Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

11. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Graham Watson yttrade sig före den första omröstningen.


11.1. Ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

11.2. Förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

11.3. Makars förmögenhetsförhållanden * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

11.4. En europeisk transportteknikstrategi för Europas framtida hållbara rörlighet* (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

11.5. Rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande ***I (omröstning)

11.6. Bostadslåneavtal ***I (omröstning)

11.7. Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) ***I (omröstning)

11.8. Ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund ***I (omröstning)

11.9. För en välfungerande inre marknad för energi (omröstning)

11.10. Genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken (omröstning)

11.11. En strategi för fiske i Adriatiska havet och Joniska havet (omröstning)

11.12. Ändamålsenligare och kostnadseffektivare tolkning i Europaparlamentet (omröstning)

11.13. Onlinespel på den inre marknaden (omröstning)

11.14. Utnämning av Luigi Berlinguer till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy