Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2073(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0238/2013

Разисквания :

PV 10/09/2013 - 17
CRE 10/09/2013 - 17

Гласувания :

PV 11/09/2013 - 5.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0364

Протокол
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург

17. Прилагане на стратегията на ЕС за младежта 2010―2012 г. - Борба срещу безработицата сред младежите: възможни решения (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно прилагане на стратегията на ЕС за младежта 2010―2012 г. [2013/2073(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Georgios Papanikolaou (A7-0238/2013)

Доклад относно борбата срещу безработицата сред младежите: възможни решения [2013/2045(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

Georgios Papanikolaou и Joanna Katarzyna Skrzydlewska представиха своите доклади.

Изказа се László Andor (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Ole Christensen (докладчик по становището на комисията EMPL), Luís Paulo Alves (докладчик по становището на комисията REGI), Martina Anderson (докладчик по становището на комисията REGI), Roberta Angelilli (докладчик по становището на комисията FEMM), Marco Scurria, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Liam Aylward, от името на групата ALDE, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Paul Nuttall, от името на групата EFD, и Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Edit Bauer, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Димитър Стоянов, Alejandro Cercas, Nadja Hirsch, Karima Delli, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Mara Bizzotto, Димитър Стоянов, Regina Bastos, Pervenche Berès, Hannu Takkula, Raül Romeva i Rueda, Younous Omarjee, Derek Roland Clark, Milan Zver, Katarína Neveďalová, Malika Benarab-Attou, Nikolaos Salavrakos, Traian Ungureanu, Vilija Blinkevičiūtė, Santiago Fisas Ayxela, Silvia Costa, Ádám Kósa, Jutta Steinruck, Véronique Mathieu Houillon, Sylvana Rapti, Csaba Sógor, Isabelle Thomas, Sari Essayah, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvatore Iacolino и David Casa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zofija Mazej Kukovič и Sergio Gaetano Cofferati.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden и Eija-Riitta Korhola.

Изказаха се: László Andor, Georgios Papanikolaou и Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.16 от протокола от 11.9.2013 и точка 5.17 du PV от протокола от 11.9.2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност