Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2073(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0238/2013

Συζήτηση :

PV 10/09/2013 - 17
CRE 10/09/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2013 - 5.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0364

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

17. Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012 - Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012 [2013/2073(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Γεώργιος Παπανικολάου (A7-0238/2013)

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις [2013/2045(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-0275/2013)

Οι Γεώργιος Παπανικολάου και Joanna Katarzyna Skrzydlewska παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ole Christensen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Luís Paulo Alves (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Martina Anderson (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Roberta Angelilli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Marco Scurria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Edit Bauer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dimitar Stoyanov, Alejandro Cercas, Nadja Hirsch, Karima Delli, Ruža Tomašić, Paul Murphy, Mara Bizzotto, Dimitar Stoyanov, Regina Bastos, Pervenche Berès, Hannu Takkula, Raül Romeva i Rueda, Younous Omarjee, Derek Roland Clark, Milan Zver, Katarína Neveďalová, Malika Benarab-Attou, Νικόλαος Σαλαβράκος, Traian Ungureanu, Vilija Blinkevičiūtė, Santiago Fisas Ayxela, Silvia Costa, Ádám Kósa, Jutta Steinruck, Véronique Mathieu Houillon, Συλβάνα Ράπτη, Csaba Sógor, Isabelle Thomas, Sari Essayah, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvatore Iacolino και David Casa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zofija Mazej Kukovič και Sergio Gaetano Cofferati.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Frédéric Daerden και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνουν οι László Andor, Γεώργιος Παπανικολάου και Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2013 και σημείο 5.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου