil s účinností ode dne 14. srpna 2013.

Příslušné rumunské orgány EP oznámily:

- jmenování Ramony Nicole Mănescuové rumunskou ministryní dopravy s účinností ode dne 26. srpna 2013,

- zvolení Eduarda Raula Hellviga, kterým je nahrazena Ramona Nicole Mănescu s účinností ode dne 4. září 2013,

- zvolení Ovidia Ioana Silaghiho, kterým je nahrazen Cristian Silviu Bușoi s účinností ode dne 4. září 2013.

V souladu s čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímým volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu Parlament konstatuje, že mandát Ramony Nicole Mănescuové skončil s účinností ode dne 26. srpna 2013, a bere na vědomí zvolení Eduarda Raula Hellviga a Ovidia Ioana Silaghiho s účinností ode dne 4. září 2013.

Příslušné španělské orgány oznámily, že Iñaki Irazabalbeitia Fernández, kterým je nahrazena Ana Miranda, byl s účinností ode dne 11. července 2013 zvolen poslancem Parlamentu.

V souladu s čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímým volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu tuto skutečnost Parlament bere na vědomí s účinností ode dne 11. července 2013.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Eduard-Raul Hellvig, Ovidiu Ioan Silaghi a Iñaki Irazabalbeitia Fernández v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


6. Ověření pověřovacích listin

Na základě návrhu Výboru JURI rozhodl parlament o potvrzení mandátu následujících poslanců: Biljana Borzan, Zdravka Bušić, Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica a Ruža Tomašić, Marino Baldini, Tonino Picula, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Oleg Valjalo a Nikola Vuljanić, a to s účinností ode dne 1. července 2013.


7. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné polské orgány předaly v rámci soudního řízení probíhajícího u varšavského soudu žádost, aby byl Zbigniew Ziobro zbaven poslanecké imunity.

Podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


8. Žádosti o ochranu poslanecké imunity

Lara Comi předložila žádost o ochranu své imunity a výsad v rámci řízení probíhajícího před soudem ve Ferraře.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.

Gabriele Albertini předložil žádost o ochranu své imunity a výsad v rámci řízení probíhajícího před soudem v Milánu.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


9. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, Verts/ALE a ALDE následující žádosti o jmenování:

- delegace pro vztahy s Íránem: Bernd Posselt

- výbor REGI: Iñaki Irazabalbeitia Fernández

- výbor PETI: Iñaki Irazabalbeitia Fernández

- delegace pro vztahy se zeměmi Mercosuru: Iñaki Irazabalbeitia Fernández

- delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Iñaki Irazabalbeitia Fernández

- výbor IMCO: Eduard-Raul Hellvig

- delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko: Eduard-Raul Hellvig

- delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Eduard-Raul Hellvig

- výbor REGI: Ovidiu Ioan Silaghi

- delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem: Ovidiu Ioan Silaghi.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


10. Opravy (článek 216 jednacího řádu)

Výbory LIBE a ENVI předaly následující opravy ke zněním přijatým Evropským parlamentem:

Oprava P7_TA-PROV(2013)0259(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 12. června 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích (P7_TA-PROV(2013)0259) (COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD))

Oprava P7_TA-PROV(2013)0311(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 3. července 2013 k přijetí rozhodnutí rozhodnutí ohledně rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách (P7_TA-PROV(2013)0311) (COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD))

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se opravy považují za schválené, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách hlasovalo.

Opravy jsou po dobu trvání tohoto zasedání k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


11. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od přerušení zasedání v červenci podepsal společně s předsedou Rady čtyři akty přijaté řádným legislativním postupem a že ve středu podepíše ještě pátý akt:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (00079/2013/LEX - C7-0261/2013 - 2006/0084(COD))

- Směrnice evropského Parlamentu a Rady o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (00038/2012/LEX - C7-0228/2013 - 2010/0273(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky (00021/2013/LEX - C7-0227/2013 - 2011/0429(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (00024/2013/LEX - C7-0226/2013 - 2012/0062(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii (00038/2013/LEX - C7-0225/2013 - 2010/0390(COD))


12. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie;

- dohoda mezi Evropskou unií a Ruskou federací o prekursorech drog;

- evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé.


13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000068/2013), kterou pokládá Juan Fernando López Aguilar, za výbor LIBE, Komisi: Provádění strategie vnitřní bezpečnosti EU (2013/2636(RSP)) (B7-0213/2013)

- (O-000073/2013), kterou pokládá Pervenche Berès, za výbor EMPL, Komisi: Evropská strategie pro bezpečnost a zdraví při práci (2013/2685(RSP)) (B7-0214/2013)

- (O-000074/2013), kterou pokládá Amalia Sartori, za výbor ITRE, Komisi: Mikrovýroba energie (2012/2930(RSP))(B7-0217/2013)

- (O-000078/2013), kterou pokládá Mikael Gustafsson, za výbor FEMM, Komisi: Uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci (2013/2678(RSP)) (B7-0218/2013)

- (O-000085/2013), kterou pokládá Jens Rohde, za výbor ITRE, Radě: Digitální agenda pro růst, mobilitu a zaměstnanost: Čas přeřadit na vyšší rychlost (2013/2593(RSP)) (B7-0219/2013)

- (O-000086/2013), kterou pokládá Jens Rohde, za výbor ITRE, Komisi: Digitální agenda pro růst, mobilitu a zaměstnanost: Čas přeřadit na vyšší rychlost (2013/2593(RSP)) (B7-0220/2013).


14. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.911/2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) stanovením registračních a licenčních podmínek pro uživatele GMES a určením kritérií pro omezení přístupu ke zvláštním údajům GMES a informacím služeb GMES (C(2013)04311 – 2013/2731(DEA))

předáno věcně: příslušný výbor: ITRE

Lhůta pro námitky: dva měsíce od data přijetí, tj. 12. července 2013.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se nahrazují přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (C(2013)04313 – 2013/2716(DEA))

předáno: věcně příslušný výbor: AFCO ((článek 50 jednacího řádu), PETI (článek 50 jednacího řádu)

Lhůta pro námitky: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. července 2013.

- Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla, přijatého pod číslem C(2013) 2549 (C(2013)04475 – 2013/2761(DEA))

předáno: věcně příslušný výbor: TRAN

Lhůta pro námitky: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. července 2013.

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro předložení námitek.

- Poskytování informačních služeb pro bezpečná a zajištěná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla (C(2013)02549 – 2013/2703(DEA))

předáno: věcně příslušný výbor: TRAN

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 15. května 2013.

Prodloužení lhůty pro námitky: dodatečné dva měsíce, na žádost Rady.

- Nařízení, kterým se doplňuje směrnice 2010/40/EU, pokud jde o údaje a postupy pro poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně (C(2013)02550 – 2013/2712(DEA))

předáno: věcně příslušný výbor: TRAN

Lhůta pro námitky: dva měsíce od data přijetí, tj. 15. května 2013.

Prodloužení lhůty pro námitky: dodatečné dva měsíce, na žádost Rady.


15. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Směrnice Komise, kterou se pozměňuje příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (D025592/02 - 2013/2756(RPS) - lhůta: 15. 8. 2013)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. ze dne XXX, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání náhradních sladidel v některých ovocných nebo zeleninových pomazánkách (D027805/03 - 2013/2709(RPS) - lhůta: 11/09/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI


16. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na dílčích zasedáních v únoru, březnu a dubnu 2013 a o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na dílčím zasedání v květnu 2013 jsou k dispozici na internetových stránkách „Séance en direct“.


17. Petice

Následující petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 201 odst. 6 jednacího řádu:

Dne 28. června 2013.

(jméno důvěrné) (č. 0727/2013); Pedro Santamaría (č. 0728/2013); (jméno důvěrné) (č. 0729/2013).

Dne 11. července 2013.

Emanuele Tomassini (č. 0730/2013); Cristiana Manunza (č. 0731/2013); (jméno důvěrné) (č. 0732/2013); Luciano Magliona (č. 0733/2013); Lily Christnach (č. 0734/2013); Maria Agkana (5 podpisů) (č. 0735/2013); Arlette Pignolo (č. 0736/2013); Benoit Perrussel (Fédération autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés) (č. 0737/2013); Alin Ovidiu Preda (č. 0738/2013); Matteo La Cara (č. 0739/2013); Alberto Buttini (č. 0740/2013); Jacqueline Brummelhop (č. 0741/2013); Martin Partridge (č. 0742/2013); Jean Marie Vauchez (Organisation nationale des educateurs specialises) (4 podpisy) (č. 0743/2013); Cibo Kocakaya (č. 0744/2013); Ioannis Daras (Association internationale de la presse sportive - AIPS) (12 podpisů) (č. 0745/2013); Leszek Grześlak (č. 0746/2013); Edward Zytka (č. 0747/2013); Roger Eames (Tibet support group grampian) (238 podpisů) (č. 0748/2013); István Dalnoki (č. 0749/2013); Ada Bianchini (č. 0750/2013); Roberto Marcoccio (č. 0751/2013); Christina Anaya Mortensen (č. 0752/2013); Micheline Galay (č. 0753/2013); Christian Sauvez (č. 0754/2013); Angelo Antonio Alù (č. 0755/2013); Salvatore Caputo (č. 0756/2013); Alan Cox (č. 0757/2013); Ruth Anne Appleby (č. 0758/2013); (jméno důvěrné) (č. 0759/2013); Athanassios-Miltiadis Kokkinos (č. 0760/2013); Dimitra Kastani (č. 0761/2013); (jméno důvěrné) (č. 0762/2013); Frank Mulcahy (č. 0763/2013); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (č. 0764/2013); (jméno důvěrné) (č. 0765/2013); Fabiano Filippin (č. 0766/2013); Fabiano Filippin (č. 0767/2013); Fabiano Filippin (č. 0768/2013); Stephen McMaster (č. 0769/2013); Ferenc János Kis (č. 0770/2013); (jméno důvěrné) (č. 0771/2013); Ana M. Prats Rodríguez (č. 0772/2013); José Manuel Martín Álvarez (č. 0773/2013); Gladys María González González (č. 0774/2013); Juan García Benaiges (č. 0775/2013); (jméno důvěrné) (č. 0776/2013); Rafael Ortiz García (č. 0777/2013); Fernanda da Conceição Ferreira Galego (č. 0778/2013); (jméno důvěrné) (č. 0779/2013); (jméno důvěrné) (č. 0780/2013); (jméno důvěrné) (č. 0781/2013); Ovidiu Ghenea (č. 0782/2013); Laurențiu Ion Ene (č. 0783/2013); Laurentiu Ion Ene (č. 0784/2013); Theodoros Pitikaris (č. 0785/2013); Laurentiu Ion Ene (č. 0786/2013); (jméno důvěrné) (č. 0787/2013); Sylwia Maćkowiak (č. 0788/2013); Eduardo José Baroja Otero (č. 0789/2013); Eimantas Pranauskas (č. 0790/2013); (jméno důvěrné) (č. 0791/2013); Vasilis Tsaggaras (č. 0792/2013); István Dalnoki (č. 0793/2013); Foster Gredo (č. 0794/2013); Mª Dolores Calderón Hernández (č. 0795/2013); Bernardo Barber Moll (40 podpisů) (č. 0796/2013); Eduardo Ribeiro (č. 0797/2013); (jméno důvěrné) (č. 0798/2013); (jméno důvěrné) (č. 0799/2013); (jméno důvěrné) (č. 0800/2013); María Mercedes Gómez Sande (č. 0801/2013); (jméno důvěrné) (č. 0802/2013);

Dne 17. července 2013.

Andreas Dornheim (Volkssolidarität Kreisverband Glauchau/Hohenstein-Ernstthal e. V., Kindertagesstätte "Sonnenkäfer") (č. 0803/2013); Hartmut Hellwig (Die Wellenbrecher, Elektrohypersensible im Verein Bürger gegen Elektrosmog e. V. ) (č. 0804/2013); Susanne Gura (Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e. V.) (č. 0805/2013); Jan Christian Nolte (č. 0806/2013); Heinrich Haller (č. 0807/2013); Gredo Förster (č. 0808/2013); Marija Iliev (č. 0809/2013); Rosemarie Geurkink (č. 0810/2013); Heinz Brünglinghaus (č. 0811/2013); Heinz Skiba (č. 0812/2013); Rüdiger Nißnick (č. 0813/2013); Klaus Neuwirth (č. 0814/2013); Dieter Hofmann (č. 0815/2013); Manfred Seemayer (č. 0816/2013); Peter Ehrhardt (č. 0817/2013); Mohammed Boutouatou (č. 0818/2013); Daniela Trümpi (č. 0819/2013); Yuriy Nikolaev (č. 0820/2013); Markus Gillot (č. 0821/2013); Jürgen Piotrowitz (č. 0822/2013); Thorsten Schägger (č. 0823/2013); Naum Balyuchev (č. 0824/2013); Siegfried Ballentin (č. 0825/2013); Cornelia Trentea (č. 0826/2013); (jméno důvěrné) (č. 0827/2013); Hilda Nixon (č. 0828/2013); Leif Lundgren (č. 0829/2013); Emil Atanasov (č. 0830/2013); Linda Schneider (198 podpisů) (č. 0831/2013); Denise Klein (č. 0832/2013); Ivanka Petrova (č. 0833/2013); Biser Iordanov (č. 0834/2013); (jméno důvěrné) (č. 0835/2013); Chavdar Tsekov (Bulgarian Charcoal Association) (č. 0836/2013); Roman Baran (č. 0837/2013); Henryk Demps (č. 0838/2013); Jerzy Warszyński (č. 0839/2013); Edward Zytka (č. 0840/2013); Marek Bielecki (č. 0841/2013); Johannes Michael Wiesenthal-Bayer (č. 0842/2013); (jméno důvěrné) (č. 0843/2013); Henryk Demps (č. 0844/2013); István Dalnoki (č. 0845/2013); Panagiota Patsalidou Ioannou (č. 0846/2013); Georgios Floras (č. 0847/2013); Jovica Radosavljević (č. 0848/2013); Andreja Širšikova (č. 0849/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (č. 0850/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (č. 0851/2013); Dieter Snoeck (č. 0852/2013); (jméno důvěrné) (č. 0853/2013); (jméno důvěrné) (č. 0854/2013); (jméno důvěrné) (č. 0855/2013); (jméno důvěrné) (č. 0856/2013); Florián Díaz González (č. 0857/2013); Johann Strobel (č. 0858/2013); Martin Mittmann (č. 0859/2013); (jméno důvěrné) (č. 0860/2013); Christa von Kriegelstein (č. 0861/2013); Juan Rico Azorín (č. 0862/2013); Eduardo Marín Frasser (č. 0863/2013); Jennifer Stoppe (č. 0864/2013); (jméno důvěrné) (č. 0865/2013); Ioannis Daras (Association internationale de la presse sportive - AIPS) (2 podpisy) (č. 0866/2013); (jméno důvěrné) (č. 0867/2013); Radosław Judycki (č. 0868/2013); Valeriu Slusaru (č. 0869/2013); Günter Dillikrath (č. 0870/2013); (jméno důvěrné) (č. 0871/2013); Matthias Polney (Evangelisch Lutherisches Pfarramt) (110 podpisů) (č. 0872/2013); Claude Coste (Association Contre les Inondations la Defense de l'Eau et l' Environnement) (č. 0873/2013); Rossella Ciacci (33 podpisů) (č. 0874/2013); Fabiano Filippin (č. 0875/2013); Brice Ducruix (č. 0876/2013); Alain Sebag (č. 0877/2013); Alessandro Boeri (4 podpisy) (č. 0878/2013); Antonio Giovanni Povero (č. 0879/2013); Marco Fioschini (č. 0880/2013); Patricia Amat (č. 0881/2013); Christa Exner (č. 0882/2013); Robert Góralik (č. 0883/2013); Stephan Tamminga (č. 0884/2013); Andreas Tuengler (č. 0885/2013); Anastasios Zambelakis (č. 0886/2013); Ladislav Cabada (č. 0887/2013); Jolanta Gontarz (č. 0888/2013); Rabia Balkanli (č. 0889/2013); Frans Super (č. 0890/2013); Torsten Jäger (č. 0891/2013); Martin Rheinheimer (č. 0892/2013); Anke Ahlf (č. 0893/2013); Andreas M. Walter (č. 0894/2013); Jörg Bischof (č. 0895/2013); (jméno důvěrné) (č. 0896/2013); (jméno důvěrné) (č. 0897/2013); (jméno důvěrné) (č. 0898/2013); Nicole Merten-Panitz (č. 0899/2013); Johann Weixlberger (č. 0900/2013); (jméno důvěrné) (č. 0901/2013); (jméno důvěrné) (č. 0902/2013); Danuta Radwańska-Vollus (č. 0903/2013); Jerome Kerscher (č. 0904/2013); Frank Steinmetz (č. 0905/2013); Wolfgang David (č. 0906/2013); Stefan Hladiuc (č. 0907/2013); Jocelyne Pageau (č. 0908/2013); István Dalnoki (č. 0909/2013); István Dalnoki (č. 0910/2013); Claus Hansen (č. 0911/2013); (jméno důvěrné) (č. 0912/2013); (jméno důvěrné) (č. 0913/2013); Spas Ivanov (č. 0914/2013); Keijo Hyvönen (č. 0915/2013); Juozas Imbrasas (č. 0916/2013); Soterios Adamopoulos (č. 0917/2013); Anna Orzechowska (č. 0918/2013); Carl-Joel Andreen (č. 0919/2013); Michael Knopp (č. 0920/2013); Martin Schatzl (č. 0921/2013); Dirk Emmermann (č. 0922/2013); Álvaro Lahoz Tornos (č. 0923/2013); (jméno důvěrné) (č. 0924/2013); Zoé Seret (č. 0925/2013); (jméno důvěrné) (č. 0926/2013); (jméno důvěrné) (č. 0927/2013); (jméno důvěrné) (č. 0928/2013); (jméno důvěrné) (č. 0929/2013); (jméno důvěrné) (č. 0930/2013); (jméno důvěrné) (č. 0931/2013); María del Carmen Velo Calvo (č. 0932/2013); Theodoros Pitikaris (č. 0933/2013); (jméno důvěrné) (č. 0934/2013); Carmen D. de Jesús Martínez (č. 0935/2013); (jméno důvěrné) (č. 0936/2013); Krystyna Babraj (č. 0937/2013); Maurizio Mazzini (č. 0938/2013).

Dne 22. srpna 2013.

Kema Mussolin (č. 0939/2013); Lyudmila Dvoretskaya (1595 podpisů) (č. 0940/2013); Victor Dombrovschi (Ecorec S.A.) (č. 0941/2013); Renée Cortas (č. 0942/2013); Claude Coste (Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement) (č. 0943/2013); Birgitte Thomsen (č. 0944/2013); (jméno důvěrné) (č. 0945/2013); (jméno důvěrné) (č. 0946/2013); (jméno důvěrné) (č. 0947/2013); (jméno důvěrné) (č. 0948/2013); (jméno důvěrné) (č. 0949/2013); (jméno důvěrné) (č. 0950/2013); (jméno důvěrné) (č. 0951/2013); Javier Arroyo (č. 0952/2013); (jméno důvěrné) (č. 0953/2013); Anne-Lise Jønch Pedersen (č. 0954/2013); Albert de la Peña Guillén (č. 0955/2013); (jméno důvěrné) (č. 0956/2013); (jméno důvěrné) (č. 0957/2013); (jméno důvěrné) (č. 0958/2013); Laurence Rocour (č. 0959/2013); Victor Ruse (č. 0960/2013); (jméno důvěrné) (č. 0961/2013); Alejandro Escribano Sanmartín (Los Verdes Ecopacifistas) (č. 0962/2013); Hugues Lefranc (č. 0963/2013); (jméno důvěrné) (3 podpisy) (č. 0964/2013); (jméno důvěrné) (č. 0965/2013); (jméno důvěrné) (č. 0966/2013); (jméno důvěrné) (č. 0967/2013); (jméno důvěrné) (č. 0968/2013); (jméno důvěrné) (č. 0969/2013); Pierre Ewald (č. 0970/2013); Carlos Alonso Cidad (č. 0971/2013); Femi Folorunso (č. 0972/2013); (jméno důvěrné) (č. 0973/2013); Alexander Mercedes Würfl (č. 0974/2013); Michael Urban (č. 0975/2013); María José Varela Velo (č. 0976/2013); Christopher Harms (č. 0977/2013); (jméno důvěrné) (č. 0978/2013); R.F.T. Bekkers (č. 0979/2013); Ildiko Bădescu (č. 0980/2013); (jméno důvěrné) (č. 0981/2013); (jméno důvěrné) (č. 0982/2013); (jméno důvěrné) (č. 0983/2013); (jméno důvěrné) (č. 0984/2013); (jméno důvěrné) (č. 0985/2013); (jméno důvěrné) (č. 0986/2013); (jméno důvěrné) (č. 0987/2013); (jméno důvěrné) (č. 0988/2013); (jméno důvěrné) (č. 0989/2013); (jméno důvěrné) (č. 0990/2013); (jméno důvěrné) (č. 0991/2013); (jméno důvěrné) (č. 0992/2013); Marcello Leonardi (č. 0993/2013); (jméno důvěrné) (č. 0994/2013); Miclle Letellier (č. 0995/2013); (jméno důvěrné) (č. 0996/2013); (jméno důvěrné) (č. 0997/2013); (jméno důvěrné) (č. 0998/2013); (jméno důvěrné) (č. 0999/2013); (jméno důvěrné) (č. 1000/2013); (jméno důvěrné) (č. 1001/2013); Asztrik Varsegi (Archiabbas M.S. Martini de Sacro Monte Pannoniae) (č. 1002/2013); (jméno důvěrné) (č. 1003/2013); (jméno důvěrné) (č. 1004/2013); (jméno důvěrné) (č. 1005/2013); (jméno důvěrné) (č. 1006/2013); (jméno důvěrné) (č. 1007/2013); Szeja Piotr (č. 1008/2013); Jürgen Schröder (č. 1009/2013); (jméno důvěrné) (č. 1010/2013); (jméno důvěrné) (č. 1011/2013); Paul Wauters (č. 1012/2013); (jméno důvěrné) (č. 1013/2013); (jméno důvěrné) (č. 1014/2013); Devis De Virgilio (č. 1015/2013); Federico Nazar (č. 1016/2013); Isabelle Thery (č. 1017/2013); (jméno důvěrné) (č. 1018/2013); Ecaterina Enescu (č. 1019/2013); (jméno důvěrné) (č. 1020/2013); Pierre Morel-A-L'Huissier (č. 1021/2013); Edvige Cambiaghi (176 podpisů) (č. 1022/2013); Gaetano Cortese (č. 1023/2013); Aurore Bardeau (č. 1024/2013); Aurore Bardeau (č. 1025/2013); Carlo Vande Casteele (č. 1026/2013); Elizabeth Stevenson (č. 1027/2013); Salvatore Fiorillo (č. 1028/2013); Alexander Marshall (č. 1029/2013); Mohammad Rahman (č. 1030/2013); Joël Ollivier (č. 1031/2013); Gianfranco Gentile (č. 1032/2013); Mateo Cobo Feijóo (č. 1033/2013); (jméno důvěrné) (č. 1034/2013); Rui Sá (č. 1035/2013); (jméno důvěrné) (č. 1036/2013); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (č. 1037/2013); (jméno důvěrné) (č. 1038/2013); José María Álvarez Álvarez (č. 1039/2013); Eveline Bois (č. 1040/2013); Andris Orols (Latvija par Latu) (č. 1041/2013); Juan Carlos Lema Dopico (č. 1042/2013); Francisco de Magalhães (č. 1043/2013); Gesine Wolf (č. 1044/2013); Eamon Croghan (č. 1045/2013); Riccardo Corridori (č. 1046/2013); Christophe Vidal (Syndicat Auonome Sapeurs Pompiers Professionnels - Lot-et-Garonne) (č. 1047/2013); (jméno důvěrné) (č. 1048/2013); Günter Michael Meinzer (č. 1049/2013); Federico Iannetti (č. 1050/2013); Marjan Stritof (č. 1051/2013); Helle Bratbjerg Mathisen (č. 1052/2013); Mariusz Bieńkowski (č. 1053/2013); Afham Ismail (2 podpisy) (č. 1054/2013); Gerard Bruyneel (č. 1055/2013); Kevin Corcoran (č. 1056/2013); Francesco Orbitello (č. 1057/2013); Francesco Orbitello (č. 1058/2013); Antonio De Giorgi (č. 1059/2013); Roxana Mihaela Petrescu (č. 1060/2013); Charles Litster (č. 1061/2013); Richard Armenante (č. 1062/2013); Patrick Naudot (č. 1063/2013); Danielle Laumont (č. 1064/2013); (jméno důvěrné) (č. 1065/2013); (jméno důvěrné) (č. 1066/2013); Katrin Gutsche (č. 1067/2013); Mira Bateman (č. 1068/2013); Mahmoude El Bouchehati (č. 1069/2013); Romana Sobotovicova (č. 1070/2013); Donal Buckley (č. 1071/2013); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra COCN) (č. 1072/2013); Serafina Melone (č. 1073/2013); Gregório Simão Fernandes (č. 1074/2013).

Dne 4. září 2013.

(jméno důvěrné) (č. 1075/2013); (jméno důvěrné) (č. 1076/2013); Bernhard Zündorff (č. 1077/2013); Sebastian Frankenberger (Ökologisch-Demokratische Partei) (č. 1078/2013); Rudolf Haller (č. 1079/2013); (jméno důvěrné) (č. 1080/2013); Michael Palliardi (č. 1081/2013); Gredo Förster (č. 1082/2013); Wolfdietrich Burde (č. 1083/2013); (jméno důvěrné) (č. 1084/2013); (jméno důvěrné) (č. 1085/2013); Anke Gehring (č. 1086/2013); Thomas Kopp (č. 1087/2013); (jméno důvěrné) (č. 1088/2013); (jméno důvěrné) (č. 1089/2013); (jméno důvěrné) (č. 1090/2013); (jméno důvěrné) (č. 1091/2013); (jméno důvěrné) (č. 1092/2013); Rudolf v. Görke (č. 1093/2013); Anna Staudigl (č. 1094/2013); (jméno důvěrné) (č. 1095/2013); Günter Dillikrath (č. 1096/2013); (jméno důvěrné) (č. 1097/2013); Ludwig Bühlmeier (č. 1098/2013); Martin Kieren (č. 1099/2013); Peter Tietler (č. 1100/2013); (jméno důvěrné) (č. 1101/2013); Vesela Ivanova (č. 1102/2013); Jelena Sirota (č. 1103/2013); Tullio Porcu (č. 1104/2013); Alexandru Firicel (č. 1105/2013); Ivan Suvorov (č. 1106/2013); Athanasios Krezios (č. 1107/2013); (jméno důvěrné) (č. 1108/2013); Maria Louise Dorner (č. 1109/2013); Paweł Wydmuch (č. 1110/2013); (jméno důvěrné) (č. 1111/2013); (jméno důvěrné) (č. 1112/2013); Aleksandra Majkowska (č. 1113/2013); Jan Kowalski (č. 1114/2013); Zoltán Németh (č. 1115/2013); (jméno důvěrné) (č. 1116/2013); Jeppe Vestergaard Nielsen (č. 1117/2013); Marios Achilleos (č. 1118/2013); (jméno důvěrné) (č. 1119/2013); Marios Achilleos (č. 1120/2013); (jméno důvěrné) (č. 1121/2013); Bonifacija Gulič (č. 1122/2013).


18. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, LIBE, IMCO

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2013: Postoj Rady ze dne 9. července 2013 (11693/2013 - C7-0245/2013 - 2013/2056(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2013: Postoj Rady ze dne 9. července 2013 (11694/2013 - C7-0246/2013 - 2013/2070(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2013: postoj Rady ze dne 15. července 2013 (11696/2013 - C7-0247/2013 - 2013/2084(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2013: postoj Rady ze dne 15. července 2013 (11697/2013 - C7-0248/2013 - 2013/2086(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

2) z parlamentních výborů

- ***IZpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci EU Aid Volunteers (COM(2012)0514 - C7-0303/2012 - 2012/0245(COD)) - výbor DEVE - Zpravodajka: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (COM(2012)0521 - C7-0316/2012 - 2012/0250(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Franck Proust (A7-0167/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020 (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran (COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)

- Zpráva o vojenských strukturách EU: aktuální stav a budoucí výhledy (2012/2319(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

- Zpráva o námořním rozměru společné bezpečnostní a obranné politiky (2012/2318(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Ana Gomes (A7-0220/2013)

- ***IZpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Unie na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2020 až 2033 (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD)) - výbor CULT - Zpravodaj: Marco Scurria (A7-0226/2013)

- ***IZpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013)

- Zpráva „Směřování k efektivnějšímu a hospodárnějšímu tlumočení v Evropském parlamentu“ (2011/2287(INI)) - výbor CONT - Zpravodajka: Esther de Lange (A7-0233/2013)

- Zpráva o strategii rybolovu v Jaderském a Jónském moři (2012/2261(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: Guido Milana (A7-0234/2013)

- Zpráva o doporučení Radě, Komisi a ESVČ k jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií (2013/2052(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Emilio Menéndez del Valle (A7-0235/2013)

- Zpráva o provádění strategie EU pro mládež (2010–2012) (2013/2073(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

- Zpráva o evropských jazycích, jimž hrozí zánik, a o jazykové rozmanitosti v Evropské unii (2013/2007(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: François Alfonsi (A7-0239/2013)

- ***IZpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech (COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

- Zpráva o podpoře evropské strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu (2012/2298(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Michael Cramer (A7-0241/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

- Zpráva o zabíjení na základě pohlaví: chybějící ženy? (2012/2273(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Antigoni Papadopoulou (A7-0245/2013)

- Zpráva o podpoře evropských kulturních a tvůrčích odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti (2012/2302(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

- ***IZpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

- Zpráva o situaci nezletilých osob v EU bez doprovodu (2012/2263(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

- *Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství (COM(2011)0126 - C7-0093/2011 - 2011/0059(CNS)) - výbor JURI - Zpravodajka: Alexandra Thein (A7-0253/2013)

- *Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství (COM(2011)0127 - C7-0094/2011 - 2011/0060(CNS)) - výbor JURI - Zpravodajka: Alexandra Thein (A7-0254/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013)

- Zpráva o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 (2013/2051(INI)) - výbor PETI - Zpravodaj: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

- Zpráva o přeshraničním kolektivním vyjednávání a nadnárodním sociálním dialogu (2012/2292(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Thomas Händel (A7-0258/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu (COM(2012)0591 - C7-0332/2012 - 2012/0285(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013)

- Doporučení Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k politice EU vůči Bělorusku (2013/2036(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)

- Zpráva o zajištění fungování vnitřního trhu s energií (2013/2005(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jerzy Buzek (A7-0262/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii (COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o právech Parlamentu v rámci postupu jmenování budoucích výkonných ředitelů Evropské agentury pro životní prostředí – změna článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (2013/2089(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Matthias Groote (A7-0264/2013)

- ***Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o zjednodušení vízového režimu pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A7-0266/2013)

- ***Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A7-0267/2013)

- Zpráva o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013)

- Zpráva o vnitřním trhu služeb: aktuální stav a další postup (2012/2144(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

- Zpráva o řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí: možná východiska (2013/2045(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

- ***IZpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Linda McAvan (A7-0276/2013)

- ***IZpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

- ***Io návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Corinne Lepage (A7-0279/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (COM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD)) - výbor REGI - Zpravodajka: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

- ***IZpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice] (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Alain Cadec (A7-0282/2013)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A7-0283/2013)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise (11694/2013 - C7-0246/2013 - 2013/2070(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0284/2013)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise, oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie (11696/2013 - C7-0247/2013 - 2013/2084(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajky: Giovanni La Via, Derek Vaughan (A7-0285/2013)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise (11697/2013 - C7-0248/2013 - 2013/2086(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0286/2013)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise (11693/2013 - C7-0245/2013 - 2013/2056(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0287/2013)


19. Plán práce

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání zářijového plenárního zasedání 2013 (PE 515.412/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

°
° ° °

Žádost, kterou předložil Richard Seeber s cílem stáhnout ze středečního pořadu jednání zprávu, kterou předkládá Andrea Zanoni (A7-0277/2013) na téma změny směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných asoukromých záměrů na životní prostředí (bod 156 návrhu pořadu jednání).

Předseda jej upozornil, že žádost nebyla předložena v příslušné lhůtě, a nelze ji tudíž vzít v potaz.

Úterý
Žádost skupiny S&D s cílem odložit na čtvrtek rozpravu na téma stav jednání o evropské bankovní unii
(bod 150 návrhu pořadu jednání) a hlasování o zprávách Svena Giegolda (A7-0393/2012) na téma Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi (bod 106 návrhu pořadu jednání) a Marianne Thyssen (A7-0392/2012) na téma svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance (bod 105 návrhu pořadu jednání).

Vystoupili: Hannes Swoboda za skupinu S&D, který uvedl důvody pro svou žádost, Guy Verhofstadt, který ji podpořil, a Marianne Thyssen (zpravodajka), která zdůraznila, že je důležité hlasovat o těchto dvou zprávách na probíhajícím zasedání.

Předseda informoval Parlament, že o věci bude diskutovat s Mariem Draghim (Evropská centrální banka) v úterý ráno s cílem nalézt kompromis mezi oběma orgány.

Parlament tuto žádost schválil.

°
° ° °

Žádost skupiny PPE s cílem zapsat na pořad jednání zprávu Agustína Díaze de Mery Garcíi Consuegry (A7-0139/2013) na téma seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic členských států vízum, jakož i seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který žádost zdůvodnil, Tanja Fajon, která vystoupila proti, a Agustín Díaz de Mera García Consuegra (zpravodaj), který zdůraznil, že je důležité diskutovat a hlasovat o jeho zprávě ještě tento týden.

Parlament žádost schválil EH (173 pro, 126 proti, zdrželi se 3).

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: úterý, 12:00.

Žádost skupiny ALDE s cílem zapsat na pořad jednání prohlášení Komise ohledně pozastavení platnosti dohody SWIFT z důvodu odhalení sledování ze strany agentury NSA.

Vystoupili: Sophia in 't Veld, která žádost zdůvodnila, Christian Engström, který ji podpořil, a Hannes Swoboda, který navrhl, aby byla zapsána na pořad jednání říjnového zasedání.

Parlament žádost skupiny ALDE zamítl EH (117 pro, 124 proti, zdrželo se 53).

Parlament souhlasil s návrhem Hannese Swobody.

Středa
Nebyly navrženy žádné změny.

Čtvrtek

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu):

Návrh Konference předsedů na třetí téma: situace v Bahrajnu nebo situace v Guatemale.
Návrh skupiny PPE: situace v táboře Ašraf

Vystoupili: Alejo Vidal-Quadras, který se domnívá, že návrh skupiny PPE by měl být předmětem prvního hlasování, Mairead McGuinness, která zdůvodila návrh své skupiny a podporuje argumenty Aleja Vidala-Quadrase, a Ulrike Lunacek, která zdůraznila, že je naléhavé uspořádat rozpravu o Guatemale.

Předseda uvedl, že hlasování bude provedeno ve stejném pořadí, v jakém byly návrhy předloženy.

Vystoupila Mairead McGuinness.

Situace v Bahrajnu:

Parlament žádost schválil EH (135 pro, 129 proti, zdrželo se 16).

Zbývající dva návrhy se tudíž neberou v potaz.

Vystoupili: Hannes Swoboda a Bernd Posselt.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

20. Majetkové důsledky registrovaného partnerství * - Majetkové poměry v manželství * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství [COM(2011)0127 - C7-0094/2011- 2011/0060(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Alexandra Thein (A7-0254/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství [COM(2011)0126 - C7-0093/2011- 2011/0059(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Alexandra Thein (A7-0253/2013)

Alexandra Thein představila zprávy.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Evelyne Gebhardt (navrhovatelka výboru LIBE), Marina Yannakoudakis (navrhovatelka výboru FEMM), Axel Voss za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Dimitar Stoyanov nezařazený, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Françoise Castex a Astrid Lulling.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Lena Kolarska-Bobińska a Oleg Valjalo.

Vystoupily Viviane Reding a Alexandra Thein.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.2 zápisu ze dne 10.9.2013 a bod 12.3 zápisu ze dne 10.9.2013.


21. Právo na přístup k obhájci v trestním řízení a právo na komunikaci po zatčení ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci [COM(2011)0326 - C7-0157/2011- 2011/0154(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013)

Elena Oana Antonescu uvedla zprávu.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Jan Philipp Albrecht (navrhovatel výboru JURI), Véronique Mathieu Houillon za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR, Kinga Gál, Carmen Romero López a Monica Luisa Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antonio Masip Hidalgo, Izaskun Bilbao Barandica a Andrew Henry William Brons.

Vystoupily Viviane Reding a Elena Oana Antonescu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.5 zápisu ze dne 10.9.2013.


22. Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů [COM(2012)0595 - C7-0337/2012- 2012/0288(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Corinne Lepage (A7-0279/2013)

Corinne Lepage uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Filip Kaczmarek (navrhovatel výboru DEVE), Josefa Andrés Barea (navrhovatelka výboru INTA), Alejo Vidal-Quadras (navrhovatel výboru ITRE), Jaromír Kohlíček (navrhovatel výboru TRAN), Giommaria Uggias (navrhovatel výboru REGI), Béla Glattfelder (navrhovatel výboru AGRI), Christa Klaß za skupinu PPE, Jens Rohde za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Kriton Arsenis za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Tadeusz Cymański za skupinu EFD, Franco Bonanini nezařazený, Richard Seeber, Britta Thomsen, Gerben-Jan Gerbrandy a Claude Turmes, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položila Christa Klaß, Richard Seeber a Andrzej Grzyb, James Nicholson, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Paul Nuttall, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Ashworth, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Pilar Ayuso, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claude Turmes, Gilles Pargneaux, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrzej Grzyb, a Martina Anderson.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Anneli Jäätteenmäki, João Ferreira, Andreas Mölzer, Rareş-Lucian Niculescu, Marusya Lyubcheva a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupily Connie Hedegaard (členka Komise) a Corinne Lepage.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 11.9.2013


23. Zajistit fungování vnitřního trhu s energií - Mikrovýroba energie (rozprava)

Zpráva o zajištění fungování vnitřního trhu s energií [2013/2005(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A7-0262/2013)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000074/2013), kterou pokládáAmalia Sartori za výbor ITRE Komisi: Mikrovýroba energie (B7-0217/2013) (2012/2930(RSP))

Jerzy Buzek uvedl zprávu.

Judith A. Merkies rozvinula otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Salvador Sedó i Alabart za skupinu PPE, Teresa Riera Madurell za skupinu S&D, Jens Rohde za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Judith A. Merkies, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Andreas Mölzer nezařazený, a Patrizia Toia, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claude Turmes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki, Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Lara Comi, Maria Da Graça Carvalho a Olga Sehnalová.

Vystoupili Günther Oettinger a Jerzy Buzek.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 115 odst. 5 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.9 zápisu ze dne 10.9.2013 a bod 13.7 zápisu ze dne 12.9.2013.


24. Stejná odměna mužů a žen (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000078/2013) , kterou pokládá Mikael Gustafsson za výbor FEMM Komisi: Uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci (B7-0218/2013) (2013/2678(RSP))

Mikael Gustafsson rozvinul otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Edit Bauer za skupinu PPE, Britta Thomsen za skupinu S&D, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Seán Kelly, Joanna Senyszyn, Elisabeth Morin-Chartier a Regina Bastos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Seán Kelly, Anna Hedh a Ildikó Gáll-Pelcz.

Vystoupila Viviane Reding.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 115 odst. 5 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.8 zápisu ze dne 12.9.2013


25. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Rareş-Lucian Niculescu, Jens Geier, Ramon Tremosa i Balcells, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Ruža Tomašić, Alda Sousa, Corneliu Vadim Tudor, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Kristiina Ojuland, Eva Joly, Janusz Wojciechowski, Marisa Matias, José Manuel Fernandes, Biljana Borzan, Georgios Koumoutsakos, Vasilica Viorica Dăncilă, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Edit Bauer, Marino Baldini, Maria do Céu Patrão Neves, Marlene Mizzi a Czesław Adam Siekierski.


26. Evropská strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu (krátké přednesení)

Zpráva o prosazování evropské strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu [2012/2298(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michael Cramer (A7-0241/2013)

Michael Cramer uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica a João Ferreira.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 12.4 zápisu ze dne 10.9.2013.


27. Provádění a dopad opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (krátké přednesení)

Zpráva o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti [2013/2038(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013)

Mojca Kleva Kekuš uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Erik Bánki a María Irigoyen Pérez.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise)

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 12.10 zápisu ze dne 10.9.2013.


28. Strategie pro rybolov v Jaderském a Jónském moři (krátké přednesení)

Zpráva o strategii pro rybolov v Jaderském a Jónském moři [2012/2261(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Guido Milana (A7-0234/2013)

Guido Milana uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić a Dubravka Šuica.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 12.11 zápisu ze dne 10.9.2013.


29. Efektivnější a hospodárnější tlumočení v Evropském parlamentu (krátké přednesení)

Zpráva na téma "Směřování k efektivnějšímu a hospodárnějšímu tlumočení v Evropském parlamentu" [2011/2287(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Esther de Lange (A7-0233/2013)

Esther de Lange uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Dubravka Šuica a João Ferreira.

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 12.12 zápisu ze dne 10.9.2013.


30. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 515.412/OJMA).


31. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:20.

Klaus Welle

Gianni Pittella

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí