Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 10. september 2013 - Strasbourg

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

11. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Graham Watson tog ordet før den første afstemning.


11.1. Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

11.2. Formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

11.3. Formueforholdet mellem ægtefæller * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

11.4. Fremme af en europæisk strategi for transportteknologi til støtte for fremtidig bæredygtig mobilitet i Europa* (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

11.5. Ret til adgang til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse ***I (afstemning)

11.6. Kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse ***I (afstemning)

11.7. Insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) ***I (afstemning)

11.8. Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger ***I (afstemning)

11.9. Et fungerende indre energimarked (afstemning)

11.10. Gennemførelsen og indvirkningen af foranstaltningerne til forbedring af energieffektiviteten under samhørighedspolitikken (afstemning)

11.11. En fiskeristrategi for Adriaterhavet og Det Ioniske Hav (afstemning)

11.12. Mod en mere effektiv og omkostningseffektiv tolkning i Europa-Parlamentet (afstemning)

11.13. Onlinespil i det indre marked (afstemning)

11.14. Udnævnelse af Luigi Berlinguer til det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i TEUF (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik