Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

15. Παρουσίαση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2014 (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Παρουσίαση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2014 (2013/2624(RSP))

Ο Algimantas Rimkūnas (Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής), Monika Hohlmeier (εισηγήτρια), Anne E. Jensen (εισηγήτρια), Alain Lamassoure (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG) και Algimantas Rimkūnas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου