Index 
Protokoll
PDF 257kWORD 158k
Måndagen den 9 september 2013 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 8.Begäranden om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 12.Avtalstexter översända av rådet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 15.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 17.Framställningar
 18.Inkomna dokument
 19.Arbetsplan
 20.Förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap * - Makars förmögenhetsförhållanden * (debatt)
 21.Rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande ***I (debatt)
 22.Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor ***I (debatt)
 23.För en välfungerande inre marknad för energi – Småskalig elproduktion (debatt)
 24.Lika lön för män och kvinnor (debatt)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.En europeisk transportteknikstrategi för Europas framtida hållbara rörlighet (kortfattad redogörelse)
 27.Genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken (kortfattad redogörelse)
 28.En strategi för fiske i Adriatiska havet och Joniska havet (kortfattad redogörelse)
 29.Ändamålsenligare och kostnadseffektivare tolkning i Europaparlamentet (kortfattad redogörelse)
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde
 31.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Parentation

Talmannen hedrade, på parlamentets vägnar, minnet av Lothar Bisky, f.d. ordförande för GUE/NGL-gruppen, som avled den 13 augusti 2013.

Parlamentet höll en tyst minut.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om tågolyckan i Santiago de Compostela den 24 juli 2013 och om bussolyckan i Neapeltrakten den 28 juli 2013, som skördade många dödsoffer, samt framförde parlamentets kondoleanser till offrens familjer.

Han talade sedan om olika projekt som skulle slutföras före nästa val till Europaparlementet i maj 2014, bland annat bankunionen och förhandlingarna kring den fleråriga budgetramen.

Slutligen hälsade han vice talman Alexander Alvaro välkommen och önskade vice talman Georgios Papastamkos ett snabbt tillfrisknande.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Parlamentets sammansättning

Till följd av Lothar Biskys bortgång konstaterade parlamentet i enlighet med artikel 4.1 att platsen var vakant med verkan från och med den 14 augusti 2013.

De behöriga rumänska myndigheterna hade meddelat att

- Ramona Nicole Mănescu hade utsetts till Rumäniens transportminister med verkan från och med den 26 augusti 2013

- Eduard-Raul Hellvig hade utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Ramona Nicole Mănescu med verkan från och med den 4 september 2013

- Ovidiu Ioan Silaghi hade utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Cristian Silviu Bușoi med verkan från och med den 4 september 2013.

I enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet och artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen förklarade parlamentet Ramona Nicole Mănescus plats vakant med verkan från och med den 26 augusti 2013 och noterade att Eduard-Raul Hellvig och Ovidiu Ioan Silaghi hade utsetts till ledamöter av parlamentet med verkan från och med den 4 september 2013.

De behöriga spanska myndigheterna hade meddelat att Iñaki Irazabalbeitia Fernández utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Ana Miranda med verkan från och med den 11 juli 2013.

I enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet och artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen noterade parlamentet detta med verkan från och med den 11 juli 2013.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Eduard-Raul Hellvig, Ovidiu Ioan Silaghi och Iñaki Irazabalbeitia Fernández fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Valprövning

Parlamentet beslutade på förslag av JURI-utskottet att bekräfta Biljana Borzans, Zdravka Bušićs, Ivana Maletićs, Sandra Petrović Jakovinas, Dubravka Šuicas och Ruža Tomašićs samt Marino Baldinis, Tonino Piculas, Andrej Plenkovićs, Davor Ivo Stiers, Oleg Valjalos och Nikola Vuljanićs mandat med verkan från och med den 1 juli 2013.


7. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Behöriga polska myndigheter hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Zbigniew Ziobro inom ramen för ett domstolsförfarande vid åklagarmyndigheten i Warszawa.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


8. Begäranden om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Lara Comi hade lämnat in en begäran om fastställelse av hennes immunitet och privilegier i samband med domstolsförfarande vid domstolen i Ferrara.

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Gabriele Albertini hade lämnat in en begäran om fastställelse av hans immunitet och privilegier i samband med domstolsförfarande vid domstolen i Milano.

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, Verts/ALE och ALDE hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

- Delegationen för förbindelserna med Iran: Bernd Posselt

- REGI-utskottet: Iñaki Irazabalbeitia Fernández

- PETI-utskottet: Iñaki Irazabalbeitia Fernández

- Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Iñaki Irazabalbeitia Fernández

- Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Iñaki Irazabalbeitia Fernández

- IMCO-utskottet: Eduard-Raul Hellvig

- Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien: Eduard-Raul Hellvig

- Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Eduard-Raul Hellvig

- REGI-utskottet: Ovidiu Ioan Silaghi

- Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön: Ovidiu Ioan Silaghi.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


10. Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)

Utskotten LIBE och ENVI hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse P7_TA-PROV(2013)0259(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 juni 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter (P7_TA-PROV(2013)0259) (COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD))

Rättelse P7_TA-PROV(2013)0311(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 juli 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2013/EU om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa (P7_TA-PROV(2013)0311) (COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD))

I enlighet med artikel 216.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.

Rättelserna finns tillgängliga på webbplatsen Séance en direct under innevarande sammanträdesperiod.


11. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande sedan sessionens avbrott i juli hade undertecknat frya rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och att han skulle underteckna ännu en rättsakt under onsdagen:

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (00079/2013/LEX - C7-0261/2013 - 2006/0084(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF (00038/2012/LEX - C7-0228/2013 - 2010/0273(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område (00021/2013/LEX - C7-0227/2013 - 2011/0429(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll (00024/2013/LEX - C7-0226/2013 - 2012/0062(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien (00038/2013/LEX - C7-0225/2013 - 2010/0390(COD))


12. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Internt avtal mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU–partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig

- Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer

- Europa–Medelhavsavtal om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan och Staten Israels regering, å andra sidan


13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000068/2013) från Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, till kommissionen: Genomförandet av EU:s strategi för inre säkerhet (2013/2636(RSP)) (B7-0213/2013)

- (O-000073/2013) från Pervenche Berès, för utskottet EMPL, till kommissionen: EU:s strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (2013/2685(RSP)) (B7-0214/2013)

- (O-000074/2013) från Amalia Sartori, för utskottet ITRE, till kommissionen: Småskalig elproduktion (2012/2930(RSP)) (B7-0217/2013)

- (O-000078/2013) från Mikael Gustafsson, för utskottet FEMM, till kommissionen: Tillämpningen av principen "lika lön för lika eller likvärdigt arbete för män och kvinnor" (2013/2678(RSP)) (B7-0218/2013)

- (O-000085/2013) från Jens Rohde, för utskottet ITRE, till rådet: Den digitala agendan för tillväxt, rörlighet och sysselsättning - dags att lägga i en högre växel (2013/2593(RSP)) (B7-0219/2013)

- (O-000086/2013) från Jens Rohde, för utskottet ITRE, till kommissionen: Den digitala agendan för tillväxt, rörlighet och sysselsättning - dags att lägga i en högre växel (2013/2593(RSP)) ((B7-0220/2013).


14. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 911/2010 om det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) genom att fastställa registrerings- och licensvillkoren för GMES-användare och kriterier för begränsning av tillgången till särskilda GMES-data och information från GMES-tjänster (C(2013)04311 – 2013/2731(DEA))

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 12 juli 2013.

- Kommissionens delegerade förordning om ersättande av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (C(2013)04313 – 2013/2716(DEA)

hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO ((artikel 50 i arbetsordningen), PETI (artikel 50 i arbetsordningen)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 11 juli 2013.

- Rättelse till kommissionens delegerade förordning av den 15 maj 2013 som kompletterar Europaparlamentets och rådets ITS-direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon, antagen under nr C(2013) 2549 (C(2013)04475 – 2013/2761(DEA))

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 11 juli 2013.

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon (C(2013)02549 – 2013/2703(DEA))

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 15 maj 2013.

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare två månader på begäran av rådet.

- Förordning som kompletterar direktiv 2010/40/EU vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare (C(2013)02550 – 2013/2712(DEA))

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 15 maj 2013.

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare två månader på begäran av rådet.


15. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (D025592/02 - 2013/2756(RPS) - tidsfrist: 15/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av sötningsmedel i vissa bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker (D027805/03 - 2013/2709(RPS) - tidsfrist: 11/09/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


16. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antagit under sammanträdesperioderna februari, mars och april 2013 finns tillgängliga på webbplatsen Séance en direct.


17. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 28 juni 2013.

(namnet konfidentiellt) (nr 0727/2013); Pedro Santamaría (nr 0728/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0729/2013).

Den 11 juli 2013.

Emanuele Tomassini (nr 0730/2013); Cristiana Manunza (nr 0731/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0732/2013); Luciano Magliona (nr 0733/2013); Lily Christnach (nr 0734/2013); Maria Agkana (5 underskrifter) (nr 0735/2013); Arlette Pignolo (nr 0736/2013); Benoit Perrussel (Fédération autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés) (nr 0737/2013); Alin Ovidiu Preda (nr 0738/2013); Matteo La Cara (nr 0739/2013); Alberto Buttini (nr 0740/2013); Jacqueline Brummelhop (nr 0741/2013); Martin Partridge (nr 0742/2013); Jean Marie Vauchez (Organisation nationale des educateurs specialises) (4 underskrifter) (nr 0743/2013); Cibo Kocakaya (nr 0744/2013); Ioannis Daras (Association internationale de la presse sportive - AIPS) (12 underskrifter) (nr 0745/2013); Leszek Grześlak (nr 0746/2013); Edward Zytka (nr 0747/2013); Roger Eames (Tibet support group grampian) (238 underskrifter) (nr 0748/2013); István Dalnoki (nr 0749/2013); Ada Bianchini (nr 0750/2013); Roberto Marcoccio (nr 0751/2013); Christina Anaya Mortensen (nr 0752/2013); Micheline Galay (nr 0753/2013); Christian Sauvez (nr 0754/2013); Angelo Antonio Alù (nr 0755/2013); Salvatore Caputo (nr 0756/2013); Alan Cox (nr 0757/2013); Ruth Anne Appleby (nr 0758/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0759/2013); Athanassios-Miltiadis Kokkinos (nr 0760/2013); Dimitra Kastani (nr 0761/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0762/2013); Frank Mulcahy (nr 0763/2013); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 0764/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0765/2013); Fabiano Filippin (nr 0766/2013); Fabiano Filippin (nr 0767/2013); Fabiano Filippin (nr 0768/2013); Stephen McMaster (nr 0769/2013); Ferenc János Kis (nr 0770/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0771/2013); Ana M. Prats Rodríguez (nr 0772/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr 0773/2013); Gladys María González González (nr 0774/2013); Juan García Benaiges (nr 0775/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0776/2013); Rafael Ortiz García (nr 0777/2013); Fernanda da Conceição Ferreira Galego (nr 0778/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0779/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0780/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0781/2013); Ovidiu Ghenea (nr 0782/2013); Laurențiu Ion Ene (nr 0783/2013); Laurentiu Ion Ene (nr 0784/2013); Theodoros Pitikaris (nr 0785/2013); Laurentiu Ion Ene (nr 0786/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0787/2013); Sylwia Maćkowiak (nr 0788/2013); Eduardo José Baroja Otero (nr 0789/2013); Eimantas Pranauskas (nr 0790/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0791/2013); Vasilis Tsaggaras (nr 0792/2013); István Dalnoki (nr 0793/2013); Foster Gredo (nr 0794/2013); Mª Dolores Calderón Hernández (nr 0795/2013); Bernardo Barber Moll (40 underskrifter) (nr 0796/2013); Eduardo Ribeiro (nr 0797/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0798/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0799/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0800/2013); María Mercedes Gómez Sande (nr 0801/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0802/2013);

Den 17 juli 2013.

Andreas Dornheim (Volkssolidarität Kreisverband Glauchau/Hohenstein-Ernstthal e. V., Kindertagesstätte "Sonnenkäfer") (nr 0803/2013); Hartmut Hellwig (Die Wellenbrecher, Elektrohypersensible im Verein Bürger gegen Elektrosmog e. V. ) (nr 0804/2013); Susanne Gura (Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e. V.) (nr 0805/2013); Jan Christian Nolte (nr 0806/2013); Heinrich Haller (nr 0807/2013); Gredo Förster (nr 0808/2013); Marija Iliev (nr 0809/2013); Rosemarie Geurkink (nr 0810/2013); Heinz Brünglinghaus (nr 0811/2013); Heinz Skiba (nr 0812/2013); Rüdiger Nißnick (nr 0813/2013); Klaus Neuwirth (nr 0814/2013); Dieter Hofmann (nr 0815/2013); Manfred Seemayer (nr 0816/2013); Peter Ehrhardt (nr 0817/2013); Mohammed Boutouatou (nr 0818/2013); Daniela Trümpi (nr 0819/2013); Yuriy Nikolaev (nr 0820/2013); Markus Gillot (nr 0821/2013); Jürgen Piotrowitz (nr 0822/2013); Thorsten Schägger (nr 0823/2013); Naum Balyuchev (nr 0824/2013); Siegfried Ballentin (nr 0825/2013); Cornelia Trentea (nr 0826/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0827/2013); Hilda Nixon (nr 0828/2013); Leif Lundgren (nr 0829/2013); Emil Atanasov (nr 0830/2013); Linda Schneider (198 underskrifter) (nr 0831/2013); Denise Klein (nr 0832/2013); Ivanka Petrova (nr 0833/2013); Biser Iordanov (nr 0834/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0835/2013); Chavdar Tsekov (Bulgarian Charcoal Association) (nr 0836/2013); Roman Baran (nr 0837/2013); Henryk Demps (nr 0838/2013); Jerzy Warszyński (nr 0839/2013); Edward Zytka (nr 0840/2013); Marek Bielecki (nr 0841/2013); Johannes Michael Wiesenthal-Bayer (nr 0842/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0843/2013); Henryk Demps (nr 0844/2013); István Dalnoki (nr 0845/2013); Panagiota Patsalidou Ioannou (nr 0846/2013); Georgios Floras (nr 0847/2013); Jovica Radosavljević (nr 0848/2013); Andreja Širšikova (nr 0849/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr 0850/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr 0851/2013); Dieter Snoeck (nr 0852/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0853/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0854/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0855/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0856/2013); Florián Díaz González (nr 0857/2013); Johann Strobel (nr 0858/2013); Martin Mittmann (nr 0859/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0860/2013); Christa von Kriegelstein (nr 0861/2013); Juan Rico Azorín (nr 0862/2013); Eduardo Marín Frasser (nr 0863/2013); Jennifer Stoppe (nr 0864/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0865/2013); Ioannis Daras (Association internationale de la presse sportive - AIPS) (2 underskrifter) (nr 0866/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0867/2013); Radosław Judycki (nr 0868/2013); Valeriu Slusaru (nr 0869/2013); Günter Dillikrath (nr 0870/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0871/2013); Matthias Polney (Evangelisch Lutherisches Pfarramt) (110 underskrifter) (nr 0872/2013); Claude Coste (Association Contre les Inondations la Defense de l'Eau et l' Environnement) (nr 0873/2013); Rossella Ciacci (33 underskrifter) (nr 0874/2013); Fabiano Filippin (nr 0875/2013); Brice Ducruix (nr 0876/2013); Alain Sebag (nr 0877/2013); Alessandro Boeri (4 underskrifter) (nr 0878/2013); Antonio Giovanni Povero (nr 0879/2013); Marco Fioschini (nr 0880/2013); Patricia Amat (nr 0881/2013); Christa Exner (nr 0882/2013); Robert Góralik (nr 0883/2013); Stephan Tamminga (nr 0884/2013); Andreas Tuengler (nr 0885/2013); Anastasios Zambelakis (nr 0886/2013); Ladislav Cabada (nr 0887/2013); Jolanta Gontarz (nr 0888/2013); Rabia Balkanli (nr 0889/2013); Frans Super (nr 0890/2013); Torsten Jäger (nr 0891/2013); Martin Rheinheimer (nr 0892/2013); Anke Ahlf (nr 0893/2013); Andreas M. Walter (nr 0894/2013); Jörg Bischof (nr 0895/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0896/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0897/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0898/2013); Nicole Merten-Panitz (nr 0899/2013); Johann Weixlberger (nr 0900/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0901/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0902/2013); Danuta Radwańska-Vollus (nr 0903/2013); Jerome Kerscher (nr 0904/2013); Frank Steinmetz (nr 0905/2013); Wolfgang David (nr 0906/2013); Stefan Hladiuc (nr 0907/2013); Jocelyne Pageau (nr 0908/2013); István Dalnoki (nr 0909/2013); István Dalnoki (nr 0910/2013); Claus Hansen (nr 0911/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0912/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0913/2013); Spas Ivanov (nr 0914/2013); Keijo Hyvönen (nr 0915/2013); Juozas Imbrasas (nr 0916/2013); Soterios Adamopoulos (nr 0917/2013); Anna Orzechowska (nr 0918/2013); Carl-Joel Andreen (nr 0919/2013); Michael Knopp (nr 0920/2013); Martin Schatzl (nr 0921/2013); Dirk Emmermann (nr 0922/2013); Álvaro Lahoz Tornos (nr 0923/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0924/2013); Zoé Seret (nr 0925/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0926/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0927/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0928/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0929/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0930/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0931/2013); María del Carmen Velo Calvo (nr 0932/2013); Theodoros Pitikaris (nr 0933/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0934/2013); Carmen D. de Jesús Martínez (nr 0935/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0936/2013); Krystyna Babraj (nr 0937/2013); Maurizio Mazzini (nr 0938/2013).

Den 22 augusti 2013.

Kema Mussolin (nr 0939/2013); Lyudmila Dvoretskaya (1595 underskrifter) (nr 0940/2013); Victor Dombrovschi (Ecorec S.A.) (nr 0941/2013); Renée Cortas (nr 0942/2013); Claude Coste (Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement) (nr 0943/2013); Birgitte Thomsen (nr 0944/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0945/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0946/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0947/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0948/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0949/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0950/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0951/2013); Javier Arroyo (nr 0952/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0953/2013); Anne-Lise Jønch Pedersen (nr 0954/2013); Albert de la Peña Guillén (nr 0955/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0956/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0957/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0958/2013); Laurence Rocour (nr 0959/2013); Victor Ruse (nr 0960/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0961/2013); Alejandro Escribano Sanmartín (Los Verdes Ecopacifistas) (nr 0962/2013); Hugues Lefranc (nr 0963/2013); (namnet konfidentiellt) (3 underskrifter) (nr 0964/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0965/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0966/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0967/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0968/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0969/2013); Pierre Ewald (nr 0970/2013); Carlos Alonso Cidad (nr 0971/2013); Femi Folorunso (nr 0972/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0973/2013); Alexander Mercedes Würfl (nr 0974/2013); Michael Urban (nr 0975/2013); María José Varela Velo (nr 0976/2013); Christopher Harms (nr 0977/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0978/2013); R.F.T. Bekkers (nr 0979/2013); Ildiko Bădescu (nr 0980/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0981/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0982/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0983/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0984/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0985/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0986/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0987/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0988/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0989/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0990/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0991/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0992/2013); Marcello Leonardi (nr 0993/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0994/2013); Miclle Letellier (nr 0995/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0996/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0997/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0998/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0999/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1000/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1001/2013); Asztrik Varsegi (Archiabbas M.S. Martini de Sacro Monte Pannoniae) (nr 1002/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1003/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1004/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1005/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1006/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1007/2013); Szeja Piotr (nr 1008/2013); Jürgen Schröder (nr 1009/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1010/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1011/2013); Paul Wauters (nr 1012/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1013/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1014/2013); Devis De Virgilio (nr 1015/2013); Federico Nazar (nr 1016/2013); Isabelle Thery (nr 1017/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1018/2013); Ecaterina Enescu (nr 1019/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1020/2013); Pierre Morel-A-L'Huissier (nr 1021/2013); Edvige Cambiaghi (176 underskrifter) (nr 1022/2013); Gaetano Cortese (nr 1023/2013); Aurore Bardeau (nr 1024/2013); Aurore Bardeau (nr 1025/2013); Carlo Vande Casteele (nr 1026/2013); Elizabeth Stevenson (nr 1027/2013); Salvatore Fiorillo (nr 1028/2013); Alexander Marshall (nr 1029/2013); Mohammad Rahman (nr 1030/2013); Joël Ollivier (nr 1031/2013); Gianfranco Gentile (nr 1032/2013); Mateo Cobo Feijóo (nr 1033/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1034/2013); Rui Sá (nr 1035/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1036/2013); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (nr 1037/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1038/2013); José María Álvarez Álvarez (nr 1039/2013); Eveline Bois (nr 1040/2013); Andris Orols (Latvija par Latu) (nr 1041/2013); Juan Carlos Lema Dopico (nr 1042/2013); Francisco de Magalhães (nr 1043/2013); Gesine Wolf (nr 1044/2013); Eamon Croghan (nr 1045/2013); Riccardo Corridori (nr 1046/2013); Christophe Vidal (Syndicat Auonome Sapeurs Pompiers Professionnels - Lot-et-Garonne) (nr 1047/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1048/2013); Günter Michael Meinzer (nr 1049/2013); Federico Iannetti (nr 1050/2013); Marjan Stritof (nr 1051/2013); Helle Bratbjerg Mathisen (nr 1052/2013); Mariusz Bieńkowski (nr 1053/2013); Afham Ismail (2 underskrifter) (nr 1054/2013); Gerard Bruyneel (nr 1055/2013); Kevin Corcoran (nr 1056/2013); Francesco Orbitello (nr 1057/2013); Francesco Orbitello (nr 1058/2013); Antonio De Giorgi (nr 1059/2013); Roxana Mihaela Petrescu (nr 1060/2013); Charles Litster (nr 1061/2013); Richard Armenante (nr 1062/2013); Patrick Naudot (nr 1063/2013); Danielle Laumont (nr 1064/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1065/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1066/2013); Katrin Gutsche (nr 1067/2013); Mira Bateman (nr 1068/2013); Mahmoude El Bouchehati (nr 1069/2013); Romana Sobotovicova (nr 1070/2013); Donal Buckley (nr 1071/2013); Rosemarie Hennecke-Gramatzki (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra COCN) (nr 1072/2013); Serafina Melone (nr 1073/2013); Gregório Simão Fernandes (nr 1074/2013).

Den 4 september 2013.

(namnet konfidentiellt) (nr 1075/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1076/2013); Bernhard Zündorff (nr 1077/2013); Sebastian Frankenberger (Ökologisch-Demokratische Partei) (nr 1078/2013); Rudolf Haller (nr 1079/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1080/2013); Michael Palliardi (nr 1081/2013); Gredo Förster (nr 1082/2013); Wolfdietrich Burde (nr 1083/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1084/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1085/2013); Anke Gehring (nr 1086/2013); Thomas Kopp (nr 1087/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1088/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1089/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1090/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1091/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1092/2013); Rudolf v. Görke (nr 1093/2013); Anna Staudigl (nr 1094/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1095/2013); Günter Dillikrath (nr 1096/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1097/2013); Ludwig Bühlmeier (nr 1098/2013); Martin Kieren (nr 1099/2013); Peter Tietler (nr 1100/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1101/2013); Vesela Ivanova (nr 1102/2013); Jelena Sirota (nr 1103/2013); Tullio Porcu (nr 1104/2013); Alexandru Firicel (nr 1105/2013); Ivan Suvorov (nr 1106/2013); Athanasios Krezios (nr 1107/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1108/2013); Maria Louise Dorner (nr 1109/2013); Paweł Wydmuch (nr 1110/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1111/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1112/2013); Aleksandra Majkowska (nr 1113/2013); Jan Kowalski (nr 1114/2013); Zoltán Németh (nr 1115/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1116/2013); Jeppe Vestergaard Nielsen (nr 1117/2013); Marios Achilleos (nr 1118/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1119/2013); Marios Achilleos (nr 1120/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 1121/2013); Bonifacija Gulič (nr 1122/2013).


18. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, LIBE, IMCO

- Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2013 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 9 juli 2013 (11693/2013 - C7-0245/2013 - 2013/2056(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2013 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 9 juli 2013 (11694/2013 - C7-0246/2013 - 2013/2070(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 4 till 2013 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 15 juli 2013 (11696/2013 - C7-0247/2013 - 2013/2084(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 5 till 2013 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 15 juli 2013 (11697/2013 - C7-0248/2013 - 2013/2086(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd EU-frivilliga för humanitärt arbete (COM(2012)0514 - C7-0303/2012 - 2012/0245(COD)) - utskottet DEVE - Föredragande: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (COM(2012)0521 - C7-0316/2012 - 2012/0250(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Franck Proust (A7-0167/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 510/2011 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Holger Krahmer (A7-0168/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiering av europeiska politiska partier (COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)

- Betänkande om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter (2012/2319(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

- Betänkande om den maritima dimensionen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (2012/2318(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ana Gomes (A7-0220/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 (COM(2012)0407 - C7-0198/2012 - 2012/0199(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Marco Scurria (A7-0226/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013)

- Betänkande om åtgärder för att göra tolkningen i Europaparlamentet mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv (2011/2287(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Esther de Lange (A7-0233/2013)

- Betänkande om en fiskeristrategi i Adriatiska havet och Joniska havet (2012/2261(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Guido Milana (A7-0234/2013)

- Betänkande med Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Malaysia (2013/2052(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Emilio Menéndez del Valle (A7-0235/2013)

- Betänkande om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012 (2013/2073(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

- Betänkande om utrotningshotade europeiska språk och den språkliga mångfalden inom EU (2013/2007(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: François Alfonsi (A7-0239/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser (COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

- Betänkande om en europeisk strategi för transportteknik för Europas framtida hållbara rörlighet (2012/2298(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Michael Cramer (A7-0241/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål (COM(2012)0413 - C7-0202/2012 - 2012/0201(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

- Betänkande om könsbaserat dödande: Brist på kvinnor? (2012/2273(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Antigoni Papadopoulou (A7-0245/2013)

- Betänkande om att främja de europeiska kulturella och kreativa sektorerna som källor till ekonomisk tillväxt och sysselsättning (2012/2302(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

- Betänkande situationen för ensamkommande minderåriga i EU (2012/2263(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

- * Betänkande om utkastet till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden (COM(2011)0126 - C7-0093/2011 - 2011/0059(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Alexandra Thein (A7-0253/2013)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap (COM(2011)0127 - C7-0094/2011 - 2011/0060(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Alexandra Thein (A7-0254/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (COM(2012)0432 - C7-0211/2012 - 2012/0208(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013)

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2012 (2013/2051(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

- Betänkande om gränsöverskridande kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social dialog (2012/2292(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Thomas Händel (A7-0258/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund (COM(2012)0591 - C7-0332/2012 - 2012/0285(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013)

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om EU:s politik gentemot Vitryssland (2013/2036(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)

- Betänkande om en välfungerande inre marknad för energi (2013/2005(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A7-0262/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen (COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om parlamentets rättigheter i förfarandet för utnämning av framtida verkställande direktörer vid Europeiska miljöbyrån - ändring av artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (2013/2089(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Matthias Groote (A7-0264/2013)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A7-0266/2013)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A7-0267/2013)

- Betänkande om genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken (2013/2038(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013)

- Betänkande om den inre marknaden för tjänster: lägesrapport och kommande steg (2012/2144(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0273/2013)

- Betänkande om att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar (2013/2045(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Linda McAvan (A7-0276/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Corinne Lepage (A7-0279/2013)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (COM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

- ***I Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik] (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Alain Cadec (A7-0282/2013)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A7-0283/2013)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen (11694/2013 - C7-0246/2013 - 2013/2070(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Giovanni La Via (A7-0284/2013)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen, avsnitt IV – domstolen (11696/2013 - C7-0247/2013 - 2013/2084(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Giovanni La Via, Derek Vaughan (A7-0285/2013)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen (11697/2013 - C7-0248/2013 - 2013/2086(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Giovanni La Via (A7-0286/2013)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen (11693/2013 - C7-0245/2013 - 2013/2056(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Giovanni La Via (A7-0287/2013).


19. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i september 2013 (PE 515.412/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Begäran från Richard Seeber om att stryka Andrea Zanonis betänkande (A7-0277/2013) om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt från onsdagens föredragningslista (punkt 156 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista).

Talmannen meddelade att denna begäran inkommit efter tidsfristens utgång och därför inte kunde beaktas.

Tisdag
Begäran från S&D-gruppen om att bordlägga debatten om läget i förhandlingarna om en europeisk bankunion (punkt 150 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) och omröstningen om Sven Giegolds betänkande (A7-0393/2012) om Europeiska bankmyndigheten och tillsynen över kreditinstitut (punkt 106 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) och Marianne Thyssens betänkande (A7-0392/2012) om Europeiska centralbankens särskilda uppgifter i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (punkt 105 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) till torsdagen.

Talare: Hannes Swoboda för S&D-gruppen, som redogjorde för skälen till begäran, Guy Verhofstadt, som uttryckte sitt stöd för den, och Marianne Thyssen (föredragande), som underströk vikten av att rösta om dessa två betänkanden under den innevarande sammanträdesperioden.

Talmannen informerade parlamentet om att han skulle sammanträda med Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande) under tisdagsmorgonen för att försöka enas om en kompromiss mellan de två institutionerna.

Parlamentet godkände denna begäran.

°
° ° °

Begäran från PPE-gruppen om att föra upp Agustín Díaz de Mera García Consuegras betänkande (A7-0139/2013) om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav på föredragningslistan.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som redogjorde för skälen till begäran, Tanja Fajon, som motsatte sig den, och Agustín Díaz de Mera García Consuegra (föredragande), som underströk vikten av att hålla debatt och omröstning om hans betänkande under denna vecka.

Parlamentet godkände denna begäran med elektronisk omröstning (173 röster för, 126 röster emot, 3 nedlagda röster).

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till tisdagen kl. 12.

Begäran från ALDE-gruppen om att föra upp kommissionens uttalande om tillfälligt upphävande av SWIFT-avtalet till följd av NSA:s övervakning på föredragningslistan.

Talare: Sophia in 't Veld, som redogjorde för skälen till begäran, Christian Engström, som uttryckte sitt stöd för den, och Hannes Swoboda, som föreslog att kommissionens uttalande om denna fråga skulle föras upp på föredragningslistan för oktober.

Parlamentet förkastade denna begäran från ALDE-gruppen med elektronisk omröstning (117 röster för, 124 röster mot, 53 nedlagda röster).

Parlamentet godkände Hannes Swobodas förslag.

Onsdag
Inga föreslagna ändringar.

Torsdag

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen):

Förslag från talmanskonferensen: Situationen i Bahrain eller Situationen i Guatemala
Förslag från PPE-gruppen: Situationen i Camp Ashraf

Talare: Alejo Vidal-Quadras, som ansåg att PPE-gruppens förslag borde gå till omröstning först, Mairead McGuinness, som redogjorde för skälen till sin grupps begäran och uttryckte sitt stöd för Alejo Vidal-Quadras förslag, och Ulrike Lunacek, som insisterade på att Guatemalafrågan måste debatteras snarast.

Talmannen angav att omröstning skulle hållas i den ordning som förslagen hade lagts fram.

Talare: Mairead McGuinness.

Situationen i Bahrain:

Parlamentet godkände denna begäran med elektronisk omröstning (135 röster för, 129 röster emot, 16 nedlagda röster).

De två andra förslagen bortföll således.

Talare: Hannes Swoboda och Bernd Posselt.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

20. Förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap * - Makars förmögenhetsförhållanden * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [COM(2011)0127 - C7-0094/2011- 2011/0060(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Alexandra Thein (A7-0254/2013)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden [COM(2011)0126 - C7-0093/2011- 2011/0059(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Alexandra Thein (A7-0253/2013)

Alexandra Thein redogjorde för betänkandena.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Evelyne Gebhardt (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Marina Yannakoudakis (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Axel Voss för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Françoise Castex och Astrid Lulling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lena Kolarska-Bobińska och Oleg Valjalo.

Talare: Viviane Reding och Alexandra Thein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 10.9.2013 och punkt 12.3 i protokollet av den 10.9.2013


21. Rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande [COM(2011)0326 - C7-0157/2011- 2011/0154(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013)

Elena Oana Antonescu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jan Philipp Albrecht (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Véronique Mathieu Houillon för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Kinga Gál, Carmen Romero López och Monica Luisa Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antonio Masip Hidalgo, Izaskun Bilbao Barandica och Andrew Henry William Brons.

Talare: Viviane Reding och Elena Oana Antonescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.5 i protokollet av den 10.9.2013.


22. Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor [COM(2012)0595 - C7-0337/2012- 2012/0288(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Corinne Lepage (A7-0279/2013)

Corinne Lepage redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Filip Kaczmarek (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Josefa Andrés Barea (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Alejo Vidal-Quadras (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Jaromír Kohlíček (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Giommaria Uggias (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Béla Glattfelder (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Christa Klaß för PPE-gruppen, Jens Rohde för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Tadeusz Cymański för EFD-gruppen, Franco Bonanini, grupplös, Richard Seeber, Britta Thomsen, Gerben-Jan Gerbrandy och Claude Turmes, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Christa Klaß, Richard Seeber och Andrzej Grzyb, James Nicholson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Paul Nuttall, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Ashworth, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Pilar Ayuso, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes, Gilles Pargneaux, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrzej Grzyb och Martina Anderson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Anneli Jäätteenmäki, João Ferreira, Andreas Mölzer, Rareş-Lucian Niculescu, Marusya Lyubcheva och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) och Corinne Lepage.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 11.9.2013


23. För en välfungerande inre marknad för energi – Småskalig elproduktion (debatt)

Betänkande om en välfungerande inre marknad för energi [2013/2005(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A7-0262/2013)

Fråga för muntligt besvarande (O-000074/2013) från Amalia Sartori, för utskottet ITRE, till kommissionen: Småskalig elproduktion (B7-0217/2013) (2012/2930(RSP))

Jerzy Buzek redogjorde för betänkandet..

Judith A. Merkies utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Salvador Sedó i Alabart för PPE-gruppen, Teresa Riera Madurell för S&D-gruppen, Jens Rohde för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Judith A. Merkies, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, och Patrizia Toia, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Lara Comi, Maria Da Graça Carvalho och Olga Sehnalová.

Talare: Günther Oettinger och Jerzy Buzek.

Resolutionsförslaget (artikel 115.5 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.9 i protokollet av den 10.9.2013 och punkt 13.7 i protokollet av den 12.9.2013


24. Lika lön för män och kvinnor (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000078/2013) från Mikael Gustafsson, för utskottet FEMM, till kommissionen: Tillämpningen av principen "lika lön för lika eller likvärdigt arbete för män och kvinnor" (B7-0218/2013) (2013/2678(RSP))

Mikael Gustafsson utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Edit Bauer för PPE-gruppen, Britta Thomsen för S&D-gruppen, Siiri Oviir för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Seán Kelly, Joanna Senyszyn, Elisabeth Morin-Chartier och Regina Bastos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Seán Kelly, Anna Hedh och Ildikó Gáll-Pelcz.

Talare: Viviane Reding.

Resolutionsförslaget (artikel 115.5 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.8 i protokollet av den 12.9.2013


25. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Rareş-Lucian Niculescu, Jens Geier, Ramon Tremosa i Balcells, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Ruža Tomašić, Alda Sousa, Corneliu Vadim Tudor, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Kristiina Ojuland, Eva Joly, Janusz Wojciechowski, Marisa Matias, José Manuel Fernandes, Biljana Borzan, Georgios Koumoutsakos, Vasilica Viorica Dăncilă, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Edit Bauer, Marino Baldini, Maria do Céu Patrão Neves, Marlene Mizzi och Czesław Adam Siekierski.


26. En europeisk transportteknikstrategi för Europas framtida hållbara rörlighet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en europeisk strategi för transportteknik för Europas framtida hållbara rörlighet [2012/2298(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A7-0241/2013)

Michael Cramer redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica och João Ferreira.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 12.4 i protokollet av den 10.9.2013


27. Genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken (kortfattad redogörelse)

Betänkande om genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken [2013/2038(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013)

Mojca Kleva Kekuš redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki och María Irigoyen Pérez.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen)

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 12.10 i protokollet av den 10.9.2013


28. En strategi för fiske i Adriatiska havet och Joniska havet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en strategi för fiske i Adriatiska havet och Joniska havet [2012/2261(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Guido Milana (A7-0234/2013)

Guido Milana redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić och Dubravka Šuica.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 12.11 i protokollet av den 10.9.2013


29. Ändamålsenligare och kostnadseffektivare tolkning i Europaparlamentet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om åtgärder för att göra tolkningen i Europaparlamentet mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv [2011/2287(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Esther de Lange (A7-0233/2013)

Esther de Lange redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica och João Ferreira.

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 12.12 i protokollet av den 10.9.2013


30. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 515.412/OJMA).


31. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.20.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Cortés Lastra, Costa, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy